Nástroje pro usnadnění přístupu

NAŘÍZENÍ RADY MĚSTA

Nařízení 6/2022, o udržování schůdnosti chodníků, místních komunikací a průjezdních úseků silnic na území města Litoměřice a vymezení úseků místních komunikací a chodníků, na kterých se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost a schůdnost

M Ě S T O   L I T O M Ě Ř I C E 
RADA MĚSTA LITOMĚŘICE

Nařízení č. 6/2022, o udržování schůdnosti chodníků, místních komunikací a průjezdních úseků silnic na území města Litoměřice a vymezení úseků místních komunikací a chodníků, na kterých se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost a schůdnost

Rada města Litoměřice se na svém zasedání dne 3. října 2022 usnesla usnesením č. 446/19/2022 vydat na základě zmocnění v § 27 odst. 5 a 7 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 11 odst. 1 a § 102 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, toto nařízení obce (dále jen „nařízení“):

Čl. 1
Úvodní ustanovení

Toto nařízení stanoví na základě ustanovení § 27 odst. 6 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu § 41, § 42 odst. 2, § 44 a § 46 vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, rozsah, způsob a lhůty odstraňování závad ve schůdnosti chodníků, místních komunikací a průjezdních úseků silnic na území města Litoměřice v zimním období.

Závadou ve schůdnosti se rozumí taková změna ve schůdnosti pozemní komunikace, kterou nemůže chodec předvídat při pohybu přizpůsobeném stavebnímu stavu a dopravně technickému stavu a povětrnostním situacím a jejich důsledkům.

Toto nařízení dále vymezuje úseky místních komunikací a chodníků na území města Litoměřice, na kterých se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí v zimním období.

 Čl. 2
Rozsah a způsob odstraňování závad ve schůdnosti chodníků, místních komunikací 
a průjezdních úseků silnic

 Závady ve schůdnosti místních komunikací a průjezdních úseků silnic se odstraňují v celé jejich šířce a délce. Odstraňování závad ve schůdnosti chodníků způsobených sněhem spočívá v jeho odstranění v celé délce chodníku a minimální šířce 1 metru. Sníh se odhrnuje k okraji chodníku směrem k vozovce. Přístupy k přechodům pro chodce musí zůstat volné.

Při zajišťování zimní údržby se používají tyto technologické postupy: mechanické odklízení sněhu, odklízení sněhu a odstraňování náledí s použitím chemických rozmrazovacích materiálů, ruční posyp zdrsňovacími materiály, posyp směsí zdrsňovacích a chemických rozmrazovacích materiálů.

Místní komunikace, průjezdní úseky silnic a chodníky (včetně lávek a schodů), na kterých je zakázáno používat posyp solí, jsou uvedeny v Příloze č. 1 tohoto nařízení.

 Čl. 3
Lhůty k odstraňování závad ve schůdnosti chodníků, 
místních komunikací a průjezdních úseků silnic

Odstraňování závad ve schůdnosti chodníků, místních komunikací a průjezdních úseků silnic na území města Litoměřice, způsobených sněhem a náledím se provádí v těchto lhůtách podle dopravní důležitost

            a) I.pořadí důležitosti – do 4 hodin,
            b) II.pořadí důležitosti – do 12 hodin,
            c) III. pořadí důležitosti – po odstranění závad I. a II. pořadí, nejpozději do 48 hodin.           

Pořadí důležitosti odstraňování závad způsobených sněhem a náledím na chodnících, místních komunikacích a průjezdních úsecích silnic na území města Litoměřice ve vlastnictví města Litoměřice je uvedeno v Příloze č. 2 tohoto nařízení.

Doba výjezdu prvních mechanismů od zjištění závad nesmí být delší než 30 minut.

Čl. 4
Úseky místních komunikací a chodníků, na kterých se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí

Toto nařízení vymezuje na základě ustanovení § 27 odst. 5 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 42 odst. 2 písmeno d) vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, úseky místních komunikací a chodníků, na kterých se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí na území města Litoměřice, viz Příloha č. 3 tohoto nařízení.

 Tyto úseky Technické služby města Litoměřice označí tabulkami s nápisem: „V zimním období se tento úsek neudržuje.“

 Čl. 5 
Obecná ustanovení

Podrobně je rozsah, způsob a lhůty pro odstraňování závad ve schůdnosti chodníků, místních komunikací a průjezdních úseků silnic stanoven v „Plánu zimní údržby města Litoměřice“.

Zimním obdobím se pro účely tohoto nařízení rozumí doba od 1. listopadu do 31. března následujícího roku.

   Čl. 6 
Zrušovací ustanovení

Dnem účinnosti tohoto nařízení se zrušuje Nařízení č. 1/2004 o vymezení úseků silnic,
na kterých se nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí
ze dne 10.11.2004 a Nařízení č. 3/2014 o udržování schůdnosti místních komunikací, chodníků a průjezdních úseků na území města Litoměřice a vymezení úseků místních komunikací a chodníků, na kterých se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje schůdnost a sjízdnost ze dne 04.09.2014.

 Čl. 7 
Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyhlášení.

 

 

    ………………………….                                                           ……….…………………..

        místostarosta                                                                     starosta

     Mgr. Karel Krejza                                                        Mgr. Ladislav Chlupáč

 

 Příloha č. 1
 Seznam místních komunikací, průjezdních úseků silnic a chodníků (včetně lávek a schodů), na kterých je zakázáno používat pro zimní posyp sůl

 

5. května

Na Valech – chodníky podél zeleně

Baarova

Na Výsluní

cesta na Mostnou horu

Odboje

Českolipská

Osvobození

ČSA

pěšiny uvnitř sídlišť v zeleni

Dolní Rybářská

Pobřežní             

Dómské náměstí

Pod Strání

Družstevní – chodníky

Polní

Dykova

Revoluční

Fillova

Rooseveltova

Fügnerova

Růžovka

Habrová

Seifertova

Heydukova

Sládkova

Horní Rybářská

Sokolovská

Hrubínova

Sokolská

Jiráskovy sady

Spojovací

Jungmannova

Stránského

K Radobýlu

Svatojiřská

Kapucínské náměstí

Svatovavřinecká

Karolíny Světlé

Svojsíkova

Kosmonautů

Teplická

Kostelní náměstí

Topolčianská

Krátká

Turistická cesta

Kubelíkova

U Potoka

Labská                

U Trati

Ladova

Vodní

Liberecká

Vojtěšské náměstí

Macharova cesta

Vrchlického

Marie Majerové

Werichova

Mírové náměstí

Žižkova

                                        

                                                        

Příloha č.2
Seznam chodníků, místních komunikací a průjezdních úseků silnic rozdělených podle jejich dopravní důležitosti

(včetně přechodů pro chodce, schodišť, lávek, autobusových zastávek, chodníků sousedních i samostatných, propojovacích, spojovacích a chodníků přivádějících k nemovitostem)

I. pořadí – výkon zimní údržby do 4 hodin

Alfonse Muchy

Na Výsluní

Akátová

nemocnice až k heliportu

Borůvková

Nerudova

Březinova cesta

Nezvalova

Březová

Odboje

Čelakovského

Ořechová

České armády

Osvobození

Dalimilova, vč. točny se zastávkou MHD u nemocnice

Palackého

Dlouhá

Palachova

Družstevní

Pekařská

Dvořákova

Platanová

Eliášova

Pražská

Fillova

Revoluční

Habrová

Rooseveltova

Heydukova

Sadová

Husova

Seifertova

Jahodová

Sokolovská

Janáčkova

Sovova

Jarošova

Stará Mostecká

Jasmínová

Stránského

K Interně

Školní

Kardinála Trochty

Štursova

Kamýcká

Teplická (hl. komunikace)

Kozinova

autobusové nádraží

Kubínova

Topolčianská

Liberecká

Jarní

Lidická

U Kapličky

Lipová

U Medulánky

Liškova (od Kamýcké do Mrázovy ul.)

U Stadionu

Luční

V Zahradách

Marie Pomocné, vč. autobusového nádraží

Veitova

Máchovy schody – komunikace

Velká Dominikánská

Malinová

Višňová

Meruňková

Vodní

Michalská

Votočkova

Mírové náměstí

vozovka na Mostnou horu

Mlýnská

za domem dětí – Rozmarýn

 

Zelenkova

Mostecká

Žernosecká (přes žel. přejezd) až k č.p.1686

 

Autobusové zastávky MHD

Litoměřice, 28. října

Litoměřice, Pokratice, kaplička

Litoměřice, 6.ZŠ U Stadionu

Litoměřice, Pokratice, léčebný dům

Litoměřice, autobusové nádraží

Litoměřice, Pokratice, U Lávky

Litoměřice, Daliborova

Litoměřice, Předměstí

Litoměřice, Dalimilova

Litoměřice, Stránského Luna

Litoměřice, Husova

Litoměřice, Štursova

Litoměřice, HZS 2x

Litoměřice, Teplická u závor

Litoměřice, Žernosecká

Litoměřice, u pošty

Litoměřice, obchodní centrum

Litoměřice, U Stadionu 2x

Litoměřice, Katastrální úřad

Litoměřice, Teplická u závor

Litoměřice, Pokratice, Březinova cesta

Litoměřice, Želetice, Mlékojedská

Litoměřice, Michalovická

Litoměřice, Vojtěšské náměstí

Litoměřice, Na Mýtě

Litoměřice, Palachova

Litoměřice, Na Vinici

Litoměřice, železniční stanice horní nádraží

Litoměřice, nemocnice hlavní vstup

Litoměřice, železniční stanice nákladní nádraží

Litoměřice, Nezvalova

Litoměřice, Plešivecká

   
   
   
   

Schodiště, lávky

Dobrovského schody (pod zastávkou MHD)

chodník ulice Na Valech od Domu kultury až ke křižovatce Na Kocandě schody z parkoviště

u plavecké haly k Daliborově ulici

lávka u Družby přes komunikace včetně chodníků a schodů v areálu

Máchovy schody

pěší dvojlávka pod Kubínovou ulicí za tep. výměníkem

pěší lávka u Družby přes Pokratický potok

pěší lávka U Katovny

Schodiště Jiráskovy sady, Daliborova ulice

schody Jezuitská ulice

schody Ladova

schody pod TSM Penny Market

sídliště Cihelna schody

všechny schody v Družstevní ulici

 

Schůdnost na všech přechodech pro chodce komunikací:

 Českolipská, ČSA, Daliborova, Masarykova, Mezibraní, Mrázova, Na Kocandě, Na Valech, Plešivecká, Pokratická, Tyršův most, Žernosecká, Želetická

  

 II. pořadí – výkon zimní údržby do 12 hodin

 

Alšova

Navrátilova

Žalhostická

Neumanova  

Baarova

Novobranská

Bezručova

Opuková

Bojská + parkoviště s Dukelskou

Ostrovní

Boženy Němcové

parkoviště U Hvězdárny 

Broskvová

Pobřežní

Brožíkova

Pod Vinicí 

Bří Čapků

příjezdová cesta na Mostnou horu  

Čechova

příjezdová silnice k TSM – Vodní  

Dolní Rybářská (vč. podjezdů)

Purkyňova 

Dobrovského

Raisova 

Dominikánská

Resslova  

Dómská

Růžovka + okolo benzin. čerpadla    

Družba – u obchodního centra

Samo Tomáška

Dukelská

Sládkova 

Dykova

Sluneční

Elišky Krásnohorské

Smetanova  

Erbenova

Sokolská

Fügnerova

Stavbařů

Hálkova

Svatováclavská

Havlíčkova

Svojsíkova + cesta ke krytému bazénu

Horova

Šafaříkova

Hrubínova

Šaldova

Hrušková

Šeříková

Hynaisova

Škrétova

Jasanová

Škroupova

Jezuitská

Špálova

Jiráskovy sady vč. parkovišť a chodníků u bazénu

Švabinského

Jiřího z Poděbrad (u garáží)

Švermova 

Jungmannova

Švestková

Karla IV.

Tolstého

Kaštanová

Trnková

K Radobýlu

Turgeněvova

Kollárova

Tylova  

Kosmonautů

Tyršovo náměstí  

Krajská

U Lávky + turistická Bezejmenná ul. nad tratí mezi Žitenickou a Nerudovou

Krátká

U Trati + přístup k domům

Krupka

ul. nad Ořechová

Křepkova

ul. u Pohody mezi Liškovou a Kosmonautů

Křižíkova

ul. 28. října

Křížová

Václavské náměstí

Kubínova

Vančurova

5. května

Velká Krajská

K Výtopně

Velká Mlýnská

Labská

Vrchlického

Ladova

Werichova

Lodní náměstí

Wintrova

Marie Majerové

Wolkerova

Mánesova

Zahradnická

Miřejovická

Zelená

Mládežnická

Zítkova

Na Vinici  

Žižkova

dva pěší chodníky mezi Kaštanová – Malinová

příjezdová komunikace ze Žernosecké ul. k domu

Most generála Chábery – chodníky po obou stranách

č.p. 126 Žalhostice (parc. č. 5046

Tyršův most – chodníky po obou stranách

Teplická a Nerudova – chodníky přes železniční přechod a podél žel. trati

 

Schodiště, lávky

Horní Rybářská, schody včetně komunikace s chodníky

chodník ulice Želetická

chodník ulice Mlékojedská

chodníky a schodiště ke všem popelnicím a kontejnerům

pěší cesty v parku U Hvězdárny

Rybářské schody

schody Na Mostnou horu, až k rozhledně, včetně pěších chodníčků od Dalimilovy ulice

U Pramene

 

III. pořadí – výkon zimní údržby provést po I. a II. pořadí, nejpozději do 48 hodin

Anenská

od Kamýcké k zastávce ČD Cihelna

Ankertova

od Liškovy ke spojnici na zast. ČD Cihelna

Bří Mrštíků

Okružní

Dělová Cesta

Pod Strání

Dlažební

Polní

Dominikánské náměstí

Požární – souběžná s ul Marie Majerové

Dómské náměstí

Raab Kärcher až k zastávce ČD

Halasova

Rybářské náměstí

Horní Dubina

Sámova

Horní Rybářská

Skalická

Chelčického

Slavíčkova

Jabloňová

Smetanova + spojnice mezi

Kapucínská

Spojovací

Kapucínské náměstí

Svatojiřská

Karolíny Světlé

Třebízského

Klášterní

Turistická cesta

Kořenského

U Potoka + lávka

Kostelní náměstí

U Pramene

Kubelíkova

U Statku

Květinová

U Studně

Macharova

U Školy

Máchova

ul. Nezvalova a Březinova cesta u garáží

Mariánská

Vavřinecká

na Cihelně až k Mládežnické

Višňová

Na Mýtě

Vojtěšská + parkoviště

Střelecký ostrov = Pobřežní – veslařský klub-letní kino-přes lávku pod viadukt-autobusové nádraží

 

Na Vyhlídce

Vojtěšské náměstí

Nemocniční

Za plynárnou

Příloha č. 3
Seznam místních komunikací a chodníků, na kterých se pro jejich malý dopravní význam v zimním období nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí

 

cesta z Michalovické ul. (nad železniční tratí) k železniční zastávce Na Cihelně

cesty od železniční trati podél bývalých kasáren na Richard

cyklostezky

Dvojče

hradební parkány včetně prostor dvorních traktů v Jezuitské ulici u domu zvaném Gotické dvojče

pěší cesta Na Bídnici

pěší cesta Na Vinici

pěší lávka k letnímu kinu u TSM u Labe

pěší lávka k letnímu kinu u TSM

prostory dětských a sportovních hřišť

spojnice Seifertova – Plešivecká u trafostanice

všechny pěší cesty, nezpevněné plochy a vyšlapané cesty v zeleni

 

   

Přílohy:

 Nařízení 6/2022 (.pdf)

 přílohy (.pdf)

Oznámení o vyhlášení právního předpisu - Nařízení 6/2022

Vyvěšení

Vyvěšeno : 7.10.2022
Sejmuto: 23.10.2022

Zpracoval: Ministerstvo vnitra
Vyvěsil: Bc. Andrea Švihelová

Přílohy:

 Oznámení (.pdf)

 

 

 


 

Turistické Informační centrum

 Otevírací doba

Po-Ne: 9:00 – 17:00

 Adresa

Městské Informační centrum
Mírové náměstí 16/8
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: info@litomerice.cz
tel.: +420 416 916 440
Skype: infoltm

Městský úřad

 Starosta

Ing. Radek Löwy

 Úřední hodiny

Po: 8:00 - 17:00 hod.
St: 8:00 - 17:00 hod.

 Adresa

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

 Spojení

e-mail: podatelna@litomerice.cz
Datová schránka: tpebfnu
tel.: +420 416 916 111

 Opendata

data.litomerice.cz


copyright

 Template by Aplikko
 Webmaster RajČe
Powered by Joomla!
 Prohlášení o přístupnosti
 Politika Cookies

Webarchiv certifikát
© 2024 Město Litoměřice
Mobilní menu