ISPOP

Integrovaný systém plnění ohlašovacích povinností

Hlášení o produkci a nakládání s odpady

Integrovaný systém plnění ohlašovacích povinností (ISPOP) umožňuje zpracování a příjem vybraných hlášení (ohlašovacích povinností) z oblasti životního prostředí v elektronické podobě a jejich další distribuci příslušným institucím veřejné správy.

https://www.ispop.cz 


Logo SEPNO

Systém evidence přepravy nebezpečných odpadů

Ohlašovací list pro přepravu nebezpečných odpadů po území ČR

https://www.sepno.cz 


Kontaktní osoba

Ing. Zlatuše Řepíková
tel. 416 916 174
e-mail zlata.repikova@litomerice.cz 

Vyhláška č. 1/2015 - Systém nakládání s odpady

Mapa rozmístění kontejnerů na separovaný odpad

Harmonogram svozu bioodpadu v roce 2020

HARMONOGRAM SVOZU BIOODPADU V ROCE 2020

Upozorňujeme občany města Litoměřice, že dle níže uvedeného harmonogramu bude zahájen pravidelný svoz bioodpadu z území města. V příslušném termínu je možné přistavit ke svozu sběrnou nádobu.

Pravidelný svoz bioodpadu bude probíhat 1x za 14 dní vždy v sudý týden v PONDĚLÍ od konce března do listopadu, a to v následujících termínech:

30.03., 13.04., 27.04., 11.05., 25.05., 08.06., 22.06., 06.07., 20.07., 03.08., 17.08., 31.08., 14.09., 28.09., 12.10., 26.10., 09.11., 23.11.

 Stejně jako v loňském roce bude svoz bioodpadu probíhat pravidelně 1x za 14 dní vždy v sudý týden v ÚTERÝ v následujících ulicích: Ankertova, Bezručova, Brožíkova, Březinova cesta, Čelakovského, Dalimilova, Dykova, Fillova, Havlíčkova, Husova, Hynaisova, Janáčkova, Kollárova, Kořenského, Kozinova, Křepkova, Macharova, Marie Majerové, Navrátilova, Nerudova, Neumannova, Nezvalova, Purkyňova, Revoluční, Samo Tomáška, Slavíčkova, Smetanova, Sokolovská, Škrétova, Špálova, Švabinského, Vančurova, Wolkerova, Zelenkova, Žitenická, a to v termínech:

31.03., 14.04., 28.04., 12.05., 26.05., 09.06., 23.06., 07.07., 21.07., 04.08., 18.08., 01.09., 15.09., 29.09., 13.10., 27.10., 10.11., 24.11.

Nádoby musí být přistaveny v den vývozu nejpozději v 06:00 hodin ráno.

Do nádoby na bioodpad patří:

- rostlinný odpad ze zahrady (listí, tráva, plevel, větve)

- kuchyňský bioodpad rostlinného původu (zbytky ovoce, zeleniny, slupky)

- skořápky od vajec, čajové sáčky, kávová sedlina

- neznečištěná zemina

Do nádoby na bioodpad v žádném případě nepatří:

- živočišné zbytky

- maso, kosti

- uhynulá zvířata

- olej z potravin

- obaly od potravin (sklo, plast, kov)

Zájemci o nádobu na bioodpad si ji mohou objednat osobně na Městském úřadě Litoměřice, odboru životního prostředí u Kristýny Slabochové (Pekařská 2, III. patro, kancelář č. 472), případně telefonicky na tel. čísle 416 916 175. Upozorňujeme žadatele, že vzhledem přetrvávajícímu zájmu o nádoby ze strany nových žadatelů, lze k rodinnému domu přidělit pouze jednu nádobu na bioodpad.

 

Zpracoval: Bc. Kristýna Slabochová
Vyvěsil: Věra Kubátová

Separovaný odpad

Mapa rozmístění kontejnerů na separovaný odpad

Formulář - "Žádost o vydání závazného stanoviska" z hlediska nakládání s odpady

"Žádost o vydání závazného stanoviska" z hlediska nakládání s odpady dle ustanovení § 79 odst. 4 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů

 

Kontaktní osoba: Ing. Zlatuše Řepíková, tel.: 416 916 174, mobil: 605 169 555

Zpracoval: Ing. Řepíková
Vyvěsil: Věra Kubátová

 Přílohy:
Formulář (.docx)

Leták - SONO - místo zpětného odběru elektrozařízení

Leták - SONO
Místo zpětného odběru elektrozařízení

Zpracoval: SONO
Vyvěsil: Věra Kubátová

 Přílohy:
Leták (.pdf)

Informace - odpady z podnikání

Nakládání s odpady z podnikatelských provozoven pro právnické osoby a fyzické osoby oprávněné k podnikání na základě živnostenského oprávnění

Rozhodli jste se podnikat a nevíte, jak naložit s odpadem, který vzniká při Vaší podnikatelské činnosti?


Pokud
jste živnostník a podnikáte v provozovně či kanceláři, mějte na paměti, že ze zákona o odpadech máte povinnost třídit odpad a řádně nakládat i s ostatním odpadem.


O jakém odpadu je řeč?

Jedná se o „běžný“ odpad. V příloze vyhlášky č. 93/2016 Sb., o Katalogu odpadů je zařazen do kategorie č. 20 – komunální odpady, včetně složek z odděleného sběru. Jedná se o směsný komunální odpad, papír a lepenku, plasty, sklo a ostatní specifické druhy odpadů vznikající při činnosti podnikatele či živnostníka.

Kde jsou stanoveny obecné povinnosti pro nakládání s odpady?

Všechny povinnosti fyzických i právnických osob v oblasti nakládání s odpady upravuje zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech. Podle tohoto zákona je původcem odpadů právnická osoba nebo fyzická osoba oprávněná k podnikání, při jejichž činnosti vznikají odpady.

Co z výše uvedeného vyplývá?

Právnické osoby a fyzické osoby oprávněné k podnikání nesmí odkládat odpad včetně vytříděných složek do přistavených „barevných“ kontejnerů na ulicích, které slouží pro občany města. Každý podnikatel musí sám na své náklady zabezpečit a zajistit plnění všech povinností dle zákona, tedy i třídění odpadu a jeho řádné využití nebo zneškodnění. Pokud by podnikatel používal resp. zneužíval systému obce, obec může takovému původci uložit pokutu. K jednotlivým druhům odpadů je nutné vést průběžnou evidenci a doklady o likvidaci všeho odpadu.

V případě, že produkce odpadu přesahuje 100 kg nebezpečného odpadu nebo 100 t ostatního odpadu za kalendářní rok, je původce zároveň povinen posílat hlášení o produkci a nakládání s odpady. Toto hlášení se posílá do 15. února následujícího roku prostřednictvím Integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností (ISPOP) obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností příslušnému podle místa provozovny.

Co má tedy podnikatel udělat?

  • Kontaktujte oprávněnou osobu – svozovou společnost, tj. firmu oprávněnou k převzetí odpadu podle zákona o odpadech.
  • S firmou uzavřete smlouvu o odstraňování odpadu a ta zajistí přistavení odpovídajících nádob nebo si nádoby zajistíte sami.
  • Vzhledem k tomu, že jste povinni podle zákona odpad třídit, musí být smluvně zajištěno i odstraňování jednotlivých složek vytříděného odpadu. Na každou složku odpadu vám pak firma musí vyčlenit samostatnou nádobu.

Pokud máte řádně uzavřenou smlouvu se svozovou společností na likvidaci směsného odpadu a současně i smlouvu k odstraňování vytříděných složek, vyhnete se sankcím, které pro právnické osoby a fyzické osoby oprávněné k podnikání mohou dosáhnout až 300 000 Kč. Je tedy vhodné zvážit, zda takové riziko podstupovat. Stejná sankce hrozí i při zneužívání systému zavedeného městem. Kontrolní činnost výše uvedených způsobů odstraňování odpadů provádí Městský úřad Litoměřice, odbor životního prostředí.

Informace - třídění odpadu v Litoměřicích

Třídění odpadu v Litoměřicích

Pro zvýšení informovanosti občanů připravil odbor životního prostředí MěÚ Litoměřice základní informace o třídění odpadů, které běžně vznikají v našich domácnostech. V příloženém souboru naleznete přehledný návod, ve kterém se dozvíte na jaké složky se odpad třídí, kam lze jednotlivé druhy odpadu odkládat a několik praktických údajů a zajímavostí o odpadech.

Vyvěšení

Vyvěšeno : 24.03.2015
Sejmuto: na dobu neurčitou

Zpracoval: Ing. Lucie Egrešiová
Vyvěsil: Věra Kubátová

Přílohy:
Informace (.pdf)

Sběrný dvůr

Provozovatel

Město Litoměřice, Mírové náměstí 15/7, 412 01 Litoměřice, IČO: 00263958, DIČ: CZ00263958

Kontaktní osoby provozovatele:

Ing. Pavel Gryndler (tel. 416 916 179)

Ing. Lucie Egrešiová (tel. 416 916 175)

Provozní řád sběrného dvora (.pdf)
NAHORU