Vyhláška č.03/2011 - o místním poplatku ze psů

M Ě S T O     L I T O M Ě Ř I C E

Obecně závazná vyhláška

č. 3/2011,

kterou se mění vyhláška č. 2/2004

o místním poplatku ze psů

Zastupitelstvo města Litoměřice se na svém zasedání dne 5.5.2011 usneslo vydat na základě § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o místních poplatcích“), a v souladu s ustanovením § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):

Čl. 1

Změny vyhlášky

Touto vyhláškou se mění vyhláška č. 2/2004 v uvedených ustanoveních takto:

Část II

Poplatek ze psů

Čl. 4

Osvobození od poplatku

(2) Osvobozeni jsou držitelé psů trvale označených identifikačním mikročipem, a to na dobu 

      jednoho roku, počínaje kalendářním rokem bezprostředně následujícím po kalendářním  

      roce, ve kterém byla tato skutečnost správci poplatku ohlášena.

Odstavec (3) se ruší.

Odstavec (4) se ruší.

Čl. 5

Správa poplatku

 

 

(1)     Správu (kontrolu) ve věci poplatků vykonávají určení zaměstnanci ekonomického odboru Městského úřadu Litoměřice (dále jen správce poplatku). Při řízení ve věcech poplatků se postupuje podle ustanovení zákona č. 280/2009 Sb., daňového řádu.

Odstavec (2)  se ruší.

 

Čl. 6

Ohlašovací povinnost

1)       Poplatník je povinen ohlásit[1]vznik poplatkové povinnosti do 15 dnů ode dne vzniku poplatkové povinnosti. Ve stejné lhůtě se ohlašuje nárok na osvobození nebo úlevu.

2)       Obsah ohlášení upravuje zákon o místních poplatcích.[2])

3)       Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení[3]), je poplatník povinen tuto změnu oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala.

Čl. 7

Splatnost poplatku

V odstavci (3) se vypouští poslední věta: ,,V případě, že takto vypočtená výše poplatku není větší než 20,-Kč, poplatek se neplatí.“

Část III

Ustanovení společná a závěrečná

Mění se Čl. 6 na:

Čl. 8

Sankční opatření

(1)     Nebude-li poplatek zaplacen včas nebo ve správné výši, vyměří nebo doměří správce poplatku poplatek platebním výměrem nebo hromadným předpisným seznamem. Správce poplatku může zvýšit včas nezaplacený poplatek nebo jeho nezaplacenou část až na trojnásobek, toto zvýšení je příslušenstvím poplatku.

(2)     Poplatníkovi, který nesplní ve lhůtě stanovené touto vyhláškou povinnost nepeněžité povahy (například ohlašovací povinnost) nebo povinnost z rozhodnutí (například výzva ke splnění povinnosti) podle tohoto právního předpisu, může správce poplatku uložit pokutu ve smyslu ustanovení § 247 a 248 zákona č. 280/2009 Sb., daňového řádu.

(3)     Pokud poplatník nesplní svou poplatkovou povinnost stanovenou touto vyhláškou, lze dlužný poplatek vyměřit nebo doměřit ve lhůtě pro stanovení daně podle § 148 zákona č. 280/2009 Sb., daňového řádu, vybrat a vymáhat jej lze ve lhůtě stanovené pro placení daně podle § 160 daňového řádu.

Čl. 7 se zrušuje.

Čl. 2

Ostatní ustanovení vyhlášky č. 2/2004 zůstávají nezměněna.

Čl. 3

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.6.2011.

……………………………….

……………………………….

Mgr. Karel Krejza

1. místostarosta

Mgr. Ladislav Chlupáč

starosta

Vyvěšeno na úřední desce dne:  .................. 2011

Sejmuto z úřední desky dne:                 .................. 2011                                


[1]) § 71 odst. 1 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řádu (dále jen „daňový řád“) – „Podání lze učinit písemně, ústně do protokolu nebo datovou zprávou, která je opatřena uznávaným elektronickým podpisem, nebo která je odeslána prostřednictvím datové schránky.“

[2]) § 14a odst. 1 zákona o místních poplatcích:

„V ohlášení poplatník uvede

a) jméno, popřípadě jména, a příjmení nebo název nebo obchodní firmu, obecný identifikátor, byl-li přidělen, místo pobytu nebo sídlo, místo podnikání, popřípadě další adresu pro doručování; právnická osoba uvede též osoby, které jsou jejím jménem oprávněny jednat v poplatkových věcech,

b) čísla všech svých účtů u poskytovatelů platebních služeb, včetně poskytovatelů těchto služeb v zahraničí, užívaných v souvislosti s podnikatelskou činností, v případě, že předmět poplatku souvisí s podnikatelskou činností poplatníka nebo plátce,

c) údaje rozhodné pro stanovení výše poplatkové povinnosti (např. stáří, počet psů, důvody osvobození).“

[3]) včetně zániku poplatkové povinnosti

NAHORU