Vyhláška č. 3/2008 o místním poplatku - omezení VHP

MĚSTO  LITOMĚŘICE

Obecně závazná vyhláška

č. 3/2008

o stanovení veřejně přístupných míst, na  kterých je  provozování výherních hracích přístrojů zakázáno

Zastupitelstvo města Litoměřic  se na svém zasedání dne 17.4.2008 usnesením č. IV./2 usneslo vydat na základě § 50 odst. 4 zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o loteriích“), a v souladu s § 10 písm. d), § 35 a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:

Čl. 1

Určení míst

Výherní hrací přístroje je zakázáno provozovat na  těchto veřejně přístupných  místech :

Ve všech kasinech, hernách, pohostinských zařízeních a jiných místech dle § 17 odst. 8 
a 10 zákona o loteriích, situovaných na Mírovém náměstí v Litoměřicích. Pod pojmem „situovaný“ se rozumí také oficiální adresa provozovny i pokud je vchod z jiné ulice.

Čl. 2

Určení času

Provozování výherních hracích přístrojů na celém území města je zakázáno od 06.00 hod. do 16.00 hodin.

Čl. 3

Přechodné ustanovení

Výherní hrací přístroj, jehož provozování bylo povoleno přede dnem nabytí účinnosti této obecně závazné vyhlášky, lze provozovat na místech uvedených v článku 1 nejdéle 
do doby stanovené vydaným povolením.1)

Čl. 4

Účinnost

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.6.2008 

                

     …………………….........                                                              ………………………......

           Ing. Ivan Palán                                                                             Mgr. Ladislav Chlupáč

            místostarosta                                                                                      starosta

Vyvěšeno na úřední desce dne:

Sejmuto z úřední desky dne:


1) § 18 odst. 3 zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění zákona č. 149/1998 Sb.

NAHORU