Nástroje pro usnadnění přístupu

ZASTUPITELSTVO MĚSTA

podklady pro jednání zastupitelstva města

Materiály pro jednání Zastupitelstva města Litoměřic - 13.9.2018

Podkladové materiály pro jednání zastupitelstva města

Zpracoval: Eva Šimková
Vyvěsil: Eva Šimková

Přílohy:

Podklady ke stažení (.pdf)

POZVÁNKA

na 5. jednání Zastupitelstva města Litoměřic
konané dne 13.9.2018 od 16:00 hod.
v Kulturním a konferenčním centru v Litoměřicích, se sídlem Tyršovo nám. 68

PROGRAM
I. Zahájení, jmenování a volba návrh. komise, prac. předsednictva a ověřovatelů zápisu
II. Schválení zápisu minulého jednání
III. Kontrola plnění bodů
IV. Doplnění / stažení bodu programu
V. Hlasování o programu
VI. Body jednání
1. Rozpočtová opatření dle doporučení FV ze dne 3.9.2018
2. Dotace pro Destinační agenturu České středohoří, o.p.s.
3. Financování vzdělávacího programu pro ZŠ – STAGES – ZŠ Litoměřice, Havlíčkova
4. Prominutí smluvní pokuty
5. Upuštění od vymáhání smluvní pokuty
6. Žádost o poskytnutí individuální dotace Diecézní charity Litoměřice – poradenské centrum
7. Žádost o poskytnutí individuální dotace Diecézní charita Litoměřice – dobrovolnické centrum
8. Žádost o poskytnutí individuální dotace Farní charitě Litoměřice
9. Žádost o poskytnutí individuální dotace Oblastnímu spolku Český červený kříž, Litoměřice
10. Žádost o poskytnutí individuální dotace neziskové organizaci Naděje, pobočka Litoměřice
11. Schválení Akčního plánu udržitelné energetiky a ochrany klimatu (SECAP) města Litoměřice do roku 2030
12. Zpráva o průběhu auditu udržitelného rozvoje a následné přípravě na obhajobu města Litoměřice v kategorii „A“
13. Zpráva o opatření k řešení TOP problémů vzešlých z veřejného fóra „Desatero problémů 2018“
14. Volba soudních přísedících
Majetkové záležitosti:
Záměry:
15. Prodej opuštěného a neudržovaného hrobového zařízení – kopaný hrob, sektor II., evid.č.16-395 na městském hřbitově
16. Adresný prodej pozemku parc.č. 3889/1 o výměře 1147 m2 jehož součástí je stavba s čp. 1365 a parc.č. 3890/1 o výměře 6111 m2 (zahrada) v k.ú. Litoměřice
17. Prodej části pozemku parc.č. 769/3 o výměře 5956 m2 (orná půda) a 1831/2 o výměře 116 m2 (ost. plocha) v k.ú. Kamýk
18. Prodej pozemku parc.č. 610/1 o výměře 391 m2 jehož součástí je stavba č.p. 2253 v k.ú. Litoměřice
19. Prodej pozemků parc.č. 2563/139 o výměře 35 m2 (zastavěná plocha) v k.ú. Litoměřice, parc.č. 871/5 o výměře 44 m2 (zast. plocha) v k.ú. Litoměřice a parc.č. 17/3 o výměře 44 m2 (společný dvůr) v k.ú. Pokratice
Prodeje:
20. Prodej pozemku parc.č. 4984/79 o výměře 77 m2 (zahrada) v k.ú. Litoměřice
21. Přijetí daru pozemku parc.č. 2662/32 o výměře 1276 m2 (ost. plocha-komunikace) v k.ú. Litoměřice
22. Nákup pozemku parc.č. 330/1 o výměře 24694 m2 (orná půda) v k.ú. Třeboutice
23. Nákup pozemku parc.č. 2899/2 o výměře 17 m2 (ost. plocha) v k.ú. Litoměřice
24. Prodej pozemku parc.č. 2563/73 o výměře 19 m2 (zast. plocha) v k.ú. Litoměřice
25. Prodej pozemku parc. č. 4014/2 o výměře 685 m2, jehož součástí je stavba č.p. 2174 a parc.č. 4014/1 o výměře 327 m2 (zahrada) ulice Karla IV., v k.ú. Litoměřice
26. Částečná revokace usnesení č. 112/4/2018 ze dne 21.06.2018 oprava doplatku rozdílu ceny za prodej pozemku parc.č. 681/1 o výměře 641 m2 v k.ú. Litoměřice
27. Směna pozemků – parc.č. 2469/39 o výměře 519 m2 za pozemek parc.č. 2469/66 o výměře 775 m2 v k.ú. Litoměřice (vl. město)
28. Prodej části pozemku parc.č. 278/8 o výměře cca 105 m2 (zastavěná plocha) v k.ú. Litoměřice formou smlouvy o budoucí KS s právem provedení stavby
29. Zřízení věcného břemene – služebnosti umístění provozování, údržby a oprav plynárenského zařízení k části pozemků parc.č. 3607/1, 3607/4, 3607/5, 3607/6, 3607/7, 3607/8 a 3607/9 v k.ú. Litoměřice
30. Zřízení věcného břemene – služebnosti umístění provozování, údržby a oprav elektrizační distribuční soustavy k části pozemku parc.č. 1122/2 v k.ú. Pokratice
31. Zřízení věcného břemene – služebnosti umístění provozování, údržby a oprav elektrizační distribuční soustavy k části pozemků parc.č. 1345/139 a 1345/153 v k.ú. Pokratice
32. Zřízení věcného břemene – služebnosti umístění provozování, údržby a oprav elektrizační distribuční soustavy k části pozemku parc.č. 615/1 v k.ú. Pokratice
33. Zřízení věcného břemene – služebnosti umístění provozování, údržby a oprav vodovodního zařízení k části pozemku parc.č. 831 k.ú. Litoměřice
34. Změna oprávněného z věcného břemene služebnosti, umístění provozování, údržby a oprav plynárenského zařízení (NTL) k části pozemků parc.č. 84/1 a 1345/139 k.ú. Pokratice

VII. Informace
VIII. Interpelace
IX. Diskuze
X. Závěr

 


 

Turistické Informační centrum

 Otevírací doba

Po-Pá: 9-17 hod.
So: 9-17 hod.
Ne: 9 – 17 hod.

 Adresa

Městské Informační centrum
Mírové náměstí 16/8
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: info@litomerice.cz
tel.: +420 416 916 440
Skype: infoltm

Městský úřad

 Starosta

Ing. Radek Löwy

 Úřední hodiny

Po: 8:00 - 17:00 hod.
St: 8:00 - 17:00 hod.

 Adresa

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

 Spojení

e-mail: podatelna@litomerice.cz
Datová schránka: tpebfnu
tel.: +420 416 916 111

 Opendata

data.litomerice.cz


copyright

 Template by Aplikko
 Webmaster RajČe
Powered by Joomla!
 Prohlášení o přístupnosti
 Politika Cookies

Webarchiv certifikát
© 2023 Město Litoměřice
Mobilní menu