RADA MĚSTA

usnesení rady města

01. výpis usnesení Rady města Litoměřic - 10.1.2022

USNESENÍ

VÝPIS

z 1. jednání Rady města Litoměřic konaného dne 10. 1. 2022

od 13:00 hodin v kanceláři starosty města

 

usnesení č. 1/1/2022

Ceník stravovacích služeb - CŠJ Litoměřice

RM bere na vědomí ceník stravovacích služeb, poskytovaných příspěvkovou organizací Centrální školní jídelna Litoměřice, Svojsíkova 7, Litoměřice, IČO:46768793, platný od 1. ledna 2022.

 

usnesení č. 2/1/2022

Poskytnutí dotace pro pořádání Mládežnického mistrovství ČR v ledním hokeji

a) RM schvaluje poskytnutí účelové dotace ve výši 50.000 Kč Ústecké krajské organizaci ČUS, Vaníčkova 902/11, 400 01 Ústí nad Labem, IČO: 709 26 450 na pořádání Mládežnického mistrovství České republiky krajských výběrů v ledním hokeji, které se bude konat ve dnech 20. - 23. 1. 2022 v Litoměřicích a Děčíně.

b) RM schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace mezi Ústeckou krajskou organizací ČUS, Vaníčkova 902/11, 400 01 Ústí nad Labem, IČO: 709 26 450 a městem Litoměřice (viz příloha orig. zápisu).

c) RM ukládá PO Městská sportovní zařízení v Litoměřicích, Zahradnická 215/28, 412 01 Litoměřice, IČO: 709 23 477 technicko – organizační zajištění Mládežnického mistrovství České republiky krajských výběrů v ledním hokeji, které se bude konat ve dnech 20. - 23. 1. 2022 v Litoměřicích v rozsahu zajištění ledové plochy a ubytování v areálu Kalich Arény.

 

usnesení č. 3/1/2022

Souhlas vlastníka nemovitosti s umístěním sídla Občanského sdružení Puellae cantantes

RM uděluje souhlas s umístěním sídla Občanského sdružení Puellae cantantes, IČO: 26518848 na adrese Boženy Němcové 873/2, 412 01 Litoměřice.

 

usnesení č. 4/1/2022

Změna čerpání rezervního fondu – Masarykova základní škola Litoměřice

RM schvaluje změnu plánu stavu, tvorby a čerpání fondů v roce 2021 PO Masarykova základní škola, Svojsíkova 1482/5, Litoměřice, IČ 46773436 (viz příloha orig. zápisu).

RM bere na vědomí změnu finančního plánu nákladů a výnosů na rok 2021 PO Masarykova základní škola, Svojsíkova 1482/5, Litoměřice, IČ 46773436 (viz příloha orig. zápisu).

 

usnesení č. 5/1/2022

Oznámení jmenování nového zástupce ředitelky a odvolání předchozího jmenovaného zástupce ředitele PO Centra pro zdravotně postižené děti a mládež - SRDÍČKO

RM bere na vědomí odvolání Lenky Stehlíkové, jako zástupkyně ředitelky organizace ke dni 31. 1. 2022 a jmenování Martina Brůži do funkce zástupce ředitelky PO Centra SRDÍČKO, Litoměřice, Předměstí, Revoluční 1845/30, IČO 70854165, s účinností od 1. 2. 2022.

 

usnesení č. 6/1/2022

Schválení uzavírání kupních smluv na dodávky dříví v roce 2022 se spol. WOOD & PAPER a.s.

RM schvaluje uzavírání kupních smluv na dodávky dříví pro rok 2022 s kupujícím - společností WOOD & PAPER a.s., Hlína 138, 664 91 Ivančice, IČO: 26229854, v celkovém objemu cca 1700 m3 za cenu cca 1500 tis. Kč.

 

usnesení č. 7/1/2022

Schválení uzavření kupní smlouvy na dodávky dříví v roce 2022 se společností Hradecká lesní a dřevařská společnost a.s.

RM schvaluje uzavření kupní smlouvy na dodávky dříví pro rok 2022 s kupujícím – Hradecká lesní a dřevařská společnost a.s., Malé náměstí 111/4, 500 03 Hradec Králové, IČO: 60913827, v celkovém objemu cca 150 m3 za cenu cca 280 tis. Kč.

 

usnesení č. 8/1/2022

Pronájem části bývalého areálu TSM v k.ú. Litoměřice (u vodního cvičiště)

RM schvaluje pronájem pozemků parc. č. 4724/2, ostatní plocha o výměře 6 293 m2, parc. č. 4724/4, ostatní plocha o výměře 7 204 m2, parc. č. 4724/5, ostatní plocha o výměře 26 m2, parc. č. 4733/3, ostatní plocha o výměře 45 m2, parc. č. 4726, ostatní plocha o výměře 318 m2 a parc. č. 4724/3, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 639 m2 jehož součástí je stavba č.p. 2217 (jiná stavba) společnosti PEDASTA dopravní stavby, s.r.o., 8.května 19/5, 410 02 Lovosice, IČO: 01717243 za účelem zřízení deponie pro chystanou revitalizaci tratě Lovosice – Česká Lípa, na dobu určitou od 17.01.2022 do 31.07.2022 za nájemné ve výši 183.445 Kč.

 

usnesení č. 9/1/2022

Schválení uzavření kupní smlouvy na dodávky zvěřiny na rok 2022 – CITUS s.r.o.

RM schvaluje uzavření kupní smlouvy o dodávkách zvěřiny z černé a spárkaté zvěře s firmou CITUS s.r.o., K Výtopně 1/2140, 412 01 Litoměřice, IČO: 61538311 na období od 01.01.2022 do 31.12.2022 (viz příloha orig. zápisu).

 

usnesení č. 10/1/2022

Schválení uzavření Smlouvy o vzájemné součinnosti při uzavírání kupních smluv na rok 2022 - SVOL

RM schvaluje uzavření Smlouvy o vzájemné součinnosti při uzavírání kupních smluv na dodávky dříví na rok 2022 se Sdružením vlastníků obecních a soukromých lesů v ČR, K Silu 1980, 393 01 Pelhřimov, IČO: 45035652 (viz příloha orig. zápisu).

 

usnesení č. 11/1/2022

Schválení dokumentu - Systém náležité péče o les na rok 2022

RM schvaluje „Systém náležité péče“ hospodářského subjektu Město Litoměřice uvádějící poprvé na vnitřní trh dřevo vytěžené v lesích hospodářského subjektu s účinností od 01.01.2022 (viz příloha orig. zápisu).

 

usnesení č. 12/1/2022

Schválení uzavření dvou rámcových smluv na rok 2022 - SVOBA s.r.o.

RM schvaluje uzavření dvou rámcových smluv, tj. Rámcové smlouvy o dodávce zboží a služeb na rok 2022 a Rámcové smlouvy o pronájmu strojů a nářadí na rok 2022 s firmou SVOBA s.r.o., Žernosecká 2226, 412 01 Litoměřice, IČO: 272 65 382 (viz příloha orig. zápisu).

 

usnesení č. 13/1/2022

Záměr pachtu části pozemku parc. č. 3850/8 v k.ú. Litoměřice

RM schvaluje záměr propachtování části pozemku parc. č. 3850/8, zahrada o výměře cca 135 m2 v k.ú. Litoměřice, k účelu užívání zahrady, na dobu neurčitou s 3měsíční výpovědní lhůtou.

 

usnesení č. 14/1/2022

Zřízení služebnosti umístění elektrizační distribuční soustavy k části pozemků parc.č. 2907/1, 2907/8 v k.ú. Litoměřice (645)

RM schvaluje zřízení věcného břemene – služebnosti umístění, provozování, údržby a oprav elektrizační distribuční soustavy k části pozemků parc.č. 2907/1, 2907/8 v k.ú. Litoměřice, dle GP 5007-202/2021 ve prospěch oprávněného spol. ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8, Děčín, IČO: 24729035 za jednorázovou úhradu ve smluvní výši 4.635 Kč + 21% DPH a uhrazení správního poplatku za vklad práva do katastru nemovitostí.

 

usnesení č. 15/1/2022

Umístění veřejné elektrizační distribuční sítě na části pozemku parc.č. 196/11 v k.ú. Pokratice (711)

RM schvaluje pro realizaci stavby veřejné elektrizační distribuční sítě „LT-Pokratice, p.p.č. 34/2, smyčka kNN, IV-12-4021983“ uzavření Smlouvy o podmínkách umístění stavby a smlouvy budoucí o zřízení služebnosti s budoucím oprávněným spol. ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8, Děčín, IČO: 24729035, za jednorázovou úhradu zjištěnou podle zák. č. 151/1997 Sb. v platném znění a prováděcí vyhlášky Ministerstva financí České republiky č. 441/2013 Sb. v platném znění (vyhláška č. 424/2021 Sb.) ve výši 5.700 Kč + 21% DPH, za věcné břemeno k tíži pozemku parc.č. 196/11 v k.ú. Pokratice. Náklady spojené s geometrickým plánem a správním poplatkem za vklad práva do KN bude hradit budoucí oprávněný.

 

usnesení č. 16/1/2022

Rozpočtové opatření správního odboru (OS) k úhradě navýšení pojistného za pojištění majetku města

RM schvaluje rozpočtové opatření v rámci správního odboru (viz příloha orig. zápisu).

 

usnesení č. 17/1/2022

Uzavření nájemního vztahu na pronájem prostoru sloužícího podnikání v budově bez č.p., stojící na pozemku parc. č. 5251/38 v areálu kasáren Pod Radobýlem v Litoměřicích

RM schvaluje uzavření nájemního vztahu na pronájem prostoru sloužícího podnikání, který se nachází v budově bez č.p., stojící na pozemku parc. č. 5251/38 v k.ú. Litoměřice v areálu kasáren Pod Radobýlem v Litoměřicích, se společností CARGONET s.r.o., se sídlem Kamýcká 1777/31, Předměstí, 412 01 Litoměřice, IČO: 25031180. Nájemní vztah na pronájem prostoru o výměře 1 350 m2 se uzavírá na dobu určitou jednoho roku s možností prodloužení nájmu. Smluvní nájemné činí 120 000 Kč, náklady na služby bude hradit nájemce. Smlouva se uzavírá s podmínkou provedení oprav prostoru na náklady nájemce.

 

usnesení č. 18/1/2022

Přidělení bytu č. 1, Mírové náměstí 43/21, Litoměřice, na základě veřejné nabídky

RM schvaluje přidělení bytu č. 1 na Mírovém náměstí 43/21 v Litoměřicích o výměře 75,33 m2 (2+1) panu Jxxxxx Lxxxxxxxx, bytem xxxxxxxxxxxxxxxxx 400 11 Ústí nad Labem. Výše nájemného činí 95,- Kč/m2/měsíc + zálohy na služby + další úprava v následujících letech z důvodu inflačních tlaků možná. Nájemní smlouva se uzavírá na dobu určitou jednoho roku s následným prodloužením o 1 rok při řádném plnění nájemní smlouvy.

 

usnesení č. 19/1/2022

Přidělení bytu č. 3, Mírové náměstí 43/21, Litoměřice, na základě veřejné nabídky

RM schvaluje přidělení bytu č. 3 na Mírovém náměstí 43/21 v Litoměřicích o výměře 78,15 m2 (2+1) paní Dxxx Txxxxxxx, bytem xxxxxxxxxxxxx 412 01 Litoměřice. Výše nájemného činí 95,- Kč/m2/měsíc + zálohy na služby + další úprava v následujících letech z důvodu inflačních tlaků možná. Nájemní smlouva se uzavírá na dobu určitou jednoho roku s následným prodloužením o 1 rok při řádném plnění nájemní smlouvy.

 

usnesení č. 20/1/2022

Zveřejnění záměru pronájmu prostoru sloužícího podnikání, který se nachází v budově bez č.p., stojící na pozemku parc. č. 4008/102 v k.ú. Litoměřice v areálu kasáren Dukelských hrdinů v Litoměřicích

RM schvaluje zveřejnění záměru pronájmu prostoru sloužícího podnikání o celkové výměře 110 m2, který se nachází v budově bez č.p., stojící na pozemku parc. č. 4008/102 v k.ú. Litoměřice v areálu kasáren Dukelských hrdinů v Litoměřicích (viz příloha orig. zápisu).

 

usnesení č. 21/1/2022

Ukončení nájmu prostoru sloužícího podnikání v budově bez č.p., stojící na pozemku parc. č. 2676/2 v k.ú. Litoměřice, v bývalém vojenském areálu v ul. Pobřežní v Litoměřicích

RM schvaluje společnosti Florentina botel, spol. s r.o., se sídlem Brožíkova 284, Beroun-Závodí, 266 01 Beroun, IČO: 28514548, ukončení nájmu prostoru o výměře 246,10 m2, který se nachází v budově bez č.p., stojící na pozemku parc. č. 2676/2 v k.ú. Litoměřice, v bývalém vojenském areálu v ul. Pobřežní v Litoměřicích. Smluvní vztah se ukončuje dohodou smluvních stran ke dni 15.01.2022 (viz příloha orig. zápisu).

 

usnesení č. 22/1/2022

VZ/024/2021 s názvem „Portál občana města Litoměřice“ - rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky a schválení uzavření smlouvy s vítězným uchazečem

RM schvaluje výběr nejvhodnější nabídky ve výběrovém řízení na veřejnou zakázku ev. č. VZ/024/2021 s názvem „Portál občana města Litoměřice“ a uzavření smlouvy s vítězným uchazečem DATRON, a.s., sídlem Vachkova 3008, 470 01 Česká Lípa, IČO 43227520 (viz příloha orig. zápisu).

 

usnesení č. 23/1/2022

Veřejnosprávní kontrola PO Mateřská škola Litoměřice

RM bere na vědomí informaci o výsledku veřejnosprávní kontroly za rok 2020 u příspěvkové organizace Mateřská škola Litoměřice, příspěvková organizace, Masarykova 30, 412 01 Litoměřice, IČO: 727 44 081 (viz příloha orig. zápisu).

 

usnesení č. 24/1/2022

Schválení programu ZM konaného dne 27.1.2022

RM schvaluje program na jednání Zastupitelstva města Litoměřic konaného dne 27.1.2022 od 16 hod. v Kulturním a konferenčním centru v Litoměřicích.

Program:

A) Procesní body 1
1 - Zahájení, jmenování a volba návrhové komise, prac. předsednictva a ověřovatelů zápisu
2 - Schválení zápisu minulého jednání
3 - Kontrola plnění bodů
4 - Doplnění/stažení bodů programu

5 - Hlasování o programu

B) Odbor ekonomický
6 - Rozpočtová opatření dle doporučení FV

7 - Dotace pro Destinační agenturu České středohoří, o.p.s.

C) Odbor školství, kultury, sportu a památkové péče

8 - Program podpory celoroční činnosti sportovních spolků v Litoměřicích na rok 2022

D) SMART CITY

9 - Prodej 40 % podílu města ve společnosti 1. GTE

E) Tajemník

10 - Zpráva o kontrole plnění usnesení Zastupitelstva města Litoměřic za rok 2021

F) Různé

11 - Plán činnosti Kontrolního výboru na rok 2022

G) Odbor správy nemovitého majetku města
Záměry:
12 - Záměr prodeje pozemku parc.č. 2115/8 v k.ú. Litoměřice
13 - Záměr prodeje pozemku parc.č. 1387/4 v k.ú. Litoměřice
14 - Podání žádosti o bezúplatný převod pozemku parc.č. 2472/45 v k.ú. Litoměřice
15 - Podání žádosti o bezúplatný převod pozemku parc.č. 827/19 v k.ú. Litoměřice
Prodeje:
16 - Prodej klasické hrobky na Městském hřbitově v Litoměřicích

17 - Přijetí daru hřbitovní stavby – hrobky

H) Procesní body 2
18 - Informace
19 - Interpelace
20 - Diskuze

21 - Závěr

 

usnesení č. 25/1/2022

Informace o aktuálním stavu průběhu likvidace společnosti Nemocnice Litoměřice, a.s. v likvidaci; Návrh na akceptaci a souhlas s uspokojením přihlášených pohledávek společnosti Krajská zdravotní, a.s. vůči Nemocnice Litoměřice, a.s. v likvidaci

Rada města Litoměřice rozhoduje ve věci obce jako jediného akcionáře obchodní společnosti Nemocnice Litoměřice, a.s. v likvidaci, se sídlem Žitenická 2084, 412 01 Litoměřice, IČO: 061 99 518 a přijímá toto rozhodnutí / schvaluje tento návrh na vydání rozhodnutí:

a) Rada města Litoměřice, po projednání, bere na vědomí:

informaci o aktuálním stavu průběhu likvidace společnosti Nemocnice Litoměřice, a.s. v likvidaci.

b) Rada města Litoměřice, po projednání, bere na vědomí:

návrh na finanční vypořádání přihlášených pohledávek společnosti Krajská zdravotní, a.s. vůči Nemocnice Litoměřice, a.s. v likvidaci v celkové výši 121 000,- Kč včetně DPH.

c) Rada města Litoměřice schvaluje:

finanční vypořádání přihlášených pohledávek společnosti Krajská zdravotní, a.s. vůči Nemocnice Litoměřice, a.s. v likvidaci v celkové výši 121 000,- Kč včetně DPH.

d) Rada města Litoměřice ukládá starostovi Města Litoměřice, aby Město Litoměřice, zastoupené starostou, vydalo při výkonu působnosti Valné hromady Rozhodnutí jediného společníka / akcionáře Nemocnice Litoměřice, a.s. v likvidaci, o výše uvedených usneseních.

 

Mgr. Ladislav Chlupáč
starosta města
 
 
Mgr. Karel Krejza
1.místostarosta města

 

Vyhotoveno dne: 11. 1. 2022

 


 

Turistické Informační centrum

 Otevírací doba

Po-Pá: 9-17 hod.
So: 9-12 hod.
Ne: zavřeno

 Adresa

Městské Informační centrum
Mírové náměstí 16/8
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: info@litomerice.cz
tel.: +420 416 916 440
Skype: infoltm

Městský úřad

 Starosta

Ing. Radek Löwy

 Úřední hodiny

Po: 8:00 - 17:00 hod.
St: 8:00 - 17:00 hod.

 Adresa

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

 Spojení

e-mail: podatelna@litomerice.cz
Datová schránka: tpebfnu
tel.: +420 416 916 111

 Opendata

data.litomerice.cz


copyright

 Template by Aplikko
 Webmaster RajČe
Powered by Joomla!
 Prohlášení o přístupnosti
 Politika Cookies

Webarchiv certifikát
© 2023 Město Litoměřice
Mobilní menu