Vyhláška č.07/2011 - o místním poplatku za provozování VHP

M Ě S T O     L I T O M Ě Ř I C E

Obecně závazná vyhláška

č. 7/2011,

kterou se mění vyhláška č. 7/2010

o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení povolené Ministerstvem financí podle jiného právního předpisu

Zastupitelstvo města Litoměřice se na svém zasedání dne 5.5.2011 usneslo vydat na základě   § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o místních poplatcích“), a v souladu s ustanovením § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):

Čl. 1

Změny vyhlášky

Touto vyhláškou se mění vyhláška č. 7/2010 v uvedených ustanoveních takto:

Čl. 2

Ohlašovací povinnost

1)       Poplatník je povinen ohlásit[1]) správci poplatku uvedení výherního hracího přístroje nebo jiného technického herního zařízení povoleného Ministerstvem financí, do provozu a rovněž ukončení provozu, a to ve lhůtě do 15 dnů od uvedení do provozu (ukončení provozu), a tuto skutečnost u výherního hracího přístroje potvrdit protokolem. V případě plynulé návaznosti dalšího povolení a za podmínky, že provoz výherního hracího přístroje není přerušen, není nutné předkládat protokol o zahájení a ukončení provozu.

2)       Obsah ohlášení upravuje zákon o místních poplatcích.[2])

3)       Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je poplatník povinen tuto změnu oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala.[3])

Čl. 6

Správa poplatku

(2)Nebudou-li poplatky zaplaceny poplatníkem včas nebo ve správné výši, vyměří mu správce poplatku poplatek platebním výměrem nebo hromadným předpisným seznamem.[4])Včas nezaplacené poplatky nebo část těchto poplatků může správce poplatku zvýšit až na trojnásobek; toto zvýšení je příslušenstvím poplatku.[5])

(3) O řízení ve věcech místních poplatků platí zvláštní právní předpis6).

Čl. 2

Ostatní ustanovení vyhlášky č. 7/2010 zůstávají nezměněna.

Čl. 3

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.6.2011.

……………………………….

……………………………….

Mgr. Karel Krejza

1. místostarosta

Mgr. Ladislav Chlupáč

starosta

Vyvěšeno na úřední desce dne:  .................... 2011

Sejmuto z úřední desky dne:                 .................... 2011


[1]) § 71 odst. 1 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „daňový řád“) – „Podání lze učinit písemně, ústně do protokolu nebo datovou zprávou, která je opatřena uznávaným elektronickým podpisem, nebo která je odeslána prostřednictvím datové schránky.“

[2]) § 14a odst. 1 zákona o místních poplatcích -

„V ohlášení poplatník uvede:

a) jméno, popřípadě jména, a příjmení nebo název nebo obchodní firmu, obecný identifikátor, byl-li přidělen, místo pobytu nebo sídlo, místo podnikání, popřípadě další adresu pro doručování; právnická osoba uvede též osoby, které jsou jejím jménem oprávněny jednat v poplatkových věcech,

b) čísla všech svých účtů u poskytovatelů platebních služeb, včetně poskytovatelů těchto služeb v zahraničí, užívaných v souvislosti s podnikatelskou činností, v případě, že předmět poplatku souvisí s podnikatelskou činností poplatníka nebo plátce,

c) údaje rozhodné pro stanovení výše poplatkové povinnosti.“

[3]) § 14a odst. 3 zákona o místních poplatcích

[4]) § 11 odst. 1 zákona o místních poplatcích

[5]) § 11 odst. 3 zákona o místních poplatcích

6) zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád

NAHORU