Vyhláška č.13/2011 - o místním poplatku za odpady

 

M Ě S T O    L I T O M Ě Ř I C E

Obecně závazná vyhláška č. 13/2011,

o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

                       

Zastupitelstvo města Litoměřice se na svém zasedání dne 4.8.2011 usneslo vydat na základě § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o místních poplatcích“), a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):

Čl. 1

Úvodní ustanovení

1)       Město Litoměřice touto vyhláškou zavádí místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (dále jen „poplatek“).[1]), [2])

2)       Řízení o poplatku vykonává Městský úřad Litoměřice – ekonomický odbor (dále jen „správce poplatku“).[3])

Čl. 2

Poplatník

Poplatek platí:

a)       fyzická osoba, která má v obci trvalý pobyt,[4])

b)       fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou nebo sloužící k individuální rekreaci, ve které není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba.[5])

Čl. 3

Ohlašovací povinnost

1)       Poplatník je povinen správci poplatku ohlásit[6]) vznik poplatkové povinnosti do 15 dnů, ode dne vzniku poplatkové povinnosti. Ve stejné lhůtě ohlašuje vznik nároku na osvobození.

2)       Obsah ohlášení upravuje zákon o místních poplatcích.[7])

3)       Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je poplatník nebo plátce povinen tuto změnu oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala.[8] 

Čl. 4

Sazba poplatku

1)       Sazba poplatku pro poplatníka podle čl. 2 činí 498,- Kč za kalendářní rok a je tvořena:

a)       z částky 248,- Kč a

b)       z částky 250,- Kč stanovené na základě skutečných nákladů města předchozího roku na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu na osobu.

2)       Rozúčtování skutečných nákladů předchozího roku na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu na osobu je uvedeno v příloze č. 1 této vyhlášky.

3)       V případě změny místa trvalého pobytu nebo změny vlastnictví stavby, která je určena nebo slouží k individuální rekreaci v průběhu kalendářního roku, se uhradí poplatek v poměrné výši, která odpovídá počtu kalendářních měsíců pobytu nebo vlastnictví stavby v příslušném kalendářním roce. Dojde-li ke změně v průběhu kalendářního měsíce, je pro stanovení počtu měsíců rozhodný stav na konci tohoto měsíce.[9])

Čl. 5

Splatnost poplatku

1)       Poplatek pro poplatníka podle čl. 2 této vyhlášky je splatný[10]) do 31. 10. příslušného kalendářního roku.

2)       Vznikne-li poplatková povinnost po 15. 10. příslušného kalendářního roku, je příslušná část poplatku splatná nejpozději do 31. 12. příslušného kalendářního roku.

Čl. 6

Osvobození

1)       Od poplatku na dobu trvání důvodu osvobození se osvobozují poplatníci:

a)       za první měsíc, ve kterém jim vznikla poplatková povinnost,

b)       uvedení v čl. 2 písm. b) vyhlášky v případě souběhu s poplatkem dle čl. 2 písm. a) vyhlášky; v takovém případě poplatník platí pouze poplatek dle čl. 2 písm. a) vyhlášky,

c)       zdržující se více než 6 po sobě jdoucích měsíců mimo území České republiky, a to z důvodu studia v zahraničí (dokládá se např. potvrzením tuzemské nebo zahraniční školy),

d)       zdržující se více než 6 po sobě jdoucích měsíců mimo území České republiky, a to z důvodu pracovního pobytu v zahraničí (dokládá se např. potvrzením tuzemského nebo zahraničního zaměstnavatele),

e)       studenti studující mimo území města (dokládá se např. potvrzením o studiu), kteří jsou po dobu studia ubytováni mimo území města, a to nejvýše po dobu 10 měsíců v kalendářním roce, pokud zároveň předloží potvrzení o placení úhrady za odpad v rámci ubytování (např. dle smlouvy o ubytování) nebo úhrady za provoz systému nakládání s komunálním odpadem[11]),

f)        po dobu ubytování v zařízení, jehož provozovatel plní povinnosti původce odpadů podobným odpadům komunálním,[12])

g)       umístění ve vazbě nebo ve výkonu trestu odnětí svobody (dokládá se např. usnesením soudu nebo  potvrzením Vězeňské služby České republiky o výkonu vazby nebo výkonu trestu odnětí svobody),

h)       pobývající mimo území města v diagnostickém ústavu, dětském domově, dětském domově se školou a výchovném ústavu, kojeneckém ústavu, psychiatrické léčebně, v léčebně dlouhodobě nemocných nebo v domově pro osoby se zdravotním postižením, v domově pro seniory nebo v jiných sociálních, zdravotnických nebo charitativních zařízeních (dokládá se např. potvrzením zařízení o tomto pobytu).

2)       Další podmínkou pro vznik nebo trvání nároku na osvobození od poplatku je neexistence pohledávky Města Litoměřice po lhůtě splatnosti vůči poplatníkovi. Výjimkou je pouze existence takové pohledávky po lhůtě splatnosti, jejíž plnění bylo následně dohodnuto ve splátkách, dodatečně povoleno ve splátkách, nebo bylo rozhodnuto o rozložení na splátky[13]a poplatník tyto splátky řádně platí.

3)       Podmínkou pro vznik nároku na osvobození v poplatkovém období, kdy dojde k naplnění podmínek osvobození dle odst. 1 a 2, je splnění ohlašovací povinnosti nejpozději do 10. 1. kalendářního roku bezprostředně následujícího po roce, za který se osvobození uplatňuje; u důvodů osvobození dle odst. 1 písm. c) a d) však nejpozději do 15 dnů od naplnění doby nutné pro vznik osvobození, pokud k tomuto naplnění dojde až po 31. 12. kalendářního roku.[14])

Čl. 7

Závěrečná ustanovení

1)       Nebudou-li poplatky zaplaceny poplatníkem včas nebo ve správné výši, vyměří mu správce poplatku poplatek platebním výměrem nebo hromadným předpisným seznamem.[15])

2)       Včas nezaplacené poplatky nebo část těchto poplatků může správce poplatku zvýšit až na trojnásobek; toto zvýšení je příslušenstvím poplatku.[16])

3)       Pořádková pokuta je upravena zákonem.[17])

4)       Lhůty jsou upraveny zákonem.[18])

5)       Jednací jazyk je upraven zákonem.[19])

6)       Přeplatek poplatku je upraven zákonem.[20])

7)       Osvobození vzniklá před účinností této vyhlášky trvají.

Čl. 8

Zrušovací ustanovení

Zrušují se obecně závazné vyhlášky:

a)      č. 8/2010, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, ze dne 16. 12. 2010,

b)      č. 6/2011, kterou se mění vyhláška č. 8/2010, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, ze dne 5. 5. 2011.

Čl. 9

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dne 1.9.2011.

...................................

..........................................

Mgr. Karel Krejza

1. místostarosta

Mgr. Ladislav Chlupáč

starosta

                 

Vyvěšeno na úřední desce dne:              2011

Sejmuto z úřední desky dne:                  2011


Příloha obecně závazné vyhlášky č. 13/2011, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Rozúčtování skutečných nákladů předchozího roku na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu na osobu:

a)       skutečné náklady roku 2010 na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu činily  12 599 726, - Kč;

b)       počet osob (poplatníků) 23 806 (osob s trvalým pobytem na území města + počet staveb určených nebo sloužících k individuální rekreaci, ve kterých není přihlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba);

c)       rozúčtování nákladů: 12 599 726,- Kč / 23 806 osob  =  529,- Kč/osobu.


[1]) § 1 písm. h) a § 10b zákona o místních poplatcích

[2]) tento systém je stanovený obecně závaznou vyhláškou č. 3/2001, o nakládání s komunálními odpady a systém nakládání se stavebními odpady, ze dne 29. 11. 2001

[3]) § 14 odst. 3 zákona o místních poplatcích, v řízení o poplatku se postupuje zejména podle zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád

[4]) za domácnost může být poplatek odváděn společným zástupcem, za rodinný nebo bytový dům vlastníkem nebo správcem; tyto osoby jsou povinny obci oznámit jména a data narození osob, za které poplatek odvádějí.

[5]) má-li k této stavbě vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu.

[6]) § 71 odst. 1 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád („Podání lze učinit písemně, ústně do protokolu nebo datovou zprávou, která je opatřena uznávaným elektronickým podpisem, nebo která je odeslána prostřednictvím datové schránky.“)

[7])  § 14a odst. 1 zákona o místních poplatcích:

a) jméno, popřípadě jména, a příjmení nebo název nebo obchodní firmu, obecný identifikátor, byl-li přidělen, místo pobytu nebo sídlo, místo podnikání, popřípadě další adresu pro doručování; právnická osoba uvede též osoby, které jsou jejím jménem oprávněny jednat v poplatkových věcech,

b) čísla všech svých účtů u poskytovatelů platebních služeb, včetně poskytovatelů těchto služeb v zahraničí, užívaných v souvislosti s podnikatelskou činností, v případě, že předmět poplatku souvisí s podnikatelskou činností poplatníka nebo plátce,

c) údaje rozhodné pro stanovení výše poplatkové povinnosti (např. číslo popisné nebo evidenční stavby, která slouží nebo je určena k indviduální rekreaci, není-li taková stavba označena, pak parcelní číslo pozemku, na němž je stavba umístěna).

[8]) § 14a odst. 3 zákona o místních poplatcích; ve stejné lhůtě poplatník ohlašuje zánik poplatkové povinnosti

[9]) § 10b odst. 4 zákona o místních poplatcích

[10]) § 163 odst. 3 daňového řádu

[11]) smluvní úhrada dle § 17 odst. 5 nebo poplatek za komunální odpad dle § 17a zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpadech“)

[12]) § 4 odst. 1 písm. c) zákona o odpadech

[13]) např. Občanský zákoník, § 111 z. č. 500/2004, správní řád, ve znění pozdějších předpisů, § 156 daňového řádu

[14]) např. poplatník opustí ČR za účelem studia 1.10., podmínku 6 měsíců naplní tedy až 1.4. následujího roku, tudíž podmínkou pro přiznání osvobození je splnění ohlašovací povinnosti do 15 dnů od 1.4. takového následujícího roku

[15]) § 11 odst. 1 zákona o místních poplatcích

[16]) § 11 odst. 3 zákona o místních poplatcích

[17]) např. § 247 odst. 2 daňového řádu: „Pořádkovou pokutu do 50 000 Kč může správce daně uložit tomu, kdo závažně ztěžuje nebo maří správu daní tím, že bez dostatečné omluvy nevyhoví ve stanovené lhůtě výzvě ke splnění procesní povinnosti nepeněžité povahy, která mu byla stanovena zákonem nebo správcem daně, nestanoví-li zákon jiný důsledek.“

[18]) např. § 148 a § 160 daňového řádu

[19]) např. § 76 odst. 1 a 2 daňového řádu: “Při správě daní se jedná a písemnosti se vyhotovují v českém jazyce. Písemnosti vyhotovené v jiném než českém jazyce musí být předloženy v originálním znění, a současně v překladu do jazyka českého, pokud správce daně neprohlásí, že takový překlad nevyžaduje nebo že požaduje úředně ověřený překlad; takové prohlášení může správce daně učinit na své úřední desce i pro neurčitý počet písemností v budoucnu.“

[20]) zejména § 154 a § 155 daňového řádu

NAHORU