Vyhláška č.11/2011 - o místním poplatku ze vstupného

M Ě S T O     L I T O M Ě Ř I C E

Obecně závazná vyhláška č. 11/2011,

o místním poplatku ze vstupného

Zastupitelstvo města Litoměřice se na svém zasedání dne 4.8.2011 usneslo vydat na základě § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o místních poplatcích“), a v souladu s ustanovením § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):

Čl. 1

Úvodní ustanovení

1)       Město Litoměřice touto vyhláškou zavádí místní poplatek ze vstupného (dále jen „poplatek“).[1])

2)       Řízení o poplatku vykonává Městský úřad Litoměřice – ekonomický odbor (dále jen „správce poplatku“).[2])

Čl. 2

Předmět poplatku

Poplatek se pro účely této vyhlášky vybírá ze vstupného na prodejní nebo reklamní akce, sníženého o daň z přidané hodnoty, je-li v ceně vstupného obsažena. Vstupným se rozumí peněžitá částka, kterou účastník akce zaplatí za to, že se jí může zúčastnit.

Čl. 3

Poplatník

Poplatníkem je fyzická nebo právnická osoba, která akci pořádá.

Čl. 4

Ohlašovací povinnost

1)       Poplatník je povinen ohlásit[3]správci poplatku druh akce, datum, hodinu a místo konání a výši vstupného nejpozději 7 dnů před konáním akce. Pokud tento den připadne na sobotu, neděli nebo státem uznaný svátek, nebo není možné povinnost splnit z jiného závažného důvodu, je poplatník povinen splnit ohlašovací povinnost nejblíže následující pracovní den.

2)       Obsah ohlášení upravuje zákon o místních poplatcích.[4])

3)       Poplatník je povinen nejpozději do 15 dnů po skončení akce ohlásit správci poplatku celkovou výši vybraného vstupného, sníženou o daň z přidané hodnoty, jestliže byla v ceně vstupného obsažena.

4)       Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je poplatník povinen tuto změnu oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala.[5])

Čl. 5

Sazba poplatku

Sazba z úhrnné částky ze skutečně vybraného vstupného sníženého o daň z přidané hodnoty, je-li v ceně vstupného obsažena, činí 20 %.

Čl. 6

Splatnost poplatku

Poplatek je splatný do 30 dnů ode dne skončení akce.

Čl. 7

Osvobození

Od poplatku jsou osvobozeni:

a)      pořadatelé akcí, jejichž celý výtěžek je určen na charitativní a veřejně prospěšné účely,[6])

b)      město Litoměřice a příspěvkové organizace založené městem Litoměřice.

Čl. 8

Závěrečná ustanovení

1)       Nebude-li poplatek zaplacen poplatníkem včas nebo ve správné výši, vyměří mu správce poplatku poplatek platebním výměrem nebo hromadným předpisným seznamem. [7])

2)       Včas nezaplacené poplatky nebo část těchto poplatků může správce poplatku zvýšit až na trojnásobek; toto zvýšení je příslušenstvím poplatku.[8])

3)       Pořádková pokuta je upravena zákonem.[9])

4)       Lhůty jsou upraveny zákonem.[10])

Čl. 9

Zrušovací ustanovení

Zrušují se obecně závazné vyhlášky:

a)      č. 2/2010, o místním poplatku ze vstupného, ze dne 4. 3. 2010,

b)      č. 4/2011, kterou se mění vyhláška č. 2/2010, o místním poplatku ze vstupného, ze dne 5. 5. 2011.

Čl. 10

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dne 1.9.2011.

……………………………….

……………………………….

Mgr. Karel Krejza

1. místostarosta

Mgr. Ladislav Chlupáč

starosta

Vyvěšeno na úřední desce dne:                     2011

Sejmuto z úřední desky dne:                                    2011


[1]) § 1 písm. d) a § 6 zákona o místních poplatcích

[2]) § 14 odst. 3 zákona o místních poplatcích

[3]) § 71 odst. 1 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řádu (dále jen „daňový řád“) – „Podání lze učinit písemně, ústně do protokolu nebo datovou zprávou, která je opatřena uznávaným elektronickým podpisem, nebo která je odeslána prostřednictvím datové schránky.“

[4]) § 14a odst. 1 a 2 zákona o místních poplatcích:

„V ohlášení poplatník nebo plátce uvede

a) jméno, popřípadě jména, a příjmení nebo název nebo obchodní firmu, obecný identifikátor, byl-li přidělen, místo pobytu nebo sídlo, místo podnikání, popřípadě další adresu pro doručování; právnická osoba uvede též osoby, které jsou jejím jménem oprávněny jednat v poplatkových věcech,

b) čísla všech svých účtů u poskytovatelů platebních služeb, včetně poskytovatelů těchto služeb v zahraničí, užívaných v souvislosti s podnikatelskou činností, v případě, že předmět poplatku souvisí s podnikatelskou činností poplatníka nebo plátce,

c) údaje rozhodné pro stanovení výše poplatkové povinnosti (např. důvody osvobození).

Poplatník nebo plátce, který nemá sídlo nebo bydliště na území členského státu Evropské unie, jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské konfederace, uvede kromě údajů požadovaných výše i adresu svého zmocněnce v tuzemsku pro doručování.“

[5]) § 14a odst. 3 zákona o místních poplatcích

[6]) § 6 odst. 1 poslední věta zákona o místních poplatcích

[7]) § 11 odst. 1 zákona o místních poplatcích

[8]) § 11 odst. 3 zákona o místních poplatcích

[9]) např. § 247 odst. 2 daňového řádu: „Pořádkovou pokutu do 50 000 Kč může správce daně uložit tomu, kdo závažně ztěžuje nebo maří správu daní tím, že bez dostatečné omluvy nevyhoví ve stanovené lhůtě výzvě ke splnění procesní povinnosti nepeněžité povahy, která mu byla stanovena zákonem nebo správcem daně, nestanoví-li zákon jiný důsledek.“

[10]) např. § 148 a § 160 daňového řádu

NAHORU