Vyhláška č. 2/2008 o místním poplatku VHP

MĚSTO  LITOMĚŘICE

Obecně závazná vyhláška

č. 2/2008

o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj

Zastupitelstvo Města Litoměřice se na svém zasedání dne 17.4.2008 usnesením č. IV./1 usneslo vydat na základě § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších úprav, a v souladu s § 10 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších úprav, a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení),  tuto obecně závaznou vyhlášku:

Čl. 1

Úvodní ustanovení

Město Litoměřice touto obecně závaznou vyhláškou zavádí místní poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj (dále jen „poplatek“).1)

Čl. 2

Předmět poplatku

Poplatku podléhá každý  výherní hrací přístroj povolený dle ustanovení § 18 odst. 1 zákona číslo 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších úprav.

Čl. 3

Poplatník

Poplatníkem je provozovatel výherního hracího přístroje.

Čl. 4

             Vznik a zánik poplatkové povinnosti, ohlašovací povinnost

1) Poplatková povinnost vzniká prvním dnem ve kterém je dle správního povolení provoz výherního hracího přístroje povolen.

2) Poplatková povinnost končí uplynutím doby stanovené ve správním povolení pro provoz výherního hracího přístroje.

3) Pro vybírání poplatku není rozhodná skutečnost, že přístroj není ke  hře využíván, není po určitou dobu funkční (prováděný servis, uzavřená provozovna) apod.

4) K ukončení poplatkové povinnosti dochází v případě prokázaného zničení výherního hracího přístroje požárem nebo jinou živelní pohromou. Tuto skutečnost je poplatník povinen ohlásit a doložit do 7 dnů ode dne, ve kterém k ní dojde.

Čl. 5

Sazba poplatku

1) Sazba poplatku za každý provozovaný výherní hrací přístroj činí 5.000,- Kč 
na 3 měsíce.

2) V případě, že výherní hrací přístroj je schválen na dobu kratší než 
3 měsíce, platí se poplatek v poměrné výši.

Čl. 6

Splatnost poplatku

Poplatek je splatný do 30 dnů ode dne ve kterém je dle správního povolení  výherní hrací přístroj povolen.

Čl. 7

Zrušovací ustanovení

Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 6/2004 o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj. 

 
 
Čl. 8
Účinnost

Tato obecně závazná vyhláška obce nabývá účinnosti dnem 1.6.2008.

           

……………………                                                                            …………………………

   Ing. Ivan Palán                                                                                    Mgr. Ladislav Chlupáč

    místostarosta                                                                                                starosta

Vyvěšeno na úřední desce dne:

Sejmuto z úřední desky dne:


1) § 10a zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.

NAHORU