ORGANIZAČNÍ STRUKTURA

městského úřadu a organizace města

Zastupitelstvo města

Rada města

Vedení města

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Odbory a organizační složky Městského úřadu

Činnost odboru/oddělení

A – Metodická, koncepční a konzultační činnost

 1. Metodická koordinace rozvojových aktivit města Litoměřice – zajištění synergií a zvyšování efektivity rozvíjených aktivit a omezování duplicit.
 2. Návrhy konkrétních opatření ve svěřených oblastech.
 3. Sdílení a předávání dobré praxe z akademické sféry a zahraničí.
 4. Zastupování v projektových a řídících výborech strategických a mezinárodních projektů.

B – Udržitelná energetika – energetický management

 1. Energetický management (EM) města a jeho příspěvkových organizací včetně II. fáze EM s vazbou na domácnosti a firmy, pravidelné vyhodnocování spotřeby energie
  v budovách a zařízeních v majetku města.
 2. Geotermální projekt a související aktivity.
 3. Návrh opatření, konzultace a metodická pomoc v rámci snížení spotřeby energie
  a stabilizaci provozních výdajů budov a zařízení města, posuzování oprav, návrhů investic z hlediska spotřeby energie a provozní náročnosti.
 4. Koordinace aktualizace, monitoringu a vyhodnocování Energetického plánu města, příprava a vyhodnocování Akčního plánu udržitelné energetiky a ochrany klimatu.
 5. Výběr dodavatelů a organizace výběrových řízení na dodávku elektřiny a plynu pro město a jeho příspěvkové organizace.
 6. Koordinace činnosti v rámci národních i mezinárodních iniciativ na poli udržitelné energetiky (Energy Cities, Pakt starostů a primátorů, Sdružení energetických manažerů měst a obcí, Výbor pro udržitelnou energetiku Rady vlády pro udržitelný rozvoj ad.).

 

C – Čistá mobilita

 1. Koncepční činnost v oblasti dopravy - Plán udržitelné městské mobility (PUMM)
  a jeho implementace.
 2. Ekonomické vyhodnocování přípravy a zavádění opatření a analýza dat a vyhodnocování indikátorů v oblasti mobility.
 3. Prezentace výstupů v oblasti mobility v ČR i zahraničí a sdílení zkušeností města Litoměřice s PUMM a přechodem k udržitelné mobilitě.
 4. Organizace vzdělávacích a osvětových akcí v oblasti mobility.
 5. Koordinace členství města Litoměřice v mezinárodních organizacích (CIVINET, CIVITAS apod.) a aktivní zapojování města do jejich činnosti.

 

D – Sdílení dobré praxe, mezinárodní spolupráce

 1. Příprava a realizace národních a mezinárodních projektů spadajících do konceptu „smart city“.
 2. Prezentace aktivit města na domácích i mezinárodních akcích (semináře, konference apod.) v rámci svěřené působnosti.
 3. Monitoring místních indikátorů a mezinárodních indikátorů udržitelného rozvoje v rámci svěřené působnosti.
 4. Asistence při zapojování města do mezinárodních projektů mimo oblasti hlavních činností organizační složky.

Adresa

Na Vinici 2318, Litoměřice

Pracovníci

Jméno Telefon Funkce
Ing. Monika Čapková +420 734 282 027zastupující vedoucí
Bc. Adriana Koblischke +420 734 873 318projektový manažer

Činnost odboru/oddělení

 • zajišťuje připravenost správního obvodu obecního úřadu obce s rozšířenou působností na řešení vojenských i nevojenských ohrožení (krizových situací) a dalších mimořádných událostí
 • zpracovává potřebnou dokumentaci pro přípravu a řešení vojenských i nevojenských krizových situací a dalších mimořádných událostí
 • zajišťuje koordinaci činností při řešení krizových situací a podílí se na koordinaci záchranných a likvidačních prací při řešení mimořádné události vzniklé ve správním obvodu obecního úřadu obce s rozšířenou působností
 • zpracovává podklady a informace potřebné ke zpracování krizového plánu
 • zajišťuje činnost bezpečnostní rady obce, její součinnost s bezpečnostní radou kraje a plní funkci sekretariátu bezpečnostní rady obce
 • podílí se na zajišťování obrany a bezpečnosti České republiky
 • zajišťuje úkoly spojené s mobilizací ozbrojených sil a brannou pohotovostí státu
 • zabezpečuje ochranu utajovaných informací a zvláštních skutečností, jejich evidenci, ukládání, manipulaci, skartaci a kontroluje dodržování zásad pro práci s nimi, plní úkoly spojené s výkonem funkce bezpečnostního ředitele při ochraně utajovaných informací
 • zajišťuje podle pokynů starosty města a tajemníka úřadu další výkon činností daných zákony o bezpečnosti, o zajišťování obrany, o branné povinnosti a jejím zajišťování, o krizovém řízení, o hospodářských opatřeních pro krizové stavy, o integrovaném záchranném systému a souvisejícími vyhláškami a prováděcími právními předpisy

Adresa

Mírové nám. 15/7
412 01 Litoměřice

Pracovníci

Jméno Telefon Funkce
Miroslav Letafka +420 416 916 301referent krizového řízení (os. tel. 723 394 994)

Činnost odboru/oddělení

Hlavním cílem interního auditu je pomáhat členům managementu a vedení obce ve výkonu jejich funkcí. Pro tento účel jim bude interní audit předkládat analýzy, doporučení, rady a další informace o zkoumaných činnostech organizace. Interní audit zkoumá a vyhodnocuje adekvátnost a efektivnost řídících kontrolních mechanizmů, kterými chce organizace řídit a dosahovat stanovené cíle. Při prováděných činnostech mají členové interního auditu úplný, volný přístup ke všem funkcím, dokumentům, majetku a pracovníkům naší organizace.

Samostatná působnost:

Útvar interního auditu zajišťuje úkoly vyplývající ze zákona o finanční kontrole, zejména

 • zjišťuje, zda jsou v činnosti orgánu obce dodržovány právní předpisy, přijatá opatření a stanovené postupy,
 • zjišťuje, zda rizika, vztahující se k činnosti orgánu obce, jsou včas rozpoznána a zda jsou přijímána odpovídající opatření k jejich vyloučení nebo zmírnění,
 • zjišťuje, zda řídící kontrola poskytuje vedení obce spolehlivé a včasné provozní, finanční a jiné informace,
 • zjišťuje, zda jsou plněna provozní a finanční kriteria stanovená zákonem, tj. efektivnost, hospodárnost a účelnost výkonu veřejné správy,
 • zjišťuje, zda zavedený kontrolní systém je dostatečně účinný, reaguje včas na změny ekonomických, právních, provozních a jiných podmínek,
 • zjišťuje, zda dosažené výsledky při plnění rozhodujících úkolů obce poskytují dostatečné ujištění, že schválené záměry a cíle budou splněny,
 • provádí finanční audity, které ověřují, zda údaje vykázané ve finančních, účetních a jiných výkazech věrně zobrazují majetek, zdroje jeho financování a hospodaření s ním,
 • provádí audity systémů, které prověřují a hodnotí systémy zajištění příjmů obce, včetně vymáhání pohledávek, financování jeho činnosti a zajištění správy veřejných prostředků,
 • provádí audit výkonů, které zkoumají výběrovým způsobem hospodárnost, efektivnost a účelnost operací i přiměřenost a účinnost vnitřního kontrolního systému,
 • předkládá, na základě svých zjištění, tajemníkovi doporučení ke zdokonalování kvality vnitřního kontrolního systému, k předcházení nebo ke zmírnění rizik a k přijetí opatření k nápravě zjištěných nedostatků,
 • zpracovává střednědobý plán a roční plán interního auditu včetně přípravy interních auditorů a úkolů v metodické a konzultační činnosti, tyto projednává se starostou, který tyto plány schvaluje,
 • předává zprávy o svých zjištěních z provedených auditů bez zbytečného odkladu starostovi s doporučením k přijetí opatření ke zdokonalování kvality vnitřního kontrolního systému, k předcházení nebo zmírnění rizik,
 • ve zvlášť odůvodněných případech na vyžádání vedoucího orgánu operativně zařazuje výkon konkrétního auditu mimo schválený roční plán,
 • upozorňuje písemně vedoucího orgánu, že na základě oznámení řídící kontroly nebo na základě jeho vlastního návrhu nebyla přijata opatření,
 • nejméně jednou ročně zajišťuje prověření účinnosti vnitřního kontrolního systému, který zahrnuje všechny kontrolní činnosti v rámci vnitřního provozního a finančního řízení obce,
 • souhrnně uvádí výsledky interního auditu v roční zprávě, kterou předkládá vedení obce,
 • v rozsahu své působnosti zajišťuje konzultační činnost
 • spolupracuje s externím auditorem.

Při auditech mohou být odhaleny další příležitosti ke zdokonalení způsobu řízení, hospodárnosti a celkového image obce. O těchto příležitostech je interní audit povinen informovat vedení obce.

Adresa

Mírové nám. 15/7
412 01 Litoměřice

Pracovníci

Jméno Telefon Funkce
Mgr. Kateřina Moučková +420 416 916 348interní audit, kontrola
Mgr. Šárka Pěkná +420 416 916 347interní audit, kontrola

Činnost odboru/oddělení

Personalistika, vzdělávání, rozvoj a mzdy

 • vede personální a mzdovou agendu pro zaměstnance MěÚ včetně styku s jednotlivými
  zdravotními pojišťovnami a Správou sociálního zabezpečení,
 • zabezpečuje odvod zálohové a srážkové daně ze závislé činnosti, odvod povinného pojištění a odvod do sociálního fondu,
 • zajišťuje likvidaci cestovních příkazů,
 • vede personální a mzdovou agendu pro zaměstnance MěÚ včetně styku s jednotlivými
  zdravotními pojišťovnami a Správou sociálního zabezpečení,
 • vyřizuje pracovní úrazy, včetně jejich evidence a odškodnění za nemoci z povolání,
 • vede evidenci povinných preventivních lékařských prohlídek, včetně organizace
  a spolupráce s lékařem závodní preventivní péče,
 • organizace výběrových řízení, jejich agenda a vyhodnocování,
 • zpracování přehledů, podkladů, výkazů a statistik z personální oblasti,
 • spolupráce s vedoucím úřadu při tvorbě vnitřních předpisů organizace, včetně odměňování,
  dále jejich sledování a zajišťování jejich dodržování,
 • koordinace vzdělávání a rozvoje zaměstnanců (vstupní vzdělávání, průběžné vzdělávání,
  zkoušky odborné způsobilosti), včetně vedoucích úředníků. S tím souvisí spolupráce
  s institutem pro místní správu a celková organizace této činnosti),
 • sestavuje rozpočet mzdových prostředků a prognózy mzdového vývoje,
 • zpracovává data do informačního platového systému MFČR včetně dat příspěvkových
  organizací města – metodické řízení,
 • spolupráce s Úřadem práce (nábor zaměstnanců, vedení agendy společensky účelových
  pracovních míst, sledování mzdových nákladů včetně jejich výkaznictví a další povinnosti
  vyplývající z dohod o vyhrazení SÚPM),
 • organizuje školení k aplikaci zákona č. 111/2009 Sb. o základních registrech, zajišťuje
  doplnění agendy základních registrů do popisů pracovních činností jednotlivých úředníků
  pověřených činnostmi, které souvisejí se základními registry, zajišťuje doplnění i do
  ostatních pracovněprávních dokumentů souvisejících se základními registry,

Řízení kvality

 • koordinace zavádění metod kvality veřejné správy do úřadu města,
 • prezentace aktivit města na domácích i mezinárodních setkáních v rámci kvality veřejné
  správy do úřadu města,
 • prezentace aktivit města na domácích i mezinárodních setkáních v rámci své působnosti,
 • zapojování města do mezinárodních aktivit určených pro města a obce,
 • asistence při zapojování města do mezinárodních projektů,
 • prezentace aktivit města na domácích i mezinárodních setkáních v rámci kvality veřejné
  správy do úřadu města,

Zdravé město, Místní Agenda 21

 • koncepční činnost a strategické řízení v kontextu Zdravého města, MA21,
 • koordinace a realizace aktivit Zdravého města a MA21, zajišťování podkladů pro politika
  Zdravého města a MA21 a pro členy Komise Zdravého města a MA21, správa Interního
  grantového systému Zdravého města,
 • zajišťování spolupráce města s ostatními členy Národní sítě Zdravých měst a dalších
  organizací; sdílení a předávání „dobré praxe“ mezi městy v ČR i zahraničí,
 • koordinace vyhodnocování řešení problémů vzešlých z veřejného Fóra Zdravého města,
  „kulatých“ stolů a jiných veřejných setkání ve spolupráci s odbory a komisemi RM,
 • správa webové stránky Zdravého města – http://zdravemesto.litomerice.cz, propagace
  aktivit Zdravého města a místní Agendy 21 prostřednictvím sociálních sítí,

Strategické řízení a MAS

 • aktualizace, monitoring a vyhodnocování strategického plánu rozvoje města a úřadu,
 • koordinace činností spojených s jednotlivými úrovněmi strategického řízení - strategický
  plán, dílčí koncepce, komunitní plány, regionální strategie apod.,
 • řízení, příprava, realizace, vyhodnocování a udržitelnost projektů,
 • monitoring domácích a zahraničních dotačních titulů,
 • zastupování v projektových a řídících výborech projektů,
 • aktualizace, monitoring a vyhodnocování strategického plánu rozvoje města,
 • prezentace aktivit města na domácích i mezinárodních setkáních v rámci své působnosti,
 • koordinace činnosti MAS a dalších subjektů,
 • zapojování města do mezinárodních aktivit určených pro města a obce,
 • monitoring domácích a zahraničních dotačních titulů,
 • zastupování v projektových a řídících výborech projektů,
 • asistence při zapojování města do mezinárodních projektů.

Adresa

Mírové nám. 15/7
412 01 Litoměřice

Pracovníci

Jméno Telefon Funkce
Vladislava Coufalová +420 416 916 141mzdová účtárna, PaM
Ladislava Čelková +420 416 916 447metodik MA 21
Ing. Veronika Šturalová +420 416 916 449manažer MAS STUR
Bc. Pavlína Valůšková +420 416 916 140mzdová účtárna, PaM
Mgr. Irena Vodičková +420 416 916 400koordinátorka Zdravého města a MA21

Činnost odboru/oddělení

Sekretariát starosty a tajemníka

 • Připravuje a koordinuje programy jednání vedení města.
 • Připravuje materiály do zasedání orgánů města a vyhotovuje zápisy.
 • Eviduje žádosti o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., interpelace a podněty podané podle zákona o obcích a koordinuje jejich vyřízení.

Právní úsek

 • Poskytuje právní služby pro úřad a orgány města.
 • Provádí vymáhání dlužných pohledávek.
 • Vede centrální evidenci petic a stížností.
 • Je vyvlastňovacím úřadem dle zákona č. 184/2006 Sb.
 • Zpracovává koordinovaná a závazná koordinovaná stanoviska.

Adresa

Mírové nám. 15/7
412 01 Litoměřice

Pracovníci

Jméno Telefon Funkce
Bc. Martina Skoková +420 416 916 206vedoucí odboru
Kateřina Danišová +420 416 916 407správa daní, vymáhání poplatků
Eva Chrudimská +420 416 916 308asistentka starosty a tajemníka
Carmen Kastlová +420 416 916 307referent vymáhání pohledávek
Vladimíra Malá +420 416 916 306správa daní, vymáhání poplatků
Eva Šimková +420 416 916 105asistentka starosty a tajemníka
Bc. Andrea Švihelová +420 416 916 207pomocný administrativní pracovník
Jana Váchová +420 416 916 106asistentka starosty
Mgr. Jana Vavrušková +420 734 783 304pověřenec GDPR

Činnost odboru/oddělení

 • zajišťování kompletní evidence a hospodaření s majetkem MěÚ
 • zabezpečování údržby a opravy veškerého majetku MěÚ
 • zabezpečování plynulého chodu pracovního výkonu jednotlivých odborů v oblasti technické a materiální vybavenosti, tel. spojení apod.
 • organizační a technické zabezpečení voleb (do obecních zastupitelstev obcí , krajů , do Senátu a Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR a evropského parlamentu) a sčítání domů, bytů a obyvatel
 • doručování služ.pošty obyvatelům města
 • úklid úřadu (firma)
 • zajišťování agendy cestovních dokladů
 • zajišťování agendy občanských průkazů
 • zajišťování kompletní agendy evidence obyvatel
 • aktualizace evidence obyvatel Centrálního registru obyvatel
 • zajištění matriční agendy v rámci působnosti obce III. Typu
 • zajišťování provozu systému CZECH POINT
 • Komise pro projednávání přestupků ve věci veřejného pořádku, občanského soužití a majetku.
 • Provádí soupisy majetku zemřelých, kteří nemají příbuzné, zajišťuje všechny potřebné úkony s tímto spojené.
 • Vyhotovuje posudky na občany, kteří jsou řešeni Policií ČR, Státním zastupitelstvím a jinými orgány činnými v trestním řízení.
 • Ztráty a nálezy

Adresa

Mírové nám. 15/7
412 01 Litoměřice

Pracovníci

Jméno Telefon Funkce
Ing. Jaroslav Lachman +420 416 916 119vedoucí odboru
Ing. Leona Slabochová +420 416 916 414vedoucí oddělení ICT
Bc. Miroslav Tamáš +420 416 916 219Vedoucí oddělení vnitřní správy
Bc. Milena Nováková +420 416 916 318vedoucí oddělení správních činností
Renata Beranová +420 416 916 216referent občanských průkazů, cestovních dokladů, evidence obyvatel
Bc. Roman Čech +420 416 916 312informatik
Kateřina Čechová +420 416 916 311podatelna
Ing. Jan Černý +420 416 916 212informatik
Ing. Jana Eflerová +420 416 916 533matrikářka
Kateřina Fejfarová +420 416 916 315referent občanských průkazů, cestovních dokladů, evidence obyvatel
Bc. Světlana Fišerová +420 416 916 314přestupky
Monika Gašpárková +420 416 916 316referent občanských průkazů, cestovních dokladů, evidence obyvatel
Jana Hamzová +420 416 916 319referent občanských průkazů, cestovních dokladů, evidence obyvatel
Jana Havelková +420 416 916 317referent občanských průkazů, cestovních dokladů, evidence obyvatel
Jana Hříbalová +420 416 916 113matrika
Bc. Jiří Hubálek +420 416 916 412informatik
Mgr. Jan Jaroš +420 416 916 112Správce GIS
Mgr. Jana Klečková +420 416 916 215přestupky
Blanka Kodýtková +420 416 916 392CzechPOINT
Jana Koňaříková +420 416 916 114přestupky
Jana Kühnová +420 416 916 118hospodářka
Jiří Lepšík +420 416 916 221správce budov, řidič
Mgr. Petra Růžičková +420 416 916 532matrikářka
Pavel Řídel +420 416 916 217správce budov, řidič
Bc. Dominik Smejkal +420 416 916 413informatik
Eliška Smejkalová +420 416 916 104podatelna
Bohuslav Spálený +420 416 916 123správce budov, řidič
Bc. Jaroslava Štoková +420 416 916 313referent občanských průkazů, cestovních dokladů, evidence obyvatel
Júlia Štroblová +420 416 916 555metodik spisové služby, CzechPoint
Kateřina Tůmová +420 416 916 391CzechPOINT
Helena Viktorinová +420 416 916 117administrativa
Ladislava Vokálová +420 416 916 102podatelna

Činnost odboru/oddělení

 • činnosti v rozsahu stanoveném zákonem o živnostenském podnikání
 • výkon funkce orgánu státní správy I. stupně pro oblast živností koncesovaných, ohlašovacích volných, řemeslných, vázaných
 • vedení  živnostenského rejstříku a vyřizování žádostí o výpisy ze živnostenského rejstříku
 • živnostenská kontrola a sankční řízení za porušení povinností podle živnostenského zákona
 • zabezpečování dozorových činností v oblasti dodržování povinností stanovených zákonem o ochraně spotřebitele a zákona o zrušení tabákového monopolu
 • koordinace a spolupráce s orgány státní správy, státního odborného dozoru, kontroly, orgány činnými v trestním řízení, zájmovými svazy, cechy a sdruženími podnikatelů
 • poskytování informací v souladu se zákonem o svobodném přístupu k informacím
 • vyřizování stížností a petic patřících do působnosti odboru
 • zajišťuje poradenskou činnost na úseku živnostenského podnikání a ochrany spotřebitele
 • vykonává činnost v rozsahu stanoveném zákonem o zemědělství, týkající se evidence zemědělských podnikatelů

Adresa

Mírové nám. 15/7
412 01 Litoměřice

Pracovníci

Jméno Telefon Funkce
Ing. Marcela Škrancová +420 416 916 199vedoucí odboru
Ing. Jan Adámek +420 416 916 196referent kontroly
Hana Andrášová DiS.+420 416 916 192referent registrace
Bc. Lucie Knotková +420 416 916 195referent kontroly
Bc. Petr Ledvinka +420 416 916 193referent správních činností
Michal Melen DiS.+420 416 916 191referent registrace
Bc. Libuše Nademlejnská DiS.+420 416 916 190referent registrace
Eva Růžičková +420 416 916 198referent kontrola
Ing. Markéta Zbránková +420 416 916 194referent kontroly

Činnost odboru/oddělení

V rámci správního obvodu obce s rozšířenou působností

Na základě zákona č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a vyhlášky č. 54/2008, o způsobu předepisování léčivých přípravků, údajích uváděných na lékařském předpisu a o pravidlech používání lékařských předpisů, vše ve znění pozdějších právních předpisů, zajišťuje prodej lékařských předpisů označených modrým pruhem.

Odbor vykonává činnosti spojené s funkcí veřejného opatrovníka (pokud bylo Město Litoměřice touto funkcí soudem ustanoveno (§ 27 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších právních předpisů)

Na základě zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších právních předpisů, vydává speciální označení vozidel  pro osoby, kterým byly přiznány mimořádné výhody II. a III. stupně (průkazy ZTP a ZTP/P)

Zajišťuje agendu zvláštního příjemce dávek důchodového pojištění v souladu s ustanovením zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších právních úprav

Řeší přestupky na úseku zdravotnictví, na úseku ochrany před alkoholismem a jinými toxikomániemi, spolupracuje se zdravotnickými zařízeními na území obce s rozšířenou působností, spolupracuje s městskou nemocnicí, orgánem hygienické služby, krajským úřadem v oblasti poskytování zdravotní péče a s lékařskými komorami.

Ze zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách  zajišťuje:

 • bezplatné základní sociální poradenství o možnostech řešení nepříznivé sociální situace nebo jejího předcházení
 • občany, kteří nejsou schopni sami jednat a nemají zákonného zástupce, zastupují pracovníci obce s rozšířenou působností při uzavírání smlouvy služeb (§ 91 z.č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů) o poskytování sociální služby
 • na území svého správního obvodu koordinuje poskytování sociálních služeb, realizuje činnosti sociální práce vedoucí k sociálnímu začleňování osob
 • zjišťuje, zda je nezbytné poskytnout osobě umístěné ve zdravotnickém zařízení služby sociální péče a dle situace zprostředkuje možnosti jejich poskytnutí
 • zajišťuje dostupnost informací o možnostech a způsobech poskytování sociálních služeb na území města

Ze zákona o pomoci v hmotné nouzi č. 111/2006 Sb. zajišťuje:

 • výkon činností sociální práce ve vztahu k osobám v hmotné nouzi a osobám společně posuzovaným
 • vyhledává aktivně  osoby, které jsou ohroženy hmotnou nouzí a nebo se ve stavu hmotné nouze nacházejí
 • nalezne a dohodne ve spolupráci s osobami v hmotné nouzi postup řešení jejich nepříznivé situace a informuje každou osobu o možných postupech a zapojuje ji do řešení její situace a vede ji k vlastní zodpovědnosti
 • spolupracuje při řešení nepříznivé sociální situace s orgánem pomoci v hmotné nouzi, s provozovateli sociálních služeb, s poradenskými zařízeními a dalšími pomocnými organizacemi
 • vede Standardizovaný záznam sociálního pracovníka, který je součástí Jednotného informačního systému práce a sociálních věcí

Oddělení sociálně - právní ochrany dětí

 • zřizování zařízení sociálně právní ochrany
 • podávání návrhů na předběžná opatření
 • zaměstnanci obce, na základě oprávnění úřadu mohou navštěvovat dítě a rodinu v prostředí, kde se dítě a rodina zdržuje a zde pořizovat obrazové a zvukové záznamy pro účely ochrany práv dítěte
 • vyhledávání dětí v ohrožení a působení na rodiče, kteří zanedbávají výchovu dětí
 • spolupráce se státními orgány a institucemi, zejména lékaři u dětí týraných – ohrožených
 • zajišťování poradenství ve věci výchovy dětí a svěření dětí do náhradní rodiny
 • rozhoduje o návštěvě poradenského zařízení osobami, které vychovávají dítě
 • rozhoduje o výchovných opatřeních
 • rozhoduje o zastavení řízení o zařazení žadatelů o osvojení či pěstounské péči
 • rozhoduje o svěření dítěte do péče budoucích osvojitelů či pěstounů
 • navrhuje soudu ústavní výchovu, omezení a zbavení rodičovské zodpovědnosti, vyslovení tzv. nezájmu o dítě
 • vykonává funkci opatrovníka, poručníka a činí neodkladné úkony v zájmu dítěte
 • zprostředkovává osvojení, pěstounskou péči a pěstounskou péči na přechodnou dobu
 • stanovuje individuální plán ochrany dítěte, vyhodnocuje situaci dítěte a rodiny, organizuje případové konference
 • uzavírá dohody o výkonu pěstounské péče, dohlíží nad právy a povinnostmi vyplývajícími z této dohody
 • spravuje státní příspěvek na výkon pěstounské péče
 • sleduje dodržování práv dítěte v ústavním zařízení a uděluje souhlas k pobytu dítěte mimo ústav
 • činí opatření k zajištění návratu dítěte bez doprovodu z ciziny
 • na vyžádání podává zprávy o poměrech dítěte v rozsahu stanoveném v zákoně č. 359/1999 Sb.
 • vede spisovou dokumentaci o dětech a rodině pro účely sociálně právní ochrany
 •  

Kurátoři

 • řeší problematiku nezletilých dětí, které se dopustily činu jinak trestného, a mladistvých, u nichž bylo zahájeno trestní stíhání, případně kteří se dopustili přestupku.
 • v rámci trestního řízení ve věcech nezletilých a mladistvých pachatelů trestné činnosti spolupracují s orgány činnými v trestním řízení ( policie, státní zastupitelství, soudy pro mládež) zejména při poskytování součinnosti při jednotlivých úkonech a dále při zjišťování poměrů mladistvé či nezletilé osoby
 • účastní se hlavního soudního líčení v trestních věcech mladistvých a nezletilých v pozici účastníka řízení s právem podávat soudu návrhy a opravné prostředky
 • v rámci zákonných kompetencí řeší problematiku dětí a mladistvých s opakovanými výchovnými problémy závažnějšího charakteru, při čemž úzce spolupracují se školami, zájmovými organizacemi, občanskými sdruženími, úřady práce, probační a mediační službou atp.
 • podávají návrhy a podněty soudu případně na uložení výchovného opatření
 • úzce spolupracují se školskými zařízeními pro výkon ústavní a ochranné výchovy, případně s věznicemi, kde pravidelně sledují dodržování práv nezl.dětí a mladistvých umístěných v těchto zařízeních.
 • spolupracují s Komisí pro sociálně právní ochranu dětí

V rámci samostatné působnosti

 • podílí se na řešení otázky bydlení osob se zdravotním postižením a seniorů - vede pořadník žadatelů o umístění do domů s pečovatelskou službou a do podporovaných pečovatelských bytů ( spolupracuje s Komisí sociální a zdravotní, provádí šetření v domácnostech těchto žadatelů, vede spisovou agendu a na základě rozhodnutí Rady města Litoměřice přiděluje těmto žadatelům byty v těchto zařízeních
 • přijímá a eviduje žádosti o umístění do domova seniorů
 • připravuje podklady pro sociální a zdravotní komisi
 • odbor provádí sociální šetření vyžádaná příslušným soudem ve věci nalezení možné osoby vhodné k ustanovení do funkce opatrovníka pro osoby zbavené způsobilosti k právním úkonům nebo jejichž způsobilost k právním úkonům byla omezena
 • vede agendu a provádí veřejnosprávní kontroly u žadatelů a příjemců příspěvků, dotací a grantů z rozpočtu města
 • spolupracuje s organizacemi a subjekty, které působí na území města v oblasti sociálních věcí a sociálních služeb
 • zjišťuje potřeby poskytování sociálních služeb osobám nebo skupinám osob na svém území
 • zajišťuje gratulace a společenské akce pro seniory
 • komplexně zabezpečuje a koordinuje aktualizaci Komunitního plánu
 • uplatňuje zájmy města v sociální oblasti  soc. služeb města Litoměřice
 • zajišťuje prevenci kriminality

Adresa

Mírové nám. 17
412 01 Litoměřice

Pracovníci

Jméno Telefon Funkce
Ing.Bc. Renáta Jurková +420 416 916 129vedoucí odboru
Ivana Aksenowá DiS.+420 416 916 128vedoucí oddělení sociální péče a komunitního plánování
Bc. Renata Gazsi +420 416 916 124vedoucí oddělení sociálně právní ochrany dětí
Mgr. Simona Barčíková +420 416 916 322sociální pracovnice OSPOD
Jitka Benešová DiS.+420 416 916 226referent státní správy a samosprávy, zdravotnictví a přestupky
Lenka Benešová +420 416 916 321referent samosprávy - prevence kriminality
Mgr. Petra Benešová +420 416 916 125sociální pracovník pro seniory a zdravotně postižené
Bc. Denisa Dobešová +420 416 916 324náhradní rodinná péče, sociálně právní ochrana dětí
Bohdana Dojčinovičová +420 416 916 228referent státní správy a samosprávy - komunitní plánování
Hana Eiglerová +420 416 916 223referent státní správy a samosprávy - OSPOD
Mgr. Klára Hutarová +420 416 916 420 psycholog
Ilona Choutková +420 416 916 423kurátorka pro děti a mládež
Hana Chrudimská +420 416 916 126hospodaření a administrativa odboru
Bc. Radka Jelínková +420 416 916 336sociální pracovnice OSPOD
Bc. Pavlína Klofáčová +420 416 916 421kurátorka pro děti a mládež
Radka Kmochová +420 416 916 326sociální pracovnice SPOD
Mgr. Štěpánka Kňourková Horáková +420 416 916 323sociální pracovnice OSPOD
PhDr. Pavel Kolařík +420 416 916 120 sociální pracovník
Bc. Jana Kolaříková +420 416 916 121sociální pracovník
Bc. Iveta Kopecká +420 416 916 335sociální pracovnice OSPOD
Mgr. Ludmila Kovářová +420 416 916 332sociální pracovník OSPOD
Bc. Marta Lacmanová +420 416 916 320sociální pracovnice OSPOD
Aleš Löffelmann +420 416 916 230referent státní správy a samosprávy - veřejný opatrovník
Pavlína Mikšová +420 416 916 425sociální pracovník OSPOD
Bc. Vlastimil Novák +420 416 916 426sociální kurátor pro dospělé
Bc. Petra Petříčková +420 416 916 328sociální pracovnice OSPOD
Bc. Marie Písková +420 416 916 325sociální pracovnice OSPOD
Petra Plzáková +420 416 916 127veřejný opatrovník, referent státní správy a samosprávy
Bc. Brigita Pojezná +420 416 916 422kurátorka pro děti a mládež
Sylva Svobodová +420 416 916 327náhradní rodinná péče, sociálně právní ochrana dětí
Daniel Šikner +420 724 495 670řidič - údržbář
Jana Švecová +420 416 916 424kurátorka pro děti a mládež
Mgr. Kamila Vlčková +420 416 916 331sociální pracovnice OSPOD
Bc. Jan Vochomůrka +420 416 916 227referent státní správy a samosprávy - komunitní plánování

Činnost odboru/oddělení

 • vydává územně plánovací informaci dle § 21 stavebního zákona
 • vydává územní souhlas dle § 96 stavebního zákona.
 • vede územní řízení v rozsahu územní působnosti stavebního úřadu a evidenci vydaných rozhodnutí
 • přijímá ohlášení jednoduchých staveb, terénních úprav, zařízení a udržovacích prací od stavebníků a vydává souhlas k jejich provedení. Vede stavební řízení a povoluje stavby všeho druhu, vyjma staveb speciálních povolovaných speciálními stavebními úřady, vojenskými a jinými stavebními úřady. Povoluje změny staveb před jejich dokončením. Rozhoduje o prodloužení platnosti stavebního povolení, rozhoduje o prodloužení termínu dokončení stavby. Vydává souhlas ke změně užívání stavby, nebo vede řízení o změně užívání stavby a vydává o ní rozhodnutí.
 • vydává souhlas k užívání stavby, eventuelně vydává kolaudační souhlas pro stavby , jejichž vlastnosti nemohou budoucí uživatelé ovlivnit
 • vede řízení o odstranění staveb, terénních úprav a zařízení provedených či prováděných bez rozhodnutí nebo opatření stavebního úřadu, staveb které svým závadným stavem ohrožují život a zdraví osob nebo zvířat, bezpečnost, životní prostředí anebo majetek třetích osob, staveb jejichž povolení bylo zrušeno a dočasných staveb u nichž uplynula doba jejich trvání. Povoluje odstranění staveb na základě žádosti vlastníků. Nařizuje odstranění nepovolených reklamních zařízení nebo zařízení postavených v rozporu s vydaným povolením nebo ohlášením.
 • provádí kontrolní prohlídky rozestavěných staveb ve fázích uvedených v podmínkách stavebního povolení. Vydává souhlas ke změně užívání stavby bez stavebních úprav.
 • nařizuje vlastníku stavby neodkladné odstranění stavby a zabezpečí její odstranění jsou-li ohroženy životy osob nebo zvířat tím, že stavba hrozí zřícením. Je-li to nutné rozhodne o vyklizení stavby. Nařizuje vlastníku stavby provedení nutných zabezpečovacích prací jestliže stavba svým technickým stavem ohrožuje zdraví a životy osob nebo zvířat a stavbu není nutno neodkladně odstranit. Nařizuje vlastníku stavby, stavebního pozemku nebo zastavěného stavebního pozemku nezbytné úpravy
 • zajišťuje vlastníku stavby, stavebního pozemku nebo zastavěného stavebního pozemku, kterému bylo nařízeno provedení nezbytných úprav na základě jeho žádosti úhradu té části nákladů, které se přímo týkají provedení nařízených úprav.
 • nařizuje provedení udržovacích prací vlastníku stavby který ji řádně neudržuje a neuposlechl výzvu stavebního úřadu k jejich provedení.
 • pro vytvoření podmínek k provedení stavby nebo její změny, nutných zabezpečovacích prací nezbytných úprav, udržovacích prací a k odstranění stavby nebo zařízení uloží těm, kteří mají vlastnická nebo jiná věcná práva k sousedním pozemkům či stavbám na nich, aby umožnili provedení prací ze svých pozemků nebo staveb, pokud mezi zúčastněnými osobami nedošlo k dohodě
 • vykonává soustavný dozor nad zajišťováním ochrany veřejných zájmů, ochrany práv a oprávněných zájmů právnických a fyzických osob a nad plněním jejich povinností vyplývajících z tohoto zákona a právních předpisů vydaných k jeho provedení.
 • vede na žádost řízení o výjimce z obecných technických požadavků na stavby.
 • projednává přestupky a správní delikty proti stavebnímu zákonu a v rámci téhož ukládá pokuty za prokázané přestupky a správní delikty.
 • eviduje vydaná rozhodnutí a sdělení SÚ a ukládá veškerý spisový materiál po vydání kolaudačního souhlasu ke stavbě do spisovny SÚ.
 • v rámci vedených řízení poskytuje odbornou pomoci účastníkům řízení.

Rozdělení pracovníků stavebního úřadu dle katastrálních území

Adresa

Pekařská 2
412 01 Litoměřice

Pracovníci

Jméno Telefon Funkce
Ing. arch. Dominik Miko +420 416 916 139vedoucí odboru
Ing. Libor Bezděka +420 416 916 138zástupce vedoucího,územní rozhodování
Eva Březinová +420 416 916 133stavebně správní referent
Jaroslava Ducká +420 416 916 417stavebně správní referent
Lenka Gmitterová +420 416 916 137ekonom, administrativa
Richard Hercík +420 416 916 231referent územně a stavebně správního rozhodování
Jiří Hohenberger +420 416 916 135stavebně správní referent
Bc. Petra Kellerová +420 416 916 134stavebně správní referent
Rút Krejčová +420 416 916 136stavebně správní referent
Pavla Křenová +420 416 916 132stavebně správní referent

Činnost odboru/oddělení

 • vedení účetnictví městského úřadu
 • správa rozpočtu města
 • rozborová činnost
 • zajišťování finanční agendy města
 • vedení personální a mzdové agendy, likvidace cestovní příkazů
 • správa části místních poplatků
 • zpracování daňových přiznání a statistických výkazů
 • organizace a kompletace inventarizace
 • metodické vedení ekonomů jednotlivých odborů MěÚ

Adresa

Mírové nám. 15/7
412 01 Litoměřice

Pracovníci

Jméno Telefon Funkce
Ing. Iveta Zalabáková +420 416 916 149vedoucí odboru
Ing. Hana Tobiášová +420 416 916 443zástupce vedoucího, rozpočtářka
Eva Dytrychová +420 416 916 143hlavní účetní
Kamila Frková +420 416 916 142správce daní a poplatků
Jitka Sochová +420 416 916 240hlavní pokladní/správce daní a poplatků
Radka Somrová +420 416 916 241místní poplatky
Šárka Stejskalová +420 416 916 144místní poplatky
Lenka Škamlová +420 416 916 148účetní
Dita Tovarová +420 416 916 146účetní
Šárka Votrubová +420 416 916 145účetní

Činnost odboru/oddělení

 • Zajišťuje evidenci veškerého nemovitého majetku města.
 • Provádí prodeje pozemků a staveb, prodeje bytů dle vyhl. 72/94 Sb., podává přiznání k dani z převodu  nemovitostí.
 • Zajišťuje sepsání kupních smluv, nájemních smluv na nemovitosti.
 • Vede evidenci o splátkách kupní ceny nemovitostí .
 • Sjednává nákup pozemků pro realizaci územního plánu.
 • Zpracovává podklady pro jednání RM a ZM   týkající se disponování s majetkem ( prodej, pronájem, směna).
 • Vydává vyjádření ke stavebnímu řízení ( vyjádření souseda k uvažovaným stavbám, ukládání sítí apod.
 • těžbou, přibližováním a manipulací dřevní hmoty
 • práce provádí dle lesního hospodářského plánu
 • zalesněním - výsadbou sazenic
 • prodejem dřevní hmoty
 • čištěním  lesa
 • doprava  dřevní hmoty
 • Město má v pronájmu honitbu, o kterou se stará také OS-LH
 • zajišťování krmiva pro zvěr,  sanitární odstřel,  vydávání povolenek lovu .
Úsek správy nemovitostí
 • Zajišťuje správu bytového fondu, včetně jeho údržby případně rekonstrukce a modernizace.
 • Vypisuje výběrová řízení pro akce na 500 tis. Kč.
 • Zajišťuje podklady pro realizaci  modernizace bytů - ohlášky oprav na stavebním úřadě, stanovisko odboru kultury Okresního úřadu k prováděním opravám v historické části města - bytové domy a nebyty.
 • V součinnosti s nájemcem zajišťuje rekolaudační rozhodnutí pro konrétní využívání nebytových prostorů.
 • Vede evidenci o nájemním vztahu v bytových a nebytových domech s vyjímkou škol a ostatních zařízení.
 • Vede evidenci nájemníků, provádí výběr nájemného a vyúčtování služeb poskytovaných v souvislosti s nájmem bytu či nebytu .
 • Vede veškerou agentu o nájemním vztahu ( nájemní smlouvy, přechod nájmu, výměny bytů) a  zpracovává podklady pro jednání RM v souvislosti s nájemním vztahem.
 • Vede evidenci platební morálky uživatelů bytů a nebytů, společně s právními zástupci  zajišťuje vymáhání pohledávek z nájemného.

Adresa

Mírové nám. 15/7
412 01 Litoměřice

Pracovníci

Jméno Telefon Funkce
Mgr. Václav Härting +420 416 916 259vedoucí odboru
Vladimír Kolář +420 734 783 337vedoucí Oddělění lesního hospodářství
Bc. Kateřina Adámková +420 416 916 154referentka ÚSN – předpis nájmu a služeb z bytů a prostor sloužích podnikání
Michal Barčík +420 416 916 153referent správy nemovitostí
Lenka Černá +420 416 916 156vyúčtování služeb
Jana Fialová +420 416 916 255pozemky - pronájem, prodej
Bc. Romana Hönigová +420 416 916 158energetický manažer
Lenka Jindřichová +420 416 916 258pozemky - pronájem, prodej
Bc. Kristýna Kopřivová +420 416 916 157referentka správy nemovitostí - vymáhání pohledávek
Josef Krist +420 416 916 155bytový technik
Lenka Procházková +420 416 916 250referent hospodaření a administrativy
Eva Šafránková DiS.+420 416 916 159referentka ÚSN – administrativa, účetní
Zdena Štýbrová +420 416 916 252hospodaření, administrativa

Činnost odboru/oddělení

 • návrhy studií zastavěnosti pozemků, jejich regulativy
 • posuzování projektových dokumentací jednotlivých investorů na území města
 • pořizování územně plánovacích podkladů a územně plánovacích dokumentací
 • vydávání závazných stanovisek úřadu územního plánování
 • příprava a realizace investičních akcí města (obytné budovy, administrativní budovy, sportovní zařízení, komunikace, inženýrské sítě apod.
 • výkon technického dozoru stavebníka dle §152odst.4 zákona 183/2006 Sb.
 • projednávání investic s občany města, se správci inženýrských sítí, s dotčenými orgány státní správy i ostatními odbory
 • kontrola správnosti projektové dokumentace
 • koordinace oprav komunikací se správci sítí na území města
 • vydávaní stanovisek a vyjádření pro povolování zvláštního užívání veřejného prostranství dle vyhlášky města, vybírání poplatků za umístění prodejních a reklamních zařízení, lešení, stavebního materiálu a předzahrádek, vedení evidence a kontroly skutečného stavu v terénu
 • zajišťování majetkové správy nad místními komunikacemi, vyhotovování stanovisek a vyjádření s podmínkami pro odbor dopravy a silničního hospodářství a speciální stavební úřad,
 • koordinace prací Technických služeb města Litoměřice (úklid, opravy chodníků, komunikací, vpustí, údržbu města včetně VO, zábradlí, opravy, údržba a revize dětských hřišť, likvidace černých skládek apod.)
 • kontrola a zajišťování údržby a revizí mostků, propustků, zastávek MHD
 • vidimace a legalizace
 • monitoring dotačních možností k projektovým záměrům města
 • zajišťování dotací pro investiční akce města
 • administrace projektů v době udržitelnosti
 • příprava, zadávání a kontrola veřejných zakázek malého rozsahu
 • metodická pomoc všem odborům MěÚ a příspěvkovým organizacím města při přípravě, zpracování a kontrole veřejných zakázek malého rozsahu
 • zveřejňování veřejných zakázek dle zákona

Adresa

Pekařská 2
412 01 Litoměřice

Pracovníci

Jméno Telefon Funkce
Ing. Venuše Brunclíková MBA.+420 416 916 169vedoucí odboru
Ing. Iveta Bauerová +420 416 916 116referent pro veřejné zakázky
Václav Blecha +420 416 916 163investiční technik, technik služeb TSM
Helena Hubálková +420 416 916 444referent územního plánování
Ing. Vladimír Kolbaba +420 416 916 164vedoucí oddělení investic
Ing. Miroslav Kopecký +420 416 916 162referent územního plánování
Ing. Michal Kříž +420 416 916 160územní plánování
Jana Kuchařová +420 416 916 166zábory , majetkový správce
Šárka Lepšíková +420 416 916 167hospodaření, administrativa
Bc. Přemysl Pech +420 416 916 161územní plánování
Bc. Ivana Pettingerová +420 416 916 168referent územního plánování
Ladislav Pošík +420 416 916 165investiční technik
Ing. Dana Svobodová +420 416 916 448vedoucí oddělení veřejných zakázek a projektů
Bc. Zdena Tlapáková +420 416 916 445Projektový manažer, inženýring

Činnost odboru/oddělení

Úřední hodiny
DenHodiny
Poslední podání 15 minut před koncem úředních hodin.
Pondělí  08:00 - 12:00 12:30 - 17:00
Úterý  08:00 - 12:00
Středa  08:00 - 12:00 12:30 - 17:00
Čtvrtek 08:00 - 12:00
Pátek  zavřeno

Adresa

Topolčianská 447/1
412 01 Litoměřice

Pracovníci

Jméno Telefon Funkce
Bc. Jan Jakub +420 416 916 509vedoucí odboru
Ivana Zapadlová +420 416 916 508vedoucí oddělení dopravně správních evidencí
Jaroslav Doležal +420 416 916 523referent registru silničních vozidel - technik
Ing. Lukáš Jůva +420 416 916 522referent silničního hospodářství – technik
Bc. Jan Kovařík +420 416 916 521referent silničního hospodářství – technik
Renata Kozáková +420 416 916 504referent registru silničních vozidel
Ing. Lenka Kuchařová +420 416 916 510vedoucí oddělení silničního hospodářství, zástupce vedoucího odboru
Josef Landa +420 416 916 512referent silničního hospodářství – technik
Petr Ledvinka +420 416 916 514přestupky v dopravě
Ing. Petr Mynařík +420 416 916 506zkušební komisař, evidence dopravců TAXI, stanice měření emisí
Olga Nováková +420 416 916 505referent registru silničních vozidel
Jiřina Novotná +420 416 916 511referent registru řidičů
Alena Prochová +420 416 916 513řidičské průkazy
Jana Rejfová +420 416 916 515přestupky v dopravě
Šárka Sedlmayerová +420 416 916 516referent registru řidičů
Ing. Miroslava Stanislavová +420 416 916 507přestupky v dopravě
Naďa Šálková +420 416 916 501referent registru silničních vozidel
Veronika Šlanhofová +420 416 916 517přestupky v dopravě
Jan Šmat +420 416 916 502referent registru silničních vozidel - technik
Bc. Marie Valentová +420 416 916 519referent silničního hospodářství - technik
Věra Vašutová +420 416 916 518registr řidičů
Květoslava Vorlíková +420 416 916 507přestupky v dopravě
Bc. Petra Zemenová +420 416 916 520přestupky v dopravě

Činnost odboru/oddělení

úsek ochrany ovzduší

 • odborný technický dozor nad zařízeními ke spalování paliv o tepelném výkonu do 0,2MW ( od 1.1.2003 do 5 MW)
 • pokuty za znečišťování ovzduší
 • dotace na plynové vytápění pro občany města
 • dotace na solární ohřev TÚV
 • vyhlašování varovných a regulačních opatření k omezení emisí z rozhodujících zdrojů při smogových situacích
 • vypracovává koncepce, strategie a statistické výkazy ve vztahu k ochraně ovzduší
 • vydává rozhodnutí o poplatku z malých zdrojů znečišťování ovzduší do 0,2MW(od 1.1.2003 do 5 MW).

úsek odpadového hospodářství

 • zajišťuje organizaci a financování svozu komunálního odpadu
 • ukládá pokuty za porušování zákona o odpadech
 • kontroluje kvalitu svozu komunálního odpadu a zajišťuje případnou nápravu
 • zajišťuje budování kontejenrových stání a jejich údržbu
 • zajišťuje svoz separovaných odpadů a jeho financování
 • vede evidenci odpadů a zpracovává statistické výkazy o odpadech
 • zajišťuje svoz nebezpečných odpadů

úsek ochrany ZPF

 • vydává rozhodnutí o ovodech za odnětí půdy ze ZPF
 • uděluje souhlas k odnětí ze ZPF
 • vydává rozhodnutí v pochybnostech o příslušnosti pozemků do ZPF
 • ukládá pokuty

úsek ochrany přírody a krajiny

 • vydává rozhodnutí o povolení kácení dřevin
 • vydává rozhodnutí k zásahům do významných krajinných prvků
 • ukládá náhradní výsadbu dřevin
 • zajišťuje úklid města od psích exkrementů

úsek vodního hospodářství

 • vydává souhlas ke stavbám v zátopových územích
 • zajišťuje práce pro alternativní tresty odsouzených

úsek lesního hospodářství

 • zajišťuje odbornou správu městských lesů a hospodaření městských lesů
 • provozuje městskou honitbu

úsek zdravého města a MA 21

 • zajišťuje zpracování podkladových materiálů projektu zdravé město
 • vyhledává a zajišťuje dostupné dotace pro město
 • zajišťuje interní grantový systém

Adresa

Pekařská 2
412 01 Litoměřice

Pracovníci

Jméno Telefon Funkce
Ing. Pavel Gryndler +420 416 916 179vedoucí odboru
Ing. Lenka Brožová +420 416 916 178zástupce vedoucího, městská zeleň
DiS. Jiřina Bartoňová +420 416 916 172referent státní správy vodního hospodářství
Bc. Klára Fialová +420 416 916 173referent státní správy ochrany přírody a krajiny
Bc. Miroslava Jirků +420 416 916 271referent státní správy ochrany ovzduší
Ing. Veronika Kleverová +420 416 916 175referent správy odpadového hospodářství
Martin Košner +420 416 916 170referent státní správy myslivosti a lesů
Věra Kubátová +420 416 916 270administrativa odboru + rybářské lístky
Ing. Jana Pavlasová +420 416 916 272referent státní správy vodního hospodářství
Ing. Zlatuše Řepíková +420 416 916 174referent státní správy odpadového hospodářství
Ing. Kristýna Slabochová +420 416 916 177referent správy odpadového hospodářství
Ing. Monika Trnková +420 416 916 176Referent ochrany ZPF
Ing. Vladimír Vácha +420 416 916 171vodní hospodářství

Činnost odboru/oddělení

Školství

 • výkon zřizovatelských funkcí základních a mateřských škol, základní umělecké školy, domu dětí a mládeže, centrální školní jídelny v souladu se zákonem 561/2004 Sb. školský zákon.
 • zpracování návrhů rozpisu rozpočtů finančních prostředků státního rozpočtu poskytovaných podle § 161 odst. 6 písm. b) v souladu se zásadami stanovenými ministerstvem podle § 170 písm. c) a krajskými normativy  ve spolupráci s KÚ ÚK
 • příprava a projednání návrhu rozpočtu jednotlivých škol a školských zařízení ve vazbě na příspěvek zřizovatele na provoz a energie, zajištění projednání účetních závěrek zřizovatelem dle zákona č. 128/2000 Sb. o obcích
 • správa nemovitého majetku, které slouží školám a školským zařízením
 • přestupkové řízení na úseku školství dle §31 zákona č. 200/1990 Sb. o přestupcích

Kultura

 • výkon zřizovatelských funkcí příspěvkových organizací Městská kulturní zařízení v Litoměřicích, Knihovna K.H.Máchy v Litoměřicích a Centrum cestovního ruchu Litoměřice
 • agenda dotačních programů v oblasti podpory kulturních akcí a podpory celoroční činnosti kulturních organizací na území města Litoměřice
 • organizace Dne otevřených dveří kulturních památek v rámci Dne evropského dědictví
 • vítání občánků a organizace výročních svateb
 • vydávání povolení k provozování a pořádání loterií a tombol dle zákona č. 202/1990 o loteriích a jiných podobných hrách

Sport

 • výkon zřizovatelských funkcí příspěvkové organizace Městská sportovní zařízení v Litoměřicích
 • evidence veškerých sportovních oddílů na území města
 • agenda dotačních programů v oblasti podpory „Sportu pro zdraví/sportu pro všechny“ a celoroční činnosti sportovních klubu a oddílů na území města Litoměřice

Památková péče

 • výkon státní památkové péče v rozsahu zákona č. 20/1987 Sb., o památkové péči ve správním obvodu (ORP Litoměřice) na kulturních památkách a nemovitostech, které nejsou kulturní památkou, ale jsou v památkové rezervaci, v památkové zóně nebo v ochranném pásmu a další související činnosti včetně metodické pomoci
 • kontrolní činnost státní památkové péče, dokumentace památkových objektů v regionu, sledování stavu uměleckých památek a zabezpečování jejich restaurování
 • ukládání opatření při porušení povinností vyplývajících ze zákona č. 20/1987 Sb., o památkové péči, vedení přestupkových řízení a řízení o správním deliktu
 • zabezpečení agendy dotačních programů MK ČR a KÚ ÚK na obnovu, údržbu i záchranu nemovitých kulturních památek, vyhledávání dalších možných dotačních zdrojů

Adresa

Pekařská 2
412 01 Litoměřice

Pracovníci

Jméno Telefon Funkce
Ing. Andrea Křížová +420 416 916 189vedoucí odboru
Ing. Stanislava Halmlová +420 416 916 186referent školství pro státní správu
Ivona Hohenbergerová +420 416 916 183referent státní památkové péče
Hana Pospíchalová +420 416 916 182referent pro státní památkovou péči, granty a dotace pro sport
Mgr. Jana Stojanovová +420 416 916 180referent státní památkové péče
Dagmar Zelená +420 416 916 181referent školství pro samosprávu

Činnost odboru/oddělení

Úsek vnějších vztahů a komunikace

 • vydávání tiskových zpráv a jejich distribuce
 • příprava a vydávání Radničního zpravodaje
 • vypracování a poskytování odpovědí na dotazy novinářů
 • pořádání tiskových konferencí na aktuální témata
 • pořizování fotografií a vedení fotoarchivu z akcí pořádaných městem
 • medializace akcí pořádaných městem nebo za jeho účasti
 • monitoring tisku a jeho analýza
 • příprava témat a spolupráce s dodavatelem videoreportáží zpracovávaných pro město
 • sestavování mediaplánu
 • spolupráce při aktualizaci webových stránek města
 • propagace města na sociálních sítí (Facebook, Twitter apod.)
 • příprava a realizace projektu „Výroční zprávy města“
 • podpora aktivit vnější a vnitřní komunikace
 • realizace projektu „Mobilní rozhlas“

Úsek marketingu

 • podpora turistického ruchu
 • výstavní činnost
 • propagace města Litoměřice ve spolupráci s Destinační agenturou České středohoří
 • správa a aktualizace webů propagujících cestovní ruch
 • internetový marketing
 • Příprava a realizace nových produktů cestovního ruchu pro město Litoměřice s akcentem na jednotlivé cílové skupiny
 • komunikace se subjekty působícími v cestovním ruchu, včetně aktivního vyhledávání možných partnerů pro rozvoj a spolupráci v cestovním ruchu
 • reklamní činnost
 • tvorba propagačních materiálů města Litoměřice
 • zprostředkování obchodu a služeb
 • tvorba koncepce strategie marketingu a cestovního ruchu, aktualizace marketingového plánu dle potřeb města a vývoje v oblasti cestovního ruchu
 • pořádání kulturních, osvětových a jiných akcí

Úsek - informační centrum města

 • poskytování informačních služeb veřejnosti
 • průvodcovská služba
 • reklamní činnost
 • kopírovací práce
 • zprostředkování obchodu a služeb
 • překladatelská a tlumočnická činnost
 • obchodní činnost
 • pořádání kulturních, osvětových a jiných akcí

Adresa

Mírové nám. 15/7
412 01 Litoměřice

Pracovníci

Jméno Telefon Funkce
Ing. Eva Břeňová +420 416 916 441vedoucí odboru
Mgr. Iveta Hejduková +420 416 916 440referent infocentra
Iveta Holubová +420 416 916 442marketingová manažerka
Mgr. Anna Hrochová +420 416 916 542referent komunikace
Bc. Anna Jančurová +420 416 916 540marketingová manažerka
Jitka Maximiliánová +420 416 916 440pracovník informačního centra
Hana Mildová +420 416 916 440pracovník informačního centra
Mgr. Marie Ouborná +420 416 916 541marketingová manažerka
Radim Tuček +420 416 916 543referent komunikace

Příspěvkové organizace

Představenstvo: Mgr. Ladislav Chlupáč, Mgr. Karel Krejza, MUDr. Petr Pinka

telefon: 725 095 137
e-mail: gte@litomerice.cz
www: https://www.prvnigeotermalni.cz
ičo: 24840688

Adresa:
1. Geotermální Litoměřice a.s.
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

Ředitel/ka: Ing.Bc. Ivana Humlová

telefon: 416 742 087
e-mail: centrumsrdicko@centrumsrdicko.cz
www: http://www.centrumsrdicko.cz
ičo: 70854165

Adresa:
Centrum pro zdravotně postižené děti a mládež SRDIČKO
Revoluční 1846/30
412 01 Litoměřice

Ředitel/ka: Mgr. Zuzana Bendová

telefon: 416 741 798
e-mail: reditelka@ddmrozmaryn.cz
www: http://www.ddmrozmaryn.cz
ičo: 62769693

Adresa:
Dům dětí a mládeže Rozmarýn Litoměřice, Plešivecká 1863
Plešivecká 1863/15
412 01 Litoměřice

Ředitel/ka: Mgr. Karel Kynzl

telefon: 416 735 063
e-mail: reditel@masarykovazs.eu
www: http://www.masarykovazs.eu
ičo: 46773436

Adresa:
Masarykova základní škola Litoměřice, Svojsíkova 5
Svojsíkova 1482/5
412 01 Litoměřice

Ředitel/ka: Mgr. Monika Mejtová

telefon: 413 034 634
e-mail: info@skolky-ltm.cz
www: http://www.skolky-ltm.cz
ičo: 72744081

Adresa:
Mateřská škola Litoměřice, příspěvková organizace
Masarykova 590/30
412 01 Litoměřice

Ředitel/ka: Martin Mudra

telefon: 416 735 062
e-mail: reditel@centralka.cz
www: http://www.centralka.cz
ičo: 46768793

Adresa:
Příspěvková organizace Centrální školní jídelna Litoměřice
Svojsíkova 2027/7
412 01 Litoměřice

Ředitel/ka: Ing. Mgr. Martina Vondráková

telefon: 416 732 453
e-mail: info@knihovnalitomerice.cz
www: http://www.knihovnalitomerice.cz
ičo: 00360627

Adresa:
Příspěvková organizace Knihovna Karla Hynka Máchy v Litoměřicích
Mírové náměstí 153/26
412 01 Litoměřice

Ředitel/ka: Bc. Michaela Mokrá

telefon: 739 602 211
e-mail: michaela.mokra@mkz-ltm.cz
www: http://www.mkz-ltm.cz
ičo: 44557141

Adresa:
Příspěvková organizace Městská kulturní zařízení v Litoměřicích
Městská kulturní zařízení v Litoměřicích, příspěvková organizace
Na Valech 2028
412 01 Litoměřice

Ředitel/ka: p. Tvrzník Jaromír

telefon: 416 735 480
e-mail: reditel@mszltm.cz
www: http://www.mszltm.cz
ičo: 70923477

Adresa:
Příspěvková organizace Městská sportovní zařízení v Litoměřicích
Zahradnická 215/28
412 01 Litoměřice

Ředitel/ka: Ing. Ivo Elman

telefon: 416 725 511
e-mail: reditel@tsmlt.cz
www: http://www.tsmlt.cz/
ičo: 00080128

Adresa:
Technické služby města Litoměřice
Na Kocandě 661/22
412 01 Litoměřice

Ředitel/ka: Mgr. Blanka Ježková

telefon: 416 741 361
e-mail: info@zshavlickova.cz
www: http://www.zshavlickova.cz
ičo: 46773363

Adresa:
Základní škola Litoměřice, Havlíčkova 32
Havlíčkova 1830/32
412 01 Litoměřice

Ředitel/ka: Mgr. Václav Červín

telefon: 416 741 547
e-mail: vedeni@zsladovaltm.cz
www: http://www.zsladovaltm.cz
ičo: 46773380

Adresa:
Základní škola Litoměřice, Ladova 5
Ladova 413/5
412 01 Litoměřice

Ředitel/ka: Mgr. Milan Sluka

telefon: 416 574 921
e-mail: reditel@ustadionu.cz
www: http://www.ustadionu.cz
ičo: 46773401

Adresa:
Základní škola Litoměřice, U Stadionu 4
U Stadionu 522/4
412 01 Litoměřice

Ředitel/ka: PaedDr. Václav Hanč, Ph.D.

telefon: 416 735 797
e-mail: skolabn@skolabn.cz
www: http://www.skolabn.cz
ičo: 46773312

Adresa:
Základní škola Litoměřice,Boženy Němcové 2
B.Němcové 873/2
412 01 Litoměřice

Ředitel/ka: Mgr. František Kindermann

telefon: 416 732 802
e-mail: skola.navalech@seznam.cz
www: http://www.skolanavalech.cz
ičo: 46773428

Adresa:
Základní škola Litoměřice,Na Valech 53
Na Valech 582/53
412 01 Litoměřice

Ředitel/ka: Mgr. Dominika Valešková

telefon: 416 574 420
e-mail: zusltm@zusltm.cz
www: http://www.zusltm.cz
ičo: 46773410

Adresa:
Základní umělecká škola Litoměřice
Masarykova 621/46
412 01 Litoměřice


 

Turistické Informační centrum

Otevírací doba

Po-Pá: 9:00-17:00 hod.
So: 9:00-12:00 hod.

Adresa

Městské Informační centrum
Mírové náměstí 16/8
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: info@litomerice.cz
tel.: +420 416 916 440
Skype: infoltm

Městský úřad

Starosta

Mgr. Ladislav Chlupáč

Úřední hodiny

Po: 8:00 - 17:00 hod.
St: 8:00 - 17:00 hod.

Adresa

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: podatelna@litomerice.cz
Datová schránka: tpebfnu
tel.: +420 416 916 111


© 2022 Město Litoměřice
Mobilní menu