Vyhláška č.05/2011 - o místním poplatku z ubytov.kapacity

M Ě S T O     L I T O M Ě Ř I C E

Obecně závazná vyhláška

č. 5/2011,

kterou se mění vyhláška č. 4/2009

o místním poplatku z ubytovací kapacity

Zastupitelstvo města Litoměřice se na svém zasedání dne 5.5.2011 usneslo vydat na základě § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o místních poplatcích“), a v souladu s ustanovením § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):

Čl. 1

Změny vyhlášky

Touto vyhláškou se mění vyhláška č. 4/2009 v uvedených ustanoveních takto:

Čl. 5
Ohlašovací povinnost

1)       Ubytovatel je povinen ohlásit[1]) správci poplatku vznik nebo zánik poplatkové povinnosti ve lhůtě do 15 dnů od vzniku nebo zániku poplatkové povinnosti[2]). Současně se vznikem poplatkové povinnosti poplatník ohlásí vznik nároku na osvobození. Vznikne-li nárok na osvobození později, použije se odst. 3.

2)       Obsah ohlášení upravuje zákon o místních poplatcích.[3])

1)       Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je poplatník povinen tuto změnu oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala.[4])

2)       Ubytovatel je povinen vést v písemné podobě evidenční (ubytovací) knihu, do které zapisuje dobu ubytování, jméno, příjmení, adresu místa trvalého pobytu nebo místa trvalého bydliště v zahraničí a číslo občanského průkazu nebo cestovního dokladu fyzické osoby, které ubytování poskytl. Zápisy do evidenční knihy musí být vedeny přehledně a srozumitelně. Tyto zápisy musí být uspořádány postupně z časového hlediska. Evidenční knihu ubytovatel uchovává po dobu 6-ti let od provedení posledního zápisu. Zpracování osobních údajů v evidenční knize se řídí zvláštním právním předpisem[5].

Čl. 6
Navýšení poplatku, sankce

(1)Nebude-li poplatek zaplacen poplatníkem včas nebo ve správné výši, vyměří mu správce poplatku poplatek platebním výměrem nebo hromadným předpisným seznamem.[6])Včas nezaplacené poplatky nebo část těchto poplatků může správce poplatku zvýšit až na trojnásobek; toto zvýšení je příslušenstvím poplatku.[7])

(2)Poplatníkovi, který nesplní ve lhůtě stanovené touto vyhláškou povinnost nepeněžité povahy (například ohlašovací povinnost) nebo povinnost z rozhodnutí (například výzva  ke splnění povinnosti) podle tohoto právního předpisu, může správce poplatku uložit pokutu ve smyslu ustanovení § 247 a 248 zákona č. 280/2009 Sb., daňového řádu.

Čl. 2

Ostatní ustanovení vyhlášky č. 4/2009 zůstávají nezměněna.

Čl. 3

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.6.2011.

……………………………….

……………………………….

Mgr. Karel Krejza

1. místostarosta

Mgr. Ladislav Chlupáč

starosta

Vyvěšeno na úřední desce dne:  .................... 2011

Sejmuto z úřední desky dne:                 .................... 2011


[1]) § 71 odst. 1 daňového řádu – „Podání lze učinit písemně, ústně do protokolu nebo datovou zprávou, která je opatřena uznávaným elektronickým podpisem, nebo která je odeslána prostřednictvím datové schránky.“

[2]) tj. zahájení nebo ukončení činnosti spočívající v poskytování ubytování

[3]) § 14a odst. 1 a 2 zákona o místních poplatcích:

„V ohlášení poplatník nebo plátce uvede

a) jméno, popřípadě jména, a příjmení nebo název nebo obchodní firmu, obecný identifikátor, byl-li přidělen, místo pobytu nebo sídlo, místo podnikání, popřípadě další adresu pro doručování; právnická osoba uvede též osoby, které jsou jejím jménem oprávněny jednat v poplatkových věcech,

b) čísla všech svých účtů u poskytovatelů platebních služeb, včetně poskytovatelů těchto služeb v zahraničí, užívaných v souvislosti s podnikatelskou činností, v případě, že předmět poplatku souvisí s podnikatelskou činností poplatníka nebo plátce,

c) údaje rozhodné pro stanovení výše poplatkové povinnosti.

Poplatník nebo plátce, který nemá sídlo nebo bydliště na území členského státu Evropské unie, jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské konfederace, uvede kromě údajů požadovaných výše i adresu svého zmocněnce v tuzemsku pro doručování.“

[4]) § 14a odst. 3 zákona o místních poplatcích

[5] 5) zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

[6]) § 11 odst. 1 zákona o místních poplatcích

[7]) § 11 odst. 3 zákona o místních poplatcích

 

 

 
NAHORU