Vyhláška č.1/2010, kterou se mění vyhláška č.4/2009 a ruší vyhláška č.5/2009

M Ě S T O   L I T O M Ě Ř I C E

Obecně závazná vyhláška č.1/2010

kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 4/2009, o místním poplatku z ubytovací kapacity a ruší obecně závazná vyhláška č. 5/2009, o místním poplatku ze vstupného

Zastupitelstvo Města Litoměřice se na svém zasedání dne 21.1.2010 usnesením č.III/1 vydalo na základě § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanoveními § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, obecně závaznou vyhlášku, kterou se doplňuje obecně závazná vyhláška č. 4/2009 a č.5/2009.

Čl. 1

Změna obecně závazné vyhlášky č. 4/2009, o místním poplatku z ubytovací kapacity

V čl. 4 obecně závazné vyhlášky č. 4/2009, o místním poplatku z ubytovací kapacity, ze dne 10.12.2009, se doplňuje nové písmeno d), které zní: „d) ubytovací kapacita v zařízeních provozovaných příspěvkovými organizacemi Města Litoměřice“

Čl.2

Zrušuje se  obecně závazná vyhláška č. 5/2009, o místním poplatku ze vstupného

Čl.3

Účinnost

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

.....................................                                                              ......................................

       Jiří Landa                                                                              Mgr. Ladislav Chlupáč            

      místostarosta                                                                                     starosta

Vyvěšeno na úřední desce:

Sejmuto z úřední desky:

NAHORU