Nástroje pro usnadnění přístupu

RADA MĚSTA

usnesení rady města

01. výpis usnesení z jednání Rady města Litoměřic - 15.01.2008

USNESENÍ

výpis

z 1. jednání Rady města Litoměřic

konaného dne 15.1 2008 od 10:00 hod. v kanceláři starosty města

Přítomno 9 členů Rady města Litoměřice.

Rada města Litoměřic po projednání:

I.            schvaluje:

1.         nového nájemce nebytových prostor v Domě kultury v Litoměřicích - restaurace Babylon paní Jitku Vaňkovou, Daliborova 18, Litoměřice, IČ:46720715.

2.         nového nájemce nebytových prostor v Domě kultury v Litoměřicích - 3 bary ve foyeru na akcích pořádaných v Domě kultury paní Jitku Vaňkovou, Daliborova 18, Litoměřice, IČ:46720715.

3.         přidělení NP o velikosti 106,55 m2 v KDH budova 018 , st.p.č. 4008/18, Litoměřice pro PORTA Styl s.r.o., se sídlem Dlouhá 188/35, 412 01 Litoměřice, IČ : 482 92 141 za nájemné ve výši 400,- Kč/m2/rok.

4.         výměnu mezi nájemkyní bytu č. 3, Mrázova 986/21, Litoměřice, obecní, kategorie I.,o velikosti 1+0 a nájemcem bytu č. 1, Stavbařů 2003/4, Litoměřice, obecní, kategorie I.,o velikosti 3+1.

5.         pověření k organizování kurzu pro doplnění základního vzdělání na ZŠ Litoměřice, Na Valech 53, Litoměřice.

6.         text předloženého dopisu, kterým Město Litoměřice deklaruje, že považuje soukromou základní školu LINGUA UNIVERSAL – s.r.o., Sovova 2, Litoměřice za důležitou součást základního školství ve městě (viz příloha orig. zápisu).

7.         uzavření smlouvy mezi Městem Litoměřice a Kovošrotem Děčín a.s., Papírenská 604/3, Děčín o provozování sběrného místa pro odběr vybraných složek komunálního, objemného a  ostatního odpadu (viz příloha orig. zápisu).

8.            předložení žádosti o dotaci z Norských fondů na rekonstrukci a využití dvora ZŠ v Sovově ul.

9.         složení výběrové komise a předložený seznam oslovených firem na akci „Zajištění parkánového zdiva – amfiteátr Domu kultury v Litoměřicích“(viz příloha orig. zápisu).

10.       uzavření smlouvy mezi Městem Litoměřice a firmou JUDr. M. Svobodovou, Štěpánská 45, Praha 1 na akci „Poskytování právních služeb – právní poradenství v oblasti veřejných zakázek a souvisejících právních oblastech“(viz příloha orig.zápisu).

11.            prominutí poplatku z prodlení ve výši 11.628,- Kč pro pana Františka Moščice, Litoměřice.

12.            prominutí poplatku z prodlení ve výši 9.134,- Kč pro Miroslava Paila, Litoměřice.

13.            prominutí poplatku z prodlení ve výši 6.015,- Kč pro Pavla Prudkého, Litoměřice.

14.       uzavření dohody o splátkách pro Aurelii Mikelovou, Litoměřice, na částku 6.497,-Kč s příslušenstvím ve výši 1.890,-Kč. Výše splátky činí 1.700,-Kč měsíčně pod ztrátou výhody splátek počínaje měsícem leden 2008, se splatností k poslednímu dni každého měsíce.

15.            prodloužení nájemní smlouvy s Českou republikou - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových k objektu č.p. 2023, ulice U Katovny, postavené na par.č. 1300/2 v k.ú. Litoměřice (objekt zdravotního střediska a lékárny) do 30.11.2008.

16.            prodloužení podnájemních smluv se současnými podnájemci nebytových prostor v objektu č.p. 2023, ulice U Katovny, postavené na poz. p.č.1300/2 v k.ú. Litoměřice do 30.11.2008.

17.       nájemní smlouvu s Fotbalovým klubem Litoměřice, IČ: 46771361 k prostorám fotbalového stadionu v Litoměřicích (viz příloha orig.zápisu).

18.       uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 5 o velikosti 1+1 v Dukelské ulici 1857/4, Litoměřice s manželi Dušanem a Martinou Matušíkovými, Litoměřice za podmínky uhrazení dluhu na nájemném ve výši 7.275,-Kč, aktuálního úroku z prodlení, nákladů soudního řízení v částce 1.730,-Kč do 29.2.2008, na dobu určitou 6ti měsíců.

19.       uzavření smlouvy o zabezpečení lékařské pohotovostní služby mezi Městem Litoměřice a Městskou nemocnicí v Litoměřicích (viz příloha orig.zápisu).

20.       uzavření Smlouvy o vzájemné spolupráci uzavíranou mezi Městem Litoměřice a vydavatelem Deníků Bohemia VLTAVA-LABE-PRESS, a.s. při pořádání 8. ročníku ankety Deníku O nejúspěšnějšího sportovce Ústeckého kraje za rok 2007 pořádané ve spolupráci Litoměřického deníku a okresních orgánů ČSTV (viz příloha orig. zápisu).

21.       konání mimořádného termínu svatby na jiném vhodném místě v přístavišti Marina Labe v Píšťanech dne 16. února 2008 v 11.00 hod. a svatby v prostorách Severočeské galerie výtvarného umění v Litoměřicích, Michalská 7 dne  26. dubna 2008 v 12.30 hod.

22.       program zasedání Zastupitelstva města Litoměřic konaného dne 24.1.2008 od 16:00 hod. v zasedací síni Městského úřadu v Litoměřicích.

Program:

I.    Zahájení, jmenování a volba návrh. komise, prac. předsednictva a ověřovatelů zápisu

     Kontrola plnění úkolů z minul. ZM

II.   Doplnění / stažení bodu programu

III.  Hlasování o programu

IV.              Body jednání

1.            Rozpočtová opatření dle doporučení FV 

2.            Informace o zhodnocení volných finančních prostředků 

3.         Smlouva o poskytnutí dotace z Ústeckého kraje na zabezpečení ambulantní 
pohotovostní péče v regionu Litoměřicka

4.         Koncesní projekt v rámci výběrového řízení na provozovatele Domova 
pro seniory a týdenního stacionáře v Litoměřicích

5.            Prominutí poplatku z prodlení

6.            Dodatek k dohodě o splátkách       

7.         Garance finančních prostředků z Norských fondů na projekt „Školní hřiště ve dvoře ZŠ Sovova ul.“

Majetkové záležitosti

Záměry :

8.         Záměr zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví k domu č.p. 750 nacházející se na st.p.č. 1688 o výměře 209m2 v k.ú. Litoměřice, část obce Předměstí, pozemku st.p.č. 1688 o výměře 209m2, (zastavěná plocha  a nádvoří) v k.ú. Litoměřice,  pozemku p.č. 1689 o výměře 157m2, (zahrada) v k.ú. Litoměřice

9.         Dohoda o hospodaření se společnou věcí – nemovitosti domu čp.750 postavené na poz. p.č.1688 v K.ú Litoměřice.

10.            Bezúplatný převod nemovitostí v k.ú. Litoměřice

11.            Nákup pozemků  p.č. 657/9, 657/63 a 657/64 o celkové výměře 919m2 v k.ú. Pokratice

12.            Prodej pozemku p.č. pod chatkou p.č. 4574/2 o výměře 46m2 a část pozemku p.č. 4574/1 (nutný odděl.geomet.plán) v k.ú. Litoměřice (osada č. 33 – Třeboutická stráň)

13.            Prodej pozemku  p.č. 4572/1 o výměře 1415m2 v k.ú. Litoměřice (osada č. 33 – Třeboutická stráň)

14.            Nákup části pozemku ¾  p.č. 1345/3 v k.ú. Pokratice

15.            Stanovení koeficientu pro prodej bytových jednotek v ul. Teplická, Palachova, Resslova a Třebízského v k.ú. Litoměřice

16.            Zřízení věcného břemene práva chůze a jízdy po části  pozemku p.č. 2868/2 v k.ú. Litoměřice (cca 27m2)

17.            Doplnění usnesení ZM č. I/18 ze dne 13.12.07 o převod budoucí stavby chodníku na části p.č. 3891/4 v k.ú. Litoměřice 
(cca 4 m2). 

Prodeje :

18. Prodej pozemku pod chatkou p.č. 4501/3 o výměře 8m2 a zahrady p.č. 4501/4 o výměře 146m v k.ú. Litoměřice (osada č. 33 – Třeboutická stráň)

19.        Prodej pozemku  pod chatkou p.č. 4517/2 o výměře 14m2 a  zahrady p.č. 4517/3 o výměře 16 m2  v k.ú. Litoměřice (osada č.33 – Třeboutická stráň)

20.            Zřízení VCB umístění kanalizační přípojky na p.č. 2868/2 v k.ú. Litoměřice

21.            Bezúplatný převod pozemků p.č. 834/4, 841/5, 2877/5, 288/1 v k.ú. Litoměřice

22.            Bezúplatný převod pozemků p.č. 3520/1, 3534/1, 3534/3, 3534/4, 3564/1, 3580/3 v k.ú. Litoměřice

23.        Doplnění usnesení č. I/23 ze dne 13.12.07 – prodej pozemku p.č. 1139/52 o výměře 26mv k.ú. Pokratice

V.            Informace

VI.             Interpelace

VII.            Diskuze

VIII.            Závěr

23.       na doporučení BK přidělení ubytovací jednotky č.207 v Ubytovně Želetice na dobu neurčitou pro Naděje pobočka Litoměřice, Želetická 2187/11 za účelem poskytování služby sociální rehabilitace.

24.       navrhované znění „textu inzerátu“ s výzvou pro potencionální zájemce na využití prostoru bývalých kasáren Dukelských hrdinů a výstaviště Zahrady Čech (viz.příloha orig.zápisu - předložený text, vč.příloh – mapa prostoru bývalých kasáren a výstaviště + mapa Litoměřic).

II.            revokuje:

1.         své usnesení č. I./4 ze dne 22.11.2007.

2.            z důvodu organizační změny MěÚ Litoměřice své usnesení č. VIII/1 ze dne 30.11.2006 týkající se zmocnění k podepisování nájemních smluv s tím, že kde doposud byl uveden odbor správy  bytového hospodářství, bude nadále figurovat oddělení správy bytového hospodářství OSMM a BH (viz příloha orig.zápisu).

III.             nerevokuje:

1.         své usnesení č.II./3 ze dne 22.11.2007 o výpovědi nájemní smlouvy s panem Smolkou z nebytových prostor na Mírovém náměstí 18/10 v Litoměřicích.

IV.        ukládá:

1.            právnímu oddělení zpracovat do příštího jednání RM veškeré podklady a vyjádření ke věci zrušení pronájmu NP na Mírovém nám. p. Smolkovi.

V.            doporučuje:

1.         ZM garantovat finanční spoluúčasti pro účely dotace na rekonstrukci a využití dvora ZŠ v Sovově ul.z Norských fondů.

2.         ZM schválit koncesní projekt „Domov pro seniory a týdenní stacionář v Litoměřicích“.

VI.        bere na vědomí:

1.            předloženou informaci o počtu akcí povolených OÚRM v r. 2007 (viz příloha orig. zápisu).

2.            předloženou zprávu o plnění investičních akcí OÚRM za říjen až prosinec r. 2007 (viz příloha orig.zápisu).

3.            koncesní projekt  Domov pro seniory a týdenní stacionář v Litoměřicích

4.            rezignaci pana Daniela Krýsla.na členství v bytové komisi při RM.

                                                              

                                   

Mgr. Ladislav Chlupáč

starosta města

Ing. Ivan Palán

1. místostarosta města

Zapsala: Eva Lieberová


 

Turistické Informační centrum

 Otevírací doba

Po-Ne: 9:00 – 17:00

 Adresa

Městské Informační centrum
Mírové náměstí 16/8
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: info@litomerice.cz
tel.: +420 416 916 440
Skype: infoltm

Městský úřad

 Starosta

Ing. Radek Löwy

 Úřední hodiny

Po: 8:00 - 17:00 hod.
St: 8:00 - 17:00 hod.

 Adresa

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

 Spojení

e-mail: podatelna@litomerice.cz
Datová schránka: tpebfnu
tel.: +420 416 916 111

 Opendata

data.litomerice.cz


copyright

 Template by Aplikko
 Webmaster RajČe
Powered by Joomla!
 Prohlášení o přístupnosti
 Politika Cookies

Webarchiv certifikát
© 2024 Město Litoměřice
Mobilní menu