Nástroje pro usnadnění přístupu

RADA MĚSTA

usnesení rady města

01. výpis usnesení z jednání Rady města Litoměřic - 13.01.2009

USNESENÍ

výpis

z 1. jednání Rady města Litoměřic

konaného dne 13.1.2009 od 10:00 hod. v kanceláři starosty města Litoměřic

Přítomno 9 členů Rady města Litoměřice.

Rada města Litoměřic po projednání:

I.            schvaluje:

1.         výši nájmu v NP Krajská 293, Litoměřice nájemci Martinu Honzovi ve výši 700,-Kč/m2/rok s platností od 1.1.2009.

2.            pronájem NP budovy v KDH budova 003, st.p.č. 4008/4, Litoměřice pro Střední školu  Pohoda s.r.o., Kosmonautů 2022, Litoměřice, IČ: 25022016, zastoupenou jednatelkou Mgr. Hanou Simonovou za nájemné ve výši 10,- Kč/rok od 1.1.2009 na dobu neurčitou.

3.         složení výběrové komise a seznam oslovených firem na akci „Příprava prostorů pro přestěhování OSBH do domu Mírové náměstí 18/10, Litoměřice“ (viz příloha orig. zápisu).

4.         uzavření dohody o splátkách pro Pavla Zhardetskiyeho, bytem New York, U.S.A., na částku 91.250,- Kč. Výše splátky činí 9.125,- Kč měsíčně pod ztrátou výhody splátek počínaje měsícem leden 2009, se splatností k poslednímu dni každého měsíce.

5.            prominutí poplatku z prodlení ve výši 1.845,- Kč pro Věru Pistorovou, bytem Litoměřice.

6.         upuštění od vymáhání smluvní pokuty, která ke dni 10.10.2008 činila 12.195,- Kč, po dlužníku ČSAD Slaný a.s., vzniklé z dlužné částky za užívání autobusového nádraží v Litoměřicích.

7.         zaslání výzvy ČSAD Slaný a.s. k učinění návrhu na způsob vypořádání úhrady za užívání autobusového nádraží v roce 2007 a současně odmítnutí požadavku, aby užívání nádraží nebylo zpoplatněno a zdůraznění, že v případě nedohody bude na dopravci vymáháno bezdůvodné obohacení soudní cestou.

8.         uzavření dodatku č. 5 ke smlouvě o dopravní obslužnosti uzavřené mezi Městem Litoměřice a Dopravním podnikem Ústeckého kraje a.s., se sídlem Lumiérů 181, 152 00 Praha 5 (dodatek viz příloha orig. zápisu).

9.         text přiloženého dopisu, kterým Město Litoměřice deklaruje, že považuje soukromou základní školu LINGUA UNIVERSAL s.r.o., Sovova 2, Litoměřice za důležitou součást základního školství ve městě (dopis viz příloha orig. zápisu).

10.       složení výběrové komise a seznam firem k oslovení na akci „Oprava vstupního schodiště Domu kultury Litoměřice“ (viz příloha orig. zápisu).

11.       konání mimořádného termínu svatby v obřadní síní Litoměřice, dne  20. června 2009 ve 14.00 hod.

12.       uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě mezi Městem Litoměřice a firmou Chládek&Tintěra, a.s., Nerudova 16, Litoměřice na akci „Dostavba a modernizace zimního stadionu Litoměřice“ (dodatek viz příloha orig. zápisu).

 

13.       uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o výpůjčce č. 269, uzavřené dne 4.12.2006, týkající se rozšíření předmětů výpůjčky o část pozemku p.č. 2608/2, orná půda o výměře cca 500 m2 k účelu zařízení dočasného stavebního záboru manipulační, montážní a skladové plochy a dále k účelu umístění vodovodního řadu DN200 (přeložka) pro stavbu „D8-II/247 Litoměřice-Přivaděč k průmyslové zóně Prosmyky - II.část“ s investorem stav. akce Ústeckým krajem, na dobu určitou s ukončením do 30 dnů od nabytí právní moci kolaudačního souhlasu ke stavbě. Dodatek lze uzavřít po 15-ti denním zveřejnění záměru na úřední desce.

14.       přechod nájmu bytu v ul. U Katovny č.p. 2004/6 po J. Brzákovi na dceru A. Brzákovou z důvodu úmrtí stávajícího nájemce.

15.       nákup investice pro Technické služby města Litoměřice - odtahové vozidlo, z prostředků TSM.

16.       program jednání Zastupitelstva města Litoměřic konaného dne 22.1.2009.

Program:

I.    Zahájení, jmenování a volba návrh. komise, prac. předsednictva a ověřovatelů zápisu

Kontrola plnění úkolů z minul. ZM

II.   Doplnění / stažení bodu programu

III.  Hlasování o programu

IV.  Body jednání

1.            Rezignace zastupitele a slib nového zastupitele

2.            Informace o zhodnocení volných zdrojů (pozván zástupce ČSOB)

3.            Rozpočtová opatření dle doporučení FV

4.            Poskytnutí půjčky z Fondu bydlení

5.            Program prevence kriminality na rok 2009

6.            Zdravotní plán města Litoměřice

7.            Schválení splátkového kalendáře

8.   Změna ve smlouvě o dotaci města na obnovu kostela Všech Svatých

9.            Smlouva o dílo s Biskupstvím litoměřickým – oprava podlahy kostela Všech Svatých

10. Oprava havarijního stavu střechy panelového domu A. Muchy 416

11.            Uvolnění finančních prostředků z rezervy města na řešení mimořádné situace

12.            Schválení smlouvy o spolupráci mezi obcemi za účelem realizace zajištění osobní lodní dopravy v r.2009

Majetkové záležitosti - OSMM

Záměry :

13. Prodej pozemku p.č. 2031/1 o výměře 63 m2 v k.ú. Litoměřice

14. Prodej opuštěného a neudržovaného hrobu sektor III/19, číslo 216- 217

15. Prodej pozemku p.č. 4025/96 o výměře 4 m2 v k.ú. Litoměřice

Prodeje :

16. Nákup  pozemků p.č. 1527/14 o výměře 20 m2, p.č. 1527/19 o výměře 703 m2 a 1527/20 o výměře 63 m2 včetně stavby (garáže) vše zastavěná plocha v k.ú. Litoměřice

17. Nákup stavby a sacího potrubí v k.ú. Litoměřice stojící na pozemku p.č. 4698/2 v k.ú. Litoměřice

18. Prodej opuštěného a neudržovaného hrobu  číslo I. 6 - 58

19. Prodej opuštěného a neudržovaného hrobu  číslo I.Jshr. - 216

20. Prodej pozemku pod chatkou p.č. 4490/15 o výměře 25 m2 v k.ú. Litoměřice

(Třeboutická stráň)

21. Prodej pozemku pod chatkou p.č. 4490/11 o výměře 20 m2 v k.ú. Litoměřice

(Třeboutická stráň)

22. Prodej pozemku p.č. 148/2 o výměře 37 m2 v k.ú. Pokratice

23. Prodej bytových jednotek po prověření majetku  ul. Pražská 88, Revoluční 1834, Tylova 1035 v k.ú. Litoměřice

24. Zřízení věcného práva – umístění, provozování údržby a oprav teplovodního zařízení na částech pozemků p.č.1437,1517,1527/1,1527/5,1527/11 v k.ú. Litoměřice

25. Zřízení věcného práva - umístění, provozování údržby a oprav elektrizační distribuční soustavy k částem pozemků p.č. 2719/1, p.č. 2840/1, p.č. 2872/1 v k.ú.Litoměřice 

26. Zřízení věcného práva – umístění, provozování údržby a oprav elektrizační distribuční soustavy k části pozemku p.č. 897/1 v k.ú.Litoměřice 

27. Zřízení věcného práva - umístění, provozování, údržby a oprav  telekomunikačního zařízení na částech pozemků p.č. 2212/2, 2212/6 v k.ú. Litoměřice

28. Zřízení věcného práva - umístění, provozování údržby a oprav plynárenského zařízení na části pozemku p.č. 660/1 v k.ú. Litoměřice

III. Informace

IV. Interpelace

V. Diskuze

VI. Závěr

II.         bere na vědomí:

1.            informaci o vyplacených příspěvcích za rok 2008 z „Programu podpory občanských sdružení a neziskových organizací, zaměřených na činnost občanů v sociální oblasti“ (viz příloha orig. zápisu).

2.            informaci ing. Gryndlera v souvislosti s kauzou chovu ovcí v lokalitě Lbín – Hlinná.

III.            doporučuje:

1.         ZM schválit realizaci havarijní opravy střechy domu v ulici A. Muchy 416/17,19, Litoměřice. Cena opravy střechy se rozpočítá dle podílu jednotlivých bytových jednotek a připočte ke schválené nabídkové prodejní ceně bytové jednotky.

2.         ZM uvolnit z rozpočtové rezervy města v rozpočtu 2009 částku 300.000,- Kč na řešení mimořádné situace v souvislosti s kauzou chovu ovcí v lokalitě Lbín – Hlinná.

IV.        ruší:

1.         své usnesení č. I/10 ze dne 20.11.2008 - výpověď z nájmu bytu.

2.         své usnesení č. I/11 ze dne 20.11.2008 - poskytnutí přístřeší.

V.            uděluje:

1.            v souladu s přijatým Vnitřním platovým předpisem pro školy a školská zařízení č. 1/2008, konkrétně jeho Čl. VI., odměnu řediteli ZŠ U Stadionu - Mgr. Milanu Slukovi, ZŠ B.Němcové - PaedDr. Václavu Hančovi a Masarykovy ZŠ - Mgr. Aleši Žákovi (výše odměn a odůvodnění viz příloha orig. zápisu).

VI.            revokuje:

1.         své usnesení č. IX/2 ze dne 18.12.2008 tak, že upřesňuje vyplacení finanční odměny Mgr. Hermannovi ve výši 15.000,- Kč z rozpočtové rezervy města za aktivní práci v rámci Zdravého města takto: finanční prostředky budou vyplaceny v roce 2009 v rámci navrhované a schválené úpravy rozpočtu pro rok 2009.

 

VII.            potvrzuje:

1.            vítězného uchazeče výběrového řízení firmu KONSTRUKTIVA KONSIT a.s., Půlkruhová 20/786, 160 05 Praha 6 na akci „Svatostánek českého vinařství“.

       Jiří Landa                           Mgr. Ladislav Chlupáč

místostarosta města                                                                                                      starosta města

Zapsala: Eva Chrudimská


 

Turistické Informační centrum

 Otevírací doba

Po-Ne: 9:00 – 17:00

 Adresa

Městské Informační centrum
Mírové náměstí 16/8
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: info@litomerice.cz
tel.: +420 416 916 440
Skype: infoltm

Městský úřad

 Starosta

Ing. Radek Löwy

 Úřední hodiny

Po: 8:00 - 17:00 hod.
St: 8:00 - 17:00 hod.

 Adresa

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

 Spojení

e-mail: podatelna@litomerice.cz
Datová schránka: tpebfnu
tel.: +420 416 916 111

 Opendata

data.litomerice.cz


copyright

 Template by Aplikko
 Webmaster RajČe
Powered by Joomla!
 Prohlášení o přístupnosti
 Politika Cookies

Webarchiv certifikát
© 2024 Město Litoměřice
Mobilní menu