Nástroje pro usnadnění přístupu

ZASTUPITELSTVO MĚSTA

podklady pro jednání zastupitelstva města

Materiály pro jednání Zastupitelstva města Litoměřic dne 1. 2. 2018

Podkladové materiály

na 1. jednání Zastupitelstva města Litoměřic konané dne 1. 2. 2018 od 16:00 hod.
v Kulturním a konferenčním centru v Litoměřicích, se sídlem Tyršovo nám. 68

Zpracoval: Eva Šimková
Vyvěsil: Eva Šimková

Přílohy:

Materiály ke stažení (.pdf)

Program:

I. Zahájení, jmenování a volba návrh. komise, prac. předsednictva a ověřovatelů zápisu
II. Schválení zápisu minulého jednání
III. Kontrola plnění bodů
IV. Doplnění / stažení bodu programu
V. Hlasování o programu
VI. Body jednání

1. Rozpočtová opatření dle doporučení FV ze dne 22.1.2018
2. Rozpočtové opatření – stavební úpravy pro sportovní zázemí v Kasárnách Dukelských hrdinů
3. Dotace pro destinační agenturu České středohoří, o.p.s.
4. Komunitní plán sociálních služeb ORP Litoměřice pro období 2018-2020
5. Žádost o dotaci JC Litokan Litoměřice, z.s.
6. Program podpory celoroční činnosti sportovních spolků v Litoměřicích na rok 2018
7. Žádost o poskytnutí dotace – Klub přátel chlapeckého sboru Páni kluci, z.s.
8. Žádost o poskytnutí dotace – Občanské sdružení Puellae cantantes
9. Záměr podání žádosti o dotaci ze Státního fondu kinematografie – MKZ v Litoměřicích – upgrade digitalizace a výměna zvukového systému v Kině Máj – rozpočtové opatření
10. Záměr podání žádosti o dotace z MAS České středohoří na realizace akce „Vybudování bezbariérového přístupu do ZŠ Litoměřice, Boženy Němcové 2“
11. Schválení podání žádosti k projektu „PAVE – První aktivní veřejná budova v ČR“ do programu Ekoinovace SFŽP – rozpočtové opatření
12. Schválení poskytnutí půjčky 1. Geotermální Litoměřice a.s.
13. Kontrolní zpráva o plnění usnesení ZM za rok 2017
14. Povinnost RM informovat ZM o rozhodování o Nemocnici Litoměřice a.s.
15. Zrušení předkupního práva u pozemků parc. č. 4176/2 a 4176/10 v k.ú. Litoměřice
16. Zrušení předkupního práva u části pozemku parc. č. 2355/5 v k.ú. Litoměřice označené ve smyslu geometrického plánu č. 4545-354/2017 jako pozemek parcelní číslo 2355/152 v k.ú. Litoměřice
17. Zrušení předkupního práva u části pozemku parc. č. 3408/52 v k.ú. Litoměřice označené ve smyslu geometrického plánu č. 4474-140/2016 jako pozemek parcelní číslo 3408/107 v k.ú. Litoměřice
18. Vyslovení nesouhlasu s novelou zákona o odpadech směřující k navýšení poplatku za ukládání komunálního odpadu
19. Obecně závazná vyhláška o regulaci provozování hazardních her
20. Delegování zástupce města na VH SVS
21. Schválení uzavření dohody o provedení práce s Mgr. Petrem Hermannem
22. Schválení poskytování příspěvků z prostředků sociálního fondu na stravování uvolněných zastupitelů stravujících se ve stravovacím zařízení Centrální školní jídelna a na stravovací poukázky do zařízení veřejného stravování
23. Zpráva o dodržení podmínek veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace č. ŠKAS 170/16 ze dne 9.12.2016, ve vazbě na interpelaci zastupitele Mgr. Petra Panaše ze dne 7.12.2017

Majetkové záležitosti:
Záměry:
24. Prodej opuštěného a neudržovaného hrobového zařízení, sektor I., evidenční číslo 6-61 na městském hřbitově v Litoměřicích
25. Prodej pozemku parc.č. 2603/12 o výměře 221 m2 (zast. plocha) v k.ú. Litoměřice
26. Prodej pozemku parc.č. 917/9 o výměře 26 m2 v k.ú. Litoměřice
27. Prodej pozemku parc.č. 2729 o výměře 1880 m2 (orná půda) a parc.č. 2730 o výměře 88 m2 (orná půda) v k.ú. Borkovany
28. Prodej části pozemku parc.č. 1527/9 (zast. plocha) v k.ú. Litoměřice
29. Prodej pozemků parc.č. 4008/5 o výměře 528 m2 (zast. plocha) a 4008/6 o výměře 72 m2 (zast. plocha) včetně staveb bez č.p.č/č.e v k.ú. Litoměřice
30. Prodej pozemku parc. č. 1328 o výměře 229 m2 (zast. plocha a nádvoří) o velikosti podílu 4388/5539 v k.ú. Litoměřice
31. Prodej pozemku parc.č.4528/1 o výměře 654 m2 (zahrada) a parc. č 4528/4 o výměře 17 m2 (zast. plocha) v k.ú. Litoměřice

Prodeje:
32. Bezúplatný převod pozemku parc.č. 5254/1 o výměře 516 m2 (zast. plocha) včetně stavby bez čp. v k.ú. Litoměřice
33. Zřízení věcného břemene – služebnosti umístění provozování, údržby a oprav telekomunikačního zařízení k části pozemků parc.č. 87,132 v k.ú. Litoměřice
34. Zřízení věcného břemene – služebnosti umístění provozování, údržby a oprav telekomunikačního zařízení k části pozemku parc.č. 5117/8 v k.ú. Litoměřice
35. Zřízení věcného břemene – služebnosti umístění provozování, údržby a oprav elektrizační distribuční soustavy k části pozemků parc.č. 1634/3, 1634/4, 2569/1, 2573/2, 2573/4, 2575/7, 2577/3, 2581 a 2582/4 v k.ú. Litoměřice

VII. Informace
VIII. Interpelace
IX. Diskuze
X. Závěr

 


 

Turistické Informační centrum

 Otevírací doba

Po-Pá: 9-17 hod.
So: 9-12 hod.
Ne: zavřeno

 Adresa

Městské Informační centrum
Mírové náměstí 16/8
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: info@litomerice.cz
tel.: +420 416 916 440
Skype: infoltm

Městský úřad

 Starosta

Ing. Radek Löwy

 Úřední hodiny

Po: 8:00 - 17:00 hod.
St: 8:00 - 17:00 hod.

 Adresa

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

 Spojení

e-mail: podatelna@litomerice.cz
Datová schránka: tpebfnu
tel.: +420 416 916 111

 Opendata

data.litomerice.cz


copyright

 Template by Aplikko
 Webmaster RajČe
Powered by Joomla!
 Prohlášení o přístupnosti
 Politika Cookies

Webarchiv certifikát
© 2023 Město Litoměřice
Mobilní menu