Vyhláška č.2/2010 o místním poplatku ze vstupného

 

Město Litoměřice

       Obecně závazná vyhláška Města Litoměřice  č.2/2010

O místním poplatku ze vstupného 

Zastupitelstvo Města Litoměřice se na svém zasedání dne 4.3.2010 usnesením č.III/1 usneslo vydat na základě § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanoveními § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:

Čl. 1

                                                          Úvodní ustanovení

(1)  Město Litoměřice touto obecně závaznou vyhláškou zavádí místní poplatek ze vstupného ( dále jen „ poplatek“).

(2)  Správu poplatku provádí Městský úřad Litoměřice 

Čl.2

Předmět poplatku, poplatník

 

(1) Poplatek ze vstupného se vybírá ze vstupného na kulturní, sportovní, prodejní nebo reklamní akce, sníženého o daň z přidané hodnoty, je-li v ceně vstupného obsažena. Vstupným se rozumí peněžitá částka, kterou účastník akce zaplatí za to, že se jí může zúčastnit.

(2) Poplatek ze vstupného platí fyzické a právnické osoby, které akci pořádají.

Čl. 3

Sazba poplatku a splatnost

 

(1) Sazba poplatku ze vstupného na kulturní, sportovní, prodejní a reklamní akce činí  20 % z úhrnné částky vybraného vstupného.

(2) Poplatek je splatný do 30 dnů ode dne skončení akce.

Čl. 4

Osvobození od poplatku

(1) Od poplatku ze vstupného se osvobozují kulturní a sportovní akce, od poplatku ze vstupného na reklamní akce se rovněž osvobozují akce pořádané městem Litoměřice a příspěvkovými organizacemi zřízenými Městem Litoměřice.

(2) Z akcí, jejichž celý výtěžek je určen na charitativní a veřejně prospěšné účely, se poplatek neplatí.

Čl. 5

Ohlašovací povinnost

(1) Poplatník je povinen nejpozději 7 kalendářních dní před konáním akce ohlásit správci poplatku její pořádání. Pokud poplatník neohlásí správci poplatku pořádání akce předem, je povinen tak učinit v den jejího uskutečnění nebo nejpozději ve dni následujícím.

(2) Při plnění ohlašovací povinnosti je poplatník povinen sdělit správci poplatku příjmení, jméno a adresu trvalého pobytu, případně adresu bydliště je-li od adresy trvalého pobytu odlišná, jde-li o fyzickou osobu, nebo název, sídlo a IČ, jde-li o právnickou osobu. Fyzická nebo právnická osoba, která je podnikatelským subjektem, uvede též čísla účtů u peněžních ústavů, na nichž jsou soustředěny peněžní prostředky z její podnikatelské činnosti.

(3) Do 15-ti dnů po skončení akce je poplatník povinen ohlásit správci poplatku celkovou výši vybraného vstupného sníženou o daň z přidané hodnoty, jestliže byla v ceně vstupného obsažena.

Čl. 6

Navýšení poplatku, sankce

(1) Nebude-li poplatek zaplacen (odveden) včas nebo ve správné výši, vyměří nebo doměří Městský úřad Litoměřice poplatek platebním výměrem. Městský úřad může zvýšit včas nezaplacený (neodvedený) poplatek nebo jeho nezaplacenou (neodvedenou) část až na trojnásobek.

(2) Poplatníkovi, který nesplní v lhůtě stanovené touto obecně závaznou vyhláškou povinnost nepeněžité povahy (například ohlašovací povinnost) nebo povinnost uloženou rozhodnutím podle zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů., může Městský úřad uložit opakovaně pokutu ve smyslu ustanovení § 37  a § 37a citovaného zákona.

   Čl.7

Účinnost

(1) Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti 15. dnem po dni vyhlášení.

.....................................                                                              ......................................

       Jiří Landa                                                                              Mgr. Ladislav Chlupáč            

      místostarosta                                                                                     starosta

Vyvěšeno na úřední desce:

 Sejmuto z úřední desky:

NAHORU