Vyhláška č. 08/2011 - o zákazu požívání alkoholu

M Ě S T O     L I T O M Ě Ř I C E

Obecně závazná vyhláška

č. 8/2011,

kterou se doplňuje vyhláška č. 4/2010

o zákazu požívání alkoholických nápojů na některých veřejných prostranstvích

Zastupitelstvo města Litoměřice se na svém zasedání dne 5.5.2011 usneslo vydat na základě § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o místních poplatcích“), a v souladu s ustanovením § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):

Čl. 1

Podle čl. 2 odst. 1 obecně závazné vyhlášky č. 4/2010 jsou veřejná prostranství, na kterých je zakázána konzumace alkoholických nápojů, stanovena v příloze č. 1, která je nedílnou součástí této obecně závazné vyhlášky.

Příloha č. 1 se doplňuje o toto veřejné prostranství:  - ul.Palachova.

Čl. 2

Ostatní ustanovení vyhlášky č. 4/2010 zůstávají nezměněna.

Čl. 3

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.6.2011.

……………………………….

……………………………….

Mgr. Karel Krejza

1. místostarosta

Mgr. Ladislav Chlupáč

starosta

Vyvěšeno na úřední desce dne:      11. 5. 2011

Sejmuto z úřední desky dne:      27. 5. 2011

NAHORU