Vyhláška 2/2007 kterou se mění vyhláška č. 1/2004 - místní poplatky za užívání veřejného prostranství

M ě s t o   L i t o m ě ř i c e

Obecně závazná vyhláška

č. 2/2007

kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška č. 1/2004 O místním poplatku za užívání veřejného prostranství

 

platná v územním obvodu Města Litoměřic

Zastupitelstvo Města Litoměřic vydalo dne 19.4.2007podle § 14odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanoveními § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen vyhláška), kterou se mění vyhláška č. 1/2004

Čl.1

Ve vyhlášce se mění článek 3 a to takto:

ČL 3

Sazba poplatku

(1) Za umístění prodejních zařízení je sazba za každý i započatý m² záboru veřejného prostranství na dobu:

a) 1 den,

15 Kč,

b) 1 týden,

50 Kč,

c) 1 měsíc,

150 Kč,

(2) Za umístění reklamních zařízení je sazba za každý i započatý m² na dobu:

a) 1 den,

20 Kč,

b) 1 týden,

100 Kč,

c) 1 měsíc,

200 Kč,

d) 1 rok,

1000 Kč.

(3) Za umístění reklamních zařízení typu A je sazba za každý i započatý m² na dobu:

a) 1 den,

10 Kč,

b) 1 týden,

50 Kč,

c) 1 měsíc,

100 Kč,

d) 1 rok,

500 Kč.

(4)  Za umístění, lunaparků a jiných atrakcí za každý i započatý m²  10,- Kč/ m² a den, avšak nejvíce 1 500,- Kč za den (i započatý).

(5)  Při záboru veřejného prostranství pro skládku stavebního materiálu a uhlí, za každý i započatý m²:

10,- Kč/ m² a den

(6)  Za umístění stavebního zařízení pro rekonstrukci a opravu stavby, za každý i započatý m²:

a)   při zbudování nepodchodného lešení

  4,- Kč/ m² a den (i započatý).

b)   Při zbudování podchodného lešení při současném zajištění bezpečnosti procházejících chodců

  2,- Kč/ m² a den (i započatý).

(7)  Při záboru veřejného prostranství pro umístění zařízení pro poskytovaní služeb (předzahrádky sloužící k občerstvení) v rámci rozvoje cestovního ruchu ve městě činí paušální roční sazba 500Kč.

(8)  Užívání veřejného prostranství při provádění výkopových prací (např. stav. materiál, výkopek, rýha apod.) je sazba poplatku za každý i započatý m²a den:

a) do10 dnů,

1 Kč,

b) nad 10 dnů,

2 Kč,

Poplatníkem bude v tomto případě investor akce.

(9)  Sazby v odstavcích 1 až 8 platí pro lokalitu I. kategorie. Pro lokalitu II. kategorie se sazby snižují o 20 %, pro lokalitu III. kategorie se sazby snižují o 40%

Vymezení lokalit je v příloze č. 1 k této vyhlášce

Čl.2

Účinnost vyhlášky

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dne: 9.5.2007

V Litoměřicích dne 23.4.2007

Ing. Ivan Palán - I.místostarosta                   Mgr. Ladislav Chlupáč – starosta

kulaté razítko obce

Vyhlášení : 19.4.2007

Vyvěšeno na úřední desce dne : 23.4.2007

Sejmuto z úřední desky dne :

NAHORU