Vyhláška č.8/2010 - o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

M Ě S T O   L I T O M Ě Ř I C E

Obecně závazná vyhláška č. 8/2010,

o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

                       

Zastupitelstvo města Litoměřice se na svém zasedání dne 16. prosince 2010 usneslo vydat na základě § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o místních poplatcích“), a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):

Čl. 1

Úvodní ustanovení

1)       Město Litoměřice touto vyhláškou zavádí místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (dále jen „poplatek“).[1])

2)       Řízení o poplatku provádí Městský úřad Litoměřice (dále jen „správce poplatku“).[2])

Čl. 2

Předmět poplatku

 

Poplatek se vybírá za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. 

Na území Města Litoměřice byl tento systém stanoven v obecně závazné vyhlášce Města Litoměřice č.3/2001, o nakládání s komunálními odpady a systému nakládání se stavebními odpady ze dne 29.11.2001.

Čl. 3

Poplatník

Poplatek platí:

a)       fyzická osoba, která má v obci trvalý pobyt,[3])

b)       fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou nebo sloužící k individuální rekreaci, ve které není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba.[4])

Čl. 4

Ohlašovací povinnost

1)       Poplatník je povinen správci poplatku ohlásit[5]) vznik poplatkové povinnosti do 15 dnů, ode dne vzniku poplatkové povinnosti. Ve stejné lhůtě ohlašuje vznik nároku na osvobození.

2)       Obsah ohlášení upravuje zákon o místních poplatcích.[6])

3)       Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je poplatník povinen tuto změnu oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala.[7] 

Čl. 5

Sazba poplatku

1)       Sazba poplatku pro poplatníka podle čl. 2 činí 498,- Kč za kalendářní rok a je tvořena:

a)       z částky 248,- Kč a

b)       z částky 250,- Kč stanovené na základě skutečných nákladů města předchozího roku na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu na osobu.

2)       Rozúčtování skutečných nákladů předchozího roku na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu na osobu je uvedeno v příloze č. 1 této vyhlášky.

3)       V případě změny místa trvalého pobytu nebo změny vlastnictví stavby, která je určena nebo slouží k individuální rekreaci v průběhu kalendářního roku, se uhradí poplatek v poměrné výši, která odpovídá počtu kalendářních měsíců pobytu nebo vlastnictví stavby v příslušném kalendářním roce. Dojde-li ke změně v průběhu kalendářního měsíce, je pro stanovení počtu měsíců rozhodný stav na konci tohoto měsíce.[8])

4)       Případný přeplatek poplatku lze vrátit na základě žádosti poplatníka, činí-li více než 100,-Kč.

Čl. 6

Splatnost poplatku

1)       Poplatek pro poplatníka podle čl. 2 této vyhlášky je splatný[9]) do 31. 10. příslušného kalendářního roku.

2)       Vznikne-li poplatková povinnost po 1.10., je příslušná část poplatku splatná do 30 dnů od vzniku poplatkové povinnosti, nejpozději však do konce příslušného kalendářního roku.

Čl. 7

Osvobození

1)       Od poplatku se osvobozují poplatníci:

a)       uvedení v čl. 3 písm. b) v případě souběhu s poplatkem dle čl. 3 písm. a),

b)       u nichž ke vzniku poplatkové povinnosti došlo v průběhu kalendářního měsíce, a to tak, že jim povinnost platit poplatek vzniká od prvního dne následujícího kalendářního měsíce,

c)       zdržující se více než 6 po sobě jdoucích měsíců mimo území České republiky, a to z důvodu studia v zahraničí doloženého potvrzením tuzemské nebo zahraniční školy,

d)       zdržující se více než 6 po sobě jdoucích měsíců mimo území České republiky, a to z důvodu pracovního pobytu v zahraničí doloženého potvrzením tuzemského nebo zahraničního zaměstnavatele,

e)       studenti studující mimo území města, kteří jsou po dobu studia ubytováni mimo území města, a to nejvýše po dobu 10 měsíců v kalendářním roce, po předložení potvrzení o placení poplatku za komunální odpad v rámci ubytování a potvrzení o studiu,

f)        po dobu ubytování v zařízení, jehož provozovatel plní povinnosti původce odpadů,                po předložení potvrzení provozovatele o tom, že má uzavřenu smlouvu na odstraňování komunálního odpadu,

f)         umístění ve vazbě nebo ve výkonu trestu odnětí svobody doložené usnesením soudu nebo  potvrzením Vězeňské služby České republiky o výkonu vazby nebo výkonu trestu odnětí svobody,

g)       pobývající mimo území města v diagnostickém ústavu, dětském domově, dětském domově se školou a výchovném ústavu, kojeneckém ústavu, psychiatrické léčebně, v léčebně dlouhodobě nemocných nebo v domově pro osoby se zdravotním postižením, v domově pro seniory nebo v jiných sociálních, zdravotnických nebo charitativních zařízeních, po předložení potvrzení    o tomto pobytu.

2)       Další podmínkou pro vznik nároku na osvobození od poplatku je předložení dokladů v jazyce českém nebo slovenském, v ostatních případech musí být připojen úředně ověřený překlad do českého jazyka. Z dokladu musí být patrné identifikační údaje poplatníka a toho kdo doklad vydal.

3)       Osvobození pro daný kalendářní rok musí být uplatněno nejpozději do doby splatnosti poplatku podle čl. 6 odst. 1 této vyhlášky. 

4)       Osvobozeni od poplatku nejsou poplatníci vůči nimž má Město Litoměřice neuhrazené pohledávky po lhůtě splatnosti a neplní dle uzavřeného splátkového kalendáře.

Čl. 8

Sankce

1)       Nebudou-li poplatky zaplaceny poplatníkem včas nebo ve správné výši, vyměří mu správce poplatku poplatek platebním výměrem.[10])

2)       Včas nezaplacené nebo neodvedené poplatky nebo část těchto poplatků může správce poplatku zvýšit až na trojnásobek; toto zvýšení je příslušenstvím poplatku.[11])

3)       Pokud poplatník nesplní svoji povinnost stanovenou zákonem, může mu správce poplatku uložit pokutu za nesplnění povinnosti nepeněžité povahy.[12]) 

Čl. 9

Zvláštní ustanovení

Práva  a  povinnosti   vzniklé   podle   dosavadních   obecně závazných   vyhlášek   Města   Litoměřice č. 3/2004, ve znění vyhlášek č. 7/2004 a č. 4/2006,  nejsou touto vyhláškou dotčena.

Čl. 10

Zrušovací ustanovení

Zrušuje se obecně závazná vyhláška:

a)    č. 3/2004, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, ze dne 22. 4. 2004,

b)    č. 7/2004, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška č. 3/2004, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, ze dne 14. 12. 2004,

c)    č. 4/2006, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška č. 3/2004 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, ze dne 26. 1. 2006.

Čl. 11

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2011.

V Litoměřicích dne ………  2010

...................................

..........................................

Mgr. Karel Krejza

místostarosta

Mgr. Ladislav Chlupáč

starosta

                 

Vyvěšeno na úřední desce dne: .................. 2010

Sejmuto z úřední desky dne:     .................. 2011


Příloha č. 1 obecně závazné vyhlášky č. 8/2010, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Rozúčtování skutečných nákladů předchozího roku na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu na osobu:

a)       skutečné náklady roku 2009 na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu činily 18.152.646,- Kč;

b)       počet osob (poplatníků) 23.823 (počet osob s trvalým pobytem na území města + počet staveb určených nebo sloužících k individuální rekreaci, ve které není hlášena žádná osoba k trvalému pobytu);

c)       rozúčtování nákladů: 18.152.646,- Kč / 23.823 osob = 762,- Kč/osobu.


[1]) § 1 písm. h) a § 10b zákona o místních poplatcích

[2]) § 14 odst. 3 zákona o místních poplatcích; podle organizačního řádu Městského úřadu Litoměřice plní úkoly správce Ekonomický odbor; v řízení o poplatku se postupuje zejména podle zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád

[3]) za domácnost může být poplatek odváděn společným zástupcem, za rodinný nebo bytový dům vlastníkem nebo správcem; tyto osoby jsou povinny obci oznámit jména a data narození osob, za které poplatek odvádějí.

[4]) má-li k této stavbě vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu.

[5]) § 71 odst. 1 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád („Podání lze učinit písemně, ústně do protokolu nebo datovou zprávou, která je opatřena uznávaným elektronickým podpisem, nebo která je odeslána prostřednictvím datové schránky.“)

[6])  § 14a odst. 1 zákona o místních poplatcích:

a) jméno, popřípadě jména, a příjmení nebo název nebo obchodní firmu, obecný identifikátor, byl-li přidělen, místo pobytu nebo sídlo, místo podnikání, popřípadě další adresu pro doručování; právnická osoba uvede též osoby, které jsou jejím jménem oprávněny jednat v poplatkových věcech,

b) čísla všech svých účtů u poskytovatelů platebních služeb, včetně poskytovatelů těchto služeb v zahraničí, užívaných v souvislosti s podnikatelskou činností, v případě, že předmět poplatku souvisí s podnikatelskou činností poplatníka nebo plátce,

c) údaje rozhodné pro stanovení výše poplatkové povinnosti (např. číslo popisné nebo evidenční stavby, která slouží nebo je určena k indviduální rekreaci, není-li taková stavba označena, pak parcelní číslo pozemku, na němž je stavba umístěna).

[7]) § 14a odst. 3 zákona o místních poplatcích; ve stejné lhůtě poplatník ohlašuje zánik poplatkové povinnosti

[8]) § 10b odst. 4 zákona o místních poplatcích

[9]) § 163 odst. 3 daňového řádu

[10]) § 11 odst. 1 zákona o místních poplatcích

[11]) § 11 odst. 3 zákona o místních poplatcích

[12]) § 247 a § 249 zákona č. 280/2009 Sb. daňový řád

NAHORU