Nástroje pro usnadnění přístupu

DOKUMENTY

vydané městským úřadem

Problematika hluku a rušení nočního klidu

Problematika hluku a rušení nočního klidu

Zvuk, který člověka ruší, obtěžuje nebo dokonce poškozuje jeho zdraví se nazývá hlukem. Je třeba rozlišovat různé zdroje hluku.

 

Hygienické stanice

Řešení hlukové problematiky z hlediska obtěžování hudební produkcí, diskotékami, tanečními zábavami, výrobními i nevýrobními provozovnami, stavební činnosti, provozem ventilátorů, kotelen, čerpadel aj. je v kompetenci hygienických stanic.

Hygienické stanice neřeší (dle §1 odst. 2 nařízení vlády č. 148/2006 Sb.):

- hluk z užívání bytu

- hluk a vibrace způsobené prováděním a nácvikem hasebních, záchranných a likvidačních prací, jakož i bezpečnostních a vojenských akcí

- akustické výstražné signály související s bezpečnostními opatřeními a záchranou lidského života, zdraví a majetku.

Legislativa  Hygienických stanic

Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, v pozdějším znění (dále jen „zákon“) a prováděcí předpis - nařízení vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací (dále jen „nařízení vlády“).Vymezení toho, co se "chrání" před hlukem je dáno § 30 zákona, limitní hodnoty jsou pak stanoveny v nařízení vlády.

Zdroje hluku, způsob měření a časové vymezení

Denní doba je stanovena od 6:00 h – 22:00 h, noční doba od 22:00 h – 6:00 h.

Stacionární zdroje - např. ventilátory, kotelny, čerpadla, hudební produkce, diskotéky, taneční zábavy, výrobní i nevýrobní provozovny, stavební činnost aj. Měření hluku se provádí v denní době pro 8 souvislých a na sebe navazujících nejhlučnějších hodin, v noční době pro nejhlučnější 1 hodinu.

Dopravní hluk – provoz na pozemních komunikacích, železnicích. Měření hluku se provádí v denní době pro celou denní dobu tj. 16 hodin a celou noční dobu tj. 8 hodin.

Postup hygienické stanice při řešení stížnosti na hluk

1)       Podnět – stížnost na nadměrnou hlučnost zaslat na místně příslušnou hygienickou stanici s uvedením o jakou problematiku se jedná včetně kontaktu na podatele.

2)       Následně je provedeno místní šetření odborným pracovníkem hygienické stanice za účasti podatele podnětu k získání potřebných údajů k vyhodnocení uvedených skutečností, stanovení rozsahu a termínu případného měření.

3)       Objednávku a stanovení termínu měření zajišťuje hygienická stanice po ověření nezbytnosti kontrolního měření s ohledem na vysokou finanční náročnost měření.

4)       Měření probíhá bez vědomí původce hluku k prokázání reálné hlukové situace ve spolupráci s podatelem podnětu.

Po obdržení a vyhodnocení protokolu z měření hluku je buď prokázáno splnění podlimitních hodnot hluku a podnět se uzavře nebo jsou zjištěné hodnoty hluku nadlimitní a pověřený zaměstnanec zahajuje s původcem hluku řízení za účelem odstranění nadlimitního stavu a vyvození právních důsledků z nedodržení povinností v ochraně veřejného zdraví dle § 92 zákona.       

 

Trvalé rušení nočního klidu

Pokud by uvnitř vašeho bytu byla naměřena v době nočního klidu hladina hluku  překračující limity a bylo prokázáno, že tento hluk pochází právě z baru, pohostinství apod., mohla by být provozovateli uložena sankce podle zákona o veřejném zdraví (může mu být pozastaven provoz nebo používání zdroje hluku, popř. uložena pokuta až do výše 2.000.000,--Kč). Přivolání policie je v tomto případě zbytečné.

Rušení nočního klidu ( hudební produkce )

Pokud se týká živých hudebních produkcí, není pro jejich konání zapotřebí žádného zvláštního povolení, pořadatel nemá ohlašovací povinnost ani vůči obecnímu (městskému) úřadu ani vůči hygienické stanici. Hlukové limity stanovené nařízením vlády č. 148/2006 Sb. jsou pro pořadatele vždy závazné.

 

Rušení nočního klidu konkrétní osobou

Zcela jinou oblastí je hluk a rušení nočního klidu jako podstata přestupku podle § 47 odst. 1 písm. b) zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích. Jedná se o situaci vybočující z obvyklého stavu, např. skupinka podnapilých osob ztropí v noci hluk na ulici. Zde je třeba přivolat městskou nebo státní policii ke zjištění totožnosti osob, které noční klid narušily. Možné je udělení pokuty na místě nebo zahájení přestupkového řízení, ve kterém lze uložit sankci.

Vztahy mezi sousedy v bytovém domě bývají upraveny v domovním řádu a pokud jej někteří obyvatelé nedodržují, přísluší řešení v první instanci vlastníku domu, tedy např. bytovému družstvu, společenství vlastníků jednotek apod. Teprve pokud se nepodaří zjednat nápravu touto cestou je na místě oznámení o přestupku. 

 

Ostatní

Řada situací , které sousedé restauračního zařízení vnímají jako obtěžující, však není řešitelná orgány státní správy. Důvodem může být ta okolnost, že intenzita obtěžujících vlivů nepřesáhne hranici, která by znamenala porušení právních předpisů (např. porušení hygienických limitů pro hluk ). Ochranu proti takovému narušení může poskytnout pouze soud. V § 127 odst. 1 zákona   č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, je stanoveno, že vlastník věci se musí zdržet všeho, čím by nad míru přiměřenou poměrům obtěžoval druhého nebo čím by vážně ohrožoval výkon jeho práv, tedy kromě jiného, vlastník nemovitosti nesmí obtěžovat sousedy hlukem. Soud může  na základě podané žaloby vyslovit zákaz nějaké obtěžující činnosti, kterou určitá osoba způsobuje hluk nad míru přiměřenou poměrům.


 

Turistické Informační centrum

 Otevírací doba

Po-Pá: 9-17 hod.
So: 9-17 hod.
Ne: 9 – 17 hod.

 Adresa

Městské Informační centrum
Mírové náměstí 16/8
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: info@litomerice.cz
tel.: +420 416 916 440
Skype: infoltm

Městský úřad

 Starosta

Ing. Radek Löwy

 Úřední hodiny

Po: 8:00 - 17:00 hod.
St: 8:00 - 17:00 hod.

 Adresa

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

 Spojení

e-mail: podatelna@litomerice.cz
Datová schránka: tpebfnu
tel.: +420 416 916 111

 Opendata

data.litomerice.cz


copyright

 Template by Aplikko
 Webmaster RajČe
Powered by Joomla!
 Prohlášení o přístupnosti
 Politika Cookies

Webarchiv certifikát
© 2023 Město Litoměřice
Mobilní menu