Vyhláška č.14/2011 - o zákazu požívání alkoholu

M Ě S T O     L I T O M Ě Ř I C E

Obecně závazná vyhláška

č. 14/2011,

kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 4/2010

o zákazu požívání alkoholických nápojů na některých veřejných prostranstvích

Zastupitelstvo města Litoměřice se na svém zasedání dne 4.8.2011 usneslo vydat na základě § 10 písm. a) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):

Čl. 1

Podle čl. 2 odst. 1 obecně závazné vyhlášky č. 4/2010 jsou veřejná prostranství, na kterých je zakázána konzumace alkoholických nápojů, stanovena v příloze č. 1 a 2, které jsou nedílnou součástí této obecně závazné vyhlášky.

Příloha č. 1 se doplňuje o tato veřejná prostranství:

-          parkoviště „U Hvězdárny“

-          křižovatka ulic Jarošova, Michalská, Dómská a Pekařská

-          křižovatka ulic Alfonse Muchy a Janáčkova

-          přístupový chodník (schodiště) na Mostnou horu a přilehlá odpočívadla, vedoucí ulicí Sokolovskou, od křižovatky s ulicí Macharovou až k restauraci „Na Mostné hoře“

-          okolí nákupního střediska „Luna“ vymezené ulicemi Stránského, Mládežnická a železniční tratí.

Příloha č. 2 se zrušuje.

Čl. 2

Ostatní ustanovení vyhlášky č. 4/2010 zůstávají nezměněna.

Čl. 3

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.9.2011.

……………………………….

……………………………….

Mgr. Karel Krejza

1. místostarosta

Mgr. Ladislav Chlupáč

starosta

Vyvěšeno na úřední desce dne:                                    2011

Sejmuto z úřední desky dne:                                      2011

NAHORU