ISPOP

Integrovaný systém plnění ohlašovacích povinností

Hlášení o produkci a nakládání s odpady

Integrovaný systém plnění ohlašovacích povinností (ISPOP) umožňuje zpracování a příjem vybraných hlášení (ohlašovacích povinností) z oblasti životního prostředí v elektronické podobě a jejich další distribuci příslušným institucím veřejné správy.

https://www.ispop.cz 


Logo SEPNO

Systém evidence přepravy nebezpečných odpadů

Ohlašovací list pro přepravu nebezpečných odpadů po území ČR

https://www.sepno.cz 


Kontaktní osoba

Ing. Zlatuše Řepíková
tel. 416 916 174
e-mail zlata.repikova@litomerice.cz 

Vyhláška č. 1/2015 - Systém nakládání s odpady

Mapa rozmístění kontejnerů na separovaný odpad

Harmonogram svozu bioodpadu v roce 2021

Harmonogram svozu bioodpadu v roce 2021

Zpracoval: Bc. Kristýna Slabochová
Vyvěsil: Věra Kubátová

 Přílohy:
Informace (.pdf)

Separovaný odpad

Mapa rozmístění kontejnerů na separovaný odpad

Formulář - "Žádost o vydání závazného stanoviska" z hlediska nakládání s odpady

"Žádost o vydání závazného stanoviska" z hlediska nakládání s odpady dle ustanovení § 79 odst. 4 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů

 

Kontaktní osoba: Ing. Zlatuše Řepíková, tel.: 416 916 174, mobil: 605 169 555

Zpracoval: Ing. Řepíková
Vyvěsil: Věra Kubátová

 Přílohy:
Formulář (.docx)

Leták - SONO - místo zpětného odběru elektrozařízení

Leták - SONO
Místo zpětného odběru elektrozařízení

Zpracoval: SONO
Vyvěsil: Věra Kubátová

 Přílohy:
Leták (.pdf)

Informace - odpady z podnikání

Nakládání s odpady z podnikatelských provozoven pro právnické osoby a fyzické osoby oprávněné k podnikání na základě živnostenského oprávnění

Rozhodli jste se podnikat a nevíte, jak naložit s odpadem, který vzniká při Vaší podnikatelské činnosti?


Pokud
jste živnostník a podnikáte v provozovně či kanceláři, mějte na paměti, že ze zákona o odpadech máte povinnost třídit odpad a řádně nakládat i s ostatním odpadem.


O jakém odpadu je řeč?

Jedná se o „běžný“ odpad. V příloze vyhlášky č. 93/2016 Sb., o Katalogu odpadů je zařazen do kategorie č. 20 – komunální odpady, včetně složek z odděleného sběru. Jedná se o směsný komunální odpad, papír a lepenku, plasty, sklo a ostatní specifické druhy odpadů vznikající při činnosti podnikatele či živnostníka.

Kde jsou stanoveny obecné povinnosti pro nakládání s odpady?

Všechny povinnosti fyzických i právnických osob v oblasti nakládání s odpady upravuje zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech. Podle tohoto zákona je původcem odpadů právnická osoba nebo fyzická osoba oprávněná k podnikání, při jejichž činnosti vznikají odpady.

Co z výše uvedeného vyplývá?

Právnické osoby a fyzické osoby oprávněné k podnikání nesmí odkládat odpad včetně vytříděných složek do přistavených „barevných“ kontejnerů na ulicích, které slouží pro občany města. Každý podnikatel musí sám na své náklady zabezpečit a zajistit plnění všech povinností dle zákona, tedy i třídění odpadu a jeho řádné využití nebo zneškodnění. Pokud by podnikatel používal resp. zneužíval systému obce, obec může takovému původci uložit pokutu. K jednotlivým druhům odpadů je nutné vést průběžnou evidenci a doklady o likvidaci všeho odpadu.

V případě, že produkce odpadu přesahuje 100 kg nebezpečného odpadu nebo 100 t ostatního odpadu za kalendářní rok, je původce zároveň povinen posílat hlášení o produkci a nakládání s odpady. Toto hlášení se posílá do 15. února následujícího roku prostřednictvím Integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností (ISPOP) obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností příslušnému podle místa provozovny.

Co má tedy podnikatel udělat?

  • Kontaktujte oprávněnou osobu – svozovou společnost, tj. firmu oprávněnou k převzetí odpadu podle zákona o odpadech.
  • S firmou uzavřete smlouvu o odstraňování odpadu a ta zajistí přistavení odpovídajících nádob nebo si nádoby zajistíte sami.
  • Vzhledem k tomu, že jste povinni podle zákona odpad třídit, musí být smluvně zajištěno i odstraňování jednotlivých složek vytříděného odpadu. Na každou složku odpadu vám pak firma musí vyčlenit samostatnou nádobu.

Pokud máte řádně uzavřenou smlouvu se svozovou společností na likvidaci směsného odpadu a současně i smlouvu k odstraňování vytříděných složek, vyhnete se sankcím, které pro právnické osoby a fyzické osoby oprávněné k podnikání mohou dosáhnout až 300 000 Kč. Je tedy vhodné zvážit, zda takové riziko podstupovat. Stejná sankce hrozí i při zneužívání systému zavedeného městem. Kontrolní činnost výše uvedených způsobů odstraňování odpadů provádí Městský úřad Litoměřice, odbor životního prostředí.

Informace - třídění odpadu v Litoměřicích

Třídění odpadu v Litoměřicích

Pro zvýšení informovanosti občanů připravil odbor životního prostředí MěÚ Litoměřice základní informace o třídění odpadů, které běžně vznikají v našich domácnostech. V příloženém souboru naleznete přehledný návod, ve kterém se dozvíte na jaké složky se odpad třídí, kam lze jednotlivé druhy odpadu odkládat a několik praktických údajů a zajímavostí o odpadech.

Vyvěšení

Vyvěšeno : 24.03.2015
Sejmuto: na dobu neurčitou

Zpracoval: Ing. Lucie Egrešiová
Vyvěsil: Věra Kubátová

Přílohy:
Informace (.pdf)

Sběrný dvůr

Provozovatel

Město Litoměřice, Mírové náměstí 15/7, 412 01 Litoměřice, IČO: 00263958, DIČ: CZ00263958

Kontaktní osoby provozovatele:

Ing. Pavel Gryndler (tel. 416 916 179)

Ing. Lucie Egrešiová (tel. 416 916 175)

Provozní řád sběrného dvora (.pdf)
NAHORU