Vyhláška č.7/2010 - o místním poplatku za provozovaný VHP nebo jiné technické herní zařízení

MĚSTO LITOMĚŘICE

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA

č. 7/2010

o místním poplatku za provozovaný výherní  hrací  přístroj  nebo jiné technické herní zařízení povolené Ministerstvem financí podle jiného právního předpisu

Zastupitelstvo města Litoměřice se na zasedání konaném dne 5.8. 2010 usnesením č.III./1 usneslo vydat na základě § l4 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen vyhláška):

Článek 1

Úvodní ustanovení

 
(1) Výherní hrací přístroje nebo jiná technická herní zařízení povolená Ministerstvem financí podle jiného právního předpisu[1], jejichž provozování je povolené na území města Litoměřice, podléhají místnímu poplatku ve smyslu ust. § 1 písm. g) zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,poplatek“). Město Litoměřice touto obecně závaznou vyhláškou stanovuje výši poplatku a upravuje další související podmínky.  
 
(2) Poplatku podléhá každý povolený a provozovaný výherní hrací přístroj a nebo jiné technické herní zařízení povolené Ministerstvem financí.  
 
(3) Poplatníkem je právnická osoba, která je provozovatelem výherního hracího přístroje nebo jiného technického herního zařízení povoleného Ministerstvem financí. 
 

Článek 2

Ohlašovací povinnost

 

 (1) Poplatník je povinen ohlásit2) správci poplatku uvedení výherního hracího přístroje nebo jiného technického herního zařízení povoleného Ministerstvem financí, do provozu a rovněž ukončení provozu, a to ve lhůtě do 5-ti kalendářních  dnů od uvedení do provozu (ukončení provozu), a tuto skutečnost u výherního hracího přístroje potvrdit protokolem.

V případě plynulé návaznosti dalšího povolení a za podmínky, že provoz výherního hracího přístroje není přerušen, není nutné předkládat protokol o zahájení a ukončení provozu.

(2) Při plnění ohlašovací povinnosti je dále poplatník povinen sdělit správci poplatku skutečnosti potřebné pro výběr poplatku, a to:

a)       název právnické osoby (obchodní firmy)

b)       její sídlo a doručovací adresu

c)       identifikační číslo (IČ)

d)       čísla účtů u peněžních ústavů, na nichž jsou soustředěny peněžní prostředky z její podnikatelské činnosti

e)       číslo rozhodnutí o povolení provozování výherního hracího přístroje nebo jiného technického herního zařízení povoleného Ministerstvem financí a datum nabytí jeho právní moci

f)         dobu, na kterou bylo povolení provozování výherního hracího přístroje nebo jiného technického herního zařízení povoleného Ministerstvem financí vydáno

g)       název herny nebo jiné provozovny a její přesnou adresu, kde je výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení povolené Ministerstvem financí provozováno, provozní dobu.

(3) Pop1atník je rovněž povinen ohlásit správci poplatku do 5-ti kalendářních  dnů jakékoliv změny v ohlášených skutečnostech.

 

Článek 3

Sazba poplatku

 
(1) Sazba poplatku činí 5.000.- Kč na 3 měsíce. V případě, že výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení povolené Ministerstvem financí, budou provozovány po dobu kratší než 3 měsíce, platí se poplatek v poměrné výši. 

Článek 4

Vznik a zánik poplatkové povinnosti
 
(1)              Poplatek se platí ode dne, ve kterém poplatková povinnost vznikla, tj. ode dne uvedení výherního hracího přístroje nebo jiného technického herního zařízení povoleného Ministerstvem financí do provozu. 
 
(2)              Poplatková povinnost zaniká dnem ukončení provozu výherního hracího přístroje nebo jiného technického herního zařízení povoleného Ministerstvem financí. 
 
Článek 5
Splatnost poplatku
 
(1)              Poplatek je splatný:
a)       při povolení provozování výherního hracího přístroje na dobu nejdéle 3 měsíců do 15 dnů ode dne zahájení provozu,
b)       při povolení provozování výherního hracího přístroje na dobu 6 měsíců ve dvou splátkách, vždy k prvnímu dni příslušného tříměsíčního období,
c)       při povolení provozování výherního hracího přístroje na celý kalendářní rok nebo více let ve čtyřech splátkách, vždy k prvnímu dni příslušného čtvrtletí,
d)       při provozování jiného technického herního zařízení povoleného Ministerstvem financí vždy k prvnímu dni každého poplatkového období vymezeného v čl. 3 této vyhlášky.
(2) Poplatek může být poplatníkem zaplacen jednorázově.
 
Článek 6
Správa poplatku
 
(1)              Správu tohoto poplatku vykonává městský úřad. 
 
(2)              Nebudou-li poplatky zaplaceny (odvedeny) včas nebo ve správné výši, vyměří příslušný správce (obec) poplatek platebním výměrem. Včas nezaplacené (neodvedené) poplatky nebo jejich nezaplacenou (neodvedenou) část může zvýšit až na trojnásobek. Vyměřené poplatky se zaokrouhlují na celé koruny nahoru.
 
(3)              O řízení ve věcech místních poplatků platí zvláštní předpis2.
 
(4)              Kontrolu právnických osob podléhajících poplatkové povinnosti vykonávají pověření pracovníci Města Litoměřice.
 
Článek 7
Přechodná ustanovení
 
(1)              Jiná technická zařízení povolená Ministerstvem financí uvedená do provozu před nabytím účinnosti této vyhlášky podléhají poplatku ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky.
 
(2)              Ohlašovací povinnost podle čl. 2. odst. 1 této vyhlášky je provozovatel jiného technického herního zařízení povoleného Ministerstvem financí, provozovaného ke dni nabytí účinnosti této vyhlášky povinen splnit do 15 dnů ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky.
 
(3)              Poplatek za jiná technická herní zařízení povolená Ministerstvem financí uvedená              do provozu před nabytím účinnosti této vyhlášky, je splatný do 30 dnů ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky.  
Článek 8
Závěrečná ustanovení
 
Touto vyhláškou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 5/2008 o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj ke dni 1.9.2010.
 
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.9.2010.
 
 
 
 
 
 

-----------------------------                                                                    -----------------------------

 Mgr. Ladislav Chlupáč                                                                               Jiří Landa

starosta Města Litoměřice                                                           místostarosta Města Litoměřice

Vyvěšeno na úřední desce dne: …...2010

Sejmuto z úřední desky dne: ……2010


[1] zákon  č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, v platném znění

2 zákon  č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, v platném znění

NAHORU