4/2004 Požární řád

Město Litoměřice

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA

č.  04 / 2004

POŽÁRNÍ  ŘÁD  MĚSTA  LITOMĚŘIC

platná v územním obvodu Města Litoměřic

Zastupitelstvo města Litoměřic vydalo dne 22. dubna 2004 podle § 29 odst. 1, písmeno o) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanoveními § 10 písmeno d) a § 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku.

Čl  1

Účel

Požární řád stanoví zásady organizace a provádění požární ochrany ve městě. Určuje povinnosti fyzických a právnických osob v oblasti požární ochrany (dále jen PO) na území města. Určuje úkoly osob pověřených zabezpečováním požární ochrany města a vztahu města k těmto osobám.

Čl  2

Organizace požární ochrany

Za požární ochranu města Litoměřic odpovídá město v čele se svým starostou. K zajištění PO a k řádnému plnění úkolů stanovených právními předpisy na úseku PO Město Litoměřice vydává tuto obecně závaznou vyhlášku.

Město plní obdobně povinnosti uložené zákonem o požární ochraně právnickým osobám a podnikajícím fyzickým osobám.

Čl  3

Úkoly osob pověřených zabezpečováním PO

A.  Preventista PO města:

(může provádět jen činnost odpovídající jeho odborné způsobilosti, § 11 zákona o PO odst. 6).

-    vede seznam objektů organizací a jiných objektů, vyčleněných k provádění preventivních požárních kontrol. Dále vede seznam objektů, ve kterých vykonává státní požární dozor HZS

-    zpracovává plán preventivních požárních kontrol v objektech tak, aby byly kontroly provedeny alespoň jednou za dva roky, pokud nevyžaduje požární nebezpečí kontrolovaných objektů lhůtu kratší. Plán preventivních požárních kontrol projednává s velitelem HZS ÚK ÚO Litoměřice.

-    vede dokumentaci o provedených kontrolách, vyhodnocuje je, sleduje zjištěné závady a v případě, že naplňují skutkovou podstatu přestupku, předá podklady Městskému úřadu - odboru správnímu ke správnímu řízení.

3.1. Zpracovává a vede dokumentaci PO města

(§ 1 odst. 3 NV č. 172/2001 Sb.), v rozsahu jeho odborné způsobilosti).

-    požární řád města

-    doklad o ustavení preventisty požární ochrany města

-    přehled o kontrolních skupinách a o odborných předpokladech jejich členů

-    plán preventivních požárních kontrol

-    zápisy o provedených požárních kontrolách a způsob řešení nedostatků, zjištěných při těchto kontrolách

-    dokumentaci o zřízení a činnosti JSDH Litoměřice

-    přehled o zdrojích požární vody ve vztahu ke katastru města  a jejich stavu

-    přehled o zřízených ohlašovnách požárů v e městě

-    dokumentaci o přestupcích na úseku požární ochrany

3.2. Provádí kontrolní činnost

3.2.1  Požární preventivní kontroly

-    v objektech ve vlastnictví města (§ 5 odst. 1 písm. d) a e) zákona o PO

-    dodržování podmínek PO stanovených městem pro akce, kterých se zúčastňuje větší počet osob

-    v objektech fyzických osob a podnikajících fyzických osob, na základě předběžné dohody (smlouvy)

3.2.2  Dohlíží na zabezpečení PO ve městě:

-    ohlašovny požárů a místa, odkud lze hlásit požár (označení, vybavení, použitelnost),

-    trvalou použitelnost stanovených zdrojů vody pro hašení požárů

-    plnění ustanovení požárního řádu města

3.3.  Organizuje preventivně výchovnou činnost

Při preventivně výchovné činnosti požární preventista PO města úzce spolupracuje s dalšími občanskými sdruženími působícími na úseku PO.

3.3.1  Práce s mládeží

-    zabezpečuje přednášky, besedy, praktické ukázky pro děti ve školkách a školách

-    podporuje a propaguje práci s mládeží všech věkových kategorií v rámci občanských sdružení působících na úseku PO ve městě

-    organizuje a podporuje soutěže dětí s hasičskou tématikou

-    rozdává propagační materiály a předměty s tématikou PO

-    zabezpečuje ukázky techniky a činnosti JSDH Litoměřice pro občany

3.3.2  Práce s veřejností

-    propaguje preventivně výchovnou činnost mezi občany,

-    před obdobím se zvýšeným nebezpečím vzniku požárů (začátek topné sezóny, žně ap.) informuje o možném nebezpečí a způsobech, jak předejít mimořádným událostem,

-    v období mimořádných klimatických podmínek (sucho, povodně) operativně informuje občany o nebezpečí a o preventivních opatřeních stanovených městem.

B) Velitel JSDH Litoměřice plní zejména tyto povinnosti:

1.     Zpracovává plán odborné přípravy členů JSDH Litoměřice podle „Základního zaměření odborné přípravy“ vydaného ředitelstvím HZS pro příslušný rok.

2.     Udržuje trvalou akceschopnost JSDH města Litoměřic.

3.     Provádí a zajišťuje pravidelnou odbornou přípravu členů JSDH v rozsahu stanoveném plánem odborné přípravy, minimálně jednou měsíčně v délce dvou hodin. Jednou ročně provádí školení o bezpečnosti při zásahu.

4.     Provádí praktický výcvik s vlastní technikou

-  nácvik požárního útoku

-  výcvik v užívání osobní výstroje, výzbroje a ochranných pracovních prostředků

5.     Zajišťuje odbornou přípravu strojníků JSDH. Její součástí je:

-  pravidelné absolvování povinného školení řidičů,

-  odborná příprava strojníků,

-  pravidelné kondiční jízdy dle stanoveného předpisu.

6.     Zajišťuje odbornou přípravu členů JSDH, užívajících speciální požární techniku a jiné věcné prostředky, na jejichž používání je předepsané pravidelné přezkušování a výcvik (např. dýchací technika).

7.     Provádí dle plánů kontrolu požární techniky a ve stanovených lhůtách zajišťuje údržbu a zkoušení věcných prostředků PO a zařízení PO.

8.     Jednou ročně provádí inventarizaci prostředků svěřených JSDH.

9.     Zajišťuje účast členů JSDH na lékařských prohlídkách. U členů, jejichž zdravotní stav je hodnocen jako „neschopen“, navrhuje ukončení jejich členství v JSDH.

10.   Vede předepsanou dokumentaci o činnosti JSDH a její odborné přípravě, o provedených cvičeních a dokumentaci o zkouškách a kontrole požární techniky a jiných věcných prostředků PO, u nichž je tato povinnost stanovena.

11.   Zvyšuje si své odborné znalosti absolvováním cyklické a základní přípravy velitelů jednotek v rozsahu stanoveném Ministerstvem vnitra, prováděné HZS ÚK.

12.   Spolupracuje s preventistou požární ochrany města.

13.   Plní další úkoly na úseku požární ochrany dle rozhodnutí starosty města.

Čl  4

Základní úkoly právnických osob, podnikajících fyzických osob

a ostatních fyzických osob na úseku PO ve městě

4.1.  Úkoly právnických a podnikajících fyzických osob

            Zajišťují, aby  ve všech činnostech byly respektovány zásady  PO stanovené obecně závaznými právními předpisy (zákonem ČNR č. 133/85 Sb. o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů, Nařízením vlády č. 172/2001 Sb. k provedení zákona o požární ochraně, vyhláškou MV č. 246/2001 Sb. o požární prevenci, vyhl. MV 247/2001 Sb. o organizaci  a činnosti jednotek PO, zákonem č. 50/76 Sb. stavební zákon ve znění pozdějších předpisů a dalšími předpisy majícími vztah k požární ochraně (viz příloha č. 1 tohoto požárního řádu).

4.2.  Úkoly fyzických osob

Povinnosti fyzických osob v oblasti PO jsou dány obecně závaznými právními předpisy, §§ 17, 18 a 19 zákona ČNR č. 133/85 Sb., o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů a §§ 42, 43 a 44 vyhl. MV č. 246/2001 Sb., o „požární prevenci“, (viz příloha č. 2 tohoto požárního řádu).

Čl  5

Jednotka požární ochrany

1.  Město Litoměřice zřizuje Jednotku sboru dobrovolných hasičů:

-        JSDH tvoří :

dvě výjezdová družstva, se sídlem ve zbrojnici JSDH Litoměřice , Stránského 442/36

-        celkový počet členů jednotky: 

44 členů, z toho 17 dětí, 4 členové přispívající a 23 činných členů

-    počet členů v pohotovosti pro výjezd: 1 + 1 + 8

-    vybavení jednotky:  CAS 25, AVIA 31, PPS 12 a věcné a ochranné prostředky

FUNKCE:            velitel jednotky            -   1

                          velitel družstva            -   2

                          strojník                       -   5

                          hasič                          - 15

2.  Město Litoměřice zajistí:

-    prostředky nezbytné pro provoz jednotky dobrovolných hasičů

-    zabezpečuje výstavbu a údržbu objektu PO a požárně bezpečnostních zařízení, zejména pro potřeby svého územního obvodu, (požární zbrojnice, požární nádrže, sušící zařízení na hadice atd.).

-    potřebné zásoby pohonných hmot,

-    členům JSDH osobní výstroj, výzbroj a ochranné pracovní prostředky,

-    vhodné prostory pro odbornou přípravu členů JSDH,

-    alespoň jednou ročně vyhlášení taktického cvičení JSDH,

-    účast velitelů JSDH a strojníků, popř. dalších členů jednotky na odborné přípravě,

-    funkčnost svolávacího systému členů JSDH pro případ vyhlášení požárního poplachu.

Čl  6

Zdroje požární vody, hasební látky

Město zabezpečuje zdroje vody pro hašení požárů a jejich trvalou použitelnost a stanoví další zdroje vody pro hašení požárů a podmínky pro zajištění jejich trvalé použitelnosti, (viz § 29, odst. 1, písm. k).

Zajišťuje potřebné zdroje požární vody a vyžaduje od majitele vodovodní sítě její údržbu, tak aby byla pro potřeby požární ochrany vždy použitelná.

Jako zdroj požární vody v Litoměřicích je :

-  hydrantová síť

-  řeka Labe

Město předává jednotce PO plán města s vyznačením umístění hydrantů a dalších míst pro načerpání požární vody a dohlíží, aby ve vyčleněných objektech, kde charakter provozu nedovoluje hasit vodou, byly k dispozici vhodné hasební látky.

Čl  7

Ohlašovny požárů a vyhlášení požárního poplachu

Město Litoměřice nemá svoji ohlašovnu požárů. Je podepsána smlouva mezi Městským úřadem a HZS Ústeckého kraje, Územní odbor Litoměřice, která povoluje městu Litoměřice používat k ohlášení vzniklého požáru Operační středisko HZS Ústeckého kraje, Územní odbor Litoměřice , Českolipská 11.

TELEFONNÍ   ČÍSLO                               -   150

DALŠÍ  TELEFFONNÍ  ČÍSLA:                 -   150  Městská ohlašovna požárů

                                                              -   155  Záchranná služba

                                                              -   156  Městská policie

                                                              -   158  Policie České republiky

Požár lze nahlásit ze všech funkčních telefonních automatů ve městě a to bez použití finanční hotovosti, nebo telefonních karet.

Ohlašovna požárů HZS ÚK, ÚO Litoměřice je vybavena veškerou dokumentací podle které plní tyto úkoly:

-      přebírá zprávu o požáru, mimořádné události, nebo o živelné pohromě, zjišťuje kde k události došlo, o jakou událost se jedná, jaký má událost rozsah, co je ohroženo, kdo a odkud událost hlásí,

-      vyhlašuje poplach JSDH Litoměřice v případě, že tuto jednotku k zásahu potřebuje a dále postupuje podle poplachového plánu

Vyhlášení požárního poplachu JSDH Litoměřice se provádí pomocí bezdrátového svolávacího zařízení, ovládaného HZS ÚK ÚO Litoměřice.

Čl  8

Způsoby zabezpečení pohotovosti JSDH

Nepřetržitou  protipožární pohotovost ve městě Litoměřice zajišťuje Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje, Územní odbor Litoměřice a v případě potřeby JSDH města Litoměřic.

Akceschopnost JSDH Litoměřice:

Město ověřuje alespoň jednou ročně jak je ustanovení tohoto „Požárního řádu“ plněno, vyhlášením cvičného požárního poplachu JSDH města. Od vyhlášení cvičného poplachu může být upuštěno v případě, že byla akceschopnost JSDH města v průběhu roku ověřena výjezdem k požáru nebo jinému zásahu s kladným výsledkem.

Čl  9

Výpis z poplachového plánu kraje

Jednotky PO jsou povolávána v počtu potřebném pro zdolávání požárů podle poplachového plánu HZS kraje v souladu s plošným pokrytím kraje jednotkami PO. Jednotky povolává velitel zásahu prostřednictvím operačního střediska HZS.

stupeň poplachu                                                                  zasahuje                              

I. stupeň                                                              HZS ÚK ÚO Litoměřice

                                                                                HZS ÚK požární stanice Lovosice

                                                                                JSDH Litoměřice

II. stupeň                                                              JSDH Terezín

                                                                            JSDH Bohušovice

                                                                            JSDH Brozany

III. stupeň                                                              JSDH Liběšice

                                                                            JSDH Polepy

                                                                            JSDH Lovečkovice

Další stupně požárního poplachu povolává   v ý h r a d n ě   operační středisko Hasičského záchranného sboru Ústeckého kraje, Územní odbor Litoměřice.

Čl  10

Přílohy k požárnímu řádu:

č. 1 :     Úkoly podnikajících fyzických osob na úseku požární ochrany

č. 2 :     Úkoly fyzických osob na úseku požární ochrany

č. 3 :     Pomoc při zdolávání požáru

Čl  11

Zrušovací ustanovení :

Tato vyhláška ruší vyhlášku Města Litoměřic č. 2/97, včetně všech jejich dodatků a změn.

Čl  12

Účinnost vyhlášky :

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnost dne 13. května 2004

V Litoměřicích, dne: 27. dubna 2004

                   .....................................                                                ......................................

                             Jiří Landa                                                        Mgr. Ladislav Chlupáč

                        1. místostarosta                                                              starosta

kulaté razítko obce

Vyhlášení:    Vyvěšeno na úřední desce dne:  27. dubna 2004

                   Sejmuto z úřední desky dne :     14. května 2004                        podpis................................................

Příloha požárního řádu č. 1

Povinnosti právnických osob a podnikajících fyzických osob

A. (dle § 5 zákona o PO)

1.  Právnické osoby a podnikající fyzické osoby jsou povinny

a)  obstarávat a zabezpečovat v potřebném množství a druzích požární techniku, věcné prostředky požární ochrany a požárně bezpečnostní zařízení se zřetelem na požární nebezpečí provozované činnosti a udržovat je v provozuschopném stavu. U vyhrazené požární techniky, věcných prostředků požární ochrany a požárně bezpečnostních zařízení, kromě výrobků stanovených podle zvláštních právních předpisů, lze instalovat a používat pouze schválené druhy,

b)  vytvářet podmínky pro hašení požárů a pro záchranné práce, zejména udržovat volné příjezdové komunikace a nástupní plochy pro požární techniku, únikové cesty a volný přístup k nouzovým východům, k rozvodným zařízením elektrické energie, k uzávěrům vody, plynu, topení a produktovodům, k věcným prostředkům požární ochrany a k ručnímu ovládání požárně bezpečnostních zařízení,

c)  dodržovat technické podmínky a návody vztahující se k bezpečnosti výrobků, nebo činností,

d)  označovat pracoviště a ostatní místa příslušnými bezpečnostními značkami, příkazy, zákazy a pokyny ve vztahu k požární ochraně, a to včetně míst na kterých se nachází věcné prostředky požární ochrany a požárně bezpečnostní zařízení

e)  pravidelně kontrolovat prostřednictvím odborně způsobilé osoby (§ 11 odst. 1 zákona o PO), technika požární ochrany (§ 11 odst. 2 zákona o PO) nebo preventisty požární ochrany (§ 11 zákona o PO) dodržování předpisů o požární ochraně a neprodleně odstraňovat zjištěné závady,

f)   umožnit orgánu státního požárního dozoru provedení kontroly plnění povinností na úseku požární ochrany, poskytovat mu požadované doklady dokumentaci a informace vztahující se k zabezpečování požární ochrany v souladu s tímto zákonem a ve stanovených lhůtách splnit jím uložená opatření,

g)  poskytovat bezplatně orgánu státního požárního dozoru výrobky nebo vzorky nezbytné k provedení požárně technické expertizy  ke zjištění příčiny vzniku požáru

h)  bezodkladně oznamovat územně příslušnému operačnímu středisku HZS kraje každý požár vzniklý při činnostech, které provozují, nebo v prostorách, které vlastní nebo užívají.

2.  Právnické osoby a podnikající fyzické osoby nesmí vypalovat porosty. Při spalování hořlavých látek na volném prostranství jsou povinny, se zřetelem na rozsah této činnosti, stanovit opatření proti vzniku a šíření požáru. Spalování hořlavých látek na volném prostranství  včetně navrhovaných opatření jsou povinny předem oznámit územně příslušnému hasičskému záchrannému sboru kraje, který může stanovit další podmínky pro tuto činnost, popřípadě může takovou činnost zakázat. Ustanovení zvláštních právních předpisů nejsou tímto dotčena.

B. (dle § 6 zákona o PO)

1.    Právnické osoby a podnikající fyzické osoby provozující činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím a s vysokým požárním nebezpečím jsou dále povinny: 

a)  stanovit organizaci zabezpečení požární ochrany s ohledem na požární nebezpečí provozované činnosti,

b)  prokazatelným způsobem stanovit a dodržovat podmínky požární bezpečnosti provozovaných činností, případně technologických postupů a zařízení, nejsou - li podmínky provozování činností a zabezpečení údržby a oprav zařízení stanoveny zvláštním právním předpisem,

c)  zajišťovat údržbu, kontroly a opravy technických a technologických zařízení způsobem a ve lhůtách stanovaných podmínkami požární bezpečnosti nebo výrobcem zařízení,

d)  stanovit z hlediska požární bezpečnosti požadavky na odbornou kvalifikaci osob pověřených obsluhou, kontrolou, údržbou a opravami technických a technologických zařízení, pokud to není stanoveno zvláštními právními předpisy, a zabezpečit provádění prací, které by mohly vést ke vzniku požáru, pouze osobami s příslušnou kvalifikací,

e)  mít k dispozici požárně technické charakteristiky vyráběných, používaných, zpracovaných nebo skladovaných látek a materiálů potřebné ke stanovení preventivních opatření k ochraně života a zdraví osob a majetku.

2.    Podmínky požární bezpečnosti provozovaných činností podle odst. 1 písm. b) musí odpovídat stavu vědeckých a technických poznatků  známých v době jejich stanovení.

C (dle § 6 a zákona o PO)

1.    Právnické osoby a podnikající fyzické osoby, které provozují činnosti s vysokým požárním nebezpečím, jsou dále povinny prostřednictvím odborně způsobilé osoby (§ 11 odst. 1) zabezpečit posouzení požárního nebezpečí z hlediska ohrožení osob, zvířat a majetku a plnění dalších povinností na úseku požární ochrany.

2.    Posouzení požárního nebezpečí obsahuje:

a)  zjištění a zhodnocení rozhodujících vlivů z hlediska možnosti vzniku a šíření požáru, vyjádření a posouzení rizik ohrožení osob, zvířat a majetku, zhodnocení možností provedení záchranných prací a účinné likvidace požáru včetně popisu jeho možných následků,

b)  stanovení systému řízení požární ochrany se zaměřením na snížení pravděpodobnosti vzniku požáru, jeho šíření a ohrožení osob, zvířat a majetku,

c)  návrhy na opatření včetně stanovení lhůt k jejich plnění.

3.    Právnické osoby a podnikající fyzické osoby, které provozují činnosti s vysokým požárním nebezpečím, předkládají posouzení požárního nebezpečí ke schválení orgánu státního požárního dozoru před zahájením jimi provozované činnosti.

4.    Zjistí-li orgán státního požárního dozoru, že posouzení požárního nebezpečí předložené ke schválení  vykazuje nedostatky, pro které je nelze schválit, vrátí je předkladateli zpět s uvedením důvodů a současně stanoví přiměřenou lhůtu k odstranění nedostatků. Jinak toto posouzení schválí bez zbytečného odkladu.

5.    Změní-li se charakter, podmínky nebo rozsah provozované činnosti zakládající povinnost podle odstavce 1, právnické osoby nebo podnikající fyzické osoby bez zbytečného odkladu uvědomí písemně o této skutečnosti orgán státního požárního dozoru a podle jeho pokynů posouzení požárního nebezpečí doplní, přepracují nebo předloží ke schválení nové posouzení požárního nebezpečí.

6.    Opatření a lhůty vyplývající ze schváleného posouzení požárního nebezpečí jsou právnické osoby a podnikající  fyzické osoby povinny plnit.

7.    Osoba zpracovávající posouzení požárního nebezpečí podle § 11 odst. 1 je odpovědna za věcnou a formální správnost zpracované dokumentace.

Příloha požárního řádu č. 2

Základní povinnosti fyzických osob

(dle § 17 zákona o PO)

1.  Fyzická osoba je povinna :

a)    Počínat si tak, aby nedocházelo ke vzniku požáru, zejména při používání tepelných, elektrických, plynových a jiných spotřebičů a komínů, při skladování a používání hořlavých  nebo požárně nebezpečných látek, manipulaci s nimi nebo s otevřeným ohněm či jiným zdrojem zapálení,

b)    zajistit přístup k rozvodným zařízením elektrické energie a k uzávěrům plynu, vody a topení,

c)    plnit příkazy a dodržovat zákazy týkající se požární ochrany na označených místech,

d)    obstarat požárně bezpečnostní zařízení a věcné prostředky požární ochrany v rozsahu stanoveném zákonem,

e)    zajistit přístup k požárně bezpečnostním zařízením a věcným prostředkům požární ochrany  za účelem jejich včasného použití a dále udržovat toto zařízení a věcné prostředky v provozuschopném stavu. Uvedené povinnosti se vztahují na osoby, které mají uvedená zařízení  a věcné prostředky ve vlastnictví či užívání,

f)     vytvářet v prostorách ve svém vlastnictví nebo užívání podmínky pro rychlé zdolání požáru a pro záchranné práce

g)    umožnit orgánu státního požárního dozoru provedení potřebných úkonů při zjišťování příčiny vzniku požáru a v odůvodněných případech mu bezúplatně poskytnout výrobky nebo vzorky k provedení požárně technické expertizy ke zjištění příčiny  vzniku požáru,

h)    oznamovat bez odkladu územně příslušnému hasičskému záchrannému sboru každý požár vzniklý při činnostech, které vykonává, nebo v prostorách, které vlastní nebo užívá,

i)     dodržovat podmínky nebo návody vztahující se k požární bezpečnosti výrobků nebo činností.

2)  Ten. kdo je povinen vykonávat dohled nad osobami, které nemohou posoudit následky svého jednání, je povinen podle zvláštních zákonů dbát, aby  tyto osoby svým jednáním nezpůsobily požár.

3)  Fyzická osoba nesmí:

a)    vědomě bezdůvodně přivolat jednotku požární ochrany nebo zneužít linku tísňového volání,

b)    provádět práce, které mohou vést ke vzniku požáru, pokud nemá odbornou způsobilost požadovanou pro výkon takových prací zvláštními právními předpisy,

c)    poškozovat, zneužívat nebo jiným způsobem znemožňovat použití hasících přístrojů nebo jiných věcných prostředků  požární ochrany a požárně bezpečnostních zařízení,

d)    omezit nebo znemožnit použití označených nástupních ploch pro požární techniku,

e)    používat barevné označení vozidel, lodí a letadel jednotek požární ochrany,

f)     provádět vypalování porostů.

4)  Fyzická osoba je povinna umožnit výkon státního požárního dozoru podle § 35 a ve stanovené lhůtě splnit opatření  uložená orgánem státního požárního dozoru.

5)  Prováděcí právní předpis stanoví některé podmínky požární bezpečnosti podle odst. 1 psím. a).

Příloha požárního řádu č. 3

Osobní pomoc (dle § 18 zákona o PO)

Každý je povinen v souvislosti se zdoláváním požáru

a)     provést nutná opatření pro záchranu ohrožených osob,

b)     uhasit požár, jestliže je to možné, nebo provést nutná opatření k zamezení jeho šíření

c)     ohlásit neodkladně na určeném místě zjištěný požár nebo zabezpečit jeho ohlášení,

d)     poskytnout osobní pomoc jednotce požární ochrany na výzvu velitele zásahu, velitele jednotky požární ochrany nebo města.

Věcná pomoc (dle § 19 zákona o PO)

Každý je povinen na výzvu velitele zásahu, velitele jednotky požární ochrany  nebo města poskytnout dopravní prostředky, zdroje vody, spojová zařízení a jiné věci potřebné ke zdolání požáru.

Vynětí z povinnosti

poskytnout osobní a věcnou (dle § 20 zákona o PO)

1.  Povinnost poskytovat pomoc uvedenou v § 18 a 19 zákona o PO se nevztahuje na

a)     útvary a vojáky ozbrojených sil České republiky, útvary a příslušníky Policie České republiky, Bezpečnostní informační služby  a Vězeňské služby, jestliže by poskytnutím pomoci byl vážně ohrožen důležitý zájem služby,

b)     právnické osoby a podnikající fyzické osoby  v oblasti veřejné hromadné dopravy, energetiky a spojů  a jejich zaměstnance, jestliže by poskytnutím pomoci mohlo mít za následek závažnou poruchu u  těchto právnických osob a podnikajících fyzických osob, nebo jiný závažný následek

c)     právnické osoby a podnikající fyzické osoby v oblasti zdravotnictví a jejich zaměstnance, jestliže by poskytnutím  pomoci bylo vážně ohroženo plnění úkolů podle zvláštních předpisů.

2.  Fyzická osoba není povinna poskytnout pomoc uvedenou v § 18 a 19 zákona o PO, jestliže ji v tom brání důležitá okolnost nebo jestliže by tím vystavila vážnému ohrožení sebe nebo osoby blízké.

Náhrada ušlého výdělku (dle § 20 a zákona o PO)

1.  Poskytne - li fyzická osoba, která podniká nebo je samostatně výdělečně činná, osobní pomoc jednotce požární ochrany na výzvu velitele zásahu, velitele jednotky požární ochrany nebo města, náleží ji náhrada ušlého výdělku v prokázané výši.

2.  O náhradě rozhoduje a tuto poskytuje Hasičský záchranný sbor kraje, v jehož územním obvodu požár vznikl. Náhradu je nutno uplatnit do tří měsíců, nejpozději však do dvou let ode dne vzniku nároku, jinak tento nárok zanikne.

Náhrada výdajů (dle § 21 zákona o PO)

1.    Jestliže jsou s poskytnutím věcné pomoci spojeny výdaje, patří tomu, kdo je poskytl, náhrada výdajů. Právo na náhradu výdajů může oprávněný uplatnit do tří měsíců ode dne, kdy je zjistil, nejpozději do dvou let od jejich vzniku. Jinak toto právo zanikne. Právo na náhradu výdajů se uplatňuje u hasičského záchranného sboru kraje, v jehož územním obvodu požár vznikl. Hasičský záchranný sbor kraje o náhradě výdajů rozhoduje a tuto náhradu poskytuje.

2.    Jestliže právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba poskytly věcnou pomoc při zdolávání požáru jiné právnické nebo podnikající fyzické osobě, mají právo na náhradu výdajů s touto pomocí spojených. Náhradu výdajů poskytuje ten, komu byla věcná pomoc poskytnuta.

3.    Ustanovením odstavců 1 a 2 není dotčeno právo na náhradu škody.

Vstup na nemovitosti (dle § 22 zákona o PO)

1.    Vlastník ( správce, uživatel) je povinen umožnit vstup na nemovitost k provedení opatření nutných ke zdolání požáru nebo k zamezení jeho šíření, popřípadě k provedení jiných záchranných prací, zejména vyklidit nebo strpět vyklizení pozemku, odstranit nebo strpět odstranění staveb, jejich částí nebo porostů. O potřebě a rozsahu těchto opatření rozhoduje velitel zásahu.

2.    Je-li to nezbytně nutné pro účely cvičení jednotky požární ochrany, vlastník ( správce, uživatel) nemovitosti je povinen umožnit vstup na nemovitost. O tomto vstupu musí být hasičským záchranným sborem kraje nebo městem, které cvičení jednotky požární ochrany organizují, předem uvědomen, a to nejméně 24 hodin před zahájením cvičení. Přitom se musí dbát,  aby cvičením jednotky požární ochrany bylo co nejméně rušeno užívání nemovitosti a aby nevznikly škody, kterým lze zabránit.

3.    Nesouhlasí-li vlastník (správce, uživatel) nemovitosti se vstupem na nemovitost dle odstavce 2, rozhodne hasičský záchranný sbor kraje, nebo město, které cvičení jednotky požární ochrany organizují, o tom, zda vstup na nemovitost je pro cvičení této jednotky nutný. To neplatí, jde-li o obydlí, kam lze vstupovat jen s předchozím souhlasem vlastníka nebo uživatele.

NAHORU