Zápis z jednání Kontrolního výboru při ZM ze dne 11.5.2020

Zápis
z jednání Kontrolního výboru při ZM Litoměřice

konaného dne 11.05.2020 od 17:00 hod. v kanceláři tajemníka
na Mírovém náměstí 15/7 v Litoměřicích

Program jednání KV:
Body jednání
  1.  Schválení zápisu z minulého jednání KV
  2. Volba ověřovatele zápisu, usnášeníschopnost, schválení programu
  3. Přijetí závěrů z kontrol usnesení RM
  4. Schválení data příštího jednání KV – předběžně 8. června 2020 od 17:00 hod.
  5. Rozdělení prací
  6. Informace o členství ve výběrových komisích
Zápis ke stažení (.pdf)
NAHORU