Vyhláška č.06/2011 - o místním poplatku za odpady

 

M Ě S T O    L I T O M Ě Ř I C E

Obecně závazná vyhláška

č. 6/2011,

kterou se mění vyhláška č. 8/2010

o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

                              

Zastupitelstvo města Litoměřice se na svém zasedání dne 5.5.2011 usneslo vydat na základě § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o místních poplatcích“), a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):

Čl. 1

Změny vyhlášky

Touto vyhláškou se mění vyhláška č. 8/2010 v uvedených ustanoveních takto:

Čl. 8

Sankce

1)       Nebudou-li poplatky zaplaceny poplatníkem včas nebo ve správné výši, vyměří mu správce poplatku poplatek platebním výměrem nebo hromadným předpisným seznamem.[1])

Čl. 2

Ostatní ustanovení vyhlášky č. 8/2010 zůstávají nezměněna.

Čl. 3

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.6.2011.

...................................

..........................................

Mgr. Karel Krejza

místostarosta

Mgr. Ladislav Chlupáč

starosta

                 

Vyvěšeno na úřední desce dne: .................. 2011

Sejmuto z úřední desky dne:     .................. 2011


[1]) § 11 odst. 1 zákona o místních poplatcích

NAHORU