Vyhláška č. 4/2008 o volném pohybu psů

Město Litoměřice

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA
č. 4/2008
kterou se upravují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství a vymezují prostory pro volné pobíhání psů

Zastupitelstvo města Litoměřic vydalo dne 27.5.2008 podle § 24 odst.2 zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanoveními § 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen vyhláška).

Čl. 1
Základní ustanovení

(1) Touto obecně závaznou vyhláškou se upravují pravidla pro pohyb psů na veřejných prostranstvích města Litoměřic a vymezuje prostory pro volné pobíhání psů.

(2) Tato obecně závazná vyhláška je závazná pro všechny fyzické a právnické osoby, které jsou vlastníkem nebo chovatelem psa, další osoby, kterým byl pes svěřen byť na přechodnou dobu, nebo osoba psa doprovázející.

(3) Veřejným prostranstvím pro účely této obecně závazné vyhlášky se rozumí všechna náměstí, ulice, tržiště, chodníky, veřejná zeleň, parky a další prostory přístupné každému bez omezení, tedy sloužící obecnému užívání, a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru1.

(4) Volný pohyb psa je situace kdy pes při pohybu na veřejném prostranství není veden na vodítku.

Čl. 2
Pravidla pro pohyb psů na veřejných prostranstvích

(1) Na veřejném prostranství je zakázáno

a) nechat volně pobíhat psy s výjimkou veřejného prostranství určeného pro volný pohyb psů

b) vstupovat se psy na dětská a sportovní hřiště, pískovitě a depozitní místa posypového materiálu v majetku města Litoměřic.

(2) Osoba doprovázející psa je povinna :

a) na veřejném prostranství vést psa na vodítku tak, aby neobtěžoval jiné osoby, neohrožoval jejich život, zdraví nebo majetek

b) zajistit psa proti úniku a učinit opatření proti obtěžování jiných osob, ohrožování jejich zdraví nebo majetku v případě, že nebude pes veden na vodítku v místech k tomu určených – viz. příloha č. 1.

(3) Držitel psa, který má na území města trvalý pobyt nebo sídlo, je povinen zajistit, aby pes při pohybu na veřejném prostranství byl opatřen platnou identifikační známkou. Každý držitel psa obdrží bezplatně identifikační známku pro psa oproti zaplacenému místnímu poplatku podle zvláštních předpisů2.Tato známka je nepřenosná. Držitel psa je povinen zajistit, aby pes známku nosil, nebo aby ji na požádání oprávněného kontrolního orgánu doprovázející osoba psa mohla ihned předložit.Ztrátu nebo odcizení této známky je držitel povinen nahlásit do 5 dnů.

(4) Příloha č. 1 této obecně závazné vyhlášky vyčleňuje plochy určené pro volné pobíhání psů.

Čl. 3
Sankce

(1) Porušení povinností stanovených touto obecně závaznou vyhlášku se postihuje podle zvláštních předpisů3.

(2) Dohled nad dodržováním této obecně závazné vyhlášky provádí Městská policie Litoměřice.

Čl. 4
Osvobození

(1) Tato obecně závazná vyhláška se nevztahuje na služební psy při jejich použití dle zvláštních předpisů4 a na psy v doprovodu nevidomých a tělesně postižených.

Čl. 5
Zrušovací ustanovení

(1) Zrušuje se Obecně závazná vyhláška č.1/2006 kterou se upravují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství a vymezují prostory pro volné pobíhání psů.

Čl. 5
Účinnost

(1) Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.7.2008.

Mgr. Ladislav Chlupáč
starosta

Ing. Ivan Palán
1. místostarosta

kulaté razítko obce

Vyhlášení: 27.5.2008
Vyvěšeno na úřední desce dne:
Sejmuto zúřední desky dne:
Podpis: ………………..


1 zákon č. 128/2000 Sb.o obcích , ve znění pozdějších předpisů
2 zákon č.565/1990Sb., o místním poplatku, ve znění pozdějších předpisů
3 zákon č.. 200/1990Sb. o přestupcích , ve znění pozdějších předpisů
4 zákon č. 212/1999Sb., o ozbrojených silách ČR, celní zákon č. 13/1993Sb., ve znění pozdějších změn a doplňků,zákon č. 555/1992 Sb.o Vězeňské službě a justiční stráži ČR, ve znění pozdějších změn a doplňků, zákon č.124/1992Sb. o Vojenské policii., ve znění


PŘÍLOHA č. 1
K
OBECNĚ ZÁVAZNÉ VYHLÁŠCE č. 4/2008
kterou se upravují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství a vymezují prostory pro volné pobíhání psů

Veřejná prostranství, kde je povolen volný pohyb psů :

1) Mostná hora

2) Písečný ostrov

3) Lokalita vnitřně vymezena ulicemi :
Miřejovická, Kamýcká, Luční, Lipová, Zelená, Plešivecká, Raisova, Platanová, K Radobýlu, Višňová a Votočkova.

4) Lokalita vnitřně vymezena :
ulicí Michalovická, železniční tratí č. 087, objektem kasáren „Pod Radobýlem“

NAHORU