Vyhláška 4/2006 - odpady

Město Litoměřice

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA

č. 4/ 2006

kterou se mění a  doplňuje vyhláška č. 03 / 2004

O místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

Zastupitelstvo Města Litoměřic vydalo dne 26.1.2006 podle ustanovení § 14 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), tuto obecně závaznou vyhlášku : (dále jen vyhláška), kterou se mění  a doplňuje vyhláška č. 03/2004, včetně pozdějších změn a doplňků.

Čl. 1

Obecně závazná vyhláška č. 03/2004 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, včetně pozdějších změn a doplňků, se mění a doplňuje takto :

1.       V Čl. 6 Osvobození se dosavadní odstavec (3) mění na odstavec (4).

2.       Obecně závazná vyhláška se doplňuje o text odstavce nyní označeného V Čl. 6 jako odstavec (3) který zní : „Od poplatku bude dále osvobozena osoba po dobu ubytování v objektu provozovatele, který má uzavřený smluvní vztah na odstraňování  komunálního odpadu souvisejícího s ubytováním osob. Tyto skutečnosti musí poplatník nahlásit  správci poplatku a předložit potvrzení ubytovatele o tom, že má takovou smlouvu uzavřenou nebo předložit potvrzení ve kterém je uveden údaj, že v ceně za ubytování je zahrnut i odvoz odpadu. Potvrzení nemusí být předloženo, pokud tato skutečnost vyplývá ze zákonné normy1.“

  

Čl. 2

Účinnost vyhlášky

            Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dne : 15. února 2006. 

Jiří Landa                                                                           Mgr. Ladislav Chlupáč

1. místostarosta                                                                                     starosta

Vyvěšeno na úřední desce dne : 30.1.2006

Sejmuto z úřední desky dne : 15.2.2006


1 Vyhláška č. 82/1993 Sb., O úhradách za pobyt v zařízeních sociální péče

NAHORU