Nástroje pro usnadnění přístupu

DOKUMENTY

vydané městským úřadem

Upozornění pro podnikatele - změny důchodového a nemocenského pojištění

Upozornění pro podnikatele – změny v důchodovém a nemocenském pojištění

Důchodové pojištění OSVČ

Za OSVČ se pro účely důchodového pojištění považuje osoba, která

vykonává samostatnou výdělečnou činnost,

spolupracuje při výkonu samostatné výdělečné činnosti, pokud podle zákona o daních z příjmů lze na ni rozdělovat příjmy dosažené výkonem této činnosti

Výkonem činnosti se rozumí:

podnikání v zemědělství, je-li fyzická osoba provozující zemědělskou výrobu evidována podle zvláštního zákona,

provozování živnosti na základě živnostenského zákona,

činnost společníka veřejné obchodní společnosti nebo komplementáře komanditní společnosti,

výkon umělecké nebo jiné tvůrčí činnosti na základě autorskoprávních vztahů,

výkon jiné činnosti konané na základě oprávnění podle zvláštních předpisů (členové různých komor, jmenovaní např. Soudem, ministerstvem apod.) - soudní znalci, právníci, správci konkurzní podstaty, lékaři, zvěrolékaři, pojišťovací zprostředkovatelé, likvidátoři pojistných událostí, apod.,

výkon činností neuvedených výše a vykonávaných vlastním jménem a na vlastní odpovědnost za účelem dosažení příjmu, za výkon těchto činností se nepovažuje pronájem nemovitostí a movitých věcí.

Základní oznamovací povinnost:

OSVČ je povinna podat oznámení o zahájení /znovuzahájení/ samostatné výdělečné činnosti (dále jen SVČ) do osmého dne kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž zahájila činnost.,

OSVČ oznamuje ukončení činnosti, zánik oprávnění, pozastavení výkonu SVČ do osmého dne kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž uvedená skutečnost nastala.

Tyto oznamovací povinnosti může splnit i prostřednictvím Jednotného registračního formuláře (JRF) – vyplněním příslušné přílohy tohoto formuláře – uvedené se týká pouze osob provozujících živnost na základě živnostenského zákona.

OSVČ je povinna podat nejpozději do jednoho měsíce po podání daňového přiznání Přehled o příjmech a výdajích,

Na předepsaných tiskopisech se

oznamuje zahájení / znovuzahájení činnosti (za předepsaný tiskopis lze považovat i JRF),

přihlašuje k účasti na důchodovém nebo nemocenském pojištění (opět tak může učinit na tiskopisu JRF).

Písemně / nemusí být předepsaný tiskopis / se

oznamuje ukončení činnosti (za ukončení se považuje i přerušení činnosti, zánik oprávnění),

podává odhláška z účasti na nemocenském pojištění.

Podmínky účasti na důchodovém pojištění

Výkon samostatné výdělečné činnosti je rozdělen na hlavní a vedlejší.

Samostatná výdělečná činnost se považuje za vedlejší, pokud OSVČ v kalendářním roce

a) vykonává zaměstnání,

b) měla nárok na výplatu invalidního důchodu nebo jí byl přiznán starobní důchod

c) měla nárok na rodičovský příspěvek nebo na peněžitou pomoc v mateřství v souvislosti s těhotenstvím a porodem z nemocenského pojištění zaměstnanců nebo osobně pečovala o osobu mladší 10 let, která je závislá na péči jiné osoby ve stupni I. (lehká závislost), nebo o osobu, která je závislá na péči jiné osoby ve stupni II., III. a IV.,

 1. d) vykonává vojenskou službu v ozbrojených silách ČR, pokud nejde o vojáky z povolání,

 2. e) byla nezaopatřeným dítětem.

 3. ) Oznámení o výkonu SVČ vedlejší je OSVČ povinna učinit nejpozději na přehledu o příjmech a výdajích a doložit nejpozději do konce kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byl přehled podán. OSVČ není povinna dokládat důvody, pokud ČSSZ údaj o těchto důvodech vede ve své evidenci nebo má možnost si tento údaj obstarat v elektronické podobě způsobem umožňujícím dálkový přístup (blíže viz www.cssz – OSVČ/druhy SVČ).

Účast na důchodovém pojištění:

OSVČ, které vykonávají SVČ jako hlavní jsou účastny pojištění vždy a mají povinnost vždy platit pojistné na důchodové pojištění a zálohy na pojistné na důchodové pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti ( v případě, že budou ve ztrátě).

Měsíční vyměřovací základ pro placení záloh na pojistném v roce 2010 (v měsíci podání přehledu o příjmech a výdajích a v následujících měsících) se odvíjí od výše daňového základu za rok 2009 a nejméně činí 5928 Kč, minimální záloha na důchodové pojištění z tohoto měsíčního vyměřovacího základu činí 1731 Kč (29,2% z 5928 Kč).

U vedlejší samostatné výdělečné činnosti je účast na důchodovém pojištění a povinnost platit zálohy závislá na výši dosažených příjmů. Hranice příjmů (daňového základu z podnikání a jiné samostatně výdělečné činnosti podle § 7 zákona o daních z příjmů po úpravě podle § 5 a 23 téhož zákona), tzv. Rozhodná částka činí za rok 2009 56 532 Kč, za rok 2010 – 56 901 Kč. Tato částka platí v případě, že OSVČ vykonává vedlejší činnost po celý kalendářní rok. Pokud OSVČ vykonávající vedlejší činnost této částky nedosáhne, není účastna důchodového pojištění (není povinna platit pojistné na důchodové pojištění), přihlášení k účasti na důchodovém pojištění takové osoby je pak dobrovolné.

Nemocenské pojištění OSVČ

Nemocenské pojištění (dále jen NP) je dobrovolné.

Účast na NP vzniká dnem přihlášení, účast na NP nemůže vzniknout před zahájením SVČ. (Zpětně může vzniknout pouze pokud se OSVČ k nemocenskému pojištění přihlásí nejpozději do osmi dnů ode dne, ve kterém zahájila nebo znovu zahájila samostatnou výdělečnou činnost).

Účast na NP zaniká:

 1. - dnem uvedeným v odhlášce,

 2. - dnem skončení SVČ,

 3. - dnem zániku oprávnění vykonávat SVČ,

 4. - dnem pozastavení výkonu SVČ,

 5. prvním dnem, za který nebylo ve stanovené lhůtě zaplaceno pojistné nebo bylo

 6. zaplaceno v nižší částce, než je minimální výše (splatnost pojistného za kalendářní

 7. měsíce je od 1. do 20. dne následujícího kalendářního měsíce, minimální výše

 8. pojistné pro rok 2010 činí 56 Kč),

 9. dnem nástupu výkonu trestu odnětí svobody

 10. Z nemocenského pojištění OSVČ se poskytují tyto dávky: nemocenské a peněžitá pomoc v mateřství (PPM).

Rozhodným obdobím pro výpočet dávky je 12 kalendářních měsíců před vznikem sociální události, nemá-li OSVČ v předcházejících 12 kalendářních měsících ani jeden měsíční základ, je rozhodným obdobím kalendářní měsíc vzniku účasti na NP.

Vyměřovacím základem pro výpočet dávky je úhrn měsíčních základů v rozhodném období dělený počtem dnů účasti na NP. Měsíční základ je částka, kterou si OSVČ stanovuje sama, a to zaplacením pojistného. Např. Platba 56 Kč odpovídá měsíčnímu základu ve výši 4000 Kč (sazba pojistného činí 1,4% tj. 400/100 x 1,4 = 56),

PPM náleží OSVČ, pokud nevykonává osobně samostatnou výdělečnou činnost a její účast na NP OSVČ trvala aspoň po dobu 180 dnů v období jednoho roku před nástupem na PPM a zároveň splňuje podmínku účasti na NP v posledních dvou letech před nástupem na peněžitou pomoc v mateřství po dobu aspoň 270 dnů

Ostatní informace pro OSVČ a jsou obsaženy mimo jiné v zákoně:

č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů,

č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku

zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů.

č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů,

č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů.


 

Turistické Informační centrum

 Otevírací doba

Po-Ne: 9:00 – 17:00

 Adresa

Městské Informační centrum
Mírové náměstí 16/8
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: info@litomerice.cz
tel.: +420 416 916 440
Skype: infoltm

Městský úřad

 Starosta

Ing. Radek Löwy

 Úřední hodiny

Po: 8:00 - 17:00 hod.
St: 8:00 - 17:00 hod.

 Adresa

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

 Spojení

e-mail: podatelna@litomerice.cz
Datová schránka: tpebfnu
tel.: +420 416 916 111

 Opendata

data.litomerice.cz


copyright

 Template by Aplikko
 Webmaster RajČe
Powered by Joomla!
 Prohlášení o přístupnosti
 Politika Cookies

Webarchiv certifikát
© 2024 Město Litoměřice
Mobilní menu