ZASTUPITELSTVO MĚSTA

podklady pro jednání zastupitelstva města

Materiály pro jednání Zastupitelstva města Litoměřic - 23.6.2022

Podkladové materiály pro jednání Zastupitelstva města Litoměřic,

které se koná dne 23. 06. 2022 od 16:00 hodin

v Kulturním a konferenčním centru v Litoměřicích, se sídlem Tyršovo nám. 68

Zpracoval: Eva Chrudimská
Vyvěsil: Eva Chrudimská

Přílohy:

Materiály ke stažení (.pdf)

 

Program:

A) Procesní body 1
1 - Zahájení, jmenování a volba návrhové komise, prac. předsednictva a ověřovatelů zápisu
2 - Schválení zápisu minulého jednání
3 - Kontrola plnění bodů
4 - Doplnění/stažení bodů programu
5 - Hlasování o programu

B) Odbor ekonomický
6 - Rozpočtová opatření dle doporučení FV
7 - Schválení účetní závěrky, Závěrečného účtu a Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření města Litoměřice za rok 2021
8 - Zpráva o naplnění Akčního plánu ke Strategickému plánu města Litoměřice 2021

C) Útvar Pro lidi
9 - Aktualizace Zásobníku projektů města Litoměřice 2022+

D) Odbor sociálních věcí a zdravotnictví
10 - Žádost Charity Litoměřice o dofinancování z rozpočtu města – Domov na Dómském pahorku

E) Odbor školství, kultury, sportu a památkové péče
11 - Poskytnutí navýšení dotací na celoroční činnost sportovním spolkům
12 - Projekt "Kulturní a kreativní centrum Litoměřice“

F) Kancelář starosty a tajemníka
13 - Volba soudních přísedících Okresního soudu v Litoměřicích
14 - Schválení obecně závazných vyhlášek:

       OZV č. 2/2022 – změna vyhlášky č. 4/2019 o místním poplatku z pobytu
       OZV č. 3/2022 – Požární řád
       OZV č. 4/2022 – o zákazu požívání alkoholu

G) Útvar obrany a krizového řízení
15 - Schválení smlouvy o zajištění úkolů na úseku požární ochrany mezi městem Litoměřice a obcí Trnovany

H) Odbor životního prostředí
16 - Žádost o dotaci na pořízení podzemního kontejnerového stání v ulici Nerudova
17 - Žádost o dotaci na pořízení podzemního kontejnerového stání v ulici Nezvalova

I) Odbor územního rozvoje
18 - Projekty k předložení do Výzvy k předkládání strategických projektů do programového rámce ITI Ústecko-chomutovské aglomerace
19 - Projekt "Revitalizace bývalé manipulační plochy ČD v ulici Nerudova na parkoviště s propustným povrchem“

J) Odbor správy nemovitého majetku města
Záměry:
20 - Záměr prodeje pozemku parc.č 2619 v k.ú. Litoměřice
21 - Záměr prodeje stavby železniční zastávky Litoměřice-Cihelna
22 - Záměr prodeje nezapsaného pozemku parc.č. 2662/29 v k.ú. Litoměřice
23 - Částečná revokace záměru prodeje klasické hrobky na Městském hřbitově v Litoměřicích
24 - Dořešení vlastnických vztahů k pozemkům Sběrný dvůr – Třeboutice
25 - Žádost o bezúplatný převod pozemků v k.ú. Litoměřice a Pokratice
26 - Nákup pozemků pro výstavbu cyklostezky v k.ú. Litoměřice
27 - Záměr bezúplatného převodu pozemku parc.č. 4690/5 v k.ú. Litoměřice
28 - Podání žádosti o bezúplatný převod pozemku parc.č. 3297/8 v k.ú. Litoměřice
Prodeje:
29 - Směna pozemků města (dle nezapsaných GP) a pozemků v areálu Jiřího z Poděbrad a Pod Radobýlem za pozemky parc.č. 5226/1 a 5226/2 (vl. GL Development s.r.o.) vše v k.ú. Litoměřice
30 - Prodej klasické hrobky na Městském hřbitově v Litoměřicích
31 - Bezúplatný převod pozemku parc.č. 5030/13 v k.ú. Litoměřice
32 - Částečná revokace usnesení č. 57/3/2022 ze dne 21.4.2022
33 - Vyřazení majetku z účetní evidence a jeho likvidace
34 - Prodej pozemku parc. č. 4008/36 jehož součástí je stavba bez čp/če v k.ú. Litoměřice

K) Procesní body 2
35 - Informace
36 - Interpelace
37 - Diskuze
38 - Závěr


 

Turistické Informační centrum

 Otevírací doba

Po-Pá: 9-17 hod.
So: 9-17 hod.
Ne: 9 – 17 hod.

 Adresa

Městské Informační centrum
Mírové náměstí 16/8
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: info@litomerice.cz
tel.: +420 416 916 440
Skype: infoltm

Městský úřad

 Starosta

Ing. Radek Löwy

 Úřední hodiny

Po: 8:00 - 17:00 hod.
St: 8:00 - 17:00 hod.

 Adresa

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

 Spojení

e-mail: podatelna@litomerice.cz
Datová schránka: tpebfnu
tel.: +420 416 916 111

 Opendata

data.litomerice.cz


copyright

 Template by Aplikko
 Webmaster RajČe
Powered by Joomla!
 Prohlášení o přístupnosti
 Politika Cookies

Webarchiv certifikát
© 2023 Město Litoměřice
Mobilní menu