Vyhláška č. 2/2012 - o zákazu požívání alkoholu - změna

M Ě S T O     L I T O M Ě Ř I C E

Obecně závazná vyhláška

č. 2/2012,

kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 4/2010

o zákazu požívání alkoholických nápojů na některých veřejných prostranstvích

Zastupitelstvo města Litoměřice se na svém zasedání dne 23.8.2012 usneslo vydat na základě § 10 písm. a) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):

Čl. 1

Podle čl. 2 odst. 1 obecně závazné vyhlášky č. 4/2010 jsou veřejná prostranství, na kterých je zakázána konzumace alkoholických nápojů, stanovena v příloze č. 1, která je nedílnou součástí této obecně závazné vyhlášky.

Příloha č. 1 se mění takto: 

text ,,park U Hvězdárny“ se nahrazuje textem ,,park Václava Havla“

Čl. 2

Ostatní ustanovení vyhlášky č. 4/2010 zůstávají nezměněna.

Čl. 3

Účinnost

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti 15. dnem po dni vyhlášení.

……………………………….

……………………………….

Mgr. Karel Krejza

1. místostarosta

Mgr. Ladislav Chlupáč

starosta

Vyvěšeno na úřední desce dne:      30.8.2012

Sejmuto z úřední desky dne:  17.9.2012

NAHORU