Vyhláška č.4/2009 o místním poplatku z ubytovací kapacity

 

Město Litoměřice

       Obecně závazná vyhláška Města Litoměřice  č. 4/2009,

O místním poplatku z ubytovací kapacity

Zastupitelstvo Města Litoměřice se na svém zasedání dne 10.12.2009 usnesením č.III/2 usneslo vydat na základě § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanoveními § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku.

Čl. 1

                                                          Úvodní ustanovení

(1)  Město Litoměřice touto obecně závaznou vyhláškou zavádí místní poplatek z ubytovací kapacity ( dále jen „ poplatek“).

(2)  Správu poplatku provádí Městský úřad Litoměřice 

                                    Čl.2

                         Předmět poplatku, poplatník

(1)  Předmětem poplatku jsou využitá lůžka v zařízeních určených k přechodnému ubytování za úplatu.

(2)  Poplatníkem je ubytovatel - fyzická nebo právnická osoba, která přechodné ubytování poskytla.

Čl. 3

Sazba poplatku a splatnost

(1) Sazba poplatku činí za každé využité lůžko a den:   6,- Kč

(2) Poplatek je splatný čtvrtletně do 15. dne měsíce následujícího po konci příslušného čtvrtletí.

Čl. 4

Osvobození od poplatku

 

Poplatku z ubytovací kapacity nepodléhá : 

a) ubytovací kapacita v zařízeních sloužících pro přechodné ubytování studentů a žáků,

b) ubytovací kapacita ve zdravotnických nebo lázeňských zařízeních, pokud nejsou užívána jako hotelová zařízení,

c) ubytovací kapacita v zařízeních sloužících sociálním a charitativním účelům. 

Čl. 5

Ohlašovací povinnost

(1) Poplatník je povinen správci poplatku ohlásit písemně nebo ústně do protokolu zahájení činnosti spočívající v poskytování přechodného ubytování do 15-ti dnů ode dne skutečného zahájení této činnosti. Stejným způsobem a ve stejné lhůtě je povinen ohlásit ukončení této činnosti.

(2) Při plnění ohlašovací povinnosti je poplatník povinen sdělit Městskému úřadu Litoměřice jde-li o fyzickou osobu, příjmení a jméno, rodné číslo, adresu trvalého pobytu, adresu bydliště, pokud je odlišná od adresy trvalého pobytu, jde-li o právnickou osobu název, sídlo, IČ. Jde-li o právnickou nebo fyzickou osobu, která je podnikatelský  subjektem uvede též čísla účtů u peněžních ústavů, na nichž jsou soustředěny peněžní prostředky z její podnikatelské činnosti. Poplatník je rovněž povinen ohlásit správci poplatku do 15 dnů jakékoliv změny v ohlášených skutečnostech.

(3) Poplatník je povinen vést v písemné podobě evidenční knihu, do které zapisuje dobu ubytování, jméno, příjmení, adresu místa trvalého pobytu, číslo občanského průkazu nebo cestovního dokladu fyzické osoby, které ubytování poskytl. Zápisy do evidenční knihy musí být vedeny přehledně a srozumitelně. Tyto zápisy musí být uspořádány postupně z časového hlediska. Evidenční knihu ubytovatel uchovává po dobu 6-ti let od provedení posledního zápisu. Zpracování osobních údajů v evidenční knize se řídí zvláštním právním předpisem1)

Čl. 6

Navýšení poplatku, sankce

(1) Nebude-li poplatek zaplacen (odveden) včas nebo ve správné výši, vyměří nebo doměří Městský úřad Litoměřice poplatek platebním výměrem. Městský úřad může zvýšit včas nezaplacený (neodvedený) poplatek nebo jeho nezaplacenou (neodvedenou) část  až na trojnásobek.

(2) Poplatníkovi, který nesplní v lhůtě stanovené touto obecně závaznou vyhláškou povinnost nepeněžité povahy (například ohlašovací povinnost) nebo povinnost uloženou rozhodnutím podle zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů., může Městský úřad uložit opakovaně pokutu ve smyslu ustanovení § 37  a § 37a citovaného zákona.

Čl.7

Zrušovací a přechodné ustanovení, účinnost

(1) Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 9/2003, o poplatku z ubytovací kapacity. Na právní vztahy vzniklé přede dnem nabytí účinnosti této obecně závazné vyhlášky se vztahují ustanovení dosavadní obecně závazné vyhlášky.

(2) Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.1.2010.

.....................................                                                              ......................................

       Jiří Landa                                                                              Mgr. Ladislav Chlupáč            

      místostarosta                                                                                     starosta

__________________________________________________________

1) zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Vyvěšeno na úřední desce:

Sejmuto z úřední desky:

                   

NAHORU