Vyhláška č. 7/2008 o omezení provozu VHA

M Ě S T O    L I T O M Ě Ř I C E

Obecně závazná vyhláška č. 7/2008,

o stanovení veřejně přístupných míst, na kterých je provozování výherních hracích přístrojů zakázáno

Zastupitelstvo města Litoměřic se na svém zasedání dne 30.10.2008 usnesením č… usneslo vydat na základě § 50 odst. 4 zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o loteriích“), a v souladu s § 10 písm. d), § 35 a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:

Čl. 1

Určení míst

Výherní hrací přístroje je zakázáno provozovat na  těchto veřejně přístupných  místech :

Ve všech kasinech, hernách, pohostinských zařízeních a jiných místech dle § 17 odst. 8 
a 10 zákona o loteriích, situovaných na Mírovém náměstí v Litoměřicích. Pod pojmem „situovaný“ se rozumí také oficiální adresa provozovny i pokud je vchod z jiné ulice.

Čl. 2

Určení času

          Provozování výherních hracích přístrojů je zakázáno od 03.00 hod. do 16.00 hodin v ulici Masarykova, a to v úseku od domu č.p. 407 (u kruhového objezdu), po dům č.p. 552 (roh s ulicí Turgeněvovou).

          Provozování výherních hracích přístrojů ve zbývajícím území města je zakázáno         od 03.00 hod. do 11.00 hodin.

Čl. 3

Přechodné ustanovení

Výherní hrací přístroj, jehož provozování bylo povoleno přede dnem nabytí účinnosti této obecně závazné vyhlášky, lze provozovat na místech uvedených v článku 1 nejdéle 
do doby stanovené vydaným povolením.1)

Čl. 4

Zrušovací ustanovení

Zrušuje se Obecně závazná vyhláška č. 3/2008 o stanovení veřejně přístupných míst, na kterých je provozování výherních hracích přístrojů zakázáno.

Čl. 5

Účinnost

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.12.2008. 

-----------------------------                                                                    -----------------------------

 Mgr. Ladislav Chlupáč                                                                        Mgr. Václav Červín

starosta Města Litoměřice                                                           místostarosta Města Litoměřice

Vyvěšeno na úřední desce dne: …...2008

Sejmuto z úřední desky dne: ……2008

NAHORU