Zápis z jednání Kontrolního výboru při ZM ze dne 8.6.2020

Zápis
z jednání Kontrolního výboru při Zastupitelstvu města Litoměřice

konaného dne 08.06.2020 od 17:00 hod. v kanceláři tajemníka
na Mírovém náměstí 15/7 v Litoměřicích

 

Přítomni:

Mgr. Jiří Adámek, předseda

Roman Kozák             

Jiří Skřivánek

Ing. Jan Fišera

Nepřítomen:  3

Jaroslav Růžička          řádně omluven

Radek Voženílek         řádně omluven

Aleš Stibal                   řádně omluven

Jednání řídil: Mgr. Jiří Adámek, předseda

 

Zapisovatel/ka: Mgr. Milan Čigáš

 

 

Program jednání KV:

1.      Schválení zápisu z minulého jednání KV

2.      Volba ověřovatele zápisu, usnášeníschopnost, schválení programu

3.      Přijetí závěrů z kontrol usnesení ZM a RM

4.      Schválení data příštího jednání KV – předběžně 7. září 2020 od 17:00 hod.

5.      Rozdělení prací

6.      Informace o členství ve výběrových komisích

7.      Různé

 

Zápis ke stažení (.pdf)
NAHORU