Nástroje pro usnadnění přístupu

RADA MĚSTA

usnesení rady města

01.výpis usnesení z jednání Rady města Litoměřic - 12.1.2010

USNESENÍ

V Ý P I S

z 1.jednání Rady města Litoměřic konané dne 12.1. 2010

od 10.00 hod. v kanceláři starosty města

Přítomno:  8 členů RM

Rada města Litoměřic po projednání :

I.            schvaluje:

1.         uzavření smlouvy mezi Městem Litoměřice a ing. Janem Pleyerem, Litoměřice na stanovení práv a povinností účastníků při výstavbě dopravní infrastruktury (viz příloha orig.zápisu)

2.         uzavření kupní smlouvy na prodej osobního vozidla mezi Městem Litoměřice a Technickými službami města Litoměřic, příspěvková organizace (viz.příloha orig.zápisu)

3.                  uzavření dohody o splátkách  mezi Městem Litoměřice a Renátou Gajdošovou, Litoměřice na částku 8.426,-Kč s příslušenstvím. Výše splátky činí 500,-Kč  měsíčně pod ztrátou výhody splátek, počínaje měsícem leden 2010 se splatností  k poslednímu dni každého měsíce

4.            prodloužení nájemní smlouvy s nájemnicí k bytu č. 20 v domě čp. 1831/7, Revoluční,  Litoměřice, na dobu určitou do 30.9.2010

5.         uzavření dohody o splátkách  mezi Městem Litoměřice a Štěpánkou Toutovou, Litoměřice na částku 29.087,-Kč s příslušenstvím. Výše splátky činí 2.000,-Kč  měsíčně pod ztrátou výhody splátek, počínaje měsícem leden 2010 se splatností  k poslednímu dni každého měsíce

6.            prominutí poplatku z prodlení  ve výši 40% z  dlužné částky 2.213,-Kč, tedy 885,-Kč, pro Júlii Urbánkovou, Litoměřice, pod podmínkou uhrazení všech závazků vůči

Městu Litoměřice

7.            pronájem pozemku p.č.2470/1, zahrada, o výměře 2010m2 v k.ú. Litoměřice Andrey Solominovi, Litoměřice za účelem užívání zahrady, na dobu neurčitou s výpovědní dobou 3 měsíce, za nájemné ve výši 4.020,- Kč/rok

8.            ukončení nájemní smlouvy č. 9170000075, uzavřené dne 4.4.2001 mezi Městem, Litoměřice a Růženou Kohoutovou, Litoměřice k části  pozemku  p.č. 3408/2, ostatní plocha, dráha  o výměře cca  425 m2 k.ú. Litoměřice, dohodou k 31.12.2009

9.         uzavření smlouvy o finanční spoluúčasti se Severočeským sdružením obcí, IČ: 47324376, Velká Hradební 48, 400 02 Ústí nad Labem, v rámci projektu na zjištění dat a informací, aktualizaci a digitalizaci protipovodňového plánu (viz příloha orig.zápisu)

10.       uzavření smlouvy na zajištění ekologické výchovy se Střediskem ekologické výchovy a etiky Rýchory SEVER – Brontosaurus Krkonoše, detašovaným pracovištěm Litoměřice, Na Valech 582/53, 412 01  Litoměřice-Předměstí (viz příloha orig.zápisu)

11.            umožnění samovýroby dřeva na Mostné hoře za následujících podmínek :

a)       pan Kolář nebo ing. Brožová provedou označení stromů určených k samovýrobě dřeva

b)       pan Kolář spočítá množství dřevní hmoty jednotlivých stromů

c)            samovýroba dřeva bude placena dle předem určeného tarifu

12.                   uzavření smlouvy o zajištění umisťování a péče o handicapovaná zvířata v obvodu města Litoměřic s Českým svazem ochránců přírody – ZO 37/02 provozujícím Severočeskou stanici ochrany volně žijící fauny FALCO (viz příloha orig.zápisu)

13.       výměnu bytu mezi nájemníkem bytu č. 13, Kubínova 437/12, Litoměřice a nájemníkem bytu   č. 21, Kubínova 437/12, Litoměřice

14.            dočasnou výpůjčku NP o velikosti 40 m2 v KDH budova 018, st.p.č. 4008/18 pro Centrum cestovního ruchu Litoměřice Mírové náměstí 16/8 a, 412 01 Litoměřice, zastoupené ředitelem Kamilem Soukupem

15.                   pronájem bytů zájemcům, kteří v obálkové soutěži o nejvyšší nájemné zvítězí. Minimální kupní cena je 50 Kč na metr čtvereční podlahové plochy na jeden měsíc. Vítěz obálkové soutěže si opraví byt na vlastní náklady bez možnosti pozdějšího finančního vyrovnání. Byt určený pro pronájem :

-          Mírové náměstí 21/13, byt číslo 4, o velikosti 1+1 a rozměrech 47,57 m2

-     Sovova 53/4, byt číslo 4, o velikosti 2+1 a rozměrech 54,55 m2

16.                   přidělení bytu č. 23, Revoluční 1831/7 o velikosti 1+1, na dobu určitou 1 roku

17.       přidělení bytu č. 2, Mrázova 986/25, garsoniéra, na dobu určitou 1 roku

18.       nájem NP v ulici Dlouhá 194/47, Litoměřice o celkové výměře 28,60 m2  pro SRČR od 1.2.2010  ve výši 1.400,- Kč/m2/rok

19.            pronájem pozemku na p.č.123 (tržnice) pro Dinh Nguyen Tuan, 5. května 141/8, 412 01 Litoměřice, IČ: 66428297 ve výši 80,- Kč / m2 / měsíc

20.            pronájem pozemku na p.č.126 (tržnice) pro Nguyen Anh Dinh, Riegrová 82, 411 17 Libochovice, IČ : 69294313 ve výši 80,- Kč / m2 / měsíc

21.       uzavření servisní smlouvy se Stanislavem Starým, Skalická 200, 411 41 Žitenice

(viz příloha orig.zápisu).

22.       program jednání Zastupitelstva města Litoměřic konaného dne 21.1.2010 od 16:00 hod v zasedací síni Městského úřadu v Litoměřicích

23.          změny termínů RM a ZM v 1.pololetí 2010.

Nové termíny jsou:

RM: 28.1., 11.2., 23.2., 11.3., 25.3., 6.4., 22.4.,6.5., 18.5., 3.6., 15.6., 1.7.

ZM: 21.1., 4.3., 15.4., 27.5., 24.6.

24.       dodatek č.1 ke smlouvě o výpůjčce mezi Centrem cestovního ruchu Litoměřice, příspěvková organizace, IČ: 72019018 a Městem Litoměřice (viz.příloha orig.zápisu)

25.       text přiloženého dopisu, kterým Město Litoměřice deklaruje, že považuje soukromou základní školu - LINGUA UNIVERSAL soukromá základní škola a mateřská škola, s.r.o., Sovova 2, Litoměřice za důležitou součást základního školství ve městě (viz příloha orig. zápisu)

II.            neschvaluje:

1.         podání žádosti o vrácení odvodů pojistného placeného zaměstnavatelem za rozhodné období roku 2007

III.        určuje:

1.            zástupce RM Jaroslava Tvrdíka a členy komise pro otevírání obálek na pronájem bytů obálkovou metodou (Mírové nám.13 a Sovova 4) Ing. Vladimíra Zeleného a Janu Důrovou. Termín vyvěšení nabídky je 15.1.2010. Otevírání obálek proběhne dne 1.2.2010 v 15,15 hod.

IV.        ukládá:

1.            Mgr.Červínovi projednat postup při zadávání změny územního plánu  č. 1 s OÚRM

V.            doporučuje:

1.         ZM schválení stanoviska úřadu územního plánování OÚR k požadované změně č. 1 územního plánu města Litoměřic

VI.        bere na vědomí:

1.            informaci z veřejnosprávní kontroly o hospodaření za rok 2008 provedené u Základní školy Litoměřice, Havlíčkova 32, příspěvková organizace (viz příloha orig.zápisu)

2.            informaci z auditu shody, systému a finančního auditu Město Litoměřice – lesní hospodářství, organizační složka (viz příloha orig.zápisu)

3.            stanovisko úřadu územního plánování OÚR k požadované změně č. 1 územního plánu (viz příloha orig.zápisu)

4.         změnu v obsazení sekretáře letopisecké komise

Jiří Landa                                                                                              Mgr. Ladislav Chlupáč

místostarosta města                                                                           starosta města

Zapsala: Jana Váchová

Za správnost odp.: Mgr. Petr Panaš


 

Turistické Informační centrum

 Otevírací doba

Po-Ne: 9:00 – 17:00

 Adresa

Městské Informační centrum
Mírové náměstí 16/8
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: info@litomerice.cz
tel.: +420 416 916 440
Skype: infoltm

Městský úřad

 Starosta

Ing. Radek Löwy

 Úřední hodiny

Po: 8:00 - 17:00 hod.
St: 8:00 - 17:00 hod.

 Adresa

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

 Spojení

e-mail: podatelna@litomerice.cz
Datová schránka: tpebfnu
tel.: +420 416 916 111

 Opendata

data.litomerice.cz


copyright

 Template by Aplikko
 Webmaster RajČe
Powered by Joomla!
 Prohlášení o přístupnosti
 Politika Cookies

Webarchiv certifikát
© 2024 Město Litoměřice
Mobilní menu