Vyhláška č.02/2011 - o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

M Ě S T O     L I T O M Ě Ř I C E

Obecně závazná vyhláška

č. 2/2011,

o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

Zastupitelstvo města Litoměřice se na svém zasedání dne 5.5.2011 usneslo vydat na základě § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o místních poplatcích“) a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):

 

Čl. 1

Úvodní ustanovení

1)       Město Litoměřice touto obecně závaznou vyhláškou zavádí místní poplatek za užívání veřejného prostranství (dále jen ,,poplatek“).

2)       Řízení o poplatku vykonává Městský úřad Litoměřice prostřednictvím odboru územního rozvoje (dále jen ,,správce poplatku“). 

Čl. 2

Veřejné prostranství

1)       Veřejným prostranstvím jsou náměstí, ulice, tržiště, chodníky, veřejná zeleň, parky a další prostory přístupné každému bez omezení, tedy sloužící obecnému užívání, a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru.[1]

2)       Pro účely této vyhlášky se za veřejné prostranství považují prostranství rozdělená do lokalit I. až III. kategorie, která jsou uvedena v Příloze č. 1 k této vyhlášce.

Čl. 3

Předmět poplatku, poplatník

1)       Poplatek za užívání veřejného prostranství se vybírá za zvláštní užívání veřejného prostranství, kterým se pro účely této vyhlášky rozumí provádění výkopových prací, umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování prodeje a služeb, umístění stavebních nebo reklamních zařízení, zařízení cirkusů, lunaparků a jiných obdobných atrakcí, umístění skládek, vyhrazení trvalého parkovacího místa a užívání tohoto prostranství pro kulturní, sportovní a reklamní akce nebo potřeby tvorby filmových a televizních děl.[2]

2)       Poplatek za užívání veřejného prostranství platí fyzické i právnické osoby, které užívají veřejné prostranství způsobem uvedeným v odstavci 1.

Čl. 4

Ohlašovací povinnost

1)       Poplatník je povinen ohlásit[3]správci poplatku užívání veřejného prostranství nejpozději 3 dny před zahájením užívání veřejného prostranství. Při užívání z důvodu odstraňování havárií (zejména inženýrských sítí) je povinen ohlásit vznik poplatkové povinnosti nejpozději v den zahájení užívání veřejného prostranství. Pokud tento den připadne na sobotu, neděli nebo státem uznaný svátek, nebo není možné povinnost splnit z jiného závažného důvodu, je poplatník povinen splnit ohlašovací povinnost nejblíže následující pracovní den.

2)      Obsah ohlášení upravuje zákon o místních poplatcích.[4])

3)       Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení[5]), je poplatník povinen tuto změnu oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala.[6])

Čl. 5

Sazba poplatku

1) Prodejní zařízení a poskytování služeb

a)       Sazba poplatku za užívání veřejného prostranství formou umístění prodejního zařízení činí 25,- Kč za každý i započatý m2 užívaného veřejného prostranství a každý i započatý den. Minimální sazba poplatku činí 100,- Kč.

b)       Týdenní paušální poplatek činí: 125,- Kč/m2.

c)       Měsíční paušální poplatek činí:  225,- Kč/m2.

2) Reklamní zařízení a akce, potřeby tvorby filmových a televizních děl

a)       Sazba poplatku za užívání veřejného prostranství formou umístění reklamního zařízení činí 20,- Kč za každý i započatý m2 užívaného veřejného prostranství a každý i započatý den. Minimální sazba poplatku činí 100,- Kč.

b)       Týdenní paušální poplatek činí : 100,- Kč/m2.

c)       Měsíční paušální poplatek činí : 200,- Kč/m2.

3) Reklamní zařízení typu „A“

a)       Sazba poplatku za užívání veřejného prostranství formou umístění reklamního zařízení typu ,,A“ činí 15,- Kč za každý i započatý m2 užívaného veřejného prostranství a každý i započatý den. Minimální sazba poplatku činí 100,- Kč.

b)       Týdenní paušální poplatek činí : 100,- Kč/m2.

c)       Měsíční paušální poplatek činí : 150,- Kč/m2.

d)       Roční paušální poplatek činí : 1.000,- Kč/m2.

4)       Cirkusy, lunaparky a jiné atrakce

Sazba poplatku za užívání veřejného prostranství formou umístění lunaparků a jiných atrakcí činí 10,-Kč za každý i započatý m2 užívaného veřejného prostranství a každý i započatý den, nejvíce však úhrnnou částku za celý zábor ve výši 1.500,-Kč za den.

5) Skládky stavebního materiálu a topiva

a)       Sazba poplatku za užívání veřejného prostranství formou umístění skládky stavebního materiálu a topiva (uhlí, dřevo, aj.) činí 10,-Kč za každý i započatý m2 užívaného veřejného prostranství a každý i započatý den.

b)       Sazba poplatku za užívání veřejného prostranství formou umístění skládky stavebního materiálu při rekonstrukci a opravě stavby činí 5,-Kč za každý i započatý m2 užívaného veřejného prostranství a každý i započatý den.

Minimální sazba poplatku činí 100,- Kč.

6) Umístění stavebního materiálu pro rekonstrukci a opravu stavby (lešení)

Sazba poplatku za užívání veřejného prostranství formou umístění stavebního materiálu pro rekonstrukci a opravu stavby činí za každý i započatý m2 užívaného veřejného prostranství a každý i započatý den:

a)       při zbudování nepodchodného lešení: 4,-Kč.

b)       při zbudování podchodného lešení při současném zajištění bezpečnosti procházejících osob: 2,-Kč.

Minimální sazba poplatku činí 100,- Kč.

7) Provádění výkopových prací

Užívání veřejného prostranství při provádění výkopových prací (např. stav. materiál, výkopek, rýha apod.) činí sazba poplatku 3,- Kč za každý i započatý m2 a každý i započatý den. Minimální sazba poplatku činí 100,- Kč.

8) Předzahrádky

Při záboru veřejného prostranství pro umístění zařízení pro poskytování služeb (předzahrádky sloužící k občerstvení) činí sazba poplatku u zařízení

a)       do 30m2:  200,- Kč/měsíc. 

b)       nad 30m2: 400,- Kč/měsíc.

9) Sazby v článcích 1) až 8) platí pro lokality I. kategorie, pro lokality II. kategorie se sazby snižují o 20%, pro lokality III. kategorie se sazby snižují o 40%.

10) V případě souběhu více zvláštních užívání jednoho veřejného prostranství ve stejné době se platí poplatek stanovený nejvyšší sazbou.

Čl. 6

Osvobození od poplatku

1)       Důvody osvobození od poplatku stanoví zákon o místních poplatcích.[7]

2)       Dále se od poplatku osvobozují:

a)       Město Litoměřice,

b)       pořadatelé akcí spolupořádaných s Městem Litoměřice, a to při užívání veřejného prostranství souvisejícím s pořádanou akcí,

c)       poplatníci při umístění skládky stavebního materiálu a uhlí, pokud takové umístění nepřesáhne 24 hodin, za splnění podmínky uvedení prostranství           do původního stavu,

d)       poplatníci při užívání veřejného prostranství, kde vlastníkem pozemku není Město Litoměřice.

Čl. 7

Splatnost poplatku

1)       Poplatek dle čl. 4 vyhlášky je splatný:

a)      nepřesáhne-li užívání do více kalendářních let, nejpozději do 7 dnů od ukončení užívání veřejného prostranství,

b)      přesáhne-li užívání do více kalendářních let, příslušná část za každý kalendářní rok nejpozději do konce každého příslušného kalendářního roku a v posledním kalendářním roce užívání nejpozději do 7 dnů od ukončení užívání veřejného prostranství.

2)       Poplatek stanovený týdenní nebo měsíční paušální částkou je splatný do 7 dnů od počátku každého týdenního nebo měsíčního poplatkového období.

3)       Poplatek stanovený roční paušální částkou je splatný do 30 dnů od počátku každého ročního poplatkového období.

4)       Připadne-li lhůta splatnosti na sobotu, neděli nebo státem uznaný svátek, je dnem, ve kterém je poplatník povinen svoji povinnost splnit, nejblíže následující pracovní den.

Čl. 8

Ustanovení závěrečná

1)                   Nebude-li poplatek zaplacen poplatníkem včas nebo ve správné výši, vyměří mu správce poplatku poplatek platebním výměrem nebo hromadným předpisným seznamem.[8])

2)                   Včas nezaplacené poplatky nebo část těchto poplatků může správce poplatku zvýšit až na trojnásobek; toto zvýšení je příslušenstvím poplatku.[9])

Čl. 9

Zrušovací ustanovení

Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 1/2008 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství ze dne 6.3.2008.

Čl. 10

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.6.2011.

……………………………….

……………………………….

Mgr. Karel Krejza

1. místostarosta

Mgr. Ladislav Chlupáč

starosta

Vyvěšeno na úřední desce dne:  .................. 2011

Sejmuto z úřední desky dne:                 .................. 2011        


[1] § 34 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů

[2] § 4 odst. 1 zákona o místních poplatcích

[3]) § 71 odst. 1 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád (dále jen „daňový řád“) – „Podání lze učinit písemně, ústně do protokolu nebo datovou zprávou, která je opatřena uznávaným elektronickým podpisem, nebo která je odeslána prostřednictvím datové schránky.“

[4]) § 14a odst. 1 a 2 zákona o místních poplatcích:

„V ohlášení poplatník nebo plátce uvede

a) jméno, popřípadě jména, a příjmení nebo název nebo obchodní firmu, obecný identifikátor, byl-li přidělen, místo pobytu nebo sídlo, místo podnikání, popřípadě další adresu pro doručování; právnická osoba uvede též osoby, které jsou jejím jménem oprávněny jednat v poplatkových věcech,

b) čísla všech svých účtů u poskytovatelů platebních služeb, včetně poskytovatelů těchto služeb v zahraničí, užívaných v souvislosti s podnikatelskou činností, v případě, že předmět poplatku souvisí s podnikatelskou činností poplatníka nebo plátce,

c) údaje rozhodné pro stanovení výše poplatkové povinnosti (např. místo, způsob užívání, předpokládanou dobu a výměru)

Poplatník nebo plátce, který nemá sídlo nebo bydliště na území členského státu Evropské unie, jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské konfederace, uvede kromě údajů požadovaných výše i adresu svého zmocněnce v tuzemsku pro doručování.“

[5]) včetně zániku poplatkové povinnosti

[6]) § 14a odst. 3 zákona o místních poplatcích

[7] § 4 odst. 1 a 3 zákona o místních poplatcích (,,Z akcí pořádaných na veřejném prostranství, jejichž výtěžek je určen na charitativní a veřejně prospěšné účely, se poplatek neplatí.Poplatku za užívání veřejného prostranství spočívajícího ve vyhrazení trvalého parkovacího místa nepodléhají osoby zdravotně postižené.“) 

[8]) § 11 odst. 1 zákona o místních poplatcích

[9]) § 11 odst. 3 zákona o místních poplatcích

NAHORU