Nástroje pro usnadnění přístupu

DOKUMENTY

vydané městským úřadem

Sdělení informace Jan Háša

Městský úřad Litoměřice
Odbor obecní živnostenský úřad

č.j.:0016225/12/OŽÚ/ERů
Sp.zn.:008754/12/OŽÚ
Vyřizuje: Eva Růžičková
Telefon: +420 416 916 198
Fax: +420 416 916 211
E-mail: eva.ruzickova@litomerice.czLitoměřice 9/3/2012

Sdělení - AUTOCENTRUM – HÁŠA, s.r.o., IČ 25409085

- Jan Háša, IČ 44220375

Prvotní písemnost byla Městskému úřadu Litoměřice, odboru obecnímu živnostenskému úřadu (dále jen obecní živnostenský úřad), doručena dne 6.2.2012 prostřednictvím e-mailu vedoucí obecního živnostenského úřadu a přidělena pracovnici kontrolního oddělení, která Vaši žádost vyřizuje. Téhož dne, tj. 6.2.2012, byl pracovnicí kontroly zaslán potvrzující e-mail o přijetí Vaší písemnosti. Vzhledem k tomu, že písemnost doručená obecnímu živnostenskému úřadu dne 6.2.2012 nebyla podána v souladu s § 14 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, tj. nebyla podána prostřednictvím elektronické podatelny povinného subjektu, což je elektronická podatelna Městského úřadu Litoměřice, kterou povinný subjekt disponuje a obsah písemnosti byl posouzen jako podnět pro provedení kontroly zaměřené na dodržování ustanovení zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů, a zvláštních právních předpisů (dále jen živnostenský zákon), nevztahuje se tím na vyřízení Vašeho podnětu zákonem stanovená lhůta 15 dnů v případě poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ale lhůta v trvání 30 dnů, tj. lhůta pro vyřízení podnětu dle živnostenského zákona, která byla obecním živnostenským úřadem dodržena. Zároveň jste byl dne 6.2.2012 informován prostřednictvím e-mailu, že se větší část podnětu týká problematiky, která spadá do kompetence ČOI a v nejkratším termínu bude domluvena společná kontrola výše jmenované obchodní firmy.

Na základě zjištěných skutečností a domluvené spolupráce s inspektory ČOI byla dne 15.2.2012 zahájena kontrola zaměřená na dodržování ustanovení živnostenského zákona. V rámci kontroly byla kontrolována, mimo jiné, živnostenská oprávnění obchodní firmy a vzhledem k tomu, že šlo o prošetření Vašeho podnětu a ne žádosti o poskytnutí informací, nebyly předměty podnikání dále zmiňovány ve Sdělení (Sdělení – AUTOCENTRUM – HÁŠA, s.r.o.) vypravené obecním živnostenským úřadem pod č.j. 0008754/12/OŽÚ/ERů dne 24.2.2012 (osobně jste převzal dne 27.2.2012). Navíc ve Vašem podnětu ze dne 6.2.2012 jste náš žádal o sdělení a bližší specifikace příslušných obchodních a podobných aktivit Háši. Živnostenský rejstřík neregistruje podnikatelské aktivity žádné fyzické či právnické osoby, ale ani žádných jiných podnikatelských subjektů, jelikož se domníváme, že aktivitou se rozumí činnost, pohyb subjektů v podnikatelské sféře, nikoliv živnostenská oprávnění.

Záznam o výsledku kontroly nelze poskytnout v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, jelikož obecní živnostenský úřad je vázán dodržováním ustanovení § 13 zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, na základě kterého obecní živnostenský úřad nemůže sdělovat údaje týkající se pokut uložených živnostenskými úřady, sankčních opatření uložených jinými správními orgány v souvislosti s podnikáním a údajů o rodných číslech.

Obecní živnostenský úřad dne 5.3.2012 obdržel Vaši opakovanou Stížnost, podnět k šetření, žádost o informace podnikatele Jana Háši, Masarykova 4, 411 56 Bohušovice nad Ohří (dále jen podnikatel) a obchodní firmy AUTOCENTRUM – HÁŠA, s.r.o., se sídlem Masarykova 4, 411 56 Bohušovice, IČ 254 09 085 (dále jen obchodní firma), která byla posouzena jako žádost o podání informace dle zákona č. 106/1991 Sb., o svobodném přístupu k informacím, přestože opět nebyla podána v souladu s § 14 odst. 3 předmětného zákona.

Živnostenský rejstřík je dle §60 odst. 6 živnostenského zákona veřejným rejstříkem s výjimkou údajů o pokutách uložených živnostenskými úřady a sankčních opatření uložených jinými správními orgány v souvislosti s podnikáním a údajů o rodných číslech. Živnostenský zákon dle §60 odst. 6 ukládá Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR, které vykonává působnost Živnostenského úřadu ČR, zveřejňovat odpovídající údaje vedené v Živnostenském rejstříku v elektronické podobě a to způsobem umožňujícím dálkový přístup, prostřednictvím něhož jsou zobrazovány veřejné informace o podnikatelských subjektech v České republice zapsaných do Živnostenského rejstříku

Povinně zveřejňované údaje týkající se zpracování osobních údajů při vedení Živnostenského rejstříku.

Dle zákona č. 101/2000 Sb. (§ 18 odst. 1, písm. b), o ochraně osobních údajů, není Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR jako správce Živnostenského rejstříku spravovaného prostřednictvím IS RŽP povinno podat Úřadu pro ochranu osobních údajů oznámení o zpracování osobních údajů, neboť povinnost zpracovávat osobní údaje vznikla na základě zvláštního zákona č. 455/1991 Sb., Živnostenský zákon, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon o ochraně osobních údajů v tomto případě stanoví (§ 18 odst. 2), že informace týkající se zpracování osobních údajů (zejména účel zpracování, kategorie osobních údajů, kategorie subjektů údajů a další) musí být správcem údajů zpřístupněny, a to i dálkovým přístupem nebo jinou vhodnou formou.

Rozsah zpracovávaných a povinně dle §60 odst. 6 Živnostenského zákona zveřejňovaných údajů:

U fyzické osoby (podnikatele, odpovědného zástupce, vedoucího organizační složky nebo statutárního zástupce):

 • jméno, příjmení,

 • státní občanství,

 • bydliště nebo místo pobytu v České republice,

 • datum narození,

u podnikatelského subjektu:

 • identifikační číslo,

 • obchodní firma nebo název,

 • místo podnikání nebo sídlo,

 • označení a adresa organizační složky podniku umístěné v České republice.

Fyzická osoba:

Jan Háša, dat. Nar. 23.9.1967, IČ 44220375, místem podnikání Masarykova 4, 411 56 Bohušovice nad Ohří, je vlastníkem živnostenských oprávnění s předměty podnikání:

1. Opravy silničních vozidel (ohlašovací řemeslná), vznik oprávnění dne 22.6.1992, živnostenské oprávnění vydáno na dobu neurčitou. V rámci této živnosti lze provádět Diagnostiku, opravy, údržbu, servis a záruční prohlídky motokol, mopedů, motocyklů, tříkolek a čtyřkolek, osobních automobilů, autobusů, nákladních automobilů, speciálních vozidel, tahačů, přípojných vozidel a traktorů; diagnostika, opravy, úpravy a výměny mechanických, pneumatických, hydraulických skupin a podskupin vozidel. Živnost zahrnuje opravy vozidel, opravy a renovaci systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků vozidel, montáž vybavení, doplňků a autoalarmů vozidel, a seřizování provozních parametrů vozidel včetně emisí. V rámci živnosti lze dále provádět opravy, úpravy a výměny elektrických skupin a podskupin, montáž a opravy zařízení pro pohon motorových vozidel plynem (LPG), výměny pneumatik, vyvažování kol, aplikace antikorozivních prostředků, výměnu provozních náplní a údržbu povrchu vozidel. Opravy karoserií silničních vozidel, zejména montáž a demontáž rozebíratelným způsobem vyměnitelných částí, plamenové nebo obloukové svařování.

2. Silniční motorová doprava – nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny, - nákladní mezinárodní provozovaná vozidly o největší povolené

Městský úřad Litoměřice
č.j. 0016225/12/OŽÚ/ERů

Str.3/9

hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní mezinárodní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny (živnost koncesovaná), vznik oprávnění 7.7.1992, živnostenské oprávnění vydáno na dobu neurčitou. V rámci této živnosti lze provádět souhrn činností, jimiž se zajišťuje přeprava osob, věcí a zvířat silničními motorovými vozidly pro cizí potřebu, jakož i přemísťování silničních motorových vozidel samých po dálnicích, silnicích, místních komunikacích a veřejně přístupných účelových komunikacích a volném terénu. Silniční motorová doprava nákladní může být provozována jako silniční motorová doprava nákladní vnitrostátní nebo mezinárodní. Tyto druhy dopravy se dále člení na dopravu provozovanou vozidly do 3,5 tuny celkové hmotnosti včetně nebo provozovanou vozidly nad 3,5 tuny celkové hmotnosti. Silniční motorová doprava osobní se dále člení na taxislužbu, silniční motorovou dopravu vnitrostátní, která může být provozována jako příležitostná, veřejná linková a zvláštní linková, nebo silniční motorovou dopravu mezinárodní, která může být provozována jako příležitostná, linková, či kyvadlová, přičemž definice těchto doprav stanoví jiný právní předpis.

 1. Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona s obory činnosti

- Velkoobchod a maloobchod v rámci tohoto oboru lze provádět činnosti spojené s nákupem a prodejem zboží za účelem jeho dalšího prodeje k další podnikatelské činnosti (velkoobchod) a činnosti spojené s nákupem a prodejem zboží za účelem jeho prodeje přímému spotřebiteli a prodej tohoto zboží (maloobchod). Obsluha čerpacích stanic, zabezpečování provozování čerpacích stanic v souladu s bezpečnostními, hasičskými, ekologickými předpisy a českými technickými normami, zajišťování drobných poradenských služeb ve vztahu k prodávanému sortimentu. Obsahem činnosti není nákup a prodej kulturních památek nebo předmětů kulturní hodnoty, nemovitostí, hospodářských zvířat prodávaných jejich chovateli, zvířat určených pro zájmové chovy, střelných zbraní a střeliva, výbušnin, bezpečnostního materiálu, toxických a vysoce toxických látek a přípravků, zvukových a zvukově-obrazových záznamů, použitého zboží s výjimkou ojetých vozidel, distribuce léčiv, zastavárenská činnost, dále obsahem činnosti není provozování čerpacích stanic na stlačený plyn (LPG) k pohonu motorových vozidel.

- Zprostředkování obchodu a služeb v rámci tohoto oboru lze provádět Zprostředkování nákupu a prodeje věcí movitých, včetně případného provádění obchodních transakcí na účet jiných nebo v zastoupení jiného. Zprostředkování služeb v dopravě (dopravní dispečink a podobně), v oblasti řemeslných prací (například rychlých služeb zámečníků, instalatérů a podobně), zprostředkování stavebního spoření, zprostředkování úvěrů (například pro podnikatelské účely), zahraničně-studijních pobytů (například jazykových kurzů, au-pair) a zprostředkování jiných služeb. Činnost agentů nebo agentur zastupujících jiné osoby za účelem získání účasti v hraných filmech, divadelních představeních, koncertech nebo jiných druzích uměleckých a zábavních představení, vyhledávání nakladatelů či výrobců knih, divadelních her, uměleckých výtvarných děl a podobně. Obsahem činnosti není zprostředkování nákupu a prodeje nemovitostí, zprostředkování nákupu a prodeje kulturních památek a předmětů kulturní hodnoty, zprostředkovatelská činnost v pojišťovnictví a v oblasti přijímání a předávání pokynů týkajících se investičních nástrojů, zprostředkování spotřebitelských úvěrů, zprostředkování zaměstnání, činnost zprostředkovatelů a rozhodců kolektivních sporů, výkon kolektivní správy práva autorského a práv souvisejících s právem autorským, zprostředkování prodeje zájezdů a jiných služeb cestovního ruchu, zprostředkování přepravy nákladů (zasilatelství) a podobně.

- Pronájem a půjčování věcí movitých v rámci tohoto oboru lze provádět pronájem věcí movitých s následnou koupí najatých věcí (finanční leasing, a podobně). Pronájem a půjčování věcí movitých, zejména dopravních prostředků bez obsluhy (osobních a nákladních automobilů, jízdních kol a podobně), strojů a zařízení bez obsluhy, spotřebního zboží, oděvů, sportovních potřeb, technických přístrojů pro domácnost. Pronájem koní (k pracovním, sportovním a podobným účelům) a jiných zvířat, zejména hospodářských, bez obsluhy. Obsahem činnosti není pronájem nemovitostí, pronájem věcí movitých s obsluhou, půjčování zbraní, střeliva a bezpečnostního materiálu, pronájem software, půjčování zvukových a zvukově-obrazových záznamů a webhosting.

- Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků v rámci tohoto oboru lze provádět výroba kovových dílů a konstrukcí pro průmyslové účely (pro vysoké pece, zvedací a manipulační zařízení), výroba kovových dílů a konstrukcí pro stavebnictví a prefabrikovaných stavebních částí převážně vyrobených z kovu, kovových dveří, oken a jejich rámů, okenic, rolet, vrat a podobně. Výroba tlakových nádob, nádrží, zásobníků a kontejnerů z kovů, včetně kovových kontejnerů na stlačený nebo tekutý plyn, topných těles a kotlů ústředního topení, generátorů vodní páry a jiných par, pomocných zařízení k parním generátorům (kondenzátory, přehřívače, parní kolektory a akumulátory), reaktorů. Výroba nožířského zboží (kuchyňských příborů, břitev, žiletek, nůžek, pracovních a kapesních nožů a podobně), sériově vyráběných ručních nástrojů (kleští, šroubováků, pil a podobně) kovářského nářadí (kladiv, palic, kovadlin a podobně), zemědělského ručního nářadí a ručního nářadí pro stavebnictví, sériově vyráběných klíčů a zámků, drobných kovových obalů (plechovek, konví, tub a podobně, kovových uzávěrů), výrobků z drátu (kovových kabelů, pásků, ostnatého drátu, drátěného pletiva, roštů, síťoviny, pleteniny, hřebíků, a podobně), spojovacích součástek (nýtů, podložek, svorníků, šroubů s maticí, matic), pružin, řetězů. Výroba kovového zboží pro domácnost (pánví, pekáčů, stolního kovového náčiní, kuchyňských kovových strojků, drobných kovových pomůcek, a drobných kovových doplňků a podobně), kovových výrobků sanitárních (van, výlevek, dřezů a podobně), drobného kovového zboží pro kancelářské použití, dekoračních předmětů z kovu, sériově vyráběných trezorů, bezpečnostních skříní, pancéřových dveří, kovových spojek, přezek, háků, patentů, tabulek s orientačními nápisy, žebříků, schodů, klecí, košíků, nákupních vozíků a podobně. Výroba kovového nábytku.

Obsahem činnosti nejsou činnosti spojené s montáží, opravami a rekonstrukcí vyhrazených tlakových zařízení, kotlů a tlakových nádob a vyhrazených zdvihacích zařízení, dále obsahem činnosti není zhotovování nástrojů a přípravků pro strojírenskou výrobu.

- Povrchové úpravy a svařování kovů a dalších materiálů v rámci tohoto oboru lze provádět jednotlivé způsoby tepelného zpracování kovů (kalení, žíhání a podobně) a dalších způsobů povrchové úpravy výrobků, zejména pískování, otryskávání, provádění základní povrchové ochrany výrobků, potahování kovových předmětů nekovovými materiály, žárové a plazmové nástřiky kovových i nekovových materiálů. Jednotlivé technologie tavného a tlakového svařování kovů a dalších materiálů. Osahem činnosti není chemická a elektrochemická úprava povrchu kovů pokovováním v kovových lázních a technologie spojené s přípravou a nanášením smaltovacích suspenzí a vypalováním skelného nebo keramického povlaku ve smaltérské peci.

- Zastavárenská činnost a maloobchod s použitým zbožím v rámci tohoto oboru lze provozovat poskytování úvěrů oproti zástavě a případný následný prodej zastavené věci (zastavárenská činnost), nákup použitého spotřebního zboží, antikvárních knih a dalších tiskovin a jiného použitého zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej (maloobchod s použitým zbožím). Obsahem činnosti není prodej zastavené věci, která je kulturní památkou a předmětem kulturní hodnoty, zvířetem určeným pro zájmové chovy a podobně, toxickou nebo vysoce toxickou látkou, léčivem, bezpečnostním materiálem, střelnou zbraní, střelivem, pyrotechnickým výrobkem a podobně. Obsahem činnosti dále není nákup a prodej nemovitostí, kulturních památek nebo předmětů kulturní hodnoty, ojetých motorových vozidel, použitých střelných zbraní, bezpečnostního materiálu a podobně.

- Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství v rámci tohoto oboru lze provádět mytí a běžnou údržbu motorových vozidel, spočívající v ochraně těchto vozidel proti povětrnostním vlivům, zejména provozování myček automobilů, provádění povrchové úpravy karoserií tmelením, broušením, výměnou čelních skel, oken vozidel, těsnících prvků karoserie. Opravy pneumatik studenou cestou a montáž pneumatik, vyvažováním kol, výměna provozních náplní, montáž autopříslušenství a obdobné činnosti. Montáž, opravy, servis, zkoušky a revize plynového zařízení na LPG k pohonu motorových vozidel a jiné podobné činnosti. Obsahem činnosti nejsou opravy silničních vozidel a opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů. (zejména opravy mechanických, pneumatických, hydraulických a elektrických skupin a podskupin), opravy karoserií vozidel a opravy pneumatik spojené s vulkanizací.

- Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě v rámci tohoto oboru lze provádět nakládání a vykládání železničních vozů a kontejnerů, lodních nákladů, překládka sypkých a kusových zásilek bez ohledu na způsob přepravy. Manipulace s nákladem například autojeřábem nebo vysokozdvižným vozíkem. Provoz nákladních vah. Skladování všech druhů zboží. Balení zboží mechanizovaným způsobem, ruční kompletace obalů, ruční balení zboží a další obdobné činnosti. Technické činnosti spojené s přepravou osob, zvířat a nákladů, zejména provozování parkovišť a garáží bez ostrahy, zajišťování a realizace dopravního značení, prověřování tras pro přepravu zvlášť těžkých a rozměrných předmětů a užívání vozidel, jejichž rozměry nebo hmotnost přesahují míru stanovenou jinými předpisy, logistické služby (vyhledávání optimální dopravní trasy) a další činnosti.

- Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí v rámci tohoto oboru lze provádět nákup nemovitostí za účelem jejich dalšího prodeje, prodej nemovitostí, zprostředkování nákupu, prodeje a pronájmu nemovitostí, bytů a nebytových prostor. Správa a základní údržba nemovitostí pro třetí osoby, zejména administrativní zajištění řádného provozu nemovitostí, domovnická činnost, úklid bytů i nebytových prostor, čištění interiérů a exteriérů budov, čištění oken, úklid chodníků a podobně. Obsahem činnosti není krátkodobé ubytování osob v ubytovacích zařízeních, v rodinných domech, bytových domech a stavbách pro rodinnou rekreaci. Obsahem činnosti dále není čištění exteriérů budov vodní párou, pískem a podobně, opravy a údržba nemovitostí vyžadující řemeslnou zručnost nebo zvláštní odbornou kvalifikaci (například opravy výtahů, zednické, obkladačské, pokrývačské, instalatérské, elektroinstalatérské práce, chemické čištění koberců a textilií).

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení v rámci tohoto oboru lze provádět zpracování a výroba návrhů reklamy, šíření reklamy různými způsoby, zejména umístěním na venkovních reklamních poutačích, šířením sdělovacími prostředky, Internetem, distribuce nebo dodávka reklamních materiálů a vzorků, obstarávání míst pro inzerci a reklamu a podobně. Průzkum trhu za účelem zjištění možnosti odbytu, vhodnosti a běžnosti výrobků a nákupních zvyklostí zákazníků za účelem podpory prodeje a vývoje nových výrobků a průzkumu veřejného mínění (kolektivních názorů veřejnosti o politických, ekonomických a sociálních otázkách) a jejich statistické vyhodnocení. Mediální zastoupení. Obsahem činnosti není tisk reklamních materiálů.

 • Poskytování technických služeb v rámci tohoto oboru lze provádět poskytování technických služeb a jiných činností obdobné povahy, zejména čištění ulic a udržování veřejných prostranství, udržování pozemních komunikací, výroba a rozvod tepelné energie nepodléhající licenci podle jiného právního předpisu nebo nevyžadující koncesi, čištění kotlů a tlakových nádob, dozor a mazání zdvihacích zařízení, potápěčské práce, práce s pracovními stroji a mechanismy, kopání hrobů, jednoduché přípravné a montážní práce, renovace tonerů, činnosti spojené se správou tržiště, s výjimkou ostrahy, a další podobné služby.

 • Výroba, obchod a služby jinde nezařazené - Výroba, obchod a služby v oblastech, které nejsou předmětem živností koncesovaných, vázaných a řemeslných, ani nespadají pod jinou činnost uvedenou v příloze č. 4 k zákonu č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

(živnost volná) vznik oprávnění 6.2.1995, živnostenské oprávnění vydáno na dobu neurčitou.

3. Poskytování tělovýchovných a sportovních služeb v oblasti fitness (ohlašovací vázaná) vznik oprávnění 13.9.2011, živnostenské oprávnění vydáno na dobu neurčitou. Tato živnost byla podnikatelem dne 24.10.2011 přerušena. V rámci této živnosti lze provádět výuku dovedností příslušného sportovního odvětví a s tím spojené organizování sportovní činnosti pro jednotlivce a skupiny, včetně půjčování sportovního nářadí, náčiní a technických sportovních prostředků. Vedení veřejných tělovýchovných a sportovních škol.

4. Hostinská činnost (ohlašovací řemeslná) vznik oprávnění 13.9.2011, živnostenské oprávnění vydáno na dobu neurčitou. V rámci této živnosti lze provádět Činnosti spočívající v přípravě a prodeji pokrmů a nápojů k bezprostřední spotřebě v provozovně, v níž jsou prodávány. V rámci živnosti je možno poskytovat ubytování ve všech ubytovacích zařízeních (například hotel, motel, kemp, ubytovna) a v bytových domech, rodinných domech nebo ve stavbách pro rodinnou rekreaci. Pokud zůstane zachována povaha živnosti, lze provádět prodej pomocí automatů (nápojové, občerstvovací), doplňkový prodej (například tabákové výrobky, upomínkové předměty, základní hygienické potřeby), prodej pokrmů a nápojů přes ulici, půjčování novin a časopisů, půjčování stolních společenských her (například karty, šachy), provozování her (například kulečník, bowling).

Právnická osoba:

AUTOCENTRUM – HÁŠA, s.r.o., IČ 25409085, sídlo Masarykova 4, 41156 Bohušovice nad Ohří, je vlastníkem živnostenských oprávnění s předměty podnikání:

1. Poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru (ohlašovací vázaná), vznik živnosti 7.11.2011, živnostenské oprávnění vydáno na dobu neurčitou. V rámci této živnosti lze provádět činnosti spojené s poskytováním nebo přislíbením spotřebitelského úvěru, jímž se rozumí odložené platby, půjčky, úvěry nebo jiné obdobné finanční služby spotřebiteli věřitelem nebo zprostředkovatelem podle zákona o spotřebitelském úvěru.

2. Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona s obory činností:

- Zprostředkování obchodu a služeb v rámci tohoto oboru lze provádět zprostředkování nákupu a prodeje věcí movitých, včetně případného provádění obchodních transakcí na účet jiných nebo v zastoupení jiného. Zprostředkování služeb v dopravě (dopravní dispečink a podobně), v oblasti řemeslných prací (například rychlých služeb zámečníků, instalatérů a podobně), zprostředkování stavebního spoření, zprostředkování úvěrů (například pro podnikatelské účely), zahraničně-studijních pobytů (například jazykových kurzů, au-pair) a zprostředkování jiných služeb. Činnost agentů nebo agentur zastupujících jiné osoby za účelem získání účasti v hraných filmech, divadelních představeních, koncertech nebo jiných druzích uměleckých a zábavních představení, vyhledávání nakladatelů či výrobců knih, divadelních her, uměleckých výtvarných děl a podobně. Obsahem činnosti není zprostředkování nákupu a prodeje nemovitostí, zprostředkování nákupu a prodeje kulturních památek a předmětů kulturní hodnoty, zprostředkovatelská činnost v pojišťovnictví a v oblasti přijímání a předávání pokynů týkajících se investičních nástrojů, zprostředkování spotřebitelských úvěrů, zprostředkování zaměstnání, činnost zprostředkovatelů a rozhodců kolektivních sporů, výkon kolektivní správy práva autorského a práv souvisejících s právem autorským, zprostředkování prodeje zájezdů a jiných služeb cestovního ruchu, zprostředkování přepravy nákladů (zasilatelství) a podobně.

- Velkoobchod a maloobchod v rámci tohoto oboru lze provádět činnosti spojené s nákupem a prodejem zboží za účelem jeho dalšího prodeje k další podnikatelské činnosti (velkoobchod) a činnosti spojené s nákupem a prodejem zboží za účelem jeho prodeje přímému spotřebiteli a prodej tohoto zboží (maloobchod). Obsluha čerpacích stanic, zabezpečování provozování čerpacích stanic v souladu s bezpečnostními, hasičskými, ekologickými předpisy a českými technickými normami, zajišťování drobných poradenských služeb ve vztahu k prodávanému sortimentu. Obsahem činnosti není nákup a prodej kulturních památek nebo předmětů kulturní hodnoty, nemovitostí, hospodářských zvířat prodávaných jejich chovateli, zvířat určených pro zájmové chovy, střelných zbraní a střeliva, výbušnin, bezpečnostního materiálu, toxických a vysoce toxických látek a přípravků, zvukových a zvukově-obrazových záznamů, použitého zboží s výjimkou ojetých vozidel, distribuce léčiv, zastavárenská činnost, dále obsahem činnosti není provozování čerpacích stanic na stlačený plyn (LPG) k pohonu motorových vozidel.

- Zastavárenská činnost a maloobchod s použitým zbožím v rámci tohoto oboru lze provozovat poskytování úvěrů oproti zástavě a případný následný prodej zastavené věci (zastavárenská činnost), nákup použitého spotřebního zboží, antikvárních knih a dalších tiskovin a jiného použitého zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej (maloobchod s použitým zbožím). Obsahem činnosti není prodej zastavené věci, která je kulturní památkou a předmětem kulturní hodnoty, zvířetem určeným pro zájmové chovy a podobně, toxickou nebo vysoce toxickou látkou, léčivem, bezpečnostním materiálem, střelnou zbraní, střelivem, pyrotechnickým výrobkem a podobně. Obsahem činnosti dále není nákup a prodej nemovitostí, kulturních památek nebo předmětů kulturní hodnoty, ojetých motorových vozidel, použitých střelných zbraní, bezpečnostního materiálu a podobně.

- Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství v rámci tohoto oboru lze provádět mytí a běžná údržba motorových vozidel, spočívající v ochraně těchto vozidel proti povětrnostním vlivům, zejména provozování myček automobilů, provádění povrchové úpravy karoserií tmelením, broušením, výměnou čelních skel, oken vozidel, těsnících prvků karoserie. Opravy pneumatik studenou cestou a montáž pneumatik, vyvažováním kol, výměna provozních náplní, montáž autopříslušenství a obdobné činnosti. Montáž, opravy, servis, zkoušky a revize plynového zařízení na LPG k pohonu motorových vozidel a jiné podobné činnosti. Obsahem činnosti nejsou opravy silničních vozidel a opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů. (zejména opravy mechanických, pneumatických, hydraulických a elektrických skupin a podskupin), opravy karoserií vozidel a opravy pneumatik spojené s vulkanizací.

- Pronájem a půjčování věcí movitých v rámci tohoto oboru lze provádět pronájem věcí movitých s následnou koupí najatých věcí (finanční leasing, a podobně). Pronájem a půjčování věcí movitých, zejména dopravních prostředků bez obsluhy (osobních a nákladních automobilů, jízdních kol a podobně), strojů a zařízení bez obsluhy, spotřebního zboží, oděvů, sportovních potřeb, technických přístrojů pro domácnost. Pronájem koní (k pracovním, sportovním a podobným účelům) a jiných zvířat, zejména hospodářských, bez obsluhy. Obsahem činnosti není pronájem nemovitostí, pronájem věcí movitých s obsluhou, půjčování zbraní, střeliva a bezpečnostního materiálu, pronájem software, půjčování zvukových a zvukově-obrazových záznamů a webhosting.

- Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků v rámci tohoto oboru lze provádět Výroba kovových dílů a konstrukcí pro průmyslové účely (pro vysoké pece, zvedací a manipulační zařízení), výroba kovových dílů a konstrukcí pro stavebnictví a prefabrikovaných stavebních částí převážně vyrobených z kovu, kovových dveří, oken a jejich rámů, okenic, rolet, vrat a podobně. Výroba tlakových nádob, nádrží, zásobníků a kontejnerů z kovů, včetně kovových kontejnerů na stlačený nebo tekutý plyn, topných těles a kotlů ústředního topení, generátorů vodní páry a jiných par, pomocných zařízení k parním generátorům (kondenzátory, přehřívače, parní kolektory a akumulátory), reaktorů. Výroba nožířského zboží (kuchyňských příborů, břitev, žiletek, nůžek, pracovních a kapesních nožů a podobně), sériově vyráběných ručních nástrojů (kleští, šroubováků, pil a podobně) kovářského nářadí (kladiv, palic, kovadlin a podobně), zemědělského ručního nářadí a ručního nářadí pro stavebnictví, sériově vyráběných klíčů a zámků, drobných kovových obalů (plechovek, konví, tub a podobně, kovových uzávěrů), výrobků z drátu (kovových kabelů, pásků, ostnatého drátu, drátěného pletiva, roštů, síťoviny, pleteniny, hřebíků, a podobně), spojovacích součástek (nýtů, podložek, svorníků, šroubů s maticí, matic), pružin, řetězů. Výroba kovového zboží pro domácnost (pánví, pekáčů, stolního kovového náčiní, kuchyňských kovových strojků, drobných kovových pomůcek, a drobných kovových doplňků a podobně), kovových výrobků sanitárních (van, výlevek, dřezů a podobně), drobného kovového zboží pro kancelářské použití, dekoračních předmětů z kovu, sériově vyráběných trezorů, bezpečnostních skříní, pancéřových dveří, kovových spojek, přezek, háků, patentů, tabulek s orientačními nápisy, žebříků, schodů, klecí, košíků, nákupních vozíků a podobně. Výroba kovového nábytku. Obsahem činnosti nejsou činnosti spojené s montáží, opravami a rekonstrukcí vyhrazených tlakových zařízení, kotlů a tlakových nádob a vyhrazených zdvihacích zařízení, dále obsahem činnosti není zhotovování nástrojů a přípravků pro strojírenskou výrobu.

- Povrchové úpravy a svařování kovů a dalších materiálů v rámci tohoto oboru lze provádět jednotlivé způsoby tepelného zpracování kovů (kalení, žíhání a podobně) a dalších způsobů povrchové úpravy výrobků, zejména pískování, otryskávání, provádění základní povrchové ochrany výrobků, potahování kovových předmětů nekovovými materiály, žárové a plazmové nástřiky kovových i nekovových materiálů. Jednotlivé technologie tavného a tlakového svařování kovů a dalších materiálů. Obsahem činnosti není chemická a elektrochemická úprava povrchu kovů pokovováním v kovových lázních a technologie spojené s přípravou a nanášením smaltovacích suspenzí a vypalováním skelného nebo keramického povlaku ve smaltérské peci.

- Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě v rámci tohoto oboru lze provádět nakládání a vykládání železničních vozů a kontejnerů, lodních nákladů, překládka sypkých a kusových zásilek bez ohledu na způsob přepravy. Manipulace s nákladem například autojeřábem nebo vysokozdvižným vozíkem. Provoz nákladních vah. Skladování všech druhů zboží. Balení zboží mechanizovaným způsobem, ruční kompletace obalů, ruční balení zboží a další obdobné činnosti. Technické činnosti spojené s přepravou osob, zvířat a nákladů, zejména provozování parkovišť a garáží bez ostrahy, zajišťování a realizace dopravního značení, prověřování tras pro přepravu zvlášť těžkých a rozměrných předmětů a užívání vozidel, jejichž rozměry nebo hmotnost přesahují míru stanovenou jinými předpisy, logistické služby (vyhledávání optimální dopravní trasy) a další činnosti.

- Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí v rámci tohoto oboru lze provádět nákup nemovitostí za účelem jejich dalšího prodeje, prodej nemovitostí, zprostředkování nákupu, prodeje a pronájmu nemovitostí, bytů a nebytových prostor. Správa a základní údržba nemovitostí pro třetí osoby, zejména administrativní zajištění řádného provozu nemovitostí, domovnická činnost, úklid bytů i nebytových prostor, čištění interiérů a exteriérů budov, čištění oken, úklid chodníků a podobně. Obsahem činnosti není krátkodobé ubytování osob v ubytovacích zařízeních, v rodinných domech, bytových domech a stavbách pro rodinnou rekreaci. Obsahem činnosti dále není čištění exteriérů budov vodní párou, pískem a podobně, opravy a údržba nemovitostí vyžadující řemeslnou zručnost nebo zvláštní odbornou kvalifikaci například opravy výtahů, zednické, obkladačské, pokrývačské, instalatérské, elektroinstalatérské práce, chemické čištění koberců a textilií).

- Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení v rámci tohoto oboru lze provádět zpracování a výroba návrhů reklamy, šíření reklamy různými způsoby, zejména umístěním na venkovních reklamních poutačích, šířením sdělovacími prostředky, Internetem, distribuce nebo dodávka reklamních materiálů a vzorků, obstarávání míst pro inzerci a reklamu a podobně. Průzkum trhu za účelem zjištění možnosti odbytu, vhodnosti a běžnosti výrobků a nákupních zvyklostí zákazníků za účelem podpory prodeje a vývoje nových výrobků a průzkumu veřejného mínění (kolektivních názorů veřejnosti o politických, ekonomických a sociálních otázkách) a jejich statistické vyhodnocení. Mediální zastoupení. Obsahem činnosti není tisk reklamních materiálů.

- Poskytování technických služeb v rámci tohoto oboru lze provádět poskytování technických služeb a jiných činností obdobné povahy, zejména čištění ulic a udržování veřejných prostranství, udržování pozemních komunikací, výroba a rozvod tepelné energie nepodléhající licenci podle jiného právního předpisu nebo nevyžadující koncesi, čištění kotlů a tlakových nádob, dozor a mazání zdvihacích zařízení, potápěčské práce, práce s pracovními stroji a mechanismy, kopání hrobů, jednoduché přípravné a montážní

práce, renovace tonerů, činnosti spojené se správou tržiště, s výjimkou ostrahy, a další podobné služby.

- Výroba, obchod a služby jinde nezařazené - Výroba, obchod a služby v oblastech, které nejsou předmětem živností koncesovaných, vázaných a řemeslných, ani nespadají pod jinou činnost uvedenou v příloze č. 4 k zákonu č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

3. Silniční motorová doprava – nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny (živnost koncesovaná) vznik oprávnění 1.11.1999, živnostenské oprávnění vydáno na dobu neurčitou. V rámci této živnosti lze provádět souhrn činností, jimiž se zajišťuje přeprava osob, věcí a zvířat silničními motorovými vozidly pro cizí potřebu, jakož i přemísťování silničních motorových vozidel samých po dálnicích, silnicích, místních komunikacích a veřejně přístupných účelových komunikacích a volném terénu. Silniční motorová doprava nákladní může být provozována jako silniční motorová doprava nákladní vnitrostátní nebo mezinárodní. Tyto druhy dopravy se dále člení na dopravu provozovanou vozidly do 3,5 tuny celkové hmotnosti včetně nebo provozovanou vozidly nad 3,5 tuny celkové hmotnosti. Silniční motorová doprava osobní se dále člení na taxislužbu, silniční motorovou dopravu vnitrostátní, která může být provozována jako příležitostná, veřejná linková a zvláštní linková, nebo silniční motorovou dopravu mezinárodní, která může být provozována jako příležitostná, linková, či kyvadlová, přičemž definice těchto doprav stanoví jiný právní předpis.

4. Opravy silničních vozidel (ohlašovací řemeslná) vznik živnostenského oprávnění 17.4.2002, živnostenské oprávnění vydáno na dobu neurčitou. V rámci této živnosti lze provádět Diagnostiku, opravy, údržbu, servis a záruční prohlídky motokol, mopedů, motocyklů, tříkolek a čtyřkolek, osobních automobilů, autobusů, nákladních automobilů, speciálních vozidel, tahačů, přípojných vozidel a traktorů; diagnostika, opravy, úpravy a výměny mechanických, pneumatických, hydraulických skupin a podskupin vozidel. Živnost zahrnuje opravy vozidel, opravy a renovaci systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků vozidel, montáž vybavení, doplňků a autoalarmů vozidel, a seřizování provozních parametrů vozidel včetně emisí. V rámci živnosti lze dále provádět opravy, úpravy a výměny elektrických skupin a podskupin, montáž a opravy zařízení pro pohon motorových vozidel plynem (LPG), výměny pneumatik, vyvažování kol, aplikace antikorozivních prostředků, výměnu provozních náplní a údržbu povrchu vozidel. Opravy karoserií silničních vozidel, zejména montáž a demontáž rozebíratelným způsobem vyměnitelných částí, plamenové nebo obloukové svařování.

Tyto informace informace lze získat buď bezplatně a to prostřednictvím Živnostenského rejstříku vedeného v elektronické podobě na webových stránkách Ministerstva obchodu a průmyslu (http://www.rzp.cz/), v záložce Vyhledávání. Kde po zadání jména a příjmení podnikatele, identifikačního čísla obchodní firmy nebo údajů o subjektu povinného se zapisovat do Živnostenského rejstříku lze dohledat informace o příslušném podnikatelském subjektu včetně historie.

Další možností, jak získat požadované informace je podání žádosti o Výpis z živnostenského rejstříku z veřejné části na jakémkoliv živnostenském úřadu v České republice, kdy za jednu stránku výpisu je účtováno 20,- Kč nebo lze zažádat na kontaktním místě veřejné správy např. CzechPoint nebo Česká pošta.

Výběr z výše uvedených možností, jak zjistit požadované informace o podnikateli a obchodní firmě, záleží především na dalším záměru a pro jaké účely budou informace zjišťovány a použity.

Obsahové náplně živností volných, řemeslných, vázaných a koncesovaných jsou stanoveny přílohami č. 1, 2, 3 a 4 nařízení vlády č. 278/2008 Sb., o obsahových náplních jednotlivých živností. Zde jsou vypsány všechny činnosti a podnikatelské aktivity, které v rámci jednotlivých živností lze provádět, popřípadě i činnosti, které v rámci živnosti provádět nelze.

Obecní živnostenský úřad, na Váš podnět ze dne 6.2.2012 a žádost ze dne 5.3.2012 reagoval v termínech, které nepřekročily lhůty stanovené příslušnými zákony pro jejich vyřízení, tudíž neporušil žádné z ustanovení předmětných zákonů. Ba naopak Vámi podaná žádost nebyla podána v souladu § 14 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, tj. nebyla podána prostřednictví elektronické podatelny povinného subjektu, což je elektronická podatelna Městského úřadu Litoměřice, kterou povinný subjekt disponuje. I přesto jsme se Vaší žádostí dále zabývali a informace poskytli, tak jak nám to ukládají a umožňují příslušné zákony a to bez zpoplatnění.

Otisk razítka

Ing. Marcela Škrancová
vedoucí odboru obecního živnostenského úřadu

Městský úřad Litoměřice, Mírové náměstí 15/7, 412 01 Litoměřice, http://radnice.litomerice.cz
tel. 416 916 111, fax. 416 916 211, e-mail: podatelna@litomerice.cz, id datové schránky: tpebfnu


 

Turistické Informační centrum

 Otevírací doba

Po-Pá: 9-17 hod.
So: 9-17 hod.
Ne: 9 – 17 hod.

 Adresa

Městské Informační centrum
Mírové náměstí 16/8
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: info@litomerice.cz
tel.: +420 416 916 440
Skype: infoltm

Městský úřad

 Starosta

Ing. Radek Löwy

 Úřední hodiny

Po: 8:00 - 17:00 hod.
St: 8:00 - 17:00 hod.

 Adresa

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

 Spojení

e-mail: podatelna@litomerice.cz
Datová schránka: tpebfnu
tel.: +420 416 916 111

 Opendata

data.litomerice.cz


copyright

 Template by Aplikko
 Webmaster RajČe
Powered by Joomla!
 Prohlášení o přístupnosti
 Politika Cookies

Webarchiv certifikát
© 2023 Město Litoměřice
Mobilní menu