ZASTUPITELSTVO MĚSTA

podklady pro jednání zastupitelstva města

Materiály pro jednání Zastupitelstva města Litoměřic dne 29.6.2017

Podkladové materiály 

na 5. jednání Zastupitelstva města Litoměřic konané dne 29. 6. 2017 od 16:00 hod.
v Kulturním a konferenčním centru v Litoměřicích, se sídlem Tyršovo nám. 68

Zpracoval: Eva Šimková

Vyvěsil: Eva Šimková

dne: 22.6.2017

PROGRAM

I. Zahájení, jmenování a volba návrh. komise, prac. předsednictva a ověřovatelů zápisu
II. Schválení zápisu minulého jednání
III. Kontrola plnění bodů
IV. Doplnění / stažení bodu programu
V. Hlasování o programu
VI. Body jednání

1. Rozpočtová opatření dle doporučení FV ze dne 19.6.2017
2. Schválení účetní závěrky města Litoměřice za rok 2016 a Závěrečného účtu města Litoměřice za rok 2016 včetně Zprávy o výsledcích přezkoumání hospodaření města Litoměřice za rok 2016
3. Schválení Projektu "Rekonstrukce části areálu bývalých kasáren na sportovní zázemí":
a) záměru podání žádosti o dotaci z MŠMT - podprogramu 133D 531 - Podpora materiálně technické základny sportu - ÚSC, SK a TJ
b) zajištění spolufinancování projektu ze strany Města Litoměřice z vlastních rozpočtových prostředků města ve výši min. 40 % celkových uznatelných výdajů akce
4. OZV o veřejném pořádku - doplnění
5. Schválení změny části města (zrušení části Za Nemocnicí)
6. Projednání podaných nabídek na pronájem areálu výstaviště „Zahrada Čech“ a uzavření licenční smlouvy k ochranným známkám „Zahrada Čech“, schválení vítězného uchazeče a schválení uzavření smluv s tímto uchazečem
7. Vzetí na vědomí vyhodnocení TOP problémů 2017/18 z fóra, z ankety a ze sociologického průzkumu
8. Schválení aktualizovaného zásobníku projektů Města Litoměřice 2017+
9. Schválení zprávy o naplnění Akčního plánu 2016 ke Strategickému plánu města Litoměřice

Majetkové záležitosti:
Záměry:
10. Prodej opuštěného a neudržovaného hrobového zařízení – kopaný hrob, sektor I.Jshr., evidenční číslo 293 na městském hřbitově
11. Prodej opuštěného a neudržovaného hrobového zařízení – klasická hrobka, sektor IV., evidenční číslo 87 na městském hřbitově
12. Směna pozemku parc.č. 1345/312 o výměře 75 m2 za parc.č. 1345/313 o výměře 10 m2 v k.ú. Pokratice ve vl. města (nezapsaný odděl.geometr.plán) bez finančního vyrovnání
13. Bezúplatný převod pozemku parc.č. 4008/58 o výměře 560 m2 včetně stavby bez č.p. a části pozemku parc.č. 4008/1 (ost.plocha) v k.ú. Litoměřice (nutný odděl.geometr.plán)

Prodeje:
14. Směna pozemku parc.č. 1345/316 o výměře 2 m2 za parc.č.1344/16 o výměře 4 m2 (vl.města) v k.ú. Pokratice (nezapsaný odděl.geometr.plán)
15. Prodej pozemku o velikosti podílu ½ pozemku parc.č. 1233/22 o výměře 1627 m2 (orná půda) v k.ú. Sivice
16. Prodej pozemku parc.č. 663/1 o výměře 329 m2 (lesní pozemek) v k.ú. Čeřeniště
17. Prodej pozemku dle nezapsaného odděl.geometr.plánu parc.č. 3295/8 o výměře 7 m2 (ost.plocha) v k.ú. Litoměřice
18. Prodej pozemku parc.č. 1458/6 o výměře 6 m2 a parc.č. 1458/8 o výměře 3 m2 (zast.plocha) v k.ú.Litoměřice
19. Prodej pozemku parc.č. 1458/7 o výměře 5 m2 a parc.č. 1458/9 o výměře 3 m2 (zast.plocha) v k.ú.Litoměřice
20. Prodej pozemku parc.č. 1458/1 o výměře 16 m2 (zast.plocha) v k.ú.Litoměřice
21. Prodej pozemku parc.č. 826/3 o výměře 16 m2 (ost.plocha) v k.ú. Litoměřice
22. Prodej pozemku parc.č. 1313/117 (ostat.plocha) o výměře 8 m2 v k.ú. Litoměřice
23. Prodej pozemku parc.č. 1265/148 o výměře 13 m2 v k.ú. Pokratice (nezapsaný odděl. geometr.plán)
24. Nákup části nemovité věci - stavby bez č.p. stojící na pozemku parc.č. 2719/41 o výměře 61 m2 v k.ú. Litoměřice (vl.město)
25. Nákup pozemku parc.č. 2472/141 o výměře 1361 m2 (orná půda) dle nezapsaného odděl. geometr.plánu v k.ú. Litoměřice
26. Nákup stavby, která se nezapisuje do katastru nemovitostí, bývalého železničního tunelu v k.ú. Litoměřice
27. Bezúplatný převod pozemků – přijetí daru parc. č. 1345/311, 1345/308, 1345/309 a 1344/3 o celkové výměře 533 m2 v k.ú. Pokratice (nezapsaný odděl.geometr.plán)
28. Prodej pozemku parc.č. 4008/129 o výměře 48 m2 (ost.plocha) v k.ú. Litoměřice
29. Bezúplatný převod nemovité věci - pozemku parc.č.1267/25 (ostat.plocha) v k.ú. Litoměřice, smlouva č.j. 3005/2017 od ČR ÚZSVM, Rašínovo nábřeží 390, Praha
30. Zřízení věcného břemene – služebnosti umístění provozování, údržby a oprav dešťové kanalizace k části pozemku parc.č. 4855/1 v k.ú. Litoměřice
31. Zřízení věcného břemene – služebnosti umístění provozování, údržby a oprav elektrizační distribuční soustavy k části pozemku parc.č. 848/3 v k.ú. Litoměřice
32. Zřízení věcného břemene – služebnosti umístění provozování, údržby a oprav kanalizačního zařízení k části pozemku parc.č. 4889/3 k.ú. Litoměřice

VII. Informace
VIII. Interpelace
IX. Diskuze
X. Závěr

 

Přílohy:

Materiály ke stažení (.pdf)


 

Turistické Informační centrum

 Otevírací doba

Po-Pá: 9-17 hod.
So: 9-17 hod.
Ne: 9 – 17 hod.

 Adresa

Městské Informační centrum
Mírové náměstí 16/8
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: info@litomerice.cz
tel.: +420 416 916 440
Skype: infoltm

Městský úřad

 Starosta

Ing. Radek Löwy

 Úřední hodiny

Po: 8:00 - 17:00 hod.
St: 8:00 - 17:00 hod.

 Adresa

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

 Spojení

e-mail: podatelna@litomerice.cz
Datová schránka: tpebfnu
tel.: +420 416 916 111

 Opendata

data.litomerice.cz


copyright

 Template by Aplikko
 Webmaster RajČe
Powered by Joomla!
 Prohlášení o přístupnosti
 Politika Cookies

Webarchiv certifikát
© 2023 Město Litoměřice
Mobilní menu