Výroční zprávy o poskytnutých informacích

dle § 18 zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Výroční zpráva o poskytnutých informacích za rok 2000

VÝROČNÍ ZPRÁVA
o poskytnutých informacích Městským úřadem v Litoměřicích za rok 2000


Na základě zákona č. 106/1999 Sb. "O svobodném přístupu k informacím" předkládáme výroční zprávu za předcházející kalendářní rok 2000 o činnosti Městského úřadu v Litoměřicích v oblasti poskytování informací podle tohoto zákona.

V souvislosti s tímto zákonem byl vydán příkaz tajemníka a starosty, podle kterého bylo v r. 2000 postupováno a kterým je stanoven způsob poskytování informací na Městském úřadě v Litoměřicích ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím všem fyzickým a právnickým osobám.

I.
Poskytování informací § 2 - 6

Za Městský úřad v Litoměřicích a jeho jménem poskytuje informace informační středisko města resp. jednotlivé funkčně příslušné odbory úřadu města a to zveřejněním základních informací a na základě konkrétních žádostí.

II.
Vyřizování žádostí o informace § 13

Žádosti sdělené ústně včetně telefonických jsou vyřizovány neformálně bezodkladně v běžném denním styku. V případě nejasností v ústním sdělení odpovědi na požádanou informaci nebo požadování formalizovaného postupu podléhá vyřizování žádostí o informaci písemné formě.

III.
Náležitosti žádosti § 14

Z písemné žádosti musí být jednoznačně zřejmá identifikace žadatele - anonymním žádostem není kam odpovídat. Ze žádosti musí být patrné přesné vymezení požadované informace, v opačném případě je nutné korespondencí s žadatelem doplnit či upřesnit žádost o informaci. Žádost je podána dnem doručení na městský úřad, od tohoto dne běži lhůty dané zákonem k vyřízení (§14).

 • odkaz na zveřejněnou informaci - do 7 dnů
 • odložení žádosti, pokud se požadovaná informace nevztahuje k působnosti MěÚ - do 3 dnů
 • vyzvání k doplnění žádostí - do 7 dnů
 • poskytnutí informace - do 15 dnů (r. 1999)
  do 30 dnů (r. 2000)
  do 21 dnů (r. 2001)

IV.
Výjimky z práva na přístup k informacím §7 - 12

Městský úřad neposkytne informace, které jsou:

 • mimo působnost MěÚ (odkazy na příslušný subjekt)
 • utajovanou skutečností ve smyslu zákona č. 148/98 Sb.
 • obchodním tajemstvím ve smyslu §17 zákona č. 513/91 Sb.
 • údaje o daních, poplatcích, penzijním a zdravotním pojištění nebo sociálním zabezpečení vy-povídajícím o majetkových poměrech soukromých osob
 • informacemi uchovávanými z vůle osob (péče o rodinu, děti atd.)
 • informacemi, jejichž poskytnutí by bylo porušením ochrany duševního vlastnictví ve smyslu zákona č. 35/65 Sb.
 • informacemi o vyšetřování trestných činů
 • výlučně vnitřními pokyny a personálními předpisy
 • informacemi vzniklými v etapě příprav správních rozhodnutí do doby vydání rozhodnutí
 • osobními údaji a údaji souvisejícími s ochranou osobnosti za podmínek stanovených zákonem č. 256/99 Sb.

V.
Rozhodnutí o odmítnutí žádosti a rozhodnutí o odvolání proti němu §15 a 16

Rozhodnutí jsou vydávána ve správním řízení vedeném dle zákona č. 71/67 Sb. Správní řád se vztahuje na počítání lhůt a nařízení dle § 15 a16 s výjimkou ustanovením o obnově řízení a pře-zkoumání rozhodnutí mimo odvolací řízení (§20 odst. 4). Odvolání se podává cestou toho odboru, který rozhodnutí vydal nebo měl vydat. Proti rozhodnutí o odvolání se nelze odvolat, je však možno požádat o přezkoumání soud.

VI.
Evidence žádostí

K přijetí žádostí o informace je kompetentní každý odbor MěÚ. Postoupení žádosti věcně pří-slušnému útvaru, který ji bude vyřizovat, zajistí její příjemce neprodleně. Každý odbor povede evidenci všech poskytnutých informací, které v průběhu roku vyřizoval. Centrální evidence všech poskytnutých informací bude na sekretariátu MěÚ doplňována ved. příslušných odborů min. měsíčně. Počet infor-mací bude jménem MěÚ sledovat sekretariát (vypracování výroční zprávy dle § 18 zákona č. 106/99 Sb.)
Evidují se jen písemné žádosti. U žádostí telefonních nebo ústních evidují jednotlivé odbory, inf. středisko, sekretariát jenom počet.

VII.
Hrazení nákladů §17

Sazebník náhrad za poskytování informací dle zákona č. 106/99 Sb.

 • náhrada mzdy pracovníka MěÚ za započ. 1/2 hod. 32,00 Kč
 • náhrada za práci počítače za každou započ. 1/2 hod. 1,90 Kč
 • náhrada za stránku A4 tisknutou na počítači 1,00 Kč
 • náhrada za 1 stránku A4 jednostranně na kopírce 1,00 Kč
 • náhrada za 1 stránku A4 oboustranně na kopírce 1,60 Kč
 • náhrada za 1 stránku A3 na kopírce 2,00 Kč
 • práce na Internetu za každou započ. hod. 19,00 Kč

Tyto náklady jsou stanoveny na základě kalkulací (a skutečných nákladů za předcházející období použito mat. OkÚ Ltm). Odbor vyřizující žádost o informaci bude požadovat úhradu nákladů za infor-maci před jejich vydáním žadateli (pak už žadatel nemusí být dostižen).

VIII.
Výroční zpráva §18

Výroční zprávu o počtu poskytnutých informací zpracuje sekretariát MěÚ a předá ji starostovi města vždy k 1.3. za uplynutý kalendářní rok. Podkladem pro vypracování výroční zprávy bude cent-rální evidence žádostí o informaci porovnávaná s evidencí jednotlivých odborů a informačního střediska.

Přehled poskytnutých informací v roce 2000 dle zákona č.106/99 Sb. - O svobodném přístupu k informacím (členěno podle jednotlivých odborů Městského úřadu v Litoměřicích):

Starosta:
Písemné informace 0
Ústní+telefonické informace 124

Zástupci starosty:
Písemné informace 0
Ústní+telefonické informace 16 /p.Terber/
Ústní+telefonické informace /ing. Kadeřábková/

Tajemník: 
Písemné informace 0
Ústní+telefonické informace 86

Sekretariát: 
Písemné informace 0
Ústní informace 46
Telefonické informace 52
Za poplatek nebyla podána žádná informace.

Ekonomický odbor:
Písemné dotazy 0
Ústní + telefon. dotazy 42
Počet odvolání proti rozhodnutí 0
Za poplatek nebyla podána žádná informace.

Informační centrum:
Písemné dotazy 0
Ústní dotazy - tuzemci 11.815
- cizinci 3.949
Telefonické dotazy 3.056
Za poplatek nebyla podána žádná informace.

Odbor správní a ObŽÚ : 
Odbor správní podával pouze ústní informace:
Evidence obyvatel 1638
Matrika 396 
OŽÚ 1500
Stížnosti 98
Hospodář 112 
Písemné informace a informace za úplatu nebyly poskytnuty, nikdo nežádal.

Odbor životního prostředí :
Odbor životního prostředí podával písemní i ústní informace:
1) na úseku zeleně - 253 ústních informací
2 písemné informace
2) na úseku ZPF - 178 ústních informací
3) na úseku les.hosp. - 57 ústních informací
4 písemné informace
4) na úseku odpad.hosp. - 122 ústních informací
5) na úseku ochr.ovzduší - 306 ústních informací
12 písemných informací
1 písemná informace placená - odvolána 
po zjištění předpokládané ceny
6) na úseku Míst.Agenda 21 - 23 ústních informací

Odbor školství, kultury a sportu: 
Písemné informace 0
Ústní + telefonické informace 80
Za poplatek nebyla podána žádná informace.

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví:
Písemné informace 0
Ústní informace 0
Telefonické informace 2210
Za poplatek nebyla podána žádná informace.

Stavební úřad města: 
Písemné informace 2
Odmítnutí rozhodnutím mlčky 1
Ústní + telefonické informace 4512
Za poplatek nebyla podána žádná informace.
Informace poskytované písemně v rámci řízení nejsou v těchto počtech zahrnuty.

Odbor rozvoje města: 
Písemné informace 67
Ústní informace 722
Za poplatek byla podána 1 informace.

Odbor správy majetku města a bytového hospodářství: 
Písemné informace 2 - po zjištění kalkulované ceny 
odstoupili od požadavku
Ústní + telefonické informace 519
Za poplatek nebyla podána žádná informace.

Městská policie v Litoměřicích:
Písemné informace 0
Ústní + telefonické informace 250 
Za poplatek nebyla podána žádná informace.

Dle kategorizace informací podle §18 zákona za městský úřad celkem:

Počet podaných písemných žádostí o informace 21 
Počet podaných odvolání proti rozhodnutí 0

Opisy podstatných částí rozsudků soudu, výsledky řízení o sankcích za nedodržování tohoto zákona ani další informace, vztahující se k uplatňování tohoto zákona nebyly požadovány.

V Litoměřicích, 28.2.2001

Jiří Landa, v. r.
starosta města


 

Turistické Informační centrum

Otevírací doba

Po-Pá: 9:00-17:00 hod.
So: 9:00-12:00 hod.

Adresa

Městské Informační centrum
Mírové náměstí 16/8
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: info@litomerice.cz
tel.: +420 416 916 440
Skype: infoltm

Městský úřad

Starosta

Mgr. Ladislav Chlupáč

Úřední hodiny

Po: 8:00 - 17:00 hod.
St: 8:00 - 17:00 hod.

Adresa

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: podatelna@litomerice.cz
Datová schránka: tpebfnu
tel.: +420 416 916 111


© 2021 Město Litoměřice
Mobilní menu
Používáme cookies

K personalizaci obsahu, poskytování funkcí sociálních médií a analýze naší návštěvnosti využíváme soubory cookie. Používáním tohoto webu souhlasíte s použitím cookies..