Vyhláška č.3/2010 - o spádových obvodech základních škol

Město Litoměřice

Obecně závazná vyhláška
Číslo 3/2010,
o spádových obvodech základních škol v Litoměřicích
platná v územním obvodu Města Litoměřice

Zastupitelstvo Města Litoměřic se na svém zasedání dne 15.4.2010 usnesením č. II/3 usneslo vydat na základě § 178 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanoveními § 10 písm.d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů (obecní zařízení), tuto obecně závaznou vyhlášku.

 

 

Celý dokument (pdf)

NAHORU