Vyhláška č.04/2011 - o místním poplatku ze vstupného

 

M Ě S T O     L I T O M Ě Ř I C E

Obecně závazná vyhláška

č. 4/2011,

kterou se mění vyhláška č. 2/2010

o místním poplatku ze vstupného

Zastupitelstvo města Litoměřice se na svém zasedání dne 5.5.2011 usneslo vydat na základě   § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o místních poplatcích“), a v souladu s ustanovením § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):

Čl. 1

Změny vyhlášky

Touto vyhláškou se mění vyhláška č. 2/2010 v uvedených ustanoveních takto:

Čl. 5

Ohlašovací povinnost

(1) Poplatník je povinen ohlásit[1] správci poplatku druh akce, datum, hodinu a místo konání a výši vstupného nejpozději 7 dnů před konáním akce. Pokud tento den připadne na sobotu, neděli nebo státem uznaný svátek, nebo není možné povinnost splnit z jiného závažného důvodu, je poplatník povinen splnit ohlašovací povinnost nejblíže následující pracovní den.

(2) Obsah ohlášení upravuje zákon o místních poplatcích[2].

Odstavec (3) se nemění.

Doplňuje se odstavec (4):

(4) Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je poplatník povinen tuto změnu oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala.

Čl. 6

Navýšení poplatku, sankce

(1) Nebude-li poplatek zaplacen poplatníkem včas nebo ve správné výši, vyměří mu správce poplatku poplatek platebním výměrem nebo hromadným předpisným seznamem[3]. Včas nezaplacené poplatky nebo část těchto poplatků může správce poplatku zvýšit až                   na trojnásobek, toto zvýšení je příslušenstvím poplatku.

(2)Poplatníkovi, který nesplní ve lhůtě stanovené touto vyhláškou povinnost nepeněžité povahy (například ohlašovací povinnost) nebo povinnost z rozhodnutí (například výzva        ke splnění povinnosti) podle tohoto právního předpisu, může správce poplatku uložit pokutu ve smyslu ustanovení § 247 a 248 zákona č. 280/2009 Sb., daňového řádu.

Čl. 2

Ostatní ustanovení vyhlášky č. 2/2010 zůstávají nezměněna.

Čl. 3

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.6.2011.

……………………………….

……………………………….

Mgr. Karel Krejza

1. místostarosta

Mgr. Ladislav Chlupáč

starosta

Vyvěšeno na úřední desce dne:  .................. 2011

Sejmuto z úřední desky dne:                 .................. 2011


[1] § 71 odst. 1 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád -,,Podání lze učinit písemně, ústně do protokolu nebo datovou zprávou, která je opatřena uznávaným elektronickým podpisem, nebo která je odeslána prostřednictvím datové schránky.“

[2] § 14a odst. 1 a 2 zákona o místních poplatcích:

„V ohlášení poplatník uvede

a) jméno, popřípadě jména, a příjmení nebo název nebo obchodní firmu, obecný identifikátor, byl-li přidělen, místo pobytu nebo sídlo, místo podnikání, popřípadě další adresu pro doručování; právnická osoba uvede též osoby, které jsou jejím jménem oprávněny jednat v poplatkových věcech,

b) čísla všech svých účtů u poskytovatelů platebních služeb, včetně poskytovatelů těchto služeb v zahraničí, užívaných v souvislosti s podnikatelskou činností, v případě, že předmět poplatku souvisí s podnikatelskou činností poplatníka nebo plátce,

c) údaje rozhodné pro stanovení výše poplatkové povinnosti (např. důvody osvobození).“ Poplatník nebo plátce, který nemá sídlo nebo bydliště na území členského státu Evropské unie, jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské konfederace, uvede kromě údajů požadovaných výše i adresu svého zmocněnce v tuzemsku pro doručování.“

[3] § 11 odst. 1 zákona o místních poplatcích

NAHORU