Vyhláška č. 3/2013 - o nákládání s komunálními odpady

M Ě S T O    L I T O M Ě Ř I C E

Obecně závazná vyhláška č. 3/2013,

o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem

na území města Litoměřice

Zastupitelstvo města Litoměřice na svém zasedání dne 31.01.2013 usneslo vydat dle § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 17 odst. 2 a 4 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):

Článek 1

Předmět a působnost vyhlášky

1)       Vyhláška stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu (dále jen „systém nakládání s komunálním odpadem“) vznikajícího na území města Litoměřice (dále jen „město“), včetně přiměřených povinností za účelem hladkého a bezproblémového fungování systému nakládání s komunálním odpadem, a systém nakládání se stavebním odpadem.

2)       Systém nakládání s komunálním odpadem je závazný pro fyzické osoby, kterým vzniká na území města komunální odpad a právnické osoby nebo fyzické osoby podnikající, které produkují odpad zařazený podle Katalogu odpadů jako odpad podobný komunálnímu z činnosti právnických osob a fyzických osob oprávněných k podnikání, kteří využívají na základě smlouvy s městem systému zavedeného městem pro nakládání s komunálním odpadem (dále jen „osoby“).

Článek 2

Základní pojmy

Pro účely této vyhlášky se rozumí :

a)      komunální odpad veškerý odpad vznikající na území města při činnosti fyzických osob a který je uveden jako komunální odpad v Katalogu odpadů, s výjimkou odpadů vznikajících u právnických osob nebo fyzických osob oprávněných k podnikání;

b)      nebezpečné složky komunálního odpadu jsou všechny složky komunálního odpadu, které jsou podle zákona o odpadech nebezpečným odpadem (např. baterie, zbytky barev a rozpouštědel, zbytky spotřební chemie, pesticidy, upotřebené motorové a převodové oleje, léky, znečištěné obaly, nekompletní ledničky, televizory a monitory);

c)      objemný odpad je odpad, který nelze pro jeho rozměry odkládat do sběrných nádob na směsný komunální odpad (např. matrace, koberce, vyřazený nábytek, podlahové krytiny);

d)      biologicky rozložitelný odpad je listí, tráva, plevel a drobné větve ze zahrad fyzických osob, zbytky jídel včetně potravin s prošlou lhůtou, zbytky ovoce, zeleniny a slupky;

e)      elektroodpad jsou elektronická a elektrická zařízení (např. lednice, vysavače, televizory, vrtačky apod.);

f)        drobný elektroodpad jsou elektrospotřebiče malých rozměrů (např. baterie a drobná elektrozařízení např. kalkulačky, rádia, drobné počítačové vybavení, MP3 přehrávače,  telefony, fotoaparáty, elektronické hračky apod.);

g)      směsný komunální odpad je zbylá složka komunálního odpadu, která zůstane po vytřídění všech složek uvedených v článku 3 písmeno a) až k);

h)      sběrná nádoba je typizovaná nádoba určená k odložení složek komunálního odpadu (popelnice, kontejner, velkoobjemový kontejner, podzemní kontejner, velkoobjemový vak, igelitový pytel a odpadkový koš);

i)        svozová společnost je oprávněná osoba, se kterou město uzavřelo smlouvu o zajištění systému nakládání s komunálním odpadem;

j)        stavební odpad je odpad vzniklý při stavební a demoliční činnosti fyzických osob (např. beton, cihly, tašky, keramika, materiály s obsahem sádry, vytěžená zemina a kamení), který není komunálním odpadem;

k)      stanoviště sběrných nádob je místo, které se pro směsný komunální odpad nachází v domě nebo v přiměřené vzdálenosti od domu a na kterém jsou umístěny odpadové nádoby pro dočasné shromažďování odpadů do doby svozu.

Článek 3

Systém třídění komunálního odpadu

Komunální odpad se v systému nakládání s komunálním odpadem třídí na tyto složky:

a)      sklo bílé,

b)      sklo barevné,

c)      papír,

d)      plasty včetně PET lahví a nápojové kartony,

e)      biologicky rozložitelný odpad,

f)        objemný odpad,

g)      nebezpečné složky komunálního odpadu,

h)      elektrodpad,

i)        drobný elektroodpad,

j)        oděvy a textil,

k)      kovy,

l)        směsný komunální odpad.

Článek 4

Místa určená k odkládání komunálního odpadu

1)       Místa určená k odkládání jednotlivých složek komunálního odpadu jsou vnitřní prostory sběrných nádob, prostory sběrného dvora v Litoměřicích – Želetická 32 (dále jen „sběrný dvůr“), místa zastávek svozové společnosti a další místa pro odkládání zvláštních sběrných nádob (pytlů, BIG BAGů apod.). Do těchto prostor a na tato místa se odkládají takto roztříděné složky komunálního odpadu: 

a)      sklo bílé 

 • do kontejnerů o objemu 1 100 litrů označených bílou barvou a příslušným nápisem (přehled stanovišť je uveden v příloze č. 1 této vyhlášky),
 • do sběrného dvora;

b)      sklo barevné –

 • do kontejnerů o objemu 1 100 litrů (přehled stanovišť je uveden v příloze č. 1 této vyhlášky), do podzemního kontejneru o objemu 3 000 litrů označeného zelenou barvou a příslušným nápisem (na ul. Dlouhé),
 • do sběrného dvora;

c)      papír –

 • do kontejnerů o objemu 1 100 litrů (přehled stanovišť je uveden v příloze č. 1 této vyhlášky), do sběrných nádob o objemu 240 litrů (Mírové nám. a přilehlé ulice) a do podzemního kontejneru o objemu 5 000 litrů (na ul. Dlouhé) označených modrou barvou a příslušným nápisem,
 • do sběrného dvora,
 • v místech nepřístupných svozové technice (ul. Mlýnská, Pod Strání, Nádražní, Za Plynárnou, Dělová cesta) do igelitových pytlů modré barvy o objemu 120 litrů označených logem svozové společnosti, které se po naplnění umisťují v den svozu na volně přístupné místo před vchody konkrétních domů;

d)      plasty včetně PET lahví a nápojové kartony –

 • do kontejnerů o objemu 1 100 litrů (přehled stanovišť je uveden v příloze č. 1 této vyhlášky), do sběrných nádob o objemu 240 litrů (Mírovém nám. a přilehlé ulice) a do podzemního kontejneru o objemu 5 000 litrů (na ul. Dlouhé) označených žlutou barvou a příslušným nápisem,
 • v místech nepřístupných svozové technice (ul. Mlýnská, Pod Strání, Nádražní, Za Plynárnou, Dělová cesta) do igelitových pytlů žluté barvy o objemu 120 litrů označených logem svozové společnosti, které se po naplnění umisťují v den svozu na volně přístupné místo před vchody konkrétních domů,
 • do sběrného dvora;

e)      biologicky rozložitelný odpad 

 • do zvláštních sběrných nádob hnědé barvy o objemu 240 litrů označených příslušným nápisem,
 • do velkobjemových vaků o objemu 1 170 litrů (tzv. „BIG BAG“) odkládaných po naplnění v určeném termínu na ulici, 
 • do sběrného dvora;

f)        objemný odpad 

 • do velkoobjemových kontejnerů, město zveřejňuje na svých webových stránkách a na úřední desce městského úřadu „Plán přistavení velkoobjemových kontejnerů“ na příslušný kalendářní rok s uvedením názvů ulic, termínů a doby jejich přistavení a odvozu,
 • do sběrného dvora;

g)      nebezpečné složky komunálního odpadu 

 • do sběrného dvora,
 • na místa zastávek svozové společnosti, kde jsou nejméně dvakrát ročně odebírány zaměstnanci svozové společnosti (přehled stanovišť je uveden v příloze č. 2 této vyhlášky), termíny svozu a další informace jsou zveřejňovány na úřední desce městského úřadu, webových stránkách města a na letácích zasílaných občanům města;

h)      elektroodpad – do sběrného dvora;

i)        drobný elektroodpad –

 • do stacionárních kontejnerů červené barvy označených příslušným nápisem provozovaných neziskovou organizací ASEKOL (přehled stanovišť je uveden v příloze č. 3 této vyhlášky),
 • do E-boxů umístěných v budovách městského úřadu (Mírové nám., ul. Pekařská a ul. Topolčianská),
 • do sběrného dvora;         

j)        oděvy a textil –

 • do speciálních kontejnerů (sběrných boxů společnosti KOUTECKÝ s.r.o.) označených nápisem „TEXTIL“ (přehled stanovišť je uveden v příloze č. 4 této vyhlášky),
 • do sběrného dvora;

k)      kovy (železné a neželezné) - do sběrného dvora;

l)        směsný komunální odpad –

 • do popelnic s vnitřním objemem 120 a 240 litrů umístěných na stanovištích sběrných nádob,
 • do kontejnerů o objemu 1 100 litrů,
 • do odpadkových košů umístěných na veřejných prostranstvích ve městě,
 • v místech nepřístupných svozové technice (ul. Mlýnská, Pod Strání, Nádražní, Za Plynárnou, Dělová cesta) do igelitových pytlů o objemu 120 litrů označených logem svozové společnosti, které se po naplnění umisťují v den svozu na volně přístupné místo před vchody konkrétních domů.

2)       Dalšími místy, mimo systém nakládání s komunálním odpadem zavedeným městem, kde lze odkládat složky odpadu, které by se jinak staly odpadem komunálním, jsou např.:

a)       lékárny, specializované obchody, veřejné budovy (úřady) a školy, pokud je v nich organizován sběr určitých složek odpadu, které by se jinak staly odpadem komunálním (např. baterie, staré léky, rtuťové teploměry),

b)       jiná místa, pokud slouží ke sběru určitých složek odpadu, který by se jinak staly odpadem komunálním (např. výkupny sběrných surovin, kontejnery jiných subjektů organizujících sběr odpadu apod.).

Článek 5

Frekvence svozu směsného komunálního odpadu

Na území města se svoz směsného komunálního odpadu provádí s následující frekvencí:

a)     sběrné nádoby o objemu 120 a 240 litrů – celoročně 1 x týdně;

b)     sběrné nádoby o objemu 1 100 litrů – podle individuální objednávky města.

Článek 6

Povinnosti osob

1)       Osoby jsou povinny:

a)       komunální odpad třídit na složky uvedené v článku 3, odkládat na místa určená k odkládání komunálního odpadu dle článku 4 odst. 1 vyhlášky;

b)       ukládat do sběrných nádob pouze ty složky, které odpovídají označení sběrné nádoby dle článku 4 odst. 1 písm. a) až e) a dále písm. i), j) a l). 

2)       K zajištění bezproblémového chodu systému nakládání s komunálním odpadem, zejména za účelem správného vyprazdňování sběrných nádob, se stanoví zákaz zhutňování nebo udupávání odpadu ve sběrných nádobách a povinnost plnit sběrné nádoby tak, aby je bylo možno uzavřít a odpad z nich při manipulaci nevypadával.

Článek 7

Nakládání se stavebním odpadem

Stavební odpad lze použít, předat či zlikvidovat zákonem stanoveným způsobem.[1])

Článek 8

Zrušovací ustanovení

Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 3/2001, o nakládání s komunálními odpady a systém nakládání se stavebními odpady, ze dne 29.11.2001.

Článek 9

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyhlášení.

..................................................

..................................................

Mgr. Karel Krejza

místostarosta

Mgr. Ladislav Chlupáč

starosta

Vyvěšeno na úřední desce dne:             ....................... 201...

Sejmuto z úřední desky dne:                  ....................... 201...


Příloha č. 1 obecně závazné vyhlášky č. 3/2013, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města Litoměřice 

 

 

PŘEHLED STANOVIŠŤ KONTEJNERŮ

NA TŘÍDĚNÉ ODPADY (SKLO, PAPÍR A PLASTY)

Poř. č.

Ulice – popis stanoviště

Papír

Sklo bílé

Sklo barevné

Plasty

       1.           

1. ZŠ – Na Valech

1

0

0

1

       2.           

3. ZŠ – Boženy Němcové

1

0

0

1

       3.           

8. ZŠ – Ladova

0

0

1

1

       4.           

A. Muchy – č.p. 4 - roh stání SKO[2])

1

0

0

1

       5.           

A. Muchy – křižovatka U statku

1

0

1

1

       6.           

A. Muchy – roh Ladova

1

0

1

1

       7.           

A. Muchy – u stánku

3

0

1

1

       8.           

A. Muchy – uprostřed ulice

0

0

0

1

       9.           

A. Muchy – naproti č.p. 18

2

1

0

1

     10.         

Alšova – parkoviště (klec na kontejnery)

1

0

0

1

     11.         

Alšova – parkoviště (křižovatka Hrubínova)

1

0

0

1

     12.         

Alšova – u MŠ

0

0

0

1

     13.         

Ankertova – u trafostanice

1

1

1

1

     14.         

Baarova – uprostřed ulice (vedle klece)

1

0

1

2

     15.         

Bojská – panelové domy (stání SKO)

0

0

0

1

     16.         

Broskvová – uprostřed

1

0

0

1

     17.         

České armády – křižovatka Stránského

2

0

2

3

     18.         

České armády – stání SKO u č.p. 95/18

0

0

0

1

     19.         

Dalimilova – křižovatka Samo Tomáška

1

1

1

2

     20.         

Dlouhá 6 – Integrovaná střední škola

1

1

0

1

     21.         

Dlouhá – u hodin (podzemní kontejnery)

1

0

1

1

     22.         

Družstevní – před odbočkou do Mládežnické

1

0

0

2

     23.         

Družstevní – u plakátovacího sloupu

3

0

1

3

     24.         

Družstevní – uvnitř sídliště

1

0

1

1

     25.         

Dukelská – dolní stání SKO vpravo

1

0

1

1

     26.         

Dukelská – dolní stání SKO vlevo

0

1

0

1

     27.         

Dukelská – prostřední stání SKO vpravo

1

0

1

1

     28.         

Dukelská – horní stání SKO vlevo

1

1

0

1

     29.         

Dukelská – horní stání SKO vpravo

1

0

1

1

     30.         

Eliášova – u zdi

1

0

1

2

     31.         

Gotický hrad – centrum cestovního ruchu

1

0

1

1

     32.         

Havlíčkova – křižovatka Nezvalova

2

0

2

2

     33.         

Havlíčkova – 7. ZŠ

1

0

0

1

     34.         

Heydukova – 2. panelák (z ul. Plešivecká)

1

1

1

1

     35.         

Heydukova – 3. panelák (z ul. Plešivecká)

1

0

0

1

     36.         

Heydukova – křižovatka Seifertova (parkoviště)

2

1

1

2

     37.         

Hotel LABE

1

0

1

1

     38.         

Hrubínova – horní stání SKO

1

0

1

0

     39.         

Hrubínova – pod ořechem

0

0

0

1

     40.         

Hrubínova – spodní stání SKO

1

0

0

1

     41.         

Husova – nad závorami (plakátovací sloup)

1

0

1

2

     42.         

Husova – nákl. nádraží

2

0

1

2

     43.         

Husova – u Katastrálního úřadu

1

0

0

1

     44.         

Jarošova – u garáží

2

0

0

1

     45.         

Jiřího z Poděbrad – u domu č.p. 31

1

1

1

1

     46.         

Jiřího z Poděbrad – u stání SKO

1

0

1

1

     47.         

Kardinála Trochty – uprostřed ulice

1

0

0

1

     48.         

Kardinála Trochty – křižovatka V Zahradách

1

0

0

1

     49.         

Karla IV – u pavilonu Zahrada Čech

2

1

1

2

     50.         

Kaštanová – křižovatka Ořechová (u zdi)

1

0

1

1

     51.         

Kaštanová – na konci (u č.p. 544)

1

0

0

1

     52.         

Klášterní – stání SKO u domu č.p. 89/3

1

0

0

1

     53.         

Kosmonautů č.p. 1 – stání SKO

1

0

0

0

     54.         

Kosmonautů č.p. 8 – stání SKO

1

1

1

2

     55.         

Kubínova – stání SKO u potoka (horní)

1

0

0

1

     56.         

Kubínova – u lávky u č.p. 440/1

2

0

1

2

     57.         

Kubínova – u plakátovacího sloupu

1

0

1

1

     58.         

Kubínova – velké stání SKO u č.p. 12

1

0

1

1

     59.         

Kubínova – naproti č.p. 6

1

0

0

1

     60.         

Ladova – u redukční stanice

1

0

1

1

     61.         

Liberecká – křižovatka s Palackého

1

0

1

1

     62.         

Liberecká – u horního nádraží (Teplická)

3

1

1

5

     63.         

Liberecká – Gymnázium

1

0

0

1

     64.         

Lidická 148/4

1

0

0

1

     65.         

Lidická 52/1

1

0

0

1

     66.         

Liškova – křižovatka s E. Krásnohorské

1

0

1

2

     67.         

Liškova – u Severky

1

0

0

1

     68.         

Liškova – u kotelny (křižovatka Odboje)

1

1

1

1

     69.         

Liškova – pod svahem u Raab-Karcher

1

1

1

1

     70.         

Liškova – u domů č.p. 60, 62

1

0

1

1

     71.         

Lodní náměstí

1

0

1

1

     72.         

Macharova cesta – křižovatka Brožíkova

1

1

1

2

     73.         

Marie Majerové – křižovatka Revoluční (u Alberta)

2

0

2

2

     74.         

Mentaurov – JUNÁK

1

0

1

1

     75.         

Meruňková – u sloupu

1

0

1

1

     76.         

Městský úřad – Mírové náměstí (ve dvoře)

1

0

0

1

     77.         

Městský úřad – Pekařská (ve dvoře)

1

0

0

1

     78.         

Michalovická – u pohřební služby

1

0

0

1

     79.         

Miřejovická – před č.p. 27

1

0

0

1

     80.         

Mírové náměstí 21/13

1

0

0

1

     81.         

Mládežnická

1

0

1

1

     82.         

Mostecká – u kostela

3

0

1

1

     83.         

Mrázova – nad SPARTOU

1

1

1

1

     84.         

Na Mýtě

1

0

1

1

     85.         

Na Vinici

1

0

1

2

     86.         

Na Vinici – Jiříkovy kasárny

1

0

1

4

     87.         

Na Výsluní – uprostřed ulice

0

0

0

1

     88.         

Nerudova – u bývalé Osevy

1

0

0

1

     89.         

Nezvalova – stání SKO horní

1

0

0

1

     90.         

Nezvalova – stání SKO prostřední

1

0

0

2

     91.         

Novobranská 159/2

1

0

0

1

     92.         

Odboje – křižovatka s Dobrovského

2

1

1

4

     93.         

Okružní – bytový dům č.p. 295

1

0

0

1

     94.         

Ořechová – křižovatka Meruňková

1

0

0

1

     95.         

Ostrov – u tenisových kurtů

0

0

0

1

     96.         

Palachova – křižovatka Šaldova

3

0

1

3

     97.         

Palachova – křižovatka Turgeněvova

1

0

0

1

     98.         

Parkoviště Na Valech – u Telecomu

0

0

0

1

     99.         

Parkoviště Na Valech – u záchodků

1

0

0

1

   100.       

Parkoviště Na Valech – naproti internátu

2

1

1

2

   101.       

Penzion pro seniory

1

0

1

1

   102.       

Platanová – stání SKO dole

1

0

0

1

   103.       

Platanová – stání SKO uprostřed

1

0

0

1

   104.       

Platanová – stání SKO nahoře

1

0

1

1

   105.       

Plešivecká – křižovatka Heydukova

1

0

0

2

   106.       

Plešivecká – u MŠ

1

0

0

2

   107.       

Plešivecká – u trafostanice

2

1

1

2

   108.       

Plešivecká – naproti veterinární klinice

1

0

0

1

   109.       

Pobřežní – most do Zahradnické

0

0

0

1

   110.       

Pod Březinovou cestou – u garáží

1

0

1

1

   111.       

Pod vinicí – u dět. hřiště (vedle garáží)

2

0

1

2

   112.       

Pokratická – hostinec u Kapličky

1

0

1

2

   113.       

Pokratická – nahoře u Krebsu

2

1

1

2

   114.       

Pokratická – naproti lékárně

1

1

1

1

   115.       

Pokratická – naproti tržnici

0

0

0

1

   116.       

Propojení Švermova – Stránského (u stání SKO)

1

0

0

1

   117.       

Raisova – uprostřed

1

0

1

2

   118.       

Revoluční – křižovatka Havlíčkova

2

0

1

1

   119.       

Revoluční – stání SKO u domu č.p. 19

1

0

0

1

   120.       

Revoluční – stání SKO horní

1

0

1

1

   121.       

Revoluční – u pekárny

1

0

0

1

   122.       

Revoluční spojnice M. Majerové – u školky

1

0

0

0

   123.       

Revoluční spojnice M. Majerové – stání SKO

0

0

1

1

   124.       

Rooseveltova – (před večerkou)

2

0

1

2

   125.       

Rooseveltova – křižovatka Sládkova

1

0

0

1

   126.       

Růžovka – uprostřed ulice

1

0

1

2

   127.       

Sadová – u hřiště

1

0

1

1

   128.       

Seifertova – u OSSZ

1

0

1

1

   129.       

Smetanova – dolní stání SKO

1

1

0

1

   130.       

Smetanova – horní stání SKO

1

0

1

1

   131.       

Sokolovská – pod schody

1

0

1

1

   132.       

Sokolská – u zkratky ke hřišti

1

0

1

1

   133.       

Sovova – Palachova kino MÁJ

2

1

0

2

   134.       

Speciální škola Dalimilova

0

0

0

1

   135.       

Stavbařů

1

0

1

1

   136.       

Stránského – č.p. 35 stání SKO

1

0

1

2

   137.       

Stránského – odbočka do Družstevní

0

0

0

1

   138.       

Stránského – proti Šroubku

1

0

1

1

   139.       

Svojsíkova – vzadu u parku (za jídelnou)

1

1

1

1

   140.       

Šaldova – u dětského hříště

1

0

1

1

   141.       

Škroupova – u stání SKO (naproti č.p. 11)

1

0

1

1

   142.       

Škroupova – před rohem s Bojskou (naproti č.p. 19)

1

0

0

1

   143.       

Štursova – u trafostanice (Kosmonautů)

0

0

0

2

   144.       

Švermova – pečovatelský dům

1

0

0

1

   145.       

Švermova – křižovatka s Mrázovou

1

0

1

1

   146.       

Švermova – u SPARTY

0

0

0

1

   147.       

Teplická – u závor

1

0

1

1

   148.       

Teplická u závor II. – naproti bazaru hol. nábytku

1

0

1

1

   149.       

Tolstého

1

0

1

2

   150.       

Topolčianská – parkoviště proti 6.ZŠ

1

1

1

1

   151.       

Topolčianská – u dopraváku

1

0

1

1

   152.       

Třebízského – u trafostanice

1

0

1

1

   153.       

Turgeněvova – parkoviště u Finančního úřadu

2

0

1

2

   154.       

Tylova 8 – ve dvoře

1

0

0

1

   155.       

U Červeného kostela

2

0

1

2

   156.       

U Kapličky – za zdravotním střediskem

1

0

0

1

   157.       

U Kapličky – č.p. 9 stání SKO

1

0

0

0

   158.       

U Koliby

1

0

1

1

   159.       

U Stadionu – TJ Slavoj

2

1

1

2

   160.       

U Stadionu – 6.ZŠ vedle stání SKO

1

0

0

1

   161.       

Višňová – křižovatka Jahodová

1

0

1

1

   162.       

Vojtěšská – parkoviště za kulturním domem

1

0

1

1

   163.       

Vrchlického – křižovatka U Stadionu

1

0

0

1

   164.       

Werichova – pod točnou

2

0

1

3

   165.       

Zahradnická – Dům seniorů

1

0

0

1

   166.       

Zahradnická – u lípy

0

0

1

1

   167.       

Zimní stadion

0

0

0

1

   168.       

Zelená – u bytového domu č.p. 2212

0

0

0

1

   169.       

Zelená – naproti parkovišti u veterinární kliniky

1

0

1

1

   170.       

Želetice – u skladu železa

1

1

1

2

   171.       

Žernosecká – SVOBA (ve dvoře)

0

0

0

1

   172.       

Žernosecká – SEFA (ve dvoře)

1

0

0

1

   173.       

Žižkova – dopravní hřiště

1

0

0

0

Příloha č. 2 obecně závazné vyhlášky č. 3/2013, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města Litoměřice

   

PŘEHLED STANOVIŠŤ – ZASTÁVEK SVOZOVÉ SPOLEČNOSTI 

K PŘEVZETÍ NEBEZPEČNÝCH SLOŽEK KOMUNÁLNÍHO ODPADU

§          křižovatka ulic Alšova a Růžovka

§          parkoviště v ulici U Stadionu

§          ul. Topolčianská – u dopravního inspektorátu

§          křižovatka ulic Dykova a Purkyňova

§          ul. Smetanova – u garáží

§          ul. U Kapličky – u prodejny potravin

§          ul. Pokratická – u Družby

§          ul. Seifertova – parkoviště u bytového domu č.p. 1876/20

§          u Luny

§          ul. Mrázova – u zimního stadionu

§          ul. U Katovny – před lékárnou

§          křižovatka ulic Palachova a Křižíkova

§          ul. Na Valech – parkoviště u soudu

§          ul. Jezuitská – za kostelem


Příloha č. 3 obecně závazné vyhlášky č. 3/2013, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města Litoměřice

PŘEHLED STANOVIŠŤ STACIONÁRNÍCH KONTEJNERŮ

NA DROBNÝ ELEKTROODPAD

§          ul. Bojská

§          ul. Marie Majerové – u Alberta

§          ul. Marie Pomocné – u Penny marketu

§          ul. Na Kocandě – u odbočky do ulice Na Vinici

§          ul. Stránského – u autobusové zastávky

§          ul. U Stadionu – u ZŠ


Příloha č. 4 obecně závazné vyhlášky č. 3/2013, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města Litoměřice

PŘEHLED STANOVIŠŤ SPECIÁLNÍCH KONTEJNERŮ

NA ODĚVY A TEXTIL

§          ul. Bojská

§          ul. Marie Majerové – u Alberta (2 ks)

§          ul. Marie Pomocné – naproti Penny marketu

§          ul. Nerudova – roh ulice Nerudova a Sokolovská

§          ul. Stránského – u autobusové zastávky

§          ul. U Stadionu – u ZŠ

§          ul. Vojtěšská – parkoviště za kulturním domem

§          ul. Želetická – u Intersparu


[1]) Vytříděný inertní odpad lze odkládat např. do recyklačního zařízení v Třebouticích provozovaného Technickými službami města Litoměřice, a to za úplatu. Její výše je stanovena ceníkem vyvěšeným v recyklačním zařízení a uveřejněným na webových stránkách Technických služeb města Litoměřice  http://www.tsmlt.cz/.

[2]) Stání SKO = stanoviště sběrných nádob na směsný komunální odpad

NAHORU