Nástroje pro usnadnění přístupu

DOKUMENTY

vydané městským úřadem

Upozornění o nakládání s bezpečnostním materiálem

Upozornění pro osoby, které nakládají s bezpečnostním materiálem.

Zákonem č. 310/2006 Sb. o nakládání s některými věcmi využitelnými k obranným a bezpečnostním účelům na území České republiky a o změně některých dalších zákonů (zákon o nakládání s bezpečnostním materiálem), byla stanovena přechodná ustanovení pro osoby, které již nakládají s bezpečnostním materiálem v rámci podnikatelské činnosti a podmínky provozování nové koncesované živnosti dle živnostenského zákona

Účinnost zákona - od 1.7.2006

Přechodná ustanovení citovaného zákona:

(1) Osoby, které nakládají s bezpečnostním materiálem v rámci své podnikatelské činnosti, jsou povinny do 3 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona požádat o vydání koncese pro činnosti, které spadají do oboru živnosti "Nákup a prodej, půjčování, vývoj, výroba, opravy, úpravy, uschovávání, skladování, přeprava, znehodnocování a ničení bezpečnostního materiálu". Učiní-li tak ve stanovené lhůtě, mohou v činnosti, která je ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona obsahem této koncesované živnosti, pokračovat v rozsahu daném živnostenským oprávněním podle dosavadní právní úpravy až do dne nabytí právní moci rozhodnutí o koncesi. Pokud ve stanovené lhůtě nepodají žádost o vydání koncese, dosavadní oprávnění k provozování činností, které jsou obsahem koncesované živnosti uvedené ve větě první, zanikají marným uplynutím této lhůty.

(2) Osoby, které nakládají s bezpečnostním materiálem skupin 1, 5, 6 nebo 10 uvedených v příloze k tomuto zákonu v rámci své podnikatelské činnosti, jsou povinny

a) požádat do 3 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona o vydání dokladu o bezpečnostní způsobilosti fyzické osoby11), jde-li o fyzickou osobu; to platí i pro odpovědného zástupce, je-li ustanoven,

b) zajistit, aby statutární orgán nebo členové statutárního orgánu, členové dozorčí rady, prokuristé a odpovědný zástupce, je-li ustanoven, a vedoucí její organizační složky požádali do 3 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona o vydání dokladu o bezpečnostní způsobilosti fyzické osoby, jde-li o právnickou osobu.

  1. Nepožádají-li osoby uvedené v odstavci 2 o vydání dokladu o bezpečnostní způsobilosti fyzické osoby, nesmí po uplynutí lhůty uvedené v odstavci 2 s bezpečnostním materiálem nakládat. Pokud osobám uvedeným v odstavci 2 nebude vydán doklad o bezpečnostní způsobilosti fyzické osoby, nesmí počínaje dnem zamítnutí žádosti o vydání dokladu o bezpečnostní způsobilosti fyzické osoby s tímto bezpečnostním materiálem nakládat.
    (4) Osoby, které nakládají s bezpečnostním materiálem jinak než k podnikatelským účelům, jsou povinny do 3 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona požádat příslušný útvar policie o registraci.

  2. Podmínky provozování živnosti dle živnostenského zákona:

Obor Odborná způs. Podmínky Vyjádření Poznámka

Nákup a prodej, půjčování, vývoj, výroba, opravy, úpravy, uschovávání, skladování, přeprava, znehodnocování a ničení bezpečnostního materiálu

dosažení věku 21 let a alespoň středoškolské vzdělání technického, ekonomického, vojenského nebo policejního zaměření

bezúhonnost všech zaměstnanců (§ 6 odst. 2 zákona č. 455/1991 Sb., ve znění zákona č. 286/1995 Sb., zákona č. 356/1999 Sb. a zákona č. 167/2004 Sb.)

souhlas okresního (městského, obvodního) ředitelství Policie České republiky

§ 3 odst. 2 zákona č. 310/2006 Sb.

 

Kontaktní adresa :

Policie České republiky, Okresní ředitelství Litoměřice, Inspektorát pro zbraně, střelivo, výbušniny a drogy, Eliášova 7, 412 48 Litoměřice

Telefon: 974 436 300

 

Seznam bezpečnostního materiálu (uveden v příloze k zák. č. 310/2006 Sb.):

Bezpečnostní materiál se člení na tyto skupiny:

Skupina 1

Vojenské zbraně, na které se nevztahuje zákon č. 119/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Skupina 2

Součásti pro vojenské zbraně nebo vojenskou munici včetně munice pro zbraně skupiny 10

Skupina 3

Systémy a podsystémy řízení palby a jejich součásti a příslušenství

Skupina 4

Vojenská vozidla bez zbraňových systémů a jejich součásti, mají-li takové vlastnosti, které zvyšují odolnost vozidla požadovanou pro vojenské účely (pancéřováni, lafetace zbraní)

Skupina 5

Vojenské výbušniny, hnací látky, pyrotechnické prostředky a speciální paliva, na které se nevztahuje zákon č. 61/1988 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Skupina 6

Vojenské letouny, vrtulníky a bezpilotní prostředky bez zbraňových systémů, letecké motory nebo zařízení letadel nebo vrtulníků, na které se nevztahuje zákon č. 119/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Skupina 7

Elektronická zařízení speciálně konstruovaná pro použití bezpečnostními složkami a jejich speciálně konstruované součásti

Skupina 8

Speciální zařízení pro vojenský výcvik, simulování a vyhodnocování vojenských situací, speciálně konstruované součásti a příslušenství pro tato zařízení a speciální počítačové a programové vybavení pro tato zařízení, výrobu a použití výrobků uvedených v této specifikaci

Skupina 9

Vojenská zařízení, technologie, materiály a jejich speciálně konstruované součásti včetně zařízení a technologií pro výrobu výrobků uvedených v této příloze

Skupina 10

Systémy zbraní směrované energie nebo s kinetickou energií a jejich speciálně konstruované součásti a související zkušební a vyhodnocovací zařízení a provozy, diagnostické vybavení a přístroje

Skupina 11

Fotografická a elektrooptická zobrazovací zařízení a vybavení bezpilotních prostředků a jejich součásti

V příloze tohoto dopisu Vám zasíláme upozornění na zákon č. 310/2006 Sb. ,o nakládání s některými věcmi využitelnými k obranným a bezpečnostním účelům na území České republiky a o změně některých dalších zákonů (zákon o nakládání s bezpečnostním materiálem), který nabyl účinnosti dne 11.6.2006.

Uvedenou novelou dochází ke změně dosavadní právní úpravy živnostenského zákona tím, že nakládání s bezpečnostním materiálem při podnikatelské činnosti podléhá povolení (koncesi) a evidenci podle zákona o nakládání s nebezpečným materiálem. K nakládání s bezpečnostním materiálem v rámci podnikatelské činnosti je oprávněn pouze držitel koncese podle živnostenského zákona s předmětem podnikání „Nákup a prodej, půjčování, vývoj, výroba, opravy, úpravy, uschovávání, skladování, přeprava, znehodnocování a ničení bezpečnostního materiálu“.


 

Turistické Informační centrum

 Otevírací doba

Po-Ne: 9:00 – 17:00

 Adresa

Městské Informační centrum
Mírové náměstí 16/8
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: info@litomerice.cz
tel.: +420 416 916 440
Skype: infoltm

Městský úřad

 Starosta

Ing. Radek Löwy

 Úřední hodiny

Po: 8:00 - 17:00 hod.
St: 8:00 - 17:00 hod.

 Adresa

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

 Spojení

e-mail: podatelna@litomerice.cz
Datová schránka: tpebfnu
tel.: +420 416 916 111

 Opendata

data.litomerice.cz


copyright

 Template by Aplikko
 Webmaster RajČe
Powered by Joomla!
 Prohlášení o přístupnosti
 Politika Cookies

Webarchiv certifikát
© 2024 Město Litoměřice
Mobilní menu