Nástroje pro usnadnění přístupu

ZASTUPITELSTVO MĚSTA

podklady pro jednání zastupitelstva města

Materiály pro jednání Zastupitelstva města Litoměřic dne 29.6.2017

Podkladové materiály 

na 5. jednání Zastupitelstva města Litoměřic konané dne 29. 6. 2017 od 16:00 hod.
v Kulturním a konferenčním centru v Litoměřicích, se sídlem Tyršovo nám. 68

Zpracoval: Eva Šimková

Vyvěsil: Eva Šimková

dne: 22.6.2017

PROGRAM

I. Zahájení, jmenování a volba návrh. komise, prac. předsednictva a ověřovatelů zápisu
II. Schválení zápisu minulého jednání
III. Kontrola plnění bodů
IV. Doplnění / stažení bodu programu
V. Hlasování o programu
VI. Body jednání

1. Rozpočtová opatření dle doporučení FV ze dne 19.6.2017
2. Schválení účetní závěrky města Litoměřice za rok 2016 a Závěrečného účtu města Litoměřice za rok 2016 včetně Zprávy o výsledcích přezkoumání hospodaření města Litoměřice za rok 2016
3. Schválení Projektu "Rekonstrukce části areálu bývalých kasáren na sportovní zázemí":
a) záměru podání žádosti o dotaci z MŠMT - podprogramu 133D 531 - Podpora materiálně technické základny sportu - ÚSC, SK a TJ
b) zajištění spolufinancování projektu ze strany Města Litoměřice z vlastních rozpočtových prostředků města ve výši min. 40 % celkových uznatelných výdajů akce
4. OZV o veřejném pořádku - doplnění
5. Schválení změny části města (zrušení části Za Nemocnicí)
6. Projednání podaných nabídek na pronájem areálu výstaviště „Zahrada Čech“ a uzavření licenční smlouvy k ochranným známkám „Zahrada Čech“, schválení vítězného uchazeče a schválení uzavření smluv s tímto uchazečem
7. Vzetí na vědomí vyhodnocení TOP problémů 2017/18 z fóra, z ankety a ze sociologického průzkumu
8. Schválení aktualizovaného zásobníku projektů Města Litoměřice 2017+
9. Schválení zprávy o naplnění Akčního plánu 2016 ke Strategickému plánu města Litoměřice

Majetkové záležitosti:
Záměry:
10. Prodej opuštěného a neudržovaného hrobového zařízení – kopaný hrob, sektor I.Jshr., evidenční číslo 293 na městském hřbitově
11. Prodej opuštěného a neudržovaného hrobového zařízení – klasická hrobka, sektor IV., evidenční číslo 87 na městském hřbitově
12. Směna pozemku parc.č. 1345/312 o výměře 75 m2 za parc.č. 1345/313 o výměře 10 m2 v k.ú. Pokratice ve vl. města (nezapsaný odděl.geometr.plán) bez finančního vyrovnání
13. Bezúplatný převod pozemku parc.č. 4008/58 o výměře 560 m2 včetně stavby bez č.p. a části pozemku parc.č. 4008/1 (ost.plocha) v k.ú. Litoměřice (nutný odděl.geometr.plán)

Prodeje:
14. Směna pozemku parc.č. 1345/316 o výměře 2 m2 za parc.č.1344/16 o výměře 4 m2 (vl.města) v k.ú. Pokratice (nezapsaný odděl.geometr.plán)
15. Prodej pozemku o velikosti podílu ½ pozemku parc.č. 1233/22 o výměře 1627 m2 (orná půda) v k.ú. Sivice
16. Prodej pozemku parc.č. 663/1 o výměře 329 m2 (lesní pozemek) v k.ú. Čeřeniště
17. Prodej pozemku dle nezapsaného odděl.geometr.plánu parc.č. 3295/8 o výměře 7 m2 (ost.plocha) v k.ú. Litoměřice
18. Prodej pozemku parc.č. 1458/6 o výměře 6 m2 a parc.č. 1458/8 o výměře 3 m2 (zast.plocha) v k.ú.Litoměřice
19. Prodej pozemku parc.č. 1458/7 o výměře 5 m2 a parc.č. 1458/9 o výměře 3 m2 (zast.plocha) v k.ú.Litoměřice
20. Prodej pozemku parc.č. 1458/1 o výměře 16 m2 (zast.plocha) v k.ú.Litoměřice
21. Prodej pozemku parc.č. 826/3 o výměře 16 m2 (ost.plocha) v k.ú. Litoměřice
22. Prodej pozemku parc.č. 1313/117 (ostat.plocha) o výměře 8 m2 v k.ú. Litoměřice
23. Prodej pozemku parc.č. 1265/148 o výměře 13 m2 v k.ú. Pokratice (nezapsaný odděl. geometr.plán)
24. Nákup části nemovité věci - stavby bez č.p. stojící na pozemku parc.č. 2719/41 o výměře 61 m2 v k.ú. Litoměřice (vl.město)
25. Nákup pozemku parc.č. 2472/141 o výměře 1361 m2 (orná půda) dle nezapsaného odděl. geometr.plánu v k.ú. Litoměřice
26. Nákup stavby, která se nezapisuje do katastru nemovitostí, bývalého železničního tunelu v k.ú. Litoměřice
27. Bezúplatný převod pozemků – přijetí daru parc. č. 1345/311, 1345/308, 1345/309 a 1344/3 o celkové výměře 533 m2 v k.ú. Pokratice (nezapsaný odděl.geometr.plán)
28. Prodej pozemku parc.č. 4008/129 o výměře 48 m2 (ost.plocha) v k.ú. Litoměřice
29. Bezúplatný převod nemovité věci - pozemku parc.č.1267/25 (ostat.plocha) v k.ú. Litoměřice, smlouva č.j. 3005/2017 od ČR ÚZSVM, Rašínovo nábřeží 390, Praha
30. Zřízení věcného břemene – služebnosti umístění provozování, údržby a oprav dešťové kanalizace k části pozemku parc.č. 4855/1 v k.ú. Litoměřice
31. Zřízení věcného břemene – služebnosti umístění provozování, údržby a oprav elektrizační distribuční soustavy k části pozemku parc.č. 848/3 v k.ú. Litoměřice
32. Zřízení věcného břemene – služebnosti umístění provozování, údržby a oprav kanalizačního zařízení k části pozemku parc.č. 4889/3 k.ú. Litoměřice

VII. Informace
VIII. Interpelace
IX. Diskuze
X. Závěr

 

Přílohy:

Materiály ke stažení (.pdf)


 

Turistické Informační centrum

 Otevírací doba

Po-Ne: 9:00 – 17:00

 Adresa

Městské Informační centrum
Mírové náměstí 16/8
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: info@litomerice.cz
tel.: +420 416 916 440
Skype: infoltm

Městský úřad

 Starosta

Ing. Radek Löwy

 Úřední hodiny

Po: 8:00 - 17:00 hod.
St: 8:00 - 17:00 hod.

 Adresa

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

 Spojení

e-mail: podatelna@litomerice.cz
Datová schránka: tpebfnu
tel.: +420 416 916 111

 Opendata

data.litomerice.cz


copyright

 Template by Aplikko
 Webmaster RajČe
Powered by Joomla!
 Prohlášení o přístupnosti
 Politika Cookies

Webarchiv certifikát
© 2024 Město Litoměřice
Mobilní menu