Výroční zprávy o poskytnutých informacích

dle § 18 zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Výroční zpráva o poskytnutých informací za rok 2005

 

VÝROČNÍ  ZPRÁVA

o poskytnutých informacíchMěstským úřadem v Litoměřicích za rok 2005

Na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, předkládáme výroční zprávu za předcházející kalendářní rok 2004 o činnosti Městského úřadu v Litoměřicích v oblasti poskytování informací podle tohoto zákona.

V souvislosti s tímto zákonem byl vydán příkaz tajemníka a starosty, podle kterého bylo postupováno také v r. 2005 a kterým se stanoví způsob poskytování informací na Městském úřadě v Litoměřicích ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím všem fyzickým a právnickým osobám.

I.
Poskytování informací § 2 - 6

Za Městský úřad v Litoměřicích a jeho jménem poskytuje informace informační středisko města resp. jednotlivé funkčně příslušné odbory úřadu města a to zveřejněním základních informací a na základě konkrétních žádostí.

II.
Vyřizování žádostí o informace § 13

Žádosti sdělené ústně včetně telefonických jsou vyřizovány neformálně bezodkladně v běžném denním styku. V případě nejasností v ústním sdělení odpovědi na požádanou informaci nebo požadování formalizovaného postupu podléhá vyřizování žádostí o informaci písemné formě.

III.
Náležitosti žádosti § 14

Z písemné žádosti musí být jednoznačně zřejmá identifikace žadatele - anonymním žádostem není kam odpovídat. Ze žádosti musí být patrné přesné vymezení požadované informace, v opačném případě je nutné korespondencí s žadatelem doplnit či upřesnit žádost o informaci. Žádost je podána dnem doručení na městský úřad, od tohoto dne běží lhůty dané zákonem k vyřízení (§14).

·        odkaz na zveřejněnou informaci - do 7 dnů

·        odložení žádosti, pokud se požadovaná informace nevztahuje k působnosti MěÚ - do 3 dnů

·        vyzvání k doplnění žádostí - do 7 dnů

·        poskytnutí informace - do 21 dnů

IV.
Výjimky z práva na přístup k informacím §7 - 12

Městský úřad neposkytne informace, které jsou:

·        mimo působnost MěÚ (odkazy na příslušný subjekt)

·        utajovanou skutečností ve smyslu zákona č. 148/98 Sb.

·        obchodním tajemstvím ve smyslu §17 zákona č. 513/91 Sb.

·        údaje o daních, poplatcích, penzijním a zdravotním pojištění nebo sociálním zabezpečení vypovídajícím o majetkových poměrech soukromých osob

·        informacemi uchovávanými z vůle osob (péče o rodinu, děti atd.)

·        informacemi, jejichž poskytnutí by bylo porušením ochrany duševního vlastnictví ve smyslu zákona č. 35/65 Sb.

·        informacemi o vyšetřování trestných činů

·        výlučně vnitřními pokyny a personálními předpisy

·        informacemi vzniklými v etapě příprav správních rozhodnutí do doby vydání rozhodnutí

·        osobními údaji a údaji souvisejícími s ochranou osobnosti za podmínek stanovených zákonem č. 256/99 Sb.

V.
Rozhodnutí o odmítnutí žádosti a rozhodnutí o odvolání proti němu §15 a 16

Rozhodnutí jsou vydávána ve správním řízení vedeném dle zákona č. 71/67 Sb. Správní řád se vztahuje na počítání lhůt a nařízení dle § 15 a16 s výjimkou ustanovením o obnově řízení a přezkoumání rozhodnutí mimo odvolací řízení (§20 odst. 4). Odvolání se podává cestou toho odboru, který rozhodnutí vydal nebo měl vydat. Proti rozhodnutí o odvolání se nelze odvolat, je však možno požádat o přezkoumání soud.

VI.
Evidence žádostí

K přijetí žádostí o informace je kompetentní každý odbor MěÚ. Postoupení žádosti věcně příslušnému útvaru, který ji bude vyřizovat, zajistí její příjemce neprodleně. Každý odbor povede evidenci všech poskytnutých informací, které v průběhu roku vyřizoval. Centrální evidence všech poskytnutých informací bude na sekretariátu MěÚ doplňována ved. příslušných odborů min. měsíčně. Počet informací bude jménem MěÚ sledovat sekretariát (vypracování výroční zprávy dle § 18 zákona č. 106/99 Sb.)

Evidují se jen písemné žádosti. U žádostí telefonních nebo ústních evidují jednotlivé odbory, inf. středisko, sekretariát jenom počet.

VII.
Hrazení nákladů §17

Sazebník náhrad za poskytování informací dle zákona č. 106/99 Sb.

·        náhrada mzdy pracovníka MěÚ za započ. 1/2 hod. 32,00 Kč

·        náhrada za práci počítače za každou započ. 1/2 hod. 1,90 Kč

·        náhrada za stránku A4 tisknutou na počítači 1,00 Kč

·        náhrada za 1 stránku A4 jednostranně na kopírce 1,00 Kč

·        náhrada za 1 stránku A4 oboustranně na kopírce 1,60 Kč

·        náhrada za 1 stránku A3 na kopírce 2,00 Kč

·        práce na Internetu za každou započ. hod. 19,00 Kč

Tyto náklady jsou stanoveny na základě kalkulací (a skutečných nákladů za předcházející období použito mat. OkÚ Ltm). Odbor vyřizující žádost o informaci bude požadovat úhradu nákladů za informaci před jejich vydáním žadateli (pak už žadatel nemusí být dostižen).

VIII.
Výroční zpráva §18

Výroční zprávu o počtu poskytnutých informací zpracuje sekretariát MěÚ a předá ji starostovi města vždy do 1.3. za uplynutý kalendářní rok. Podkladem pro vypracování výroční zprávy bude centrální evidence žádostí o informaci porovnávaná s evidencí jednotlivých odborů a informačního střediska.

Přehled poskytnutých informací v roce 2005 dle zákona č.106/1999 Sb.  – O svobodném přístupu k informacím (členěno podle jednotlivých odborů Městského úřadu v Litoměřicích) :

Obecní živnostenský úřad:

písemné                                                                             - 11

elektronicky                                                      - 19

ústně                                                                - 4933

telefonicky                                                        - 4260

za poplatek                                                       - 11     

celkem:                                                           - 9234

Oddělení obrany a krizového řízení:

písemné informace + elektronickou poštou  - 95

telefonicky                                                        - 30

ústně                                                                - 20

za poplatek                                                       - 0

celkem:                                                           - 145

             

OS – Bytové hospodářství:

Důrová, Kubíčková

ústně                                                                - 3800

písemně                                                           - 700

Vobořilová

ústně                                                                - 3200

písemně                                                           - 590

Zelený, Krist + domovníci

ústně                                                                - 6300

písemně                                                           - 820

Nováková, Záveská

ústně                                                                - 400

písemně                                                           - 200

vedoucí OSBH - Bc. Halík

ústně                                                                - 4300

písemně                                                           - 350

celkem:                                                           - 20660

Odbor územního rozvoje města:

písemné informace                                              - 143

elektronickou poštou                                      - 380

ústně                                                                - 1492

celkem:                                                           - 2015

Správní odbor

Evidence obyvatel - ohlašovna

písemné informace                                              - 7

ústně                                                                - 1440

telefonicky                                                        - 154

elektronicky                                                      - 5

za poplatek                                                       - 0

celkem:                                                           - 1.606

Občanské průkazy

ústní informace                                                  - 1178

telefonicky                                                        - 1312

písemně                                                           - 21

elektronicky                                                      - 0

za poplatek                                                       - 0

celkem:                                                           - 2.511

Cestovní doklady

ústně                                                                - 978

telefonicky                                                        - 1031 

písemně                                                           - 10

elektronicky                                                      - 0

za poplatek                                                       - 0

celkem:                                                           - 2.019

Matrika

ústně                                                                - 1899

telefonicky                                                        - 2830

elektronicky                                                      - 48

písemně                                                           - 0

za poplatek                                                       - 0

celkem:                                                           - 4.777

Evidence obyvatel  (Nováková)

ústně                                                                - 2361

písemně                                                           - 434

telefonicky                                                        - 1206

elektronicky                                                      - 11

za poplatek                                                       - 26

celkem:                                                           - 4.038

Informační centrum

počet návštěvníků osobně                         - 24794

počet telefon. dotazů                                      - 3106

písemné dotazy (pošta+e-mail)                           - 1000

celkem:                                                           - 28900

Přestupky

ústně                                                                - 162

vedoucí správního odb. – ing. Prokop            - 2

celkem:                                                           - 44015

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví

písemné informace                                              - 360

telefonické informace                                              - 4942

ústní informace                                                  - 4017

Za poplatek                                                       - 0

celkem:                                                           -  9319

Odbor školství, kultury sportu a památkové péče

Obor školství

telefonické                                                        - 204

písemně                                                           -  0

ústně                                                                - 82

Kultura           

telefonické                                                        - 183

Písemně                                                           - 0

Ústně                                                               - 135

Sport

telefonické                                                        - 63

písemně                                                           - 0

ústně                                                                - 105

Památková péče

telefonické                                                        - 398

písemně                                                           - 0

ústně                                                                - 805

celkem:                                                           - 1975

Odbor správy majetku města

telefonické                                                        - 350

písemně                                                           - 10

ústní                                                                 - 180

celkem:                                                           - 540

Ekonomický odbor

telefonické                                                        - 200

písemné                                                           - 10

ústní                                                                 - 150

celkem:                                                           - 360

Odbor dopravy a silničního hospodářství:

telefonicky                                                        - 3500

písemné                                                           - 13

celkem:                                                           - 3513

Stavební úřad:

písemné informace (mimo souvislost s řízeními dle stavebního zákona)                        - 12

odmítnutí poskytnutí informace rozhodnutím                                                      - 2

ústní informace                                                                                     - 7824

celkem:                                                                                                           - 7838

Odbor životního prostředí:

vedoucí odboru - Ing. Gryndler

telefonické                                                        - 825

písemné                                                           - 15

ústní                                                                 - 363 

Ing. Lenka  Brožová

telefonické                                                        - 342

písemné                                                           - 2

ústní                                                                 - 128

RNDr Jitka Milotová

telefonické                                                        - 40

písemné                                                           - 10

ústní                                                                 - 792

Jiřina Bartoňová

telefonické                                                        - 1231

písemné                                                           - 11

ústní                                                                 - 628

Alena Vojáčková

telefonické                                                        - 245

písemné                                                           - 2

ústní                                                                 - 231

Musilová Jitka

telefonické                                                        - 52

ústní                                                                 - 63

Dana Zázvorková

telefonické                                                        - 74 

ústní                                                                 - 58

Holub  Břetislav

telefonické                                                        - 360

ústní                                                                 - 106

Ing. Zlatuše Řepíková

telefonické                                                        - 432

ústní                                                                 - 257

celkem:                                                           - 6267

Kancelář starosty a tajemníka

Starosta - Mgr. Chlupáč                                              

telefonické                                                        - 8

písemné                                                           - 11

ústní                                                                 - 105

tajemník - ing. Löwy                                      

telefonické                                                        - 36

písemné                                                           - 18

ústní                                                                 - 296

1. místostarosta - p.Landa

telefonické                                                        - 35

písemné                                                           - 14

ústní                                                                 - 108

2. místostarosta – Mgr. Hermann

telefonické                                                        - 18

písemné                                                           - 12

ústní                                                                 - 98

3. místostarosta – ing. Palán

telefonické                                                        - 44

písemné                                                           - 10

ústní                                                                 - 166

ved. sekretariátu – Bc. Panaš

telefonické                                                        - 95

písemné                                                           - 199

ústní                                                                 - 420

asistentky sekretariátu - Eva Lieberová, Petra Müllerová

telefonické                                                        - 60

písemné                                                           - 9

ústní                                                                 - 32

celkem:                                                           - 1794

starosta

Mgr. Ladislav Chlupáč


 

Turistické Informační centrum

Otevírací doba

Po-Pá: 9:00-17:00 hod.
So: 9:00-12:00 hod.

Adresa

Městské Informační centrum
Mírové náměstí 16/8
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: info@litomerice.cz
tel.: +420 416 916 440
Skype: infoltm

Městský úřad

Starosta

Mgr. Ladislav Chlupáč

Úřední hodiny

Po: 8:00 - 17:00 hod.
St: 8:00 - 17:00 hod.

Adresa

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: podatelna@litomerice.cz
Datová schránka: tpebfnu
tel.: +420 416 916 111


© 2022 Město Litoměřice
Mobilní menu