Nástroje pro usnadnění přístupu

ODPADY

Informace - odpady z podnikání

Nakládání s odpady z podnikatelských provozoven pro právnické osoby a fyzické osoby oprávněné k podnikání na základě živnostenského oprávnění

 

Rozhodli jste se podnikat a nevíte, jak naložit s odpadem, který vzniká při Vaší podnikatelské činnosti?

Pokud jste živnostník a podnikáte v provozovně či kanceláři, mějte na paměti, že ze zákona o odpadech máte povinnost třídit odpad a řádně nakládat i s ostatním odpadem a mít uzavřenou smlouvu se zařízením určeným pro nakládání s daným druhem a kategorií odpadu.


O jakém odpadu je řeč?

Jedná se o „běžný“ odpad. V příloze vyhlášky č. 8/2021 Sb., o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů, je zařazen do skupiny č. 20 – komunální odpady, včetně složek z odděleného sběru. Jedná se o směsný komunální odpad, papír a lepenku, plasty, sklo, kovy, bioodpad a ostatní specifické druhy odpadů vznikající při činnosti podnikatele či živnostníka.

Kde jsou stanoveny obecné povinnosti pro nakládání s odpady?

Všechny povinnosti fyzických i právnických osob v oblasti nakládání s odpady upravuje zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů. Podle tohoto zákona je původcem odpadů právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba, při jejichž činnosti vznikají odpady. Všeobecné povinnosti při nakládání s odpady jsou uvedeny v § 13 a § 15 zákona o odpadech.

Co z výše uvedeného vyplývá?

Právnické osoby a podnikající fyzické osoby nesmí odkládat odpad včetně vytříděných složek do přistavených „barevných“ kontejnerů na ulicích, které slouží pro občany města. Každý podnikatel musí sám na své náklady zabezpečit a zajistit plnění všech povinností dle zákona, tedy i třídění odpadu a jeho řádné využití nebo odstranění podle výše uvedeného zákona. Pokud by podnikatel používal, resp. zneužíval, systému obce, obec může takovému původci uložit pokutu. K jednotlivým druhům odpadů je nutné vést průběžnou evidenci a doklady o předání veškerého odpadu.

V případě, že produkce odpadu přesahuje 600 kg nebezpečného odpadu nebo 100 t ostatního odpadu za kalendářní rok, je původce zároveň povinen posílat hlášení souhrnných údajů z průběžné evidence. Toto hlášení se posílá do 28. února následujícího roku prostřednictvím Integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností (ISPOP) obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností příslušnému podle místa provozovny.

Co tedy musí podnikatel udělat?

  • Kontaktujte oprávněnou osobu – svozovou společnost, tj. zařízení určené pro nakládání s daným druhem a kategorií odpadu podle zákona o odpadech.
  • Se zařízením uzavřete smlouvu, popř. dodatek, o odstraňování a využívání odpadu, a to zajistí přistavení odpovídajících nádob nebo si nádoby zajistíte sami.
  • Vzhledem k tomu, že jste povinni podle zákona odpad třídit, musí být smluvně zajištěno předání jednotlivých složek vytříděného odpadu (směsný komunální odpad, papír, plasty, sklo, kovy, bioodpad) k dalšímu využití. Na každou složku odpadu vám pak zařízení musí vyčlenit samostatnou nádobu.

Pokud máte řádně uzavřenou smlouvu se svozovou společností na likvidaci směsného komunálního odpadu a současně i smlouvu k využití vytříděných složek, vyhnete se sankcím, které pro právnické osoby a podnikající fyzické osoby mohou dosáhnout až 1 000 000 Kč. Je tedy vhodné zvážit, zda takové riziko podstupovat. Stejná sankce hrozí i při zneužívání systému zavedeného městem. Kontrolní činnost výše uvedených způsobů nakládání s odpady (předání k odstranění a využití na základě smlouvy) provádí pověření zaměstnanci Městského úřadu Litoměřice.


 

Turistické Informační centrum

 Otevírací doba

Po-Ne: 9:00 – 17:00

 Adresa

Městské Informační centrum
Mírové náměstí 16/8
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: info@litomerice.cz
tel.: +420 416 916 440
Skype: infoltm

Městský úřad

 Starosta

Ing. Radek Löwy

 Úřední hodiny

Po: 8:00 - 17:00 hod.
St: 8:00 - 17:00 hod.

 Adresa

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

 Spojení

e-mail: podatelna@litomerice.cz
Datová schránka: tpebfnu
tel.: +420 416 916 111

 Opendata

data.litomerice.cz


copyright

 Template by Aplikko
 Webmaster RajČe
Powered by Joomla!
 Prohlášení o přístupnosti
 Politika Cookies

Webarchiv certifikát
© 2024 Město Litoměřice
Mobilní menu