Výroční zprávy o poskytnutých informacích

dle § 18 zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Výroční zpráva o poskytnutých informacích za rok 2002

datum vzniku: 28.02.2002

VÝROČNÍ  ZPRÁVA

o poskytnutých informacích

Městským úřadem v Litoměřicích za rok 2002

Na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, předkládáme výroční zprávu za předcházející kalendářní rok 2002 o činnosti Městského úřadu v Litoměřicích v oblasti poskytování informací podle tohoto zákona.

V souvislosti s tímto zákonem byl vydán příkaz tajemníka a starosty, podle kterého bylo postupováno také v r. 2002 a kterým se stanoví způsob poskytování informací na Městském úřadě v Litoměřicích ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím všem fyzickým a právnickým osobám.

I.
Poskytování informací § 2 - 6

Za Městský úřad v Litoměřicích a jeho jménem poskytuje informace informační středisko města resp. jednotlivé funkčně příslušné odbory úřadu města a to zveřejněním základních informací a na základě konkrétních žádostí.

II.
Vyřizování žádostí o informace § 13

Žádosti sdělené ústně včetně telefonických jsou vyřizovány neformálně bezodkladně v běžném denním styku. V případě nejasností v ústním sdělení odpovědi na požádanou informaci nebo požadování formalizovaného postupu podléhá vyřizování žádostí o informaci písemné formě.

III.
Náležitosti žádosti § 14

Z písemné žádosti musí být jednoznačně zřejmá identifikace žadatele - anonymním žádostem není kam odpovídat. Ze žádosti musí být patrné přesné vymezení požadované informace, v opačném případě je nutné korespondencí s žadatelem doplnit či upřesnit žádost o informaci. Žádost je podána dnem doručení na městský úřad, od tohoto dne běží lhůty dané zákonem k vyřízení (§14).

 • vyzvání k doplnění žádostí - do 7 dnů
 • poskytnutí informace - do 21 dnů

IV.
Výjimky z práva na přístup k informacím §7 - 12

Městský úřad neposkytne informace, které jsou:

 • mimo působnost MěÚ (odkazy na příslušný subjekt)
 • utajovanou skutečností ve smyslu zákona č. 148/98 Sb.
 • .
 • údaje o daních, poplatcích, penzijním a zdravotním pojištění nebo sociálním zabezpečení vypovídajícím o majetkových poměrech soukromých osob
 • informacemi uchovávanými z vůle osob (péče o rodinu, děti atd.)
 • informacemi, jejichž poskytnutí by bylo porušením ochrany duševního vlastnictví ve smyslu zákona č. 35/65 Sb.
 • informacemi o vyšetřování trestných činů
 • výlučně vnitřními pokyny a personálními předpisy
 • informacemi vzniklými v etapě příprav správních rozhodnutí do doby vydání rozhodnutí

V.
Rozhodnutí o odmítnutí žádosti a rozhodnutí o odvolání proti němu §15 a 16

Rozhodnutí jsou vydávána ve správním řízení vedeném dle zákona č. 71/67 Sb. Správní řád se vztahuje na počítání lhůt a nařízení dle § 15 a16 s výjimkou ustanovením o obnově řízení a přezkoumání rozhodnutí mimo odvolací řízení (§20 odst. 4). Odvolání se podává cestou toho odboru, který rozhodnutí vydal nebo měl vydat. Proti rozhodnutí o odvolání se nelze odvolat, je však možno požádat o přezkoumání soud.

VI.
Evidence žádostí

K přijetí žádostí o informace je kompetentní každý odbor MěÚ. Postoupení žádosti věcně příslušnému útvaru, který ji bude vyřizovat, zajistí její příjemce neprodleně. Každý odbor povede evidenci všech poskytnutých informací, které v průběhu roku vyřizoval. Centrální evidence všech poskytnutých informací bude na sekretariátu MěÚ doplňována ved. příslušných odborů min. měsíčně. Počet informací bude jménem MěÚ sledovat sekretariát (vypracování výroční zprávy dle § 18 zákona č. 106/99 Sb.)

Evidují se jen písemné žádosti. U žádostí telefonních nebo ústních evidují jednotlivé odbory, inf. středisko, sekretariát jenom počet.

VII.
Hrazení nákladů §17

Sazebník náhrad za poskytování informací dle zákona č. 106/99 Sb.

 • náhrada mzdy pracovníka MěÚ za započ. 1/2 hod. 32,00 Kč
 • náhrada za práci počítače za každou započ. 1/2 hod. 1,90 Kč
 • náhrada za stránku A4 tisknutou na počítači 1,00 Kč
 • náhrada za 1 stránku A4 jednostranně na kopírce 1,00 Kč
 • náhrada za 1 stránku A4 oboustranně na kopírce 1,60 Kč
 • náhrada za 1 stránku A3 na kopírce 2,00 Kč
 • práce na Internetu za každou započ. hod. 19,00 Kč

Tyto náklady jsou stanoveny na základě kalkulací (a skutečných nákladů za předcházející období použito mat. OkÚ Ltm). Odbor vyřizující žádost o informaci bude požadovat úhradu nákladů za informaci před jejich vydáním žadateli (pak už žadatel nemusí být dostižen).

VIII.
Výroční zpráva §18

Výroční zprávu o počtu poskytnutých informací zpracuje sekretariát MěÚ a předá ji starostovi města vždy do 1.3. za uplynutý kalendářní rok. Podkladem pro vypracování výroční zprávy bude centrální evidence žádostí o informaci porovnávaná s evidencí jednotlivých odborů a informačního střediska.

Přehled poskytnutých informací v roce 2002 dle zákona č.106/99 Sb.  – O svobodném přístupu k informacím (členěno podle jednotlivých odborů Městského úřadu v Litoměřicích):

Starosta:

p. Jiří Landa /do 12.11.2002/

Písemné informace                   2

            Ústní+telefonické informace       366             

           

Mgr. Ladislav Chlupáč /od 13.11.2002/

Písemné informace                   0

            Ústní+telefonické informace       36               

Místostarosta:

p. Antonín Terber /do 12.11.2002/

Písemné informace                   0

            Ústní+telefonické informace       92

                                  

 p. Jiří Landa /od 13.11.2002 I. místostarosta/

Písemné informace                   0

            Ústní+telefonické informace       16

Mgr. Petr Hermann /od 13.11.2002 II. místostarosta/

Písemné informace                   0

            Ústní+telefonické informace       8

ing. Ivan Palán /od 13.11.2003 III. místostarosta/

Písemné informace                   0

            Ústní+telefonické informace       27

Tajemník:

Písemné informace                   0

            Ústní+telefonické informace       98

           

Sekretariát:

Písemné informace                   0

            Ústní informace                         93

            Telefonické informace                154

            Elektronickou poštou                 6

            Za poplatek nebyla podána žádná informace.

          

Ekonomický odbor:

            a)  Telefonické a ústní informace            14

            b)  Písemné informace                          2

            Za poplatek nebyla podána žádná informace.

Informační centrum:

            Písemné dotazy                                   153

            Ústní dotazy a telefonické                     26.794

            Za poplatek nebyla podána žádná informace.

Odbor správní a OŽÚ :

Evidence obyvatel                     tel. a ústní informace:    1.180

písemné:                      170

Matrika                                    tel. a ústní informace:    4.269

písemné:                      0

Stížnosti a přestupky                tel. a ústní informace:    1.391

písemné:                      0

Hospodář                                 tel. a ústní informace:    2.780

písemné:                      0

                                    

         Informace za úplatu nebyly poskytnuty.

Odbor životního prostředí :

Písemné informace                                           73

            Ústní + telefonické informace                             896

           

            Za poplatek nebyla podána žádná informace.

Odbor školství, kultury a sportu:

- v oboru školství                       tel. a ústní informace:    72       

písemně:                      0

- v oboru kultury            tel. a ústní informace:    83

písemně:                      5         

- v oboru sportu                         tel. a ústní informace:    35       

písemně:                      0

- ostatní                                   tel. a ústní informace:    82

           

Celkem podaných ústních informací 277, 5 písemných.

Za poplatek nebyla podána žádná informace.

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví:

            Písemné informace                               0

            Ústní + telefonické informace                 2.760

            Za poplatek nebyla podána žádná informace.

Stavební úřad města:

Písemné informace                               1

Odmítnutí poskytnutí informace              5

            Ústní + telefonické informace                 6.818

            Za poplatek nebyla podána žádná informace.

Informace poskytované písemně v rámci řízení nejsou v těchto počtech zahrnuty.

Odbor rozvoje města:

Písemné informace                               34

Ústní + telefonické informace                 402

Elektronickou poštou                            44

           

Za poplatek byla podána 1 informace.

Odbor správy majetku města a bytového hospodářství:

Písemné informace                               35 

            Ústní + telefonické informace                 2.350

            Za poplatek nebyla podána žádná informace.

Městská policie v Litoměřicích:

            Písemné informace                               0

            Ústní + telefonické informace                 258

            Za poplatek nebyla podána žádná informace.

Dle kategorizace informací podle §18 zákona za městský úřad celkem:

            Počet podaných písemných žádostí o informace             475

            Počet podaných odvolání proti rozhodnutí                       0

            Opisy podstatných částí rozsudků soudu, výsledky řízení o sankcích za nedodržování tohoto zákona ani další informace, vztahující se k uplatňování tohoto zákona nebyly požadovány.

V Litoměřicích, 28.2.2002

Mgr. Ladislav Chlupáč, v. r.

starosta města


 

Turistické Informační centrum

Otevírací doba

Po-Pá: 9:00-17:00 hod.
So: 9:00-12:00 hod.

Adresa

Městské Informační centrum
Mírové náměstí 16/8
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: info@litomerice.cz
tel.: +420 416 916 440
Skype: infoltm

Městský úřad

Starosta

Mgr. Ladislav Chlupáč

Úřední hodiny

Po: 8:00 - 17:00 hod.
St: 8:00 - 17:00 hod.

Adresa

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: podatelna@litomerice.cz
Datová schránka: tpebfnu
tel.: +420 416 916 111


© 2022 Město Litoměřice
Mobilní menu