Nástroje pro usnadnění přístupu

DOKUMENTY

vydané městským úřadem

Zásady pro promíjení dluhu a příslušenství dluhu

V souladu s ustanoveními § 85 písm. f) a § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, u dluhu a příslušenství dluhu (poplatky a úroky z prodlení) spadajících do samostatné působnosti o prominutí rozhoduje:

  1. Rada – schvaluje prominutí dluhu do 20.000,-Kč (včetně),
  2. Zastupitelstvo – schvaluje prominutí dluhu nad 20.000,-Kč,

Žádost dlužníka o prominutí dluhu nebo jeho příslušenství spolu s materiály dokládajícími údaje o dluhu nebo příslušenství dluhu připravuje správce pohledávky (příslušný odbor MěÚ) ve spolupráci s KSaT, právním úsekem. Dlužník může požádat o prominutí i dosud nesplatné pohledávky. 

Obecné zásady pro promíjení dluhů (pohledávek) nebo příslušenství dluhu:

  1. V posledních 12 měsících nebyly dlužníkovi prominuty žádné dluhy (pohledávky) nebo příslušenství dluhu. 
  2. Dlužník předloží řádně zdůvodněnou žádost o prominutí, popř. s přílohami, kterými dokládá svá tvrzení (např. výši příjmu). 
  3. V případě, že dlužník žádá o prominutí příslušenství dluhu, musí být tento dluh (jistina) uhrazen a rovněž musí být uhrazeny náklady vzniklé vymáháním dluhu (např. soudní poplatky).
  4. Dlužník nemá žádné další neuhrazené pohledávky po lhůtě splatnosti vůči městu Litoměřice.
  5. Pokud je dluhem nájemné, musí být dlužníkem řádně hrazeno v posledních třech měsících před podáním žádosti o prominutí.

V případě, že dlužník splňuje výše uvedené obecné zásady může Rada nebo Zastupitelstvo prominout příslušenství dluhu:

  1. do výše 80% pokud byl dluh uhrazen mimosoudní cestou, nepřevýšil částku 30.000,-Kč a v případě opakujícího se plnění se nejednalo o pohledávku za období delší než 3 měsíce,
  2. do výše 60% pokud byl dluh uhrazen mimosoudní cestou, ale převýšil částku 30.000,-Kč a v případě opakujícího se plnění se jednalo o pohledávku za období delší než 3 měsíce,
  3. do výše 40% pokud byl dluh vymáhán soudní cestou, maximálně však do výše dluhu (jistiny).

V případě, že dlužník splňuje přiměřeně situaci výše uvedené obecné zásady může Rada nebo Zastupitelstvo prominout dluh (jistinu) i dosud nesplatnou pohledávku; výši prominutí stanoví individuálně/výši prominutí stanoví obdobně jako u příslušenství dluhu.   

Zároveň se stanoví, že podmínkou prominutí je uzavření dohody o prominutí do 30 dnů
od rozhodnutí Rady nebo Zastupitelstva a uhrazení zbývající (neprominuté) částky do 30 dnů ode dne rozhodnutí o prominutí. Pokud k uzavření dohody nedojde (např. se dlužník nedostaví k jejímu podpisu) nebo nedojde k úhradě zbývající (neprominuté) částky v uvedené lhůtě, dluh (pohledávka) nebo příslušenství dluhu prominuty nejsou a budou po dlužníkovi vymáhány soudní cestou. Dlužník může na zbývající (neprominutou) částku požádat
o uzavření dohody o splátkách dluhu podle zásad schválených zastupitelstvem v takovém případě nebude částka vymáhána.

Na prominutí nemá dlužník nárok ani při splnění výše uvedených zásad a podmínek; Rada nebo Zastupitelstvo může prominutí neschválit, popř. schválit prominutí v jiné výši.

Tyto zásady byly schváleny Zastupitelstvem města Litoměřice dne 17.9.2015 usnesením č. 166/7/2015 a nabývají účinnosti tímto schválením.


 

Turistické Informační centrum

 Otevírací doba

Po-Pá: 9-17 hod.
So: 9-17 hod.
Ne: 9 – 17 hod.

 Adresa

Městské Informační centrum
Mírové náměstí 16/8
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: info@litomerice.cz
tel.: +420 416 916 440
Skype: infoltm

Městský úřad

 Starosta

Ing. Radek Löwy

 Úřední hodiny

Po: 8:00 - 17:00 hod.
St: 8:00 - 17:00 hod.

 Adresa

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

 Spojení

e-mail: podatelna@litomerice.cz
Datová schránka: tpebfnu
tel.: +420 416 916 111

 Opendata

data.litomerice.cz


copyright

 Template by Aplikko
 Webmaster RajČe
Powered by Joomla!
 Prohlášení o přístupnosti
 Politika Cookies

Webarchiv certifikát
© 2023 Město Litoměřice
Mobilní menu