Úplné znění vyhlášky 7/2010 o místním poplatku za provozovaný VHP nebo jiné technické herní zařízení

MĚSTO LITOMĚŘICE

Obecně závazná vyhláška

č.7/2010

ve znění vyhlášky č. 7/2011

o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení povolené Ministerstvem financí podle jiného právního předpisu

Zastupitelstvo města Litoměřice schválilo na svém zasedání konaném dne 5.8. 2010 v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § l4 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích,  ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen vyhláška):

Článek 1

Úvodní ustanovení

 
(1) Výherní hrací přístroje nebo jiná technická herní zařízení povolená Ministerstvem financí podle jiného právního předpisu1), jejichž provozování je povolené na území města Litoměřice, podléhají místnímu poplatku ve smyslu zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů. Město Litoměřice touto obecně závaznou vyhláškou stanovuje výši poplatku a upravuje další související podmínky.  
 
(2) Poplatku podléhá každý povolený výherní hrací přístroj a nebo jiné technické herní zařízení povolené Ministerstvem financí.  
 
(3) Poplatníkem je právnická osoba, která je provozovatelem výherního hracího přístroje nebo jiného technického herního zařízení povoleného Ministerstvem financí. 
 
 

Článek 2

Ohlašovací povinnost

 

(1) Poplatník je povinen ohlásit2) správci poplatku uvedení výherního hracího přístroje nebo jiného technického herního zařízení povoleného Ministerstvem financí, do provozu a rovněž ukončení provozu, a to ve lhůtě do 15 dnů od uvedení do provozu (ukončení provozu), a tuto skutečnost u výherního hracího přístroje potvrdit protokolem. V případě plynulé návaznosti dalšího povolení a za podmínky, že provoz výherního hracího přístroje není přerušen, není nutné předkládat protokol o zahájení a ukončení provozu.

 

(2) Obsah ohlášení upravuje zákon o místních poplatcích.3)

(3) Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je poplatník povinen tuto změnu oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala.4)

Článek 3

Sazba poplatku

 
(1) Sazba poplatku činí 5.000.- Kč na 3 měsíce. V případě, že výherní hrací přístroj nebo jiné technické zařízení povolené Ministerstvem financí, budou provozovány po dobu kratší než 3 měsíce, bude poplatek vyměřen v poměrné části. Základem pro výpočet je počet kalendářních dnů                   v příslušném roce.
 

Článek 4

Vznik a zánik poplatkové povinnosti
 
(1)     Poplatek se platí ode dne, ve kterém poplatková povinnost vznikla, tj. ode dne vydání povolení k provozování výherního hracího přístroje nebo jiného technického zařízení povoleného Ministerstvem financí. 
 
(2)     Poplatková povinnost zaniká dnem trvalého ukončení provozu výherního hracího přístroje nebo jiného technické zařízení povoleného Ministerstvem financí. 
 
 
Článek 5
Splatnost poplatku
 
(1)     Při povolení provozování výherního hracího přístroje nebo jiného technického zařízení povoleného Ministerstvem financí, na dobu nejdéle 3 měsíců, je poplatek splatný do 15 dnů ode dne zahájení provozu. Pokud provozovatel bude provozovat nepřetržitě na základě dalšího navazujícího povolení tj. aniž by ukončil provoz,  je další poplatek splatný do 15 dnů od data vydání aktuálního  povolení.
 
(2)     Při povolení provozování výherního hracího přístroje nebo jiného technického zařízení povoleného Ministerstvem financí, na dobu 6 měsíců, je poplatek splatný ve dvou splátkách, vždy        k prvnímu dni příslušného tříměsíčního období. 
 
(3)     Při povolení provozování výherního hracího přístroje nebo jiného technického zařízení povoleného Ministerstvem financí, na kalendářní rok nebo více let, je poplatek splatný ve 4 splátkách, vždy k prvnímu dni příslušného čtvrtletí.
 
(4)     Poplatek může být poplatníkem zaplacen jednorázově předem.
 
 
Článek 6
Správa poplatku
 

(1)  Nebudou-li poplatky zaplaceny poplatníkem včas nebo ve správné výši, vyměří mu správce poplatku poplatek platebním výměrem nebo hromadným předpisným seznamem.5) Včas nezaplacené poplatky nebo část těchto poplatků může správce poplatku zvýšit až na trojnásobek; toto zvýšení je příslušenstvím poplatku.6)

(2) O řízení ve věcech místních poplatků platí zvláštní právní předpis7).

 
Článek 7
Přechodná ustanovení
 
(1)                                            Jiná technická zařízení povolená Ministerstvem financí  před nabytím účinnosti této vyhlášky je poplatník povinen písemně ohlásit správci poplatku do 15 dnů od nabytí účinnosti této vyhlášky.
 
(2)                                            Jiná technická zařízení povolená Ministerstvem financí před nabytím účinnosti této vyhlášky, podléhají poplatku ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky.
 
(3)                                            Poplatek za jiná technická zařízení povolená Ministerstvem financí před nabytím účinnosti této vyhlášky, je splatný do 30 dnů ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky.  Ustanovení čl. 5  této vyhlášky se použije přiměřeně.
 
Článek 8
Zrušovací ustanovení
 
Touto vyhláškou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 5/2008 o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj.
 
 
Článek 9
 
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.9.2010.
 
 
 

-----------------------------                                                                    -----------------------------

 Mgr. Ladislav Chlupáč                                                                               Jiří Landa

starosta Města Litoměřice                                                           místostarosta Města Litoměřice

Vyvěšeno na úřední desce dne: 11.8.2010

Sejmuto z úřední desky dne: 27.8.2010


1) zákon  č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, v platném znění

2) § 71 odst. 1 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „daňový řád“) – „Podání lze učinit písemně, ústně do protokolu nebo datovou zprávou, která je opatřena uznávaným elektronickým podpisem, nebo která je odeslána prostřednictvím datové schránky.“

3) § 14a odst. 1 zákona o místních poplatcích -

„V ohlášení poplatník uvede:

a) jméno, popřípadě jména, a příjmení nebo název nebo obchodní firmu, obecný identifikátor, byl-li přidělen, místo pobytu nebo sídlo, místo podnikání, popřípadě další adresu pro doručování; právnická osoba uvede též osoby, které jsou jejím jménem oprávněny jednat v poplatkových věcech,

b) čísla všech svých účtů u poskytovatelů platebních služeb, včetně poskytovatelů těchto služeb v zahraničí, užívaných v souvislosti s podnikatelskou činností, v případě, že předmět poplatku souvisí s podnikatelskou činností poplatníka nebo plátce,

c) údaje rozhodné pro stanovení výše poplatkové povinnosti.“

4)  § 14a odst. 3 zákona o místních poplatcích

5)  § 11 odst. 1 zákona o místních poplatcích

6) § 11 odst. 3 zákona o místních poplatcích

7)  zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád

 

 

 
NAHORU