Vyhláška 1/2006 - pohyb psů

 

M      ě      s      t      o                 L      i      t      o      m      ě      ř      i      c      e

OBECNĚ   ZÁVAZNÁ   VYHLÁŠKA

č. 1 / 2006

kterou se upravují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství a vymezují prostory pro volné pobíhání psů

Zastupitelstvo Města Litoměřic vydalo dne 26.1.2005 podle § 24 odst.2 zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanoveními § 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen vyhláška).

Čl. 1

Základní ustanovení

(1) Touto obecně závaznou vyhláškou se upravují pravidla pro  pohyb psů na veřejných prostranství na území intravilánu  města Litoměřic a vymezuje prostory pro volné pobíhání psů.

(2) Tato obecně závazná vyhláška je závazná pro všechny fyzické a právnické osoby, které jsou vlastníkem psa, nebo další osoby, kterým byl pes svěřen, byť na přechodnou dobu, mající na území města trvalé bydliště či sídlo, nebo se na území města zdržující.

(3) Veřejným prostranstvím pro účely této obecně závazné vyhlášky se rozumí  všechna náměstí, ulice, tržiště, chodníky, veřejná zeleň, parky a další prostory přístupné každému bez omezení, tedy sloužící obecnému užívání, a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru1.

(4) Volný pohyb psa je situace kdy pes při pohybu na veřejném prostranství není veden na vodítku.

(5) Intravilán je zastavěná část obce, včetně veřejných prostranství uvnitř této zástavby.

 

Čl. 2

Pravidla pro pohyb psů na veřejných prostranstvích

(1) Na veřejném prostranství je zakázáno

- nechat volně pobíhat psy s výjimkou veřejného prostranství určeného pro volný pohyb psů

- vstupovat se psy na dětská a sportovní hřiště, pískovitě a depozitní místa posypového materiálu v majetku Města Litoměřic.

(2) Osoba doprovázející psa je povinna :

- na veřejném prostranství vést psa na vodítku tak, aby neobtěžoval jiné osoby, neohrožoval jejich život, zdraví nebo majetek

- zajistit psa proti úniku a učinit opatření proti obtěžování jiných osob, ohrožování jejich zdraví nebo majetku v případě, že bude pes ponechán bez dozoru

(3) Držitel psa, který má na území města trvalý pobyt nebo sídlo, je povinen zajistit, aby pes při pohybu na veřejném prostranství byl opatřen platnou identifikační známkou. Každý držitel psa  obdrží bezplatně identifikační známku pro psa oproti zaplacenému místnímu poplatku podle zvláštních předpisů2.Tato známka je nepřenosná. Držitel psa je povinen zajistit, aby pes známku nosil, nebo aby ji na požádání oprávněného kontrolního orgánu doprovázející osoba psa mohla ihned předložit.Ztrátu nebo odcizení této známky je držitel povinen nahlásit do 5 dnů.

(4) Příloha č. 1 této obecně závazné vyhlášky vyčleňuje plochy  určené pro volné pobíhání psů.

 

Čl. 3

Sankce

(1) Porušení povinností stanovených touto obecně závaznou vyhlášku se postihuje podle zvláštních předpisů3.

(2) Dohled nad dodržováním této obecně závazné vyhlášky provádí Městská policie Litoměřic.

Čl. 4

Osvobození

Tato obecně závazná vyhláška se nevztahuje na služební psy při jejich použití dle zvláštních předpisů4  a na psy v doprovodu nevidomých a tělesně postižených.

Čl. 5

Účinnost

(1) Tato vyhláška byla vyvěšena na úřední desce dne : 30.1.2006

(2) Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem : 1.3.2006

.....................................                                                                   ......................................

Jiří Landa                                                                                            Mgr. Ladislav Chlupáč

1. místostarosta                                                                                  starosta

kulaté razítko obce

Vyhlášení:

Vyvěšeno na úřední desce dne: 

Sejmuto zúřední desky dne:                                                                             Podpis: ………………..

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1 zákon č. 128/2000 Sb.o obcích , ve znění pozdějších předpisů

2 zákon č.565/1990Sb., o místním poplatku, ve znění pozdějších předpisů

3zákon č.. 200/1990Sb. o přestupcích , ve znění pozdějších předpisů

4 zákon č. 212/1999Sb., o ozbrojených silách ČR, celní zákon č. 13/1993Sb., ve znění pozdějších změn a doplňků,zákon č. 555/1992 Sb.o Vězeňské službě a justiční stráži ČR, ve znění pozdějších změn a doplňků, zákon č.124/1992Sb. o Vojenské policii., ve znění

PŘÍLOHA č. 1

K OBECNĚ   ZÁVAZNÉ   VYHLÁŠCE      č.  1  / 2006

kterou se upravují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství a vymezují prostory pro volné pobíhání psů

Veřejná prostranství, kde je povolen volný pohyb psů :

1) Mostná hora

2) Písečný ostrov

3) Střelecký ostrov

4) Veřejné prostranství vnitřně vymezeno :

ul. Pobřežní, Lodní nám, Labská, Velká Mlýnská a řekou Labe.

5) Lokalita vnitřně vymezena ulicemi :

Miřejovická, Kamýcká, Luční, Lipová, Zelená, Plešivecká, Raisova, Platanová, K Radobýlu, Višňová a Votočkova.

6) Lokalita vnitřně vymezena :

ulicí Michalovická, železniční tratí č. 087, objektem kasáren „Pod Radobýlem

NAHORU