Nástroje pro usnadnění přístupu

RADA MĚSTA

usnesení rady města

01. výpis usnesení Rady města Litoměřic - 13.1.2020

USNESENÍ
VÝPIS
z 1. jednání Rady města Litoměřic konaného dne 13. 1. 2020
od 13:00 hodin v kanceláři starosty města

1/1/2020
VZ/001/2018 s názvem „Regenerace panelového sídliště Pokratice – Litoměřice IV. etapa“ - schválení uzavření dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo
RM schvaluje uzavření dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo na realizaci veřejné zakázky „Regenerace panelového sídliště Pokratice – Litoměřice IV. etapa“ uzavřené s dodavatelem Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným, Křižíkova 2393, Teplice, IČO: 40233308 (viz příloha orig. zápisu).

 

2/1/2020
Revokace usnesení č. 617/23/2019 - PO Základní škola Litoměřice, Na Valech 53
RM revokuje své usnesení č. 617/23/2019 ze dne 18/11/2019 a schvaluje přijetí účelově určených movitých a finančních darů ve výši 71.000 Kč pro PO Základní školu Litoměřice, Na Valech 53, se sídlem Na Valech 582/53, 412 01 Litoměřice, IČO: 46773428 od Fleishman-Hillard, s.r.o., se sídlem Lomnického 1705/9, 140 00 Praha 4, IČO: 25670247 na podporu čtenářské gramotnosti a podporu výuky cizích jazyků - darovací smlouva viz příloha orig. zápisu.

 

3/1/2020
Rozpočtové opatření odboru SVaZ - PO Centrum pro zdravotně postižené děti a mládež - SRDÍČKO - vozidlo
RM schvaluje rozpočtové opatření odboru SVaZ (viz příloha orig. zápisu).

 

4/1/2020
Schválení smlouvy o zajištění ekologické výchovy Střediskem ekologické výchovy SEVER Litoměřice, o.p.s. na rok 2020
RM schvaluje uzavření smlouvy o zajištění ekologické výchovy Střediskem ekologické výchovy SEVER Litoměřice, o.p.s., IČO: 28745418, se sídlem Masarykova 701/35,412 01 Litoměřice (viz příloha orig. zápisu).

 

5/1/2020
Odstoupení od smlouvy o monitorování stavu ovzduší prováděného ZÚ Ústí nad Labem, č. 20/2007/CFP/A3
RM schvaluje odstoupení od smlouvy č.20/2007/CFP/A3 o provádění monitoringu ovzduší v Litoměřicích uzavřené se Zdravotním ústavem se sídlem v Ústí nad Labem, IČO: 710 09 361, Moskevská 15, 400 01 Ústí nad Labem a to od 1.1.2020 z důvodu neplnění předmětu smlouvy.
RM ukládá odboru životního prostředí hledat jiné možnosti zajištění tohoto monitoringu v Litoměřicích.

 

6/1/2020
Smlouva o bezúplatném převodu movitých věcí do vlastnictví PO TSM
RM schvaluje smlouvu o bezúplatném převodu movitých věcí mezi městem Litoměřice, Mírové náměstí 15/7, Litoměřice, IČO: 00263958 a příspěvkovou organizací Technické služby města Litoměřice, Na Kocandě 22, Litoměřice, IČO: 00080128 (viz příloha orig. zápisu)

 

7/1/2020
Schválení uzavření kupní smlouvy na dodávky zvěřiny pro rok 2020 - CITUS s.r.o.
RM schvaluje uzavření kupní smlouvy o dodávkách zvěřiny z černé a spárkaté zvěře s firmou CITUS s.r.o., K Výtopně 1/2140, 412 01 Litoměřice, IČO: 61538311 na období od 01.01.2020 do 31.12.2020 (viz příloha orig. zápisu).

 

8/1/2020
Schválení uzavření dvou rámcových smluv na rok 2020 - SVOBA s.r.o.
RM schvaluje uzavření dvou rámcových smluv, tj. Rámcové smlouvy o dodávce zboží a služeb na rok 2020 a Rámcové smlouvy o pronájmu strojů a nářadí na rok 2020 s firmou SVOBA s.r.o., Žernosecká 2226, 412 01 Litoměřice, IČO: 272 65 382 (viz příloha orig. zápisu).

 

9/1/2020
Schválení způsobu prodeje neobsazeného bytu – BJ č. 414/3 v ulici Alfonse Muchy 414/25, k.ú. Pokratice
RM schvaluje prodej neobsazeného bytu č. 414/3 v ulici Alfonse Muchy v k.ú. Pokratice, veřejnou nabídkou za nejvyšší nabídnutou kupní cenu. Dle znaleckého posudku č. 2191-19 ze dne 17.12.2019 byla stanovena minimální kupní cena ve výši 1.000.000,- Kč. Termín veřejné dražby byl stanoven na den 10.02.2020. Veřejná nabídka k prodeji bude zveřejněna na úřední desce města.

 

10/1/2020
Schválení uzavření Smlouvy o vzájemné součinnosti při uzavírání kupních smluv na rok 2020 - SVOL
RM schvaluje uzavření Smlouvy o vzájemné součinnosti při uzavírání kupních smluv na dodávky dříví na rok 2020 se Sdružením vlastníků obecních a soukromých lesů v ČR, K Silu 1980, 393 01 Pelhřimov, IČO: 45035652 (viz příloha orig. zápisu).

 

11/1/2020
Systém náležité péče o les na rok 2020
RM schvaluje „Systém náležité péče“ hospodářského subjektu Město Litoměřice uvádějící poprvé na vnitřní trh dřevo vytěžené v lesích hospodářského subjektu s účinností od 01.01.2020 (viz příloha orig. zápisu).

 

12/1/2020
Schválení uzavření Dodatku č. 1 Dohody spoluvlastníků o užívání společné věci a o obstarání správy a údržby společné věci
RM schvaluje uzavření „Dodatku č. 1 Dohody spoluvlastníků o užívání společné věci a o obstarání správy a údržby společné věci“ k pozemku parc. č. 4014/2 o výměře 685 m2 (zast. plocha a nádvoří) jehož součástí je stavba č.p. 2174 a pozemku parc č. 4014/1 o výměře 327 m2 (zahrada) v k.ú. Litoměřice (viz příloha orig.zápisu).

 

13/1/2020
Adresný záměr pronájmu pozemků parc č. 842/1 a 842/2 v k.ú. Litoměřice
RM schvaluje adresný záměr pronájmu pozemku parc. č. 842/2, ostatní plocha, o výměře 45 m2 a části pozemku parc č. 842/1, ostatní plocha, o výměře cca 818 m2 a v k.ú. Litoměřice žadateli panu G. H., bytem Podviní, na dobu určitou od 01.03.2020 až 01.09.2022.

 

14/1/2020
Schválení uzavírání kupních smluv na dodávky dříví v roce 2020 se spol. WOOD & PAPER a.s.
RM schvaluje uzavírání kupních smluv na dodávky dříví pro rok 2020 s kupujícím - společností WOOD & PAPER, a.s., Hlína 18, č.p. 57, 664 91 Ivančice, IČO: 26229854, v celkovém objemu cca 1000 m3 za cenu cca 700 tis. Kč.

 

15/1/2020
Uzavření nájemního vztahu na pronájem prostoru v budově bez č.p., stojící na pozemku parc. č. 5251/32 v k.ú. Litoměřice, v areálu Kasáren pod Radobýlem v Litoměřicích
RM schvaluje panu J. H., IČO, se sídlem Pohořany, pronájem prostoru o celkové výměře 70 m2, který se nachází v budově bez č.p., stojící na pozemku parc. č. 5251/32 v k.ú. Litoměřice, v areálu Kasáren pod Radobýlem v Litoměřicích. Smluvní vztah se uzavírá s podmínkou provedení stavebního oddělení pronajatého prostoru na náklady nájemce. Smlouva se uzavírá na dobu určitou jednoho roku s možností prodloužení vždy o jeden rok. Smluvní nájemné činí 350 Kč/m2/rok, náklady na služby bude hradit nájemce.

 

16/1/2020
Ukončení nájmu prostoru sloužícího podnikání v budově bez č.p., stojící na pozemku parc. č. 4008/102 v k.ú. Litoměřice v areálu Kasáren Dukelských hrdinů v Litoměřicích
RM schvaluje panu P. S., IČO, se sídlem Litoměřice, ukončení nájmu prostoru sloužícího podnikání o celkové výměře 110 m2, který se nachází v budově bez č.p., stojící na pozemku parc. č. 4008/102 v k.ú. Litoměřice v areálu Kasáren Dukelských hrdinů v Litoměřicích. Nájemní vztah se ukončuje dohodou ke dni 31.01.2020.

 

17/1/2020
Úprava usnesení RM č. 120/5/2019 týkající se navýšení nájemného pro nájemníky městských bytů v DPS a PPB od 01.02.2020
RM ruší usnesení RM č. 120/5/2019 a nahrazuje jej novým, které doplňuje a nově stanovuje výši nájemného v městských bytech v rámci DPS a PPB od data 01.02.2020 (viz příloha orig. zápisu).

 

18/1/2020
Pronájem části pozemku parc.č. 293/1 o výměře cca 95 m2 v k.ú. Litoměřice
RM schvaluje pronájem části pozemku parc.č. 293/1, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře cca 95m2 v k.ú. Litoměřice panu P. V., bytem Počaply, k účelu umístění předzahrádky s možným odstavením 1 OA, na dobu neurčitou s výpovědní dobou 3 měsíce za roční nájemné 1.975 Kč. Forma možného oplocení bude konzultována s odborem památkové péče

 

19/1/2020
Zveřejnění záměru změny nájemní smlouvy na pronájem prostoru sloužícího podnikání v budově č.p. 195, stojící na pozemku parc. č. 185 v k.ú. Litoměřice v ulici Dlouhá v Litoměřicích
RM schvaluje zveřejnění záměru změny nájemní smlouvy na pronájem prostoru sloužícího podnikání v budově č.p. 195, stojící na pozemku parc. č. 185 v k.ú. Litoměřice v ulici Dlouhá v Litoměřicích.

 

20/1/2020
Projednání žádosti o prodloužení přístřeší na adrese Velká Krajská 47/7 v Litoměřicích
RM bere na vědomí žádost pana Ing. M. Š. a neschvaluje prodloužení poskytnutí přístřeší. RM ukládá vedoucímu OSNMM zajistit vyklizení přístřeší.

 

21/1/2020
Zveřejnění záměru pronájmu prostoru sloužícího podnikání v prodejním stánku v areálu Tržnice Felixe Holzmanna v Litoměřicích
RM schvaluje zveřejnění záměru pronájmu prostoru sloužícího podnikání v prodejním stánku, stojícím na pozemku parc. č. 123/2 v k. ú. Litoměřice v areálu Tržnice Felixe Holzmanna v ulici 5. května v Litoměřicích.

 

22/1/2020
Zveřejnění adresného záměru výpůjčky prostoru v budově bez č.p., stojící na pozemku parc. č. 4008/105 v k.ú. Litoměřice v areálu Kasáren Dukelských hrdinů v Litoměřicích
RM schvaluje zveřejnění adresného záměru výpůjčky prostoru v budově bez č.p., stojící na pozemku parc. č. 4008/105 v k.ú. Litoměřice, v objektu č. 039 v areálu Kasáren Dukelských hrdinů v Litoměřicích pro Oblastní spolek Českého červeného kříže Litoměřice.

 

23/1/2020
Zveřejnění záměru změny smlouvy o nájmu nemovitostí a záměru výpůjčky pozemku v ulici Osvobození č.p. 819 v Litoměřicích
RM schvaluje zveřejnění záměru změny smlouvy o nájmu nemovitostí-budovy č.p. 819, stojící na pozemku parc.č. 3086 v k.ú. Litoměřice a zahrady parc.č.3087/1 v k.ú. Litoměřice v ulici Osvobození v Litoměřicích tak, že bude zveřejněn záměr změny nájmu budovy č.p. 819 a záměr výpůjčky zahrady parc.č.3087/1 v k.ú. Litoměřice v ulici Osvobození v Litoměřicích.

 

24/1/2020
Schválení Dodatku č. 15 se společností INEX Česká republika s.r.o.
RM schvaluje uzavření Dodatku č. 15 se společností INEX Česká republika s.r.o. (IČO: 61328987), který upravuje fakturační cenu za prováděné úklidové práce v budovách Městského úřadu Litoměřice (viz příloha orig. zápisu).

 

25/1/2020
Schválení uzavření Smlouvy o odborném posouzení mezi Ústeckým krajem a společností AGIS účetnictví a daně, a.s., schválení požadavku města na uzavření dohody o mlčenlivosti a uložení jejího vypracování JUDr. Svobodové, jmenování členů pracovního týmu k naplnění účelu Memoranda
a) RM schvaluje formálně v souladu s článkem 2 odst. 2.3. Memoranda o společném záměru ze dne 19.12.2019 uzavření Smlouvy o odborném posouzení mezi Ústeckým krajem a společností AGIS účetnictví a daně, a.s., se sídlem Moskevská 1/14, 434 01 Most, IČO: 25008340, na vyhotovení finanční, právní, daňové a účetní analýzy - due diligence (návrh Smlouvy viz příloha orig. zápisu).

b) RM schvaluje v souladu s článkem 2 odst. 2.8. Memoranda o společném záměru ze dne 19.12.2019 požadavek města Litoměřice na uzavření dohody o mlčenlivosti (non-disclosure agreement), která stanoví bližší podmínky a režim ochrany poskytnutých informací, mezi všemi účastníky Memoranda, vč. samostatné dohody s vybraným Konzultantem – společností AGIS účetnictví a daně, a.s., se sídlem Moskevská 1/14, 434 01 Most, IČO: 25008340.

c) RM ukládá JUDr. Marianně Svobodové, Duška & Svobodová advokátní kancelář, dopracování dohody o mlčenlivosti (non-disclosure agreement), mezi všemi účastníky Memoranda, vč. vypracování samostatné dohody s vybraným Konzultantem – společností AGIS účetnictví a daně, a.s., se sídlem Moskevská 1/14, 434 01 Most, IČO: 25008340, a předložení těchto dohod všem účastníkům Memoranda a Konzultantovi v co nejkratším termínu.

d) RM bere na vědomí ustanovení pracovní skupiny k naplnění účelu Memoranda o společném záměru dle sdělení Ing. Petra Severy, vedoucího odboru zdravotnictví KUUK (viz příloha orig. zápisu – Mgr. Karel Krejza, Ing. Radek Lončák, MBA a JUDr. Marianna Svobodová) a doplňuje pracovní skupinu o tyto členy: Lukas Wünsch, 2. místostarosta (náhradník); Mgr. Milan Čigáš, tajemník; Bc. Martina Skoková, vedoucí odboru Kanceláře starosty a tajemníka; Ing. Iveta Zalabáková, vedoucí ekonomického odboru; Mgr. Václav Härting, vedoucí odboru majetku a RM ukládá tajemníkovi požádat předsedu místní odborové organizace Nemocnice Litoměřice, a.s. o potvrzení osoby zástupce odborů v pracovní skupině.

e) RM bere na vědomí rozhodnutí představenstva společnosti Nemocnice Litoměřice, a.s., o ustanovení pracovního týmu k naplnění účelu Memoranda o společném záměru ve složení: Ing. Radek Lončák, MBA – předseda představenstva a výkonný ředitel, MUDr. Jaroslav Pršala – člen představenstva a ředitel zdravotních služeb, Ing. Vladimír Kestřánek, DiS., MBA – člen představenstva a ředitel pro ekonomiku a provoz, pí. Dagmar Malejovská – vedoucí oddělení lidských zdrojů, MUDr. Jiří Štverák, MBA – manažer pro lékařské operační obory, Prim. MUDr. Lukáš Fuhrmann – manažer pro lékařské neoperační obory, Mgr. Lenka Kalábová, Ph.D., LL.M. – manažer pro nelékařské zdravotnické obory, JUDr. Vladimír Petr – právník Nemocnice Litoměřice.
f) RM ukládá 1. místostarostovi Mgr. Karlu Krejzovi zajistit dokončení rozpracovaných znaleckých posudků na ocenění akcií Nemocnice Litoměřice, a.s. ve stavu k 31.12.2019.

 

26/1/2020
Změna Příkazu starosty a tajemníka č. 02/2016 Organizačního řádu MěÚ Litoměřice – změna organizační struktury: odbor dopravy a silničního hospodářství
a) RM schvaluje změnu organizační struktury MěÚ Litoměřice – Odboru dopravy a silničního hospodářství, spočívající ve zřízení tabulkové pozice „referent/ka pro přestupky v dopravě“ a to ke dni 15. 01. 2020 (viz příloha orig. zápisu).

b) RM schvaluje změnový Příkaz starosty a tajemníka č. 1/2020, kterým se mění Organizační řád MěÚ Litoměřice (viz příloha orig. zápisu).

 

27/1/2020
Blok radního pro veřejnost
RM pověřuje 2. místostarostu Lukase Wünsche ve spolupráci se správním odborem vytvořením rezervačního on-line systému a 2. místostarosta bude informovat RM o ukončení příprav pro zřízení Bloku radního pro veřejnost a o datu jeho zahájení.

 

28/1/2020
Pověření společnosti AUDIT Litoměřice, s.r.o. k provedení ověření účetní závěrky 2019 společnosti Nemocnice Litoměřice, a.s.
Rada města Litoměřice rozhoduje ve věci obce jako jediného akcionáře obchodní společnosti Nemocnice Litoměřice, a.s., se sídlem Žitenická 2084, 412 01 Litoměřice, IČO: 061 99 518 a přijímá toto rozhodnutí / schvaluje tento návrh na vydání rozhodnutí:

a) RM Litoměřice určuje společnost AUDIT Litoměřice, s.r.o. se sídlem Vrchlického 248/17, 412 01 Litoměřice k provedení ověření účetní závěrky 2019 společnosti Nemocnice Litoměřice, a.s.

b) RM Litoměřice ukládá starostovi města Litoměřice, aby město Litoměřice, zastoupené starostou vydalo při výkonu působnosti valné hromady Rozhodnutí jediného akcionáře Nemocnice Litoměřice, a.s. o výše uvedeném usnesení.

 

Mgr. Ladislav Chlupáč
starosta

 
Mgr. Karel Krejza
1. místostarosta

 


Vyhotoveno dne 15. ledna 2020

 


 

Turistické Informační centrum

 Otevírací doba

Po-Ne: 9:00 – 17:00

 Adresa

Městské Informační centrum
Mírové náměstí 16/8
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: info@litomerice.cz
tel.: +420 416 916 440
Skype: infoltm

Městský úřad

 Starosta

Ing. Radek Löwy

 Úřední hodiny

Po: 8:00 - 17:00 hod.
St: 8:00 - 17:00 hod.

 Adresa

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

 Spojení

e-mail: podatelna@litomerice.cz
Datová schránka: tpebfnu
tel.: +420 416 916 111

 Opendata

data.litomerice.cz


copyright

 Template by Aplikko
 Webmaster RajČe
Powered by Joomla!
 Prohlášení o přístupnosti
 Politika Cookies

Webarchiv certifikát
© 2024 Město Litoměřice
Mobilní menu